FF

Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.   EN

Email:
drahoslav.magdosko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/drahoslav.magdosko
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P216
Telefón:
+421 55 234 7178
ORCID iD:
0000-0002-8883-5517
Odborný asistent na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava na mestá v neskorostredovekom Uhorskom kráľovstve, ich topografiu, správu a elity, obzvlášť na príklade mesta Košice.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2004 / 2009, Dejepis - Politológia / Archívnictvo a pomocné vedy historické
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, Slovenské dejiny

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Dejiny stredoveku (do roku 1492) - História - jednoodborové a medziodborové štúdium, Bakalársky stupeň štúdia
Dejiny Slovenska do roku 1526 - História - jednoodborové a medziodborové štúdium, Bakalársky stupeň štúdia
Pomocné vedy historické - História - jednoodborové a medziodborové štúdium, Bakalársky stupeň štúdia
Seminár k bakalárskej práci I. - II. - História - jednoodborové a medziodborové štúdium, Bakalársky stupeň štúdia
Seminár k diplomovej práci I. - II. - História - magisterské štúdium, Magisterský stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AAB: Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : UPJŠ, 2017, 304 s.
ADN: Mestský status, súdnictvo a právo meča. Niekoľko poznámok k vývoju šarišských kráľovských miest v 14. storočí. In: In: Mesto a dejiny. - ISSN 1339-0163. - Roč. 7, č. 1 (2018), s. 40-62.
ADD: K vzniku a správe predmestí stredovekých Košíc. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 65, č. 4 (2017), s. 591-616.
ADE: Real Estate of the Dominican Friary of Blessed Virgin Mary in Medieval Košice. In: Slovak Studies : rivista dell’istituto storico Slovacco di Roma. - ISSN 2421-6240. - Vol. 2, no. 1-2 (2016), s- 187-206.

ADN: Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370. In: Kultúrne dejiny, roč. 12, č. 1 (2021), s. 6-42.

Vybrané projekty
Spoluriešiteľ: APVV-16-0383 Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice), doba riešenia 2017 - 2021.
Spoluriešiteľ: VEGA 1/0212/15 Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny), doba riešenia 2015 - 2018.

Spoluriešiteľ: Centrum excelentnosti SAV : Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov, doba riešenia 2013 - 2017.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Hradec Králové, Česká republika, Hradec Králové, marec 2019, Erasmus+
Ostravská univerzita, Česká republika, Ostrava, apríl 2017, Erasmus+
Central European University, Maďarsko, Budapešť, september 2014 - jún 2015, január - jún 2016, International Visegrad Fund, scholarship

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky
https://upjs.academia.edu/DrahoslavMagdo%C5%A1ko

Ďalšie informácie


FF