FF

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.   EN

Email:
beata.raczova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/beata.raczova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPS - Katedra psychológie
Miestnosť:
S201
Telefón:
+421 55 234 7113
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-2110-0871

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 1997, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, 2001, Sociálna psychológia
Titul docent:
Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2013, Všeobecná a experimentálna psychológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: PSYb - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: PSm - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: SPPPd, SPPPdex, SPPPPd_en, SPPPdex_en - Sociálna psychológia a psychológia práce - Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Psychológia, doktorandský III.stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KPS/VP2/06 Vývinová psychológia II. - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/SP2/06 Sociálna psychológia II. - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/STP/21 Súčasné trendy v psychológii - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/SSP/15 Súčasná sociálna psychológia - Sociálna psychológia a psychológia práce, doktorandský III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Psychológia
Vybrané publikácie

253223 | Psychometrické hodnotenie a prvotná validácia slovenskej verzie škály úpravy cieľov (GAS)/ Ráczová, Beáta; Kačmár, Pavol; Hricová, Monika] – DOI 10.31577/SP.2021.01.816. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Studia Psychologica - International journal for research and theory in psychological sciences = Časopis pre základný výskum a teóriu v psychologických vedách. Bratislava: SAP, Bratislava: SAV. Centrum spoločenských a psychologických vied. Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava: Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. – ISSN 0039-3320. – ISSN (online) 2585-8815. – Roč. 63, č. 1 (2021), s. 94-109, IF 2020/2021 = 0,471, Q3

428378 | Prediktory úzkosti, stresu a obáv z infekcie COVID-19 u starších dospelých počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku/ Köverová, Miroslava; Ráczová, Beáta; Kováčová Holevová, Bibiána. – DOI 10.1177/23337214211047642. – WOS CC ; SCOPUS In: Gerontology and Geriatric Medicine – California (USA): SAGE Publications. – ISSN (online) 2333-7214. – č. 07.10.2021 (2021), s. [1-12], Q4

204649 | Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie dotazníka MBI-HSS pre pomáhajúce profesie / Ráczová, Beáta; Köverová, Miroslava. – WOS CC ; CCC In: Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Akademie věd České republiky. Psychologický ústav AV ČR. – ISSN 0009-062X. – ISSN (online) 1804-6436. – Roč. 64, č. 3 (2020), s. 272-287, IF 2020/2021 = 0,471, Q3.

93775 | Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov/ Ráczová, Beáta; Hricová, Monika; Lovašová, Soňa. – WOS CC ; SCOPUS; CCC In: Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Akademie věd České republiky. Psychologický ústav AV ČR. – ISSN 0009-062X. – ISSN (online) 1804-6436. – Roč. 62, č. 6 (2018), s. 552-564, IF 2018 =0,333, Q3.

196345 | Vnímaný stres a vyhorenie: Mediačná úloha psychologickej, profesionálnej starostlivosti o seba a pracovná spokojnosť ako preventívne faktory v pomáhajúcich profesiách/ Hricová, Monika; Nezkusilová, Jana; Ráczová, Beáta. – DOI 10.5708/EJMH.15.2020.1.1. – WOS CC ; SCOPUS In: European Journal of Mental Health. Budapest: Akadémiai Kiadó. – ISSN 1788-4934. – ISSN (online) 1788-7119. – Roč. 15, č. 1 (2020), s. 3-22, IF 2020 = 0,520, Q4

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0853/21 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Špecifiká prechodu do dospelosti v kontexte cieľov a vybraných osobnostných premenných a ich dopad na subjektívnu pohodu mladých dospelých.

Obdobie realizácie projektu: od 01/2021

Postavenie v projekte: zodpovedná riešiteľka


Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu je preskúmať špecifické znaky obdobia prechodu do dospelosti, a to z hľadiska osobných cieľov a na cieľ orientovaného správania. Projekt nadväzuje na úspešne ukončený projekt VEGA Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov a využiť získané poznatky o úlohe cieľových charakteristík (dôležitosť, dosiahnuteľnosť, cieľový pokrok a motivácia) v procese formovania osobných cieľov a to v špecifických podmienkach vynárajúcej sa dospelosti. S ohľadom na aktuálne trendy vo výskume je zámerom projektu preskúmať súvislosti medzi osobnými cieľmi a formovaním identity a vybranými individuálnymi charakteristikami mladých ľudí (optimizmus, nádej, intolerancia neistoty) a objasniť ich dopad na subjektívnu pohodu. Tieto ciele projektu budú sledované prostredníctvom prierezových a longitudinálnych výskumov, ktoré umožňujú aj sledovanie vývinových zmien.

Registračné číslo projektu: APVV-19-0284 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia, plánujeme zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Tento cieľ je špecifikovaný prostredníctvom nasledovných cieľov: zistiť aktuálny stav plánovania budúcnosti formou preskúmania dlhodobých cieľov mladých ľudí v období od 20 do 30 rokov; preskúmať stabilitu cieľových predstáv a motivačných a sebaregulačných súvislosti dosahovania cieľov v danom vekovom období; zistiť význam individuálnych rozdielov v na cieľ zameranom správaní vo vývinových cieľoch v období prechodu do dospelosti, a to ako pri ich stanovovaní, tak dosahovaní. Aktuálnosť výskumu je daná využitím súčasných prístupov a metód výskumu cieľov objasniť dynamiku motivačno-sebaregulačných súvislostí na cieľ orientovaného správania v danom vekovom období.


Link na vybrané výstupy:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=25621

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0748/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov.

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2021

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na úlohu vybraných charakteristík rozhodovania, charakteristík cieľov a motivácie pri objavení sa prekážok ohrozujúcich dosiahnutie cieľa a následnom vzniku krízy v dosahovaní cieľov (akčná kríza). Projekt má za cieľ skúmať, ktoré spôsoby rozhodovania (operacionalizované ako rozhodovacie štýly) v interakcii s motiváciou (vnútorná/vonkajšia, priblíženie/vyhnutie) a charakteristikami cieľov (napr. záväzok dosiahnuť cieľ, vnímaná náročnosť cieľa, cieľová sebaúčinnosť, vynaložené úsilie, progres) súvisia s akčnou krízou. Tento cieľ projektu bol dosahovaný v rámci krossekčných, ako aj longitudinálnych výskumov, ktoré umožnili aj sledovanie časových zmien, prípadne kauzálnych vzťahov.


Link na vybrané výstupy:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=25621

http://www.clovekaspolocnost.sk/en/rocnik-23-rok-2020/1/studie-a-clanky/emerging-adulthood-features-an-overview-of-the-research-in-approaches-and-perspectives-in-goals-area/

Registračné číslo projektu: APVV 14-0921 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 06/2019

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.


Link na záverečnú správu s výstupmi:

https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0921.pdf

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Primera - Zentrum für pädagogische Fortbildung Wien, Hochsatzengasse 18/6, 1140 Viedeň, Rakúsko, 04.07. - 09.07.2022, Erazmus + Staff training: Peer Coaching as a Sustainable Source of Professional Development
Organizačné aktivity
Vedúca katedry - Katedra psychológie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, od 2020 - do mája 2023
Člen - Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore Psychológia, študijný program Všeobecná psychológia, od roku 2020
Člen - Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore Psychológia, študijný program Sociálna psychológia a psychológia práce., od 2014
Člen - Etická komisia Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, od 2013
Člen - Akademický senát Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2019 - 2023
Člen - Vedecká rada Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015 - 2019
člen - International scientific committee, CER 2022 - Comparative European Research in Cooperation with SCIEMCEE, od 2014
Člen - Medzinárodná organizácia podporujúca rozvoj aktuálneho výskumu v psychológii Psychological Science Accelerator: A Distributed Laboratory Network, od roku 2020
Prodekanka pre pedagogickú činnosť - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, od 5.5.2023
Člen - Vedecká rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2023 - 2027

Ďalšie informácie


FF