FF

doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.   EN

Email:
gabriel.estok@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/gabriel.estok
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P230
Telefón:
+421 55 234 7182
ORCID iD:
0000-0001-7269-1814
Doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. je docentom politológie a povereným vedúcim Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho vedecko-pedagogického zamerania sa orientuje hlavne na problematiku fungovania politických systémov, demokracie a na problematiku regionálnych integračných procesov, euroskepticizmu, medzinárodných vzťahov a geopolitiky. Okrem účasti na viacerých vedeckých projektoch bol aj vedúcim úspešného grantového projektu VVGS-2014-214 Volebný cenzus v 21. storočí a aktuálne je vedúcim úspešného grantového projektu KEGA 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov. Má bohaté skúsenosti s riešením viacerých výskumných projektov.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút politológie, 2008, politológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2013, teória politiky
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2021, politológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, I. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, II. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, III. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KPO/TEPOS/15-Teórie politických systémov (KPO/TEPOSe/14 ) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/KOPO1/15-Komparatívna politológia I. (KPO/KOPOe1/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/KOPO2/15-Komparatívna politológia II. (KPO/KOPOe2/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/KOPO3/15-Komparatívna politológia III. (KPO/KOPOe3/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/EUINT/10-Európska integrácia (KPO/EUINTe/12) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/EIP/21-Európske integračné procesy (KPO/EIPe/15) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/GEPOL/21-Geopolitika (KPO/GEPOLe/15) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/MPVZ/21-Medzinárodné politické vzťahy - politológia (denná forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/PSYMO/21-Politické systémy mocností - politológia (denná forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/TMKP/15-Teoreticko-metodologické otázky komparatívnej politológie - politológia (denná a externá forma), III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Politológia - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Politické vedy
Vybrané publikácie

107800: Euroskepticizmus v kontexte sekundárneho analfabetizmu [Euroscepticism in the context of secondary analfabetism] / Eštok, Gabriel [Author, UPS15065, 100%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Horváth, Peter [Recenzent]. – [slovenčina]. – [OV 060]. – sign UPJS FSEP 010028 In: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-699-2, s. 85-117 [tlačená forma]

UPJŠ.Košice.000070878: Quality Institutions of Polyarchic Democracy and Effective Electoral Systems / Gbúrová Marcela, Bzdilová Renáta, Eštok Gabriel, 2016. In: SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : 24. - 30. august 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 9786197105735. - S. 319-324. [WoS]

UPJŠ.Košice.000070879: The influence of Liberalism on the 19th and Early 20th Century Slovak Political and Public Life / Gbúrová Marcela, Dobiaš Daniel, Bzdilová Renáta, Eštok Gabriel, 2016. In: SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : 24. - 30. august 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 9786197105735. - S. 375-380. [WoS]

158611: Voľby a volebná problematika v štátoch EÚ [textový dokument (print)] [Elections and electoral issues in EU countries] / Bzdilová, Renáta [Autor, UPS15065, 34%] ; Eštok, Gabriel [Autor, UPS15065, 33%] ; Bardovič, Jakub [Autor, UCMFSVKPOV, 33%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Horváth, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – 240 s. [9,93 AH] [tlačená forma] : mapy, graf., tab. – [slovenčina]. – [OV 060]. – ISBN 978-80-8152-706-7. – sign UPJS FSEP 010731. – SAF F 138555

217287: (Ne)dávne hľadanie strednej Európy [textový dokument (print)] [(Un)historical quest for the central Europe] / Eštok, Gabriel [Author, UPS15065, 100%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Goněc, Vladimír [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. – 192 s. [7,31 AH]. – [slovenčina]. – [OV 060, 070]. – ISBN 978-80-8152-924-5. – sign UPJS FSEP 011153. – SAF F 140476

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 014UPJŠ-4/2020, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov

Obdobie realizácie projektu:

01/20-12/22

Postavenie v projekte: 

zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom stredných škôl a univerzitným študentom dôležité poznatky o potrebách aktívneho zapájania sa do verejného života, o možnostiach občianskej a politickej participácie mladých ľudí a o rizikách nedostatku vedomostí o spoločenských a politických procesoch, ich nesprávneho pochopenia alebo nezáujmu o veci verejné vo všeobecnosti. Cieľom projektu je najmä aktivizácia študentov v oblasti vyhľadávania, overovania a sprostredkovania informácií o politických procesoch. Zárukou naplnenia cieľov projektu sú skúsenosti riešiteľov projektu s riešením problematiky sekundárneho analfabetizmu vybraných sociálnych skupín respondentov a ďalších defektných javov v politickom a verejnom života slovenského obyvateľstva po roku 1989.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0321/2, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja

Obdobie realizácie projektu:

01/21-12/23

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt ponúka skúmanie korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u mladých ľudí v Košickom a Prešovskom kraji spojené s návrhmi opatrení na ich elimináciu. Metodologickým základom výskumu uvedenej problematiky budú stupne politického vedomia, ktoré teoreticky rozpracovala profesorka Marcela Gbúrová v niektorých svojich štúdiách. Projekt by mal nadväzovať na výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike realizovaný v rokoch 2016 až 2018 (VEGA č. 1/0658/16), v rámci ktorého bol bližšie predstavený aj koncept jednotlivých stupňov politického vedomia (insitné, poučené, profesionálne, teoretické).

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

APVV č. 20-0334, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu:

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

Obdobie realizácie projektu:

07/21-06/25

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Konšpiračné teórie a hoaxy zďaleka nemajú len charakter „nevinných rušivých elementov“ ultrapravicovej či ultraľavicovej scény, ale sú aj serióznou bezpečnostnou hrozbou. Sú pomyselnou rozbuškou napätia, skrývajú v sebe potenciál viesť k zásadnej polarizácii a radikalizácii spoločnosti, ktorá môže perspektívne prerásť do hlbokých vnútorných sociálnych konfliktov, násilností, etnických čistiek, genocíd či dokonca občianskym vojnám a rozvratu spoločenského konsenzu (t. j. existujúcich štátnych hraníc, novému geopolitickému preuspoporiadaniu sveta a pod.). Tento širokospektrálny rozmer, ako aj doposiaľ minimálna reflexia konšpiračných teórií a hoaxov v slovenskom akademickom i laickom prostredí podnietilo kolektív 25 odborníkov z oblasti histórie, politológie, etnológie, religionistiky a bezpečnostných štúdií z troch slovenských univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, UPJŠ Košice), dvoch akadémií univerzitného typu (AOS Liptovský Mikuláš, APZ Bratislava) a dvoch ústavov SAV (Ústav politických vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie), aby vytvorili spoločnú projektovú platformu humanitných a spoločenských vied a pokúsili sa o nový pohľad a novú kontextualizáciu ich významu. Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou, ktoré má ambíciu analyticky prispieť k diskusii o jednom z najdiskutovanejších fenoménov 21. storočia.

Odkaz (hyperlink) na projekt:

https://www.fpvmv.umb.sk/nie-je-to-pravda-ale-mohla-by-byt-konspiracne-teorie-a-hoaxy-v-modernom-vyvoji-slovenska-v-europskom-kontexte

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0658/16, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho analfabetizmu v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. Občiansku participáciu, 2. Politickú participáciu, 3. Socio-demografické diferenciácie. Cieľom projektu Výskumu sekundárneho analfabetizmu v politike v Slovenskej republike je začať vypĺňať medzeru vo výskume klesajúceho záujmu o verejné dianie. A taktiež začať odhaľovať politologické a sociologické príčiny a kontexty tohto stavu. Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu SA je analyzovať stav SA a jeho vplyv na politické dianie v SR a vypracovať teoretický model hodnotenia SA a odporúčania na jeho odstraňovanie v podmienkach SR. 

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom na UPJŠ v Košiciach dôležité poznatky o jednotlivých oblastiach myslenia o politike a o problematike demokracie a súčasného politického diskurzu na Slovensku a vo svete. Zároveň by im sprostredkovali riadenú skúsenosť s procedurálnou stránkou demokratických procesov.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva, 14. apríl 2018 - 22. apríl 2018, Erasmus+ - Staff Mobility for Teaching
Appalachian State University in Boone, North Carolina (USA), 23. marec 2015 - 3. apríl 2015, IRES - job shadowing
Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Toruń, Poľsko, Letný semester 2011/2012, Erasmus (študijný pobyt)
Organizačné aktivity
Člen redakčnej rady časopisu - Historia i Politika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poľsko), 2013 - trvá
Člen redakčnej rady časopisu - Slovak Journal of Political Science (Scopus), 2018 - trvá
odborný garant odboru politológia pre U3V - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016 - trvá
člen - Slovenské združenie pre politické vedy pri Slovenskej akadémii vied, 2017 - trvá
tajomník pracovnej skupiny OV 6 pre spoločenské a behaviorálne vedy - Akreditačná komisia, MŠVVaŠ SR, apríl 2015 – október 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
• 2021 -2025 spoluriešiteľ projektu APVV (APVV č. 20-0334) „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte - vedúci riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici • /// • 2021 – 2023 spoluriešiteľ zástupca vedúcej projektu VEGA (VEGA č. 1/0321/21) Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja – vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • /// •2020 – 2022 vedúci riešiteľ projektu KEGA (KEGA č. 014UPJŠ-4/2020)- Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov – vedúci riešiteľ: Doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. , Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • /// • 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 1/0658/16)- Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) - vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. , Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • /// • 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu KEGA (KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016)- Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach- vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. , Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • 2014 – 2017 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 2/0187/14)- Formovanie slovenskej politiky v rokoch 1989-1994- vedúci riešiteľ: doc. PhDr., DrSc. Vladimír Goněc, J. M. Chair, Ústav politických vied SAV v Bratislave • /// • 2014 – 2016 spoluriešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa projektu KEGA (KEGA č. 017UPJŠ-4/2014)- Antológia textov medzinárodných vzťahov a geopolitiky- vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • /// • 2014 – 2015 vedúci riešiteľ projektu VVGS (VVGS-2014-214)- Volebný cenzus v 21. storočí- vedúci riešiteľ: Mgr. Gabriel Eštok, PhD. , Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach • /// • 2012 – 2015 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 1/0675/12)- Spravodlivosť distribúcií v podmienkach modernej demokracie – filozofické, politologické a sociologické aspekty- vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc. • /// • 2012 – 2015 spoluriešiteľ projektu ITMS (ITMS 26110230075)- Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) • /// • 2013 – 2015 spoluriešiteľ projektu ITMS (ITMS 26110230101)- Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) •
Medzinárodná spolupráca
[Prehľad pozvaných prednášok v zahraničí] • /// • 1. apríl 2015 - Appalachian State University in Boone, North Carolina (USA) prednáška na tému „2014 European Elections” • /// • 2. apríl 2012, 4. apríl 2012, 5. apríl 2012 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział politologii i studiów międzynarodowych - cyklus prednášok na tému „CENTRAL EUROPE – CONCEPTS OF INTEGRATION • /// • [Študijné pobyty a mobility v zahraničí]: • /// • letný semester 2011/2012 – medzifakultné štúdium (Katedra politológie, Katedra histórie), Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Poľsko • /// • 23. marec 2015 - 3. apríl 2015 - Appalachian State University in Boone (North Carolina, USA) • /// • 14. apríl 2018 - 22. apríl 2018 - Vytautas Magnus University (Kaunas, Litva)
Iné
• Člen redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Political Science (Scopus) • /// • Člen redakčnej rady časopisu Historia i Politika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poľsko) • /// • Člen organizačného tímu pravidelných konferencií Košické politologické dialógy (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) • /// • garant odboru politológia pre U3V (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) • /// • apríl 2015 – október 2015 - tajomník pracovnej skupiny OV 6 pre spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie, MŠVVaŠ SR • Absolvované letné školy, kurzy a vzdelávanie súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo tvorivou činnosťou: • /// • 2017 - Kurz akademickej angličtiny, UPJŠ v Košiciach • /// • 2016 - trvá - U3V UPJŠ v Košiciach - garant študijného programu Politológia • /// • 2016 - GLOBSEC City Talks, člen organizačného tímu, Košice • /// • 2016 - Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - zodpovedný za sekciu politológie (vedenie a tvorba seminárov a prednášok) • /// • 2015 - Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - zodpovedný za sekciu politológie (vedenie a tvorba seminárov a prednášok) • /// • 2015 - AKREDITAČNÁ KOMISIA, MŠVVaŠ SR - tajomník pracovnej skupiny OV 6 pre spoločenské a behaviorálne vedy • /// • 2014 - Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - zodpovedný za sekciu politológie (vedenie a tvorba seminárov a prednášok) • /// • 2013 - Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - zodpovedný za sekciu politológie (vedenie a tvorba seminárov a prednášok) • /// • 2012 - Kurz: Poľský jazyk, certifikát “Polski język dla obcokrajowców” • /// • 2011 - trvá - OZ Res Publica - podpredseda (vedenie, organizácia besied, workshopov, neformálnych aktivít, tvorba prednášok pre verejnosť, študentská aktivizácia) • /// • 2011 - Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - zodpovedný za sekciu politológie (vedenie a tvorba seminárov a prednášok) • /// • 2011 - Letná škola: Ako kvalitne učiť, certifikát “Teaching and Learning in Higher Education“ • /// • 2011 - Kurz: Anglický jazyk, certifikát “English Language – upper intermediate“ • /// • 2010 - Prešovská detská univerzita PU v Prešove • /// • 2010 - Letná škola: SUREC, certifikát “EU Eastern Policy: Neighborhood, Identity and Security“
Zaujímavé linky
https://upjs.academia.edu/GabrielE%C5%A1tok • /// • https://www.researchgate.net/profile/Gabriel-Estok-2 • /// • https://www.linkedin.com/in/gabriel-e%C5%A1tok-69857773/
Záľuby
fantasy a sci-fi literatúra a filmy, turistika, výroba z kože

Ďalšie informácie


FF