FF

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.   EN

Email:
daniel.dobias@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/daniel.dobias
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P232
Telefón:
+421 55 234 7175
ORCID iD:
0000-0002-2600-0477
Doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. je docentom na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Pedagogicky a výskumne sa v širšom časovom horizonte zameriava na problematiku dejín sociálno - politického myslenia, politickej filozofie a teórie politiky. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera (2012); Idea liberalizmu v európskom a slovenskom politickom myslení (2014); Human Rights in Europe (2015); Liberalism. Looking for freedom, justice, better man, and the world.. (2018); Otvorená spoločnosť. Politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? (2020). Okrem účasti na viacerých vedeckých projektoch bol vedúcim projektu VEGA č. 1/0129/18 s názvom "Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?". Je (spolu)zostavovateľom viacerých politologických zborníkov a odborných knižných publikácií, autorom mnohých politologických štúdií a článkov.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2003, politológia - filozofia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2009, dejiny filozofie
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2014, politológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, I. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, II. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, III. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KPO/DSPM1/13 - Dejiny sociálno-politického myslenia I. (KPO/DSPMe1/14) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/DSPM2/15 - Dejiny sociálno-politického myslenia II. (KPO/DSPMe2/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/PMET/10 - Politická metodológia (KPO/PMETe/13) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/POFI1/21 - Politická filozofia I. (KPO/POFIeI/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/POFI2/21 - Politická filozofia II. (KPO/POFIe2/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/DPT/15 - Dejiny politických teórií (KPO/DPT/15) - politológia (denná a externá forma), III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Politológia - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Politické vedy
Vybrané publikácie

247784: Otvorená spoločnosť. Politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? [textový dokument (print)] [Open Society. A Political Project of the Modern World or a Productive Metafor in the Intellectual Tradition of the Search for Better Man and the World?] / Dobiaš, Daniel [Autor, UPS15065, 50%] ; Gbúrová, Marcela [Autor, UPS15065, 50%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Krno, Svetozár [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. – 167 s. [7,31 AH] [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 060]. – ISBN 978-80-8152-938-2. – sign UPJS FSEP 011488. – SAF F 140423. - Vyšlo aj v angl. jazyku: 247786: Open Society. A Political Project of the Modern World or a Productive Metafor in the Intellectual Tradition of the Search for Better Man and the World? [textový dokument (print)] [Otvorená spoločnosť. Politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?] / Dobiaš, Daniel [Autor, UPS15065, 50%] ; Gbúrová, Marcela [Autor, UPS15065, 50%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Krno, Svetozár [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. – 171 s. [7,64 AH] [tlačená forma] : text. – [angličtina]. – [OV 060]. – ISBN 978-80-8152-939-9. – SAF F 140422

85433: Liberalism. Looking for freedom, justice, better man, and the world... [Liberalizmus. Hľadanie slobody, spravodlivosti, lepšieho človeka a sveta...] / Dobiaš, Daniel [Autor, UPS15065, 100%]. – [angličtina]. – [OV 060]. – sign UPJS FSEP 009795 In: Slovenská politologická revue [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : revue pre politický a občiansky život. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied. – ISSN 1338-3140. – ISSN (online) 1335-9096. – Roč. 18, č. 2 (2018), s. 215-236 [tlačená forma] [online]

177338: Some Comments on the Open Society Politological Issue (from Popper to Soros and Back) [Niekoľko poznámok k politologickému problému otvorenej spoločnosti (Od Poppera k Sorosovi a späť)] / Dobiaš, Daniel [Autor, UPS15065, 50%] ; Dobiašová, Soňa [Autor, UPS15065, 50%]. – [angličtina]. – [OV 060]. – DOI 10.24040/politickevedy.2019.22.4.125-148. – sign UPJS FSEP 010883. – WOS CC In: Politické vedy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. – ISSN 1335-2741. – ISSN (online) 1338-5623. – Roč. 22, č. 4 (2019), s. 125-148 [tlačená forma] [online] WoS

Irrational Attraction of Rationality / Daniel Dobiaš. - recenzované. In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163. - Roč. 15, č. 2 (2022), s. 24-33. Projekt: Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja - VEGA 1/0321/21. 10.31577/SPS.2022-2.2 DOI; 2022 ERIH PLUS

75126: Idea liberalizmu v pragmatickej perspektíve hľadania slobody a lepšieho sveta = The Idea of Liberalism in the Pragmatic Perspective of Searching Freedom and a Better World / Dobiaš, Daniel [Autor, UPS15065, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 060]. – DOI 10.24040/politickevedy.2018.21.3.32-54. – signatúra UPJŠ FSEP 009700. – WOS CC In: Politické vedy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. – ISSN 1335-2741. – ISSN (online) 1338-5623. – Roč. 21, č. 3 (2018), s. 32-54 [tlačená forma] [online] WoS

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0129/18, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?"

Obdobie realizácie projektu:

01/18-12/20

Postavenie v projekte: 

zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt prináša pokus o systematickú reflexiu ustálených myšlienkových konštrukcií v teórii a praxi racionalizmu, humanizmu, totalitarizmu, liberálnej demokracie a otvorenej spoločnosti. Ich vzájomné pôsobenie v intelektuálnej tradícii Európy vymedzuje a vytvára podmienky pre experimentovanie s rozličnými podobami politických štruktúr. Cieľom je analyzovať prednosti a riziká koncepcie otvorenej spoločnosti, predstaviť potenciálne perspektívy riešenia aktuálnych ideologických konfrontácií v politických systémoch moderných liberálnych demokracií a poukázať na možné varianty nastavenia medziideovej, medziideologickej, medzistraníckej a medzivládnej komunikácie a spolupráce s dôrazom na politický život na Slovensku.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0321/2, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja

Obdobie realizácie projektu:

01/21-12/23

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt ponúka skúmanie korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u mladých ľudí v Košickom a Prešovskom kraji spojené s návrhmi opatrení na ich elimináciu. Metodologickým základom výskumu uvedenej problematiky budú stupne politického vedomia, ktoré teoreticky rozpracovala profesorka Marcela Gbúrová v niektorých svojich štúdiách. Projekt by mal nadväzovať na výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike realizovaný v rokoch 2016 až 2018 (VEGA č. 1/0658/16), v rámci ktorého bol bližšie predstavený aj koncept jednotlivých stupňov politického vedomia (insitné, poučené, profesionálne, teoretické).

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0658/16, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho analfabetizmu v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. Občiansku participáciu, 2. Politickú participáciu, 3. Socio-demografické diferenciácie. Cieľom projektu Výskumu sekundárneho analfabetizmu v politike v Slovenskej republike je začať vypĺňať medzeru vo výskume klesajúceho záujmu o verejné dianie. A taktiež začať odhaľovať politologické a sociologické príčiny a kontexty tohto stavu. Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu SA je analyzovať stav SA a jeho vplyv na politické dianie v SR a vypracovať teoretický model hodnotenia SA a odporúčania na jeho odstraňovanie v podmienkach SR. 

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom na UPJŠ v Košiciach dôležité poznatky o jednotlivých oblastiach myslenia o politike a o problematike demokracie a súčasného politického diskurzu na Slovensku a vo svete. Zároveň by im sprostredkovali riadenú skúsenosť s procedurálnou stránkou demokratických procesov.

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- cena Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za výborné študijné výsledky (r. 2002) - cena Dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za monografiu „Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera“ (r. 2013)
Projekty
2018 – 2020 vedúci riešiteľ VEGA 1/0129/18 Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? 2021 - 2023 spoluriešiteľ projektu VEGA Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) 2014 - 2017 spoluriešiteľ projektu VEGA č. 2/0187/14 Formovanie slovenskej politiky v rokoch 1989 – 1994. 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu KEGA 021/UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach.
Medzinárodná spolupráca
člen Slovenského výboru MOST – UNESCO (od r. 2017)
Iné
člen AS FF UPJŠ

Ďalšie informácie


FF