doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.

Email:
daniel.dobias@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P232
Telefón:
+421 55 234 7175

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: politológia - filozofia, 2003, FF PU v Prešove
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: 61-02-9 dejiny filozofie, 2009, FF PU v Prešove
Titul docent
Odbor a program: politológia, 2014, FF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Aktuálna pedagogická činnosť
Dejiny sociálno - politického myslenia I, II Politická filozofia I Politická filozofia II Vybrané aspekty dejín politického myslenia Teória otvorenej spoločnosti Textový seminár "Renesančné utopické myslenie" Dejiny politických teórií
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 23
Diplomové: 20
Dizertačné: 2
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA "1/0129/18" "Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?" 2018 - 2020 Vedúci projekt VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) Riešiteľ KEGA 021UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach 2016-2018 Riešiteľ
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
1
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
2
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
11
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
2
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAB Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera / Daniel Dobiaš ; recenzenti Marcela Gbúrová, Jozef Lysý. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 222 s. - ISBN 9788070979181 (brož.). [DOBIAŠ, Daniel (100%) ]
AAB Idea liberalizmu v európskom a slovenskom politickom myslení / Marcela Gbúrová, Daniel Dobiaš ; recenzenti Svetozár Krno, Miroslav Pekník. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 330 s. - ISBN 9788081521959 (brož.). [GBÚROVÁ, Marcela (50%) - DOBIAŠ, Daniel (50%) ]
AAB K problematike spravodlivosti a rovnosti v kontexte občianskej spoločnosti / Marcela Gbúrová ... [et al.] ; recenzenti Ján Liďák, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 154 s. - Č. projektu: VEGA 1/0675/12. - ISBN 9788081523878. [GBÚROVÁ, Marcela (16%) - DOBIAŠ, Daniel (12%) - GEFFERT, Richard (12%) - ONUFRÁK, Alexander (12%) - BZDILOVÁ, Renáta (12%) - EŠTOK, Gabriel (12%) - GOJDIČ, Pavol (12%) - HREHOVÁ, Mária (12%) ]
ABC Teória a prax otvorenej spoločnosti (Od Poppera k Sorosovi a späť) / Daniel Dobiaš ; recenzenti Svetozár Krno, Svatopluk Novák. In: Dekonstrukce demokracie?. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021080676. - S. 85-127. [DOBIAŠ, Daniel (100%) ]
ACB Human Rights in Europe / Daniel Dobiaš ... [et al.] ; recenzenti Richard Geffert, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 150 s. - Č. projektu: IRES ITMS 26110230075. - ISBN 9788081523281. [DOBIAŠ, Daniel (12%) - GBÚROVÁ, Marcela (11%) - ONUFRÁK, Alexander (11%) - EŠTOK, Gabriel (11%) - KOZIAK, Tomáš (11%) - GOJDIČ, Pavol (11%) - ŠUTAJOVÁ, Jana (11%) - BZDILOVÁ, Renáta (11%) - HREHOVÁ, Mária (11%) ]
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
člen AS FF UPJŠ (od r. 2010) člen prípravných výborov vedeckých konferencií Košické politologické dialógy 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 expertná činnosť v oblasti prípravy a realizácie projektov (od r. 2005) týkajúcich sa rómskej menšiny (Projekt Informačná kampaň pre Rómov o vstupe do NATO, Vzdelávanie rómskych poslancov) člen odborných komisií pre obhajobu dizertačných prác člen Slovenského výboru MOST - UNESCO člen Slovenského združenia pre politické vedy
Ďalšie aktivity
- Cena Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za výborné študijné výsledky (r. 2002) - Cena Dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za monografiu „Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera“ (r. 2013) - člen odbornej komisie súťaže Olympiáda ľudských práv v Prešovskom kraji (od r. 2005) - spolupráca s Metodicko - pedagogickým centrom v Prešove (od r. 2005), prednášková a prezentačná činnosť v oblasti prípravy metodických materiálov a ďalšieho vzdelávania učiteľov na tému „Človek, ľudské práva a základné slobody“