FF

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.   EN

Email:
alexander.onufrak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/alexander.onufrak
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P224
Telefón:
+421 55 234 7104
ORCID iD:
0000-0001-6830-3487
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. (1980) pochádza z Medzilaboriec. Magisterské štúdium v odbore politológia absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Doktorandské štúdium ukončil v odbore teória politiky na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti na (tejto) katedre pôsobí ako odborný asistent. Hlavným predmetom jeho záujmu sú politická sociológia, politické ideológie, volebná problematika (volebné obvody, volebné mechanizmy, volebné procedúry), ako aj otázky medzinárodnej migrácie a integrácia migrantov či otázky súvisiace s rusínskou národnostnou menšinou.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút politológie, 2009, politológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2013, teória politiky
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2021, Politológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KPO/POLID/10-Politické ideológie (KPO/POLIDe/12) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

309528:Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky [textový dokument (print)] [The Origin and Development of British Social Policy] / Onufrák, Alexander [Autor, UPS15065, 100%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Horváth, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – 240 s. [tlačená forma] : text, tab., obr. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae ; Monografia 150). – [slovenčina]. – [OV 060, 070, 030, 020]. – ISBN 978-80-8152-998-6. – sign UPJS FSEP 011674. – SAF F 140672

163119:Štátotvorné úvahy Uhro-Rusínov na konci 1. svetovej vojny - príklon k Československej republike = State-Building, Considerations of Uhro-Rusins at the hid of World War I - Inclination towards the Czechoslovak Republic / Onufrák, Alexander [Autor, UPS15065, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 030, 060, 070]. – DOI 10.14712/23363525.2019.21. – sign UPJS FSEP 010715. – WOS CC ; SCOPUS In: Historická sociologie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Praha (Česko) : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. – ISSN 1804-0616. – ISSN (online) 2336-3525. – Roč. 11, č. 2 (2019), s. 141-155 [tlačená forma] [online] . – SJR: 0,299 ; CiteScore: 0,3 ; SNIP: 0,625 WoS

107805: O niektorých príčinách sekundárneho analfabetizmu [Some causes of secondary alalphabetism] / Onufrák, Alexander [Author, UPS15065, 100%] ; Lysý, Jozef [Reviewer] ; Horváth, Peter [Reviewer]. – [slovak]. – [OV 060, 070]. – sign UPJS FSEP 010029 In: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. [Secondary Analphabetism or on the Causes and Consequences of Low Public Interest in Politics in Slovakia]– Košice (Slovakia) : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2018. – ISBN 978-80-8152-699-2, p. 119-155 [print]

242679: Migrácia v Európe po druhej svetovej vojne v kontexte európskej integrácie / Onufrák, Alexander [Autor, 100%] ; Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne [19.09.2019-20.09.2019, Košice, Slovensko]

In: Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne [textový dokument (print)] / Šutaj, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Šmigeľ, Michal [Recenzent] ; Melichárek, Maroš [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. – ISBN 978-80-8152-926-9, s. 40-60 [tlačená forma] - sign UPJS FSEP 011471


FSEP 012393: Volebné právo v kontexte ústavodarných procesov / Alexander Onufrák. - recenzované.

In: Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy : skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy - reálna možnosť, alebo naivná ilúzia (?) : zborník príspevkov z vedeckého seminára. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. - ISBN 9788057401520. - S. 202-241 [2 AH]. Projekt: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy) - VEGA 1/0399/20. 10.33542/USR-0160-5 DOI;

[OV 060, 070]; [ŠO 6718 6835]


Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: VEGA č. 1/0339/20, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu: 01/2020-12/2022

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Kľúčovým zámerom projektu je ústavnoprávna a politologická analýza a vyhodnotenie doterajšej ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) z hľadiska jej dopadov na kvalitu Ústavy Slovenskej republiky resp. ústavného systému Slovenskej republiky (aj v medzinárodnom porovnaní), autoritu a akceptáciu ústavy v štáte a spoločnosti, ako aj kultiváciu ústavno-politického systému a formovanie politickej a právnej kultúry. Na základe výsledkov analýzy riešiteľský kolektív sformuluje námety na skvalitnenie a zefektívnenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj posilnenie stability ústavy a to aj v podobe konkrétnych námetov de constitutione ferenda a de lege ferenda.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: KEGA č. 014UPJŠ-4/2020, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov

Obdobie realizácie projektu: 01/2020-12/2022

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom stredných škôl a univerzitným študentom dôležité poznatky o potrebách aktívneho zapájania sa do verejného života, o možnostiach občianskej a politickej participácie mladých ľudí a o rizikách nedostatku vedomostí o spoločenských a politických procesoch, ich nesprávneho pochopenia alebo nezáujmu o veci verejné vo všeobecnosti. Cieľom projektu je najmä aktivizácia študentov v oblasti vyhľadávania, overovania a sprostredkovania informácií o politických procesoch. Zárukou naplnenia cieľov projektu sú skúsenosti riešiteľov projektu s riešením problematiky sekundárneho analfabetizmu vybraných sociálnych skupín respondentov a ďalších defektných javov v politickom a verejnom života slovenského obyvateľstva po roku 1989.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-15-0662, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery

Obdobie realizácie projektu: 07/2016-12/2020

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu v prvej časti je rozvíjať na výskumných dátach založenú prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi aj vysokoškolákmi). Efektívnosť programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bude skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných stretnutí (booster sessions). Cieľom je venovať osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. V prvej časti projekt nadväzuje na vzdelávacie a výskumné aktivity EU-Dap Faculty Network a SPAN/The Science for Prevention Academic Network (náš tím je členom uvedených sieti) v oblasti prevencie UNL, ďalej rozvíja výskumné aktivity projektu APVV-0253-11. Cieľom druhej časti projektu je skúmanie migračných (národná), emigračných (medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EU. Projekt nadväzuje na realizovanú medzinárodnú SLiCE štúdiu. Cieľom druhej časti projektu je aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory. Projekt podporuje vedeckovýskumnú činnosť mladých pracovníkov, PhD študentov; plánuje disemináciu a implementáciu poznatkov do školskej praxe.

Odkaz (hyperlink) na projekt: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: VEGA č. 1/0658/16, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu: 01/2016-12/2018

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho analfabetizmu v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. Občiansku participáciu, 2. Politickú participáciu, 3. Socio-demografické diferenciácie. Cieľom projektu Výskumu sekundárneho analfabetizmu v politike v Slovenskej republike je začať vypĺňať medzeru vo výskume klesajúceho záujmu o verejné dianie. A taktiež začať odhaľovať politologické a sociologické príčiny a kontexty tohto stavu. Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu SA je analyzovať stav SA a jeho vplyv na politické dianie v SR a vypracovať teoretický model hodnotenia SA a odporúčania na jeho odstraňovanie v podmienkach SR. 

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Appalachian State University in Boone, Boone, North Carolina (USA), 23.03.2015–03.04.2015, v rámci projektu IRES
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar (Turkey), 18.04.2016–21.04.2016, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching
Ужгородський національний університет, Ужгород (Україна), 23.04.2017–29.04.2017, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching
National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Political Science, Bucharest (Romania), 06.05.2019–12.05.2019, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law, Thessaloniki (Greece), 03.07.2019–11.07.2019, Erasmus+ Staff Mobility For Training
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar (Turkey), 23.05.2022–27.05.2022, Staff Mobility For Training
Neapolis University Pafos, School of Social Sciences, Arts and Humanities, Pafos (Cyprus), 10.10.2022–14.10.2022, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching
Mendelova univerzita, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno (Czech Republic), 02.05.2023–05.05.2023, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching (kombinovaná mobilita)
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Political Sciences and Journalism, Lublin (Poland), 08.04.2024–12.04.2024, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching (kombinovaná mobilita)
Organizačné aktivity
Člen odbornej komisie Krajského kola Olympiády ľudských práv v Prešovskom kraji v rokoch 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 - Olympiáda ľudských práv v Prešovskom kraji, Prešov, rok 2014, 2016, 2017, 2018, 2020
Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre politické vedy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, od 01.12.2022

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove za vynikajúce študijné výsledky za roku 2009
Projekty
Aktuálne: VEGA č. 1/039/20 Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy) (2020 – 2022); člen riešiteľského kolektívu. KEGA č. 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov (2020 – 2022); člen riešiteľského kolektívu.
Iné
Vyžiadané prednášky (výber): “Pastorálna starostlivosť o mládež v pluralitnej spoločnosti” - Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove (Slovenská republika), St. Johannesstift der Salesianer Don Boscos v Essene (Nemecko) a Hanns Seidel Stiftung v Bratislave (Slovenská republika) - Prednáška sa konala dňa 25. 04. 2019 v Prešove - “Mládež a občianska spoločnosť” Beseda 1 + 1 O farbách, ľuďoch a bájach južného Kaukazu so Svetozárom Krnom a Alexandrom Onufrákom - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (Slovenská republika) - Prednáška sa konala v dňoch 06. 03. 2019 v Košiciach - “Gruzínsko – Arménsko (30.09.-09.10.2018)” “Propaganda krajne pravicových politických strán v Európe” - The Slovak Spectator (Slovenská republika) - Pozvaná prednáška pre skupinu desiatich študentov a dvoch vysokoškolských pedagógov (Professor Sandy Banski a Associate professor Deborah Nelson) z Philip Merill College of Journalism, University of Maryland, Maryland (USA) - Prednáška sa konala dňa 06. 01. 2018 v Košiciach - “Propaganda – An Important Tool For Nationalist Political Parties in Political Struggle in the Context of International Migration and Integration.” “Východ nie je Exit” - Progress Promotion (Slovenská republika) - Panelová diskusia sa konala dňa 28. 11. 2017 v Košiciach - “Panel 1 Východ nie je Exit: Úvodná diskusia odborníkov o tom, kde sa nachádzame a kam smerujeme” “Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku – Voľby 2017” - Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovenská republika) - Pozvaná prednáška sa konala dňa 10. 11. 2017 v Trnave - “Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja 2017” “Panelová diskusia v rámci 23. medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017” - Nadácia City TV (Slovenská republika) - Panelová diskusia sa konala dňa 09. 06. 2017 v Košiciach - “Utečenecká a migrantská kríza v optike médií” “Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves” - Europe Direct Informačné centrum Spišská Nová Ves (Slovenská republika) - Prednáška sa konala dňa 09. 09. 2016 v Spišská Nová Ves - “Sloboda pohybu a pobytu v kontexte európskej integrácie” “Slovensko-Ukrajinské forum/SUF 2016” - The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (Slovenská republika) - Moderovanie 1. panelu sa konala dňa 27. 04. 2016 v Kasárne/Kulturpark v Košiciach (Slovenská republika) - “Future of the Slovak-Ukrainian Relations” “4th Erasmus+ International Week” - Afyon Kocatepe University (Turecko) - Prednáška sa konala dňa 21. 04. 2016 v Afyone (Turecko) - “Migration trends in Europe since 20th Century” Hosťujúca prednáška - Appalachian State University in Boone, North Carolina (USA) - Prednáška sa konala dňa 01. 04. 2015 v Boone (NC) - “Freedom of Movement” “Café Európa” - Inštitút hospodárskej politiky a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Bratislava (Slovenská republika) - Diskusia sa konala dňa 30. 05. 2013 v Košiciach - “V Európe silnie nacionalizmus” “Integration of migrants in Europe after 1989 and their rights” - Corvinus University of Budapest, Faculty of Public Administration/Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapešť (Maďarsko) - Prednáška sa konala dňa 16. 12. 2010 - “Muslim Community in Europe“
Záľuby
numizmatika, cestovanie, turistika, motorizmus, film

Ďalšie informácie


FF