FF

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.   EN

Email:
eugen.andreansky@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/eugen.andreansky
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KF - Katedra filozofie
Miestnosť:
A205
Telefón:
+421 55 234 7197
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-9899-9961

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1996, filozofia – dejepis (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov)
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2002, systematická filozofia
Titul docent:
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, dejiny filozofie
Titul profesor:
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, dejiny filozofie

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: filozofia (Fim) - osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), predseda Rady študijného programu (RŠP), predseda komisie pre ŠZS, študijný odbor: filozofia, druhý stupeň štúdia
Študijný program: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (VOm) - osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), predseda Rady študijného programu (RŠP), predseda komisie pre ŠZS, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, druhý stupeň štúdia
Študijný program: dejiny filozofie (denná a externá forma) (Fid, Fidex) - osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), predseda Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), predseda komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác, študijný odbor: filozofia, tretí stupeň štúdia
Študijný program: filozofia (Fib) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filozofia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: medziodborové štúdium filozofie (podprogram) (Fibm) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filozofia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: britské a americké štúdiá (denná a externá forma) (BASd, BASdex) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: filológia, tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
KF/LOG1J/22 Logika 1 - filozofia (Fib), prvý stupeň štúdia
KF/SUF2J/22 Súčasná filozofia 2, KF/SUF2m/22 Súčasná filozofia 2 - filozofia (Fib), medziodborové štúdium filozofie (Fibm), prvý stupeň štúdia
KF/FMY1J/22 Filozofia mysle 1 - filozofia (Fim), druhý stupeň štúdia
KF/FJAZJ/22 Filozofia jazyka, KF/FJAZm/22 Filozofia jazyka - filozofia (Fim), učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (VOm), druhý stupeň štúdia
KF/MHV/13 Metodológia a metódy historicko-filozofických výskumov - dejiny filozofie (denná a externá forma) (Fid, Fidex), tretí stupeň štúdia
KF/LOME/22 Logika a metodológia vedy - filozofia (medziodborové štúdium) (Fibm), prvý stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: dejiny filozofie - predseda Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filozofia
Vybrané publikácie

ANDREANSKÝ, Eugen: Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. In: Filozofia - ISSN 0046-385X - Roč. 73, č. 7 (2018), s. 529-539 – WOS CC ; SCOPUS ; CCC

ANDREANSKÝ, Eugen: Kantovské motívy vo filozofii športu. In: Studia Philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie – ISSN 1338-7758 – Roč. 9, č. 1 (2020), s. 32-42 – WOS CC

ANDREANSKÝ, Eugen: Kantovo chápanie génia vo filozofii športu. In: Studia Philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie – ISSN 1338-7758 – Roč. 10, č. 2 (2021), s. 42-55 – WOS CC

ANDREANSKÝ, Eugen:Kant a problém mimozemskej inteligencie. In: Studia Philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie. - ISSN 1338-7758. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 5-20. – WOS CC;

ANDREANSKÝ, Eugen - STOJKA, Róbert: Probes Into Patočka's Reflection on the History of Philosophy. Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 2022. - 158 s. - ISBN 9788097436742.

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-14-0706 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 - 12/2018

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Grantový projekt bol venovaný skúmaniu hlavného problému Heideggerovej filozofie – otázke bytia v kontexte jeho chápania metafyziky a dejín filozofie. Projekt sa koncentroval na problém Heideggerovho chápania bytia v genéze od jeho ranej až po neskorú tvorbu. Projekt skúmania Heideggerovej filozofie s jeho hlavnou otázkou: Čo je bytie? bol postavený ako filozofický a zároveň historicko-filozofický projekt. Jednota dejín filozofie a základnej otázky metafyziky sa tak stala originálnym prístupom. Otázka, čo je bytie, bola podrobená filozofickej konfrontácii s gréckou filozofiou, novovekou metafyzikou a metafyzikou v 20. storočí.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-17-0529 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálnopolitických problémov

Obdobie realizácie projektu: 07/2018 - 06/2022

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Základnou otázkou, na ktorú sa projekt zameral je čo najvýstižnejšia charakteristika dnešnej spoločensko-politickej situácie a miesto filozofie v nej, resp. čo v tomto priestore môže filozofia ponúknuť. Dnes, na začiatku tretieho tisícročia sme na konci epochy dualizmov charakteristických pre myslenie západnej tradície. Tento koniec umožnila práve spomínaná dekonštrukcia metafyziky. Spor medzi náboženstvom a vedou je už minulosťou. Filozofické teórie ako pozitivistický scientizmus a marxizmus, ktoré sa pokúsili s náboženstvom definitívne skoncovať sú už len minulosťou. Prirodzene, ani náboženstvo nie je tým, čím bolo kedysi. Jeho politická podoba podlieha ekonomickým a sociálno-politickým zmenám. O aké zmeny v ich konkrétnych podobách ide, čo ich spôsobilo a aké z toho vyplývajú dôsledky, sú základnými otázkami projektu.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: KEGA 004UPJŠ-4/2018 - Kultúrna a edukačná grantová agentúra

Názov projektu: G. W. Leibniz - filozofia raného a stredného obdobia

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2020

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom predkladaného projektu bola príprava a vydanie vysokoškolského učebného textu z filozofie raného a stredného obdobia Leibnizovho myslenia. S ohľadom na fakt, že G. W. Leibniz je neodmysliteľnou súčasťou novovekej racionalistickej filozofie, ktorá je povinným výučbovým predmetom poslucháčov odboru filozofia (jednoodborové a medziodborové štúdium) a z dôvodu vysokej mierny neznalosti logických, fyzikálnych a metafyzických konceptov, ktoré viedli k tzv. monadologickej téze si predkladaný projekt ukladá za cieľ zaplniť túto nepostrádateľnú medzeru vo výučbe filozofie. Spomínané koncepty z jednotlivých oblastí podstupovali svoje modifikácie v rozpätí od roku 1663 (Disputatio Metaphysica de Principio Individui), pokračujúc rokom 1666 (De Arte Combinatoria), zavedením konceptu Scientia generalis v rokoch 1678-79, prechodom cez tzv. parížske obdobie 1672 - 1676 (Theoria motus abstracti, Hypothesis Physica nova, List Magnusovi Wedderkopfovi, Confessio Philosophi, Pacidius Philaleti), tézy z roku 1684 zachytené v spise Mediationes de Cognitione, Veritate et Ideis, až do rokov 1686 - 1690 (Discours de métaphysique, Korešpondencia s Antoinom Arnauldom, Generales Inquisitiones de Analysi notionum et veritatum). Cieľ predkladaného projektu má byť pretavený do vysokoškolského učebného textu, ktorý spomínané jednotlivé obdobia a ich zodpovedajúce práce študentovi predstaví v zrozumiteľnom a prehľadnom svetle v podobe ukážok slovenského znenia ich textov, vybavené poznámkovým aparátom a prehľadným komentárom.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: VEGA 1/0232/21 - Vedecká grantová agentúra

Názov projektu: Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2023

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu je (1.) historicko-filozofická interpretácia Husserlovej, Heideggerovej a Patočkovej koncepcie vzťahu filozofie a vedy. Spoločným menovateľom uvedených filozofov je presvedčenie, že napriek prudkému rozvoju vedy a techniky je veda paradoxne v kríze. (2.) Pozície neanalytický filozofov budeme konfrontovať s koncepciami analytických filozofov, ktorí ťažisko predmetného vzťahu posunuli do oblasti filozofie vedy (problém vedeckého realizmu a vzťahu vedeckých teórií ku skutočnosti), resp. metodológie vedy. (3) Za nóvum predkladaného projektu považujeme pokus o hĺbkovú interpretáciu Nietzscheho koncepcie perspektivizmu, pretože práve táto otázka môže poodkryť na Slovensku málo prebádané pohľady na vzťah filozofie a vedy. Hlavným cieľom projektu je preskúmať otázku vzťahu filozofie a vedy ako otázku filozofickú, lebo predmetný vzťah je viazaný na problém zmyslu existencie človeka. Otázka, ktorá pred nami stojí je, ako to všetko spolu súvisí.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-20-0583 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy

Obdobie realizácie projektu: 07/2021 - 06/2025

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je aktualizovať a revidovať teoretické jadro rôznych prístupov k možným, nemožným, fikčným, naratívnym a diskurzívnym svetom. Projekt plánuje nájsť obsahovú, logickú a štrukturálnu prepojenosť pojmov modalita, fikcionalita, diskurz, virtualita, svetovosť a bližšie ich vymedziť a pojmovo rozlíšiť. Medzi ciele projektu patrí kritická analýza vývoja názorov na povahu možných svetov, možných indivíduí a ďalších modálnych pojmov od začiatku 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť, detailné rozpracovanie vzťahu možných a fikčných svetov, prehĺbenie konceptu naratívnosti v nadväznosti na možné a fikčné svety, identifikácia rôznych podôb fikcionality v rôznych oblastiach umenia, bližšie vymedzenie základných atribútov tzv. svetovosti, posilnenie dôrazu na konštruktívnu úlohu ľudskej mysle, určenie vzťahov medzi modálnym diskurzom na jednej strane a pojmami interpretácie a intencionality na strane druhej. Projekt má ambíciu byť základom metafilozofického skúmania. Jeho originálnosť spočíva predovšetkým v tom, že prepája rôzne perspektívy (analytickú, hermeneutickú, fenomenologickú) pri riešení problémov modalít vo filozofickom kontexte.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Wayne State University, Detroit, USA, jún - august 2000, Stáž v rámci projektu "Novicius", Nadácia Jan Husa
Kant-Forschungsstelle, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Nemecko, 21.-25. 10. 2009 a 20.-24. 10. 2011, pracovný pobyt
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR, október 2010, Erasmus - výučba
Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko, apríl 2011 a apríl 2015, Erasmus - výučba
Teologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR, marec 2012, Erasmus - výučba
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Poľsko, október 2019, Erasmus - výučba
Università Pontificia Salesiana, Rím, Taliansko, apríl 2018, Erasmus - stáž
University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split, Chorvátsko, júl 2019, Erasmus - stáž
Univerzita Pardubice, Pardubice, ČR, máj 2016, Erasmus - výučba
Organizačné aktivity
prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 - 2023
vedúci Katedry filozofie - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008-2010
člen výboru - Slovenské filozofické združenie pri SAV, Bratislava, 2002-2010
člen redakčnej rady - časopis Organon F, 2002-2008
člen redakčnej rady - Studia Philosophica Kantiana, 2012 - súčasnosť
predseda - Stredoeurópska leibnizovská spoločnosť pri KF FF UPJŠ v Košiciach, 2017 - súčasnosť
člen - American Association of Philosophy Teachers (AAPT), 2000–2001
člen - Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, 2023–súčasnosť
člen - Vedecká rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2015 - súčasnosť
člen - Vedecká rada Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2020 - súčasnosť

Ďalšie informácie


FF