FF

PhDr. Dušan Hruška, PhD.   EN

Email:
dusan.hruska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/dusan.hruska
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KF - Katedra filozofie
Miestnosť:
A205
Telefón:
+421 55 234 7207
ORCID iD:
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9183-2694

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, 1999, filozofia - politológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, 2009, dejiny filozofie

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KF/DEF4J/15 - Dejiny filozofie 4 - filozofia, prvý stupeň štúdia
KF/SUF1J/15 - Súčasná filozofia 1 - filozofia, prvý stupeň štúdia
KF/MET/15 - Metafyzika 1 - filozofia, prvý stupeň štúdia
KF/FJAZJ/15 - Filozofia jazyka - filozofia, druhý stupeň štúdia
KF/MET2/15 - Metafyzika 2 - filozofia, druhý stupeň štúdia
KF/METm/15 - Metafyzika - filozofia, prvý stupeň štúdia
KF/VKFV/07 - Vybrané kapitoly z filozofie výchovy (všeobecný základ) - filozofia, prvý stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Nietzscheho príspevok k deštrukcii metafyziky / Dušan Hruška ; recenzenti Pavol Dancák, Katarína Mayerová. - 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 144 s. [6,46 AH] - recenzované. - Projekt: Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov - APVV APVV-17-0529.. - ISBN 9788081529634.

[HRUŠKA, Dušan (100%) ]

Patočka and English sensualism and its place in modern philosophy / Dušan Hruška.

In: Folia Philosophica. - ISSN 1231-0913. - Vol. 37 (2017), s. 9-29.

[HRUŠKA, Dušan (100%) ]

Nietzscheho metafyzika / Dušan Hruška ; recenzenti Pavol Tholt, Jana Tomašovičová. - Projekt: MŠ SR - APVV APVV-14-0706.

In: Heidegger a novoveká metafyzika. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-580-3. - S. 521-545 [1,44 AH].

[HRUŠKA, Dušan (100%) ]

Moderný zrod človeka ako subjektu v reflexiách Michela Foucaulta / Dušan Hruška ; recenzenti Pavol Dancák, Eugen Andreanský. - Projekt: Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia - VEGA 1/0963/16.

In: Otázka človeka ako filozofický problém. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526701. - S. 31-53 [1,02 AH].

[HRUŠKA, Dušan (100%) ]

Vattimovo slabé myslenie a Heideggerova metafyzika / Dušan Hruška ; recenzenti Pavol Tholt, Juraj Žiak.

In: Heidegger a metafyzika v 20. storočí. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526725. - S. 611-628.

[HRUŠKA, Dušan (100%) ]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-14-0706 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 - 12/2018

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Grantový projekt bol venovaný skúmaniu hlavného problému Heideggerovej filozofie – otázke bytia v kontexte jeho chápania metafyziky a dejín filozofie. Projekt sa koncentroval na problém Heideggerovho chápania bytia v genéze od jeho ranej až po neskorú tvorbu. Projekt skúmania Heideggerovej filozofie s jeho hlavnou otázkou: Čo je bytie? bol postavený ako filozofický a zároveň historicko-filozofický projekt. Jednota dejín filozofie a základnej otázky metafyziky sa tak stala originálnym prístupom. Otázka, čo je bytie, bola podrobená filozofickej konfrontácii s gréckou filozofiou, novovekou metafyzikou a metafyzikou v 20. storočí.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-17-0529 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálnopolitických problémov

Obdobie realizácie projektu: 07/2018 - 06/2022

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Grantový projekt je venovaný filozofii po dekonštrukcii metafyziky, lebo tým sa otvára nová etapa filozofických reflexií o dobe európskej a dobe poeurópskej, o silných a slabých stránkach demokracie, liberalizmu, konzervativizmu, súčasných etických problémov a pod. Predchádzajúcu (metafyzikou fundovanú) filozofickú tradíciu ovládal predpoklad, že filozofi by takúto teóriu mohli poskytnúť, vychádzajúc z predpokladu, že filozofia prichádza do bezprostredného kontaktu so základmi Pravdy a Dobra. To sa však ukazuje (obzvlášť dnes) ako nedorozumenie, ktoré má svoj pôvod vo výklade poznania ako schopnosti pravdivo reprezentovať svet. Originálnosť projektu je priamo spojená s aktuálnosťou a naliehavosťou už spomínaných sociálno-politických otázok v nadväznosti na postmetafyzický projekt J. Habermasa, dekonštruktivistický model J. Derridu, projekt antifundacionalistickej filozofie R. Rortyho a koncept slabého myslenia G. Vattima.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: VEGA 1/0232/21 Vedecká grantová agentúra

Názov projektu: Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2023

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu je (1.) historicko-filozofická interpretácia Husserlovej, Heideggerovej a Patočkovej koncepcie vzťahu filozofie a vedy. Spoločným menovateľom uvedených filozofov je presvedčenie, že napriek prudkému rozvoju vedy a techniky je veda paradoxne v kríze. (2.) Pozície neanalytický filozofov budeme konfrontovať s koncepciami analytických filozofov, ktorí ťažisko predmetného vzťahu posunuli do oblasti filozofie vedy (problém vedeckého realizmu a vzťahu vedeckých teórií ku skutočnosti), resp. metodológie vedy. (3) Za nóvum predkladaného projektu považujeme pokus o hĺbkovú interpretáciu Nietzscheho koncepcie perspektivizmu, pretože práve táto otázka môže poodkryť na Slovensku málo prebádané pohľady na vzťah filozofie a vedy. Hlavným cieľom projektu je preskúmať otázku vzťahu filozofie a vedy ako otázku filozofickú, lebo predmetný vzťah je viazaný na problém zmyslu existencie človeka. Otázka, ktorá pred nami stojí je, ako to všetko spolu súvisí.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-20-0583 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy

Obdobie realizácie projektu: 07/2021 - 06/2025

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je aktualizovať a revidovať teoretické jadro rôznych prístupov k možným, nemožným, fikčným, naratívnym a diskurzívnym svetom. Projekt plánuje nájsť obsahovú, logickú a štrukturálnu prepojenosť pojmov modalita, fikcionalita, diskurz, virtualita, svetovosť a bližšie ich vymedziť a pojmovo rozlíšiť. Medzi ciele projektu patrí kritická analýza vývoja názorov na povahu možných svetov, možných indivíduí a ďalších modálnych pojmov od začiatku 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť, detailné rozpracovanie vzťahu možných a fikčných svetov, prehĺbenie konceptu naratívnosti v nadväznosti na možné a fikčné svety, identifikácia rôznych podôb fikcionality v rôznych oblastiach umenia, bližšie vymedzenie základných atribútov tzv. svetovosti, posilnenie dôrazu na konštruktívnu úlohu ľudskej mysle, určenie vzťahov medzi modálnym diskurzom na jednej strane a pojmami interpretácie a intencionality na strane druhej. Projekt má ambíciu byť základom metafilozofického skúmania. Jeho originálnosť spočíva predovšetkým v tom, že prepája rôzne perspektívy (analytickú, hermeneutickú, fenomenologickú) pri riešení problémov modalít vo filozofickom kontexte.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Teologická fakulta Jihočeské university, České Budějovice, Česká republika, 19. júna - 21. júna 2009, Erasmus - výučba
Centrum teoretických studií, Archiv Jana Patočky, Universita Karlova, Praha, Česká republika, 24. november - 29. november 2019, Stáž v rámci projektu APVV-17-0529 - Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálnopolitických problémov
Organizačné aktivity
Predseda - Akademický senát Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, 2012 - 2015
Zástupca vedúceho katedry filozofie a dejín filozofie pre vedeckú činnosť a doktorandské štúdium - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 - 2020
Tajomník - Akademický senát Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, 2005 - 2012
Tajomník - Katedra filozofie a religionistiky PU v Prešove, 2002 - 2015
člen - Akademický senát Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, 2002 - 2005
člen - Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2019 - súčasnosť
člen - Slovenské filozofické združenie pri SAV, Bratislava, 2003 - 2010

Ďalšie informácie


FF