FF

doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.   EN

Email:
ingrid.puchalova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/ingrid.puchalova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KGER - Katedra germanistiky
Miestnosť:
A310
Telefón:
+421 55 234 7119
ORCID iD:
0000-0002-8847-3413

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
irelevantné, irelevantné, irelevantné
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldtova univerzita v Berlíne), Nemecko, 1994, Filológia - Germanistika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2009, Teória literatúry a dejiny konkretných národných literatúr. Špecializácia: germánske literatúry
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2021, Filológia. Literárna veda
Titul profesor:
irelevantné, irelevantné, irelevantné
Titul DrSc.:
irelevantné, irelevantné, irelevantné

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Nemecký jazyk a literatúra, denná forma, osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predsedníčka Rady študijného programu (RŠP), predsedníčka/členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: 11. Filológia, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, denná forma, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), členka Rady študijného programu (RŠP), členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, magisterský stupeň štúdia
Profilové predmety
KGER/UVLI/15 Úvod do štúdia nemeckej literatúry - Nemecký jazyk a literatúra, medziodborové štúdium, denná forma, bakalársky stupeň štúdia
KGER/NL1/22 Nemecká literatúra a kultúra 1 - Nemecký jazyk a literatúra, medziodborové štúdium, denná forma, bakalársky stupeň štúdia
KGER/NL2/22 Nemecká literatúra a kultúra 2 - Nemecký jazyk a literatúra, medziodborové štúdium, denná forma, bakalársky stupeň štúdia
KGER/NL3/22 Nemecká literatúra a kultúra 3 - Nemecký jazyk a literatúra, medziodborové štúdium, denná forma, bakalársky stupeň štúdia
KGER/LKNC/22 Literatúra a kultúra v nemčine ako cudzom jazyku - Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, denná forma, magisterský stupeň štúdia
KGER/MPPb/15 Výstupová priebežná prax - Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, denná forma, magisterský stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AAB Die Dinge reden im Lichte eine andere Sprache als im Dunkeln". Deutschschreibende Autorinnen aus dem gebiet der heutigen Slovakei / Ingrid Puchalová. ["Veci hovoria vo svetle iným jazykom ako v tme." Nemecky píšuce autorky z územia dnešného Slovenska]. - recenzované. - Č. projektu: Diskurzívne podnety pre literárnu historiografiu: sondy do tvorby vybraných nemecky píšucich autoriek (od konca 18. storočia podnes) 2/0190/15. In: Transdifferenz und Trans-Kulturalität : Migration und Alterität in den Literaturen und Kulturen Österreich-Ungarns. - Bielefeld : Erschienen im transcript Verlag, 2018. - ISBN 9783837632484. - S. 189-208. [PUCHALOVÁ, Ingrid (100%) ]

Marie Therese von Artner - eine vergessene Autorin aus dem Gebiet der heutigen Slowakei. / Ingrid Puchalová.

In: Karpaten Jahrbuch 2022 : Kalender der Karpatendeutschen aus der Slowakei. - Kežmarok : Vivit, 2021. - ISBN 9788081750748. - S. 121-134. [PUCHALOVÁ, Ingrid (100%) ]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: APVV-21-0485, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Verba volant scripta manent. Slová uletia, zapísané zostáva. Karpathen Post - ako zdroj regionálnych dejín, jazyka a kultúry na Spiši na prelome 19. a 20. storočia

Obdobie realizácie projektu: 2021-2025

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu je na pozadí sociolingvistickej a sociokultúrnej analýzy periodika Karpathen Post zachytiť plurietnický kontext regiónu Spiš a jeho obyvateľov na prelome 19. a 20. storočia s hlavným dôrazom na nemecký jazyk a kultúru, pričom sa budeme opierať aj o najnovšie teoretické a metodologické východiská – tak, ako ich ponúka veda o masmediálnej komunikácii. Na základe takto získaných poznatkov sleduje predkladaný projekt dve základné paralelné línie – sociokultúrnu a sociolingvistickú, ktoré sa navzájom budú dopĺňať a vyústia do komplexnej analýzy novín Karpathen Post na pozadí masmediálnych štúdií so zreteľom na dôslednú analýzu mediálneho prostredia, v ktorom periodikum na prelome 19. a 20. storočia vychádzalo.

Odkaz (hyperlink) na projekt: -

Najvýznamnejší výstup: Publikačné výstupy, medzinárodná konferencia Schwarz auf Weiß 2 / Čierne na bielom 2 na tému Nemecky písaná tlač a mediálny priestor v strednej a východnej Európe, putovná výstava.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Universität Augsburg, Augsburg, SRN, 1.5. - 7.5. 2019, Erasmus - učiteľská mobilita
Universität des Saarlandes, Saarbrücken, SRN, 25.4. - 1.5. 2016, Erasmus - učiteľská mobilita
Friedrich Schiller Universität Jena, Jena, SRN, október, november 2006, DAAD-štipendium
Österreichische Gesellschaft für Literatur - Rakúska spoločnosť pre literatúru, Viedeň, Rakúsko, 7-14-dňové študijné a výskumné pobyty, v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, Štipendium Rakúska spoločnosť pre literatúru
Universität Regensburg, Regensburg, SRN, 7-14-dňové študijné a výskumné pobyty, v rámc DAAD-GIP - Germanistische Partnerschaft Universität Regensburg - P.J.Šafárik-Universität Košice (Germanistické partnerstvo medzi Univerzitou Regensburg a UPJŠ Košice)
Universität Wien, Viedeň Rakúsko, 26.-30. novembra 2014, Akcia Rakúsko-Slovensko
Organizačné aktivity
"Als die Kirche den Fluss überquerrte" - literárne čítanie a beseda s nemeckou autorkou slovenského pôvodu Didi Drobnou Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Rakúska knižnica, Katedra germanistiky UPJŠ Košice spoluorganizátorka a odborná prezentácia - Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Rakúska knižnica a Katedra germanistiky UPJŠ košice, 2019
"Plechový bubienok" - prezentácia prekladu románu Güntera Grassa, rozhovor s prekladateľkou Katarínou Sehérovou spoluorganizátorka a odborná prezentácia - Goethe-Inštitút Bratislava, ŠVK Košice, Katedra germanistiky UPJŠ Košice, 2019
"Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči" - literárne čítanie a beseda s nemeckou autorkou Evou Umlauf odborná prezentácia - Spoločnosť Absynt, Artforum, 2018
"Rozviazané jazyky" - čítanie a odborná prezentácia knihy Jozefa Tancera spoluorganizátorka, odborná prezentácia - Goethe Institut Bratislava, Artforum, Katedra germanistiky UPJŠ Košice, 2017
"Der größte Fall meines Vaters" - literárne čítanie a beseda s nemeckou autorkou slovenského pôvodu Zdenkou Becker Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Katedra germanistiky UPJŠ Košice spoluorganizátorka a odborná prezentácia interaktívne výstavy - Gustav Klimt, Bertha von Suttner Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Rakúska knižnica, Katedra germanistiky UPJŠ Košice, 2012 - 2014

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2018 - Cena dekanky FF UPJŠ v Košiciach za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť

Ďalšie informácie


FF