FF

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.   EN

Email:
jan.gbur@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.gbur
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSSFaK - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Miestnosť:
A316
Telefón:
+421 55 234 7155
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-4032-6382
Literárny vedec. Svoju vzdelávaciu činnosť realizuje v študijných odboroch: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, masmediálne štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň) a literárna veda (doktorandské štúdium). Prednáša tieto disciplíny: dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny, teória a dejiny literárnej komparatistiky, metodológia literárnovedného skúmania. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa sústreďuje na teóriu a dejiny slovenskej literatúry, literárnovednú komparatistiku a verzológiu. Špecializuje sa na literárne dielo Pavla Országha Hviezdoslava. Prvý dekan FF UPJŠ v Košiciach (2007 – 2015). Na FF UPJŠ zriadil v roku 2014 Ars Šafarikiana – autorskú súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe. Predseda a člen viacerých vedeckých orgánov, vrátane redakčných rád vedeckých časopisov.
Organizačné aktivity: prodekan pre oblasť vedy, výskumu a doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte PU v Prešove (1998 – 2003), riaditeľ Inštitútu estetiky a vied o umení FF PU v Prešove (2003 – 2006), dekan Filozofickej fakulty FF UPJŠ v Košiciach (2007 - )

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta v Prešove, 1976, učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta v Prešove (obhajoba: Literárnovedný ústav SAV v Bratislave), 1985, teória a dejiny slovenskej literatúry
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta v Prešove, 1995, teória a dejiny slovenskej literatúry
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta v Prešove, 2003, literárna veda

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: LV literárna veda - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: filológia, tretí stupeň štúdia
Študijný program: Sjbm medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram) - člen rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filológia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: Sjbm medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: filológia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: SMSm slovakisticko-mediálne štúdiá - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: filológia, druhý stupeň štúdia
Študijný program: SMSb slovakisticko-mediálne štúdiá - člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: filológia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: SMSm slovakisticko-mediálne štúdiá - člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: filológia, druhý stupeň štúdia
Študijný program: LV literárna veda - predseda odborovej komisie (OK), študijný odbor: filológia, tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
KSSFaK/UMLVE08 úvod do metodológie literárnej vedy - literárna veda, tretí stupeň štúdia
KSSFaK/DEJSL2/22 dejiny slovenskej literatúry II - slovakisticko-mediálne štúdiá, prvý stupeň štúdia
KSSFaK/SUM1/22 semiotika umenia I - slovakisticko-mediálne štúdiá, druhý stupeň štúdia
KSSFaK/SUM2/22 semiotika umenia II - slovakisticko-mediálne štúdiá, druhý stupeň štúdia
KSSFaK/SLRaM/15 slovenská literatúra realizmu a moderny - medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram), prvý stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: LV literárna veda, člen rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filológia
Vybrané publikácie
ADC Unknown Hungarian first fruits of the Slovak poet Pavol Orszagh Hviezdoslav / Anna Zelenková, Ján Gbúr. In: Neohelicon. - ISSN 0324-4652. - Vol. 44, no. 2 (2017), s. 469-485. 2017 CC [ZELENKOVÁ, Anna (50%) - GBÚR, Ján (50%) ],  ID: 438963


ADE Príležitostná literárna biografia P. O. Hviezdoslava z pohľadu Františka Táborského a doterajšieho literárnovedného výskumu na Slovensku / Ján Gbúr. [Occasional literary biography of P. O. Hviezdoslav from the view of František Táborský and previous literary research in Slovakia]. - Projekt: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia - APVV 19-0244. In: Slavica litteraria : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky. - ISSN 1212-1509. - Roč. 24, č. 1 (2021), s. 89-102. - DOI 10.5817/SL2021-1-7 2021 ERIH PLUS [GBÚR, Ján (100%) ], ID: 417684

ABD Dramatický fragment Pavla Országha Hviezdoslava Na Luciu. Slovenské divadlo 2021, roč. 69,, č, 4, s. 403 - 415. DOI: 10.31577/sd-2021-0029. ID: 448285

ADM Gbúr, Ján - Zelenková, Anna: Hviezdoslavove neznáme slovenské a maďarské prvotiny z rodinného archívu Alberta Pražáka.

In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied 2020, roč. 67, č. 5, s. 478-495. 10.31577/slovlit.2020.67.5.6 DOI; SCOPUS; WOS CC;

ABD GBÚR, Ján: Hviezdoslavova baladická tvorba. In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 614 - 630. ID: 436940

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 19-0244, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia

Obdobie realizácie projektu: 07/20 - 06/24

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Cieľom projektu je sprístupniť monograficky spracované výsledky kritického prehodnocovania ustálených teorém a ich audiovizuálne sprostredkovanie s trvalou udržateľnosťou. V širšej tímovej zostave a v úzkej spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV je zameraný na rozvoj exaktnosti a interdisciplinarity v literárnovednom a médiologickom výskume. 

APVV

| Databáza financovaných projektov 

APVV-19-0244

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho

prostredia | UPJŠ (upjs.sk)

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 1/0736/15 , Vedecká a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Názov projektu: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry

Obdobie realizácie projektu: 01/15 - 12/18

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Štvorročný grantový projekt priniesol počas svojho trvania niekoľko zásadných výstupov, ktoré boli zamerané na posilnenie metodológie a exaktnosti. Okrem samostatných vedeckých štúdií publikovaných priebežne časopisecky, doma aj v zahraničí, bol vydaný zborník vedeckých štúdií a vedecká monografia.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 008UPJŠ-4/2017, Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA)

Názov projektu: Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ

Obdobie realizácie projektu: 01/17 - 12/19

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Projekt bol zameraný na inovatívne formy vyučovania vybraných jazykových a literárnych predmetov s interdisciplinárnym presahom (rodový aspekt v slovenskej literatúre, rodové štúdiá a kultúra jazykového prejavu.) V spoločnom prepojení sledované témy mierili do strategického posilnenia jazykovokomunikačných kompetencií, išlo o prienik vedeckého diskurzu do popularizácie vedy a každodennej komunikačnej praxe. Výstupom bolo niekoľko štúdií, vysokoškolských učebníc, monografických prác z literárnej vedy, jazykovedy, etiky a e-learningový kurz projektového vyučovania.

008UPJŠ-4/2017 |

Portál VŠ (portalvs.sk)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, KU v Prahe, Praha, apríl 1978, študijno-výskumný pobyt
Organizačné aktivity
organizačný vedúci - Akademický Prešov, súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti slovenských vysokoškolákov - realizátor: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, 1978 - 2007
organizačný vedúci - Ars Šafarikiana - podujatie zamerané na tvorivé písanie. Organizátor: Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, 2014 - 2020
scenárista, režisér - projekt osobnosti@upjs - zameraný na tvorbu filmových dokumentov o vedeckom a akademickom profile vybraných osobností UPJŠ, 2016 - 2018
prodekan pre oblasť vedy, výskumu a doktorandského štúdia - Filozofická fakulta PU v Prešove, 1998 - 2003
dekan - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
UZNANIE VEDECKOU KOMUNITOU
Ocenenie medzinárodnej grantovej agentúry Research Support Scheme so sídlom v Prahe za knižnú publikáciu Hviezdoslav a česká poézia (1998).

Edičné projekty:
Spoluautor významných kolektívnych edičných projektov (Dejiny slovenskej literatúry, Rukoväť slovenskej literatúry, Panoráma slovenskej literatúry, Slovník slovenských spisovateľov).
Samostatné heslo v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia (zostavovateľ: A. Maťovčík, s. 114).
Člen kolektívneho medzinárodného diela Dictionary of Literary Biography (Univesity of New York, 1999), v ktorom spracoval heslo Martin Kukučín.

Projekty
Medzinárodný projekt
Hviezdoslav a česká poézia. The work was supported by the Research Support Scheme of the OSI/HESP, grant No. 410/1996 (garant)

Domáce grantové projekty:
VEGA – 1/5135/98 – Slovník slovenských spisovateľov (spoluriešiteľ)
VEGA – 1/5089/98 – Teoretické myslenie na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
a prvej polovici 20. storočia. (zástupca garanta)
VEGA – 1/8224/01 – Vzťah filozofie, estetiky a umenia (zástupca garanta)
VEGA – 1/1426/04 – Estetika, filozofia, umenie II (zástupca garanta)
VEGA - 1/1431/04 – Alternatívne divadlo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia (zástupca garanta)
VEGA – 1/0698/08 Estetické, jazykovo-semiotické, štruktúrnotypologické, komparatívne, sémanticko-kompozičné a verzologické charakteristiky básnického textu (vedúci grantu)
VEGA – 1/0299/12 – Tvorba a recepcia esteticko-axiologických parametrov slovenskej poézie a slovenskej tvorby na prelome 19. a 20. storočia.
KEGA, č. 020UPJŠ-4/2013 Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia Gender aspect in Slovak literature at the turn 19-th and 20-th century (vedúci projektu)
VEGA, č. 1/0299/12 Tvorba a recepcia esteticko-axiologických parametrov slovenskej poézie a slovenskej tvorby na prelome 19. a 20. storočia (vedúci projektu)
KEGA, č. 020UPJŠ-4/2013 Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia Gender aspect in Slovak literature at the turn 19-th and 20-th century (vedúci projektu
VEGA, č. 1/0299/12 Tvorba a recepcia esteticko-axiologických parametrov slovenskej poézie a slovenskej prózy na prelome 19. a 20. storočia (vedúci projektu)

Štrukturálne fondy:
EXPERT – Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám, ITMS kód projektu: 26110230056.
RIFIV – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, (2013 – 2015), ITMS kód 2611023010 (riešiteľ)
IRES – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť, (2012 – 2015), ITMS kód 26110230075 (riešiteľ)

Iné
Posudzovateľská činnosť:
Stály externý hodnotiteľ rozhlasovej produkcie Slovenského rozhlasu, štúdiu Košice. Pozvania do celoštátnych porôt na rozhlasové prehliadky pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry a pôvodného slovenského rozhlasového humoru a satiry.

INÉ
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská literatúra
Člen redakčnej rady vedeckého zborníka Slovakistika
Člen vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach
Člen Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Člen vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Člen vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Externý poradca dramaturgie ŠD Košice.
Externý poradca Bábkového divadla v Košiciach.

Pozvané prednášky /Výber/:
1. Hviezdoslav – kultová osobnosť slovenskej poézie. In: Slovakistika v Poľsku. 2. slovakistická konferencia Słowacystyka w Polsce. Kraków, Instytut Słowacki w Warszawie. Towarystwo Słowaków v Poľsku, 19. 6. 2001.
2. K problematike historiografickej reflexie slovenskej literatúry. Vedecká konferencia Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. FF PU Prešov 8 – 9. 9. 2005.
3. Recepcia Hostinského literárno-estetickej koncepcie realizmu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia. In: Z problematiky literárnej vedy. Medzinárodná vedecká konferencia zorganizovaná pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, DrSc. (26. október 2007). Prešovská Univerzita v Prešove, 28. 10. 2007.
4. O kultúre verejnej ústnej jazykovej komunikácie. Vedecká konferencia Psychológia zdravia : význam agentúry pre vedu a výskum pre rozvoj vedeckého bádania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Danišovce – Košice 19. 11. 2007.
5. Umelecký prednes v ostatných ročníkoch Akademického Prešova. Vedecká konferencia Kontexty alternatívneho divadla. FF PU Prešov, 6. 6. 2008.
6. Hviezdoslavova dráma vo vývinových premenách slovenskej dramatickej tvorby v období realizmu a moderny. Studia Academica Slovaca. Univerzita Komenského, Bratislava 5. 6. 2009.
7. Z môjho cestovného denníka alebo v autobuse so Stanislavom Rakúsom. z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. marca 2010 v Prešove pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 11. 2. 2010.
8. Modelovanie personálnej témy v Kubániho epickej básni Radziwillowna, kráľovná poľská. Vedecká konferencia Z warsztatu współczesnego słowacysty. Kraków, 12. 9. 2010.
9. Kukučínova poviedka Na jarmok! alebo lineárne epické rozprávanie ako spôsob vertikálnej diagnostiky postáv. Vedecká konferencia o diele M. Kukučína. FF UK Bratislava 3. 6. 2010.
10. Prozaická tvorba v zborníku Variácie XII. Medzinárodná vedecká konferencia, Nadlak 18. – 19. 3. 2011.
11. Hviezdoslavova básnická reflexia cyrilo-metodskej kultúrnej misie. Vedecká konferencia Slová Slovanov konaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pedagogická fakulta Nitra 10. 6. 2013.
12. "Vysoké" a "nízke" v próze slovenského literárneho realizmu. Vedecká konferencia Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 16. 9. 2014.
13. Hviezdoslav a Čechy. Vedecká konferencia. Masarykova univerzita v Brne. Vedecká konferencia Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). 17. 10. 2015.
14. Vnútroliterárny preklad (slovenská skúsenosť). Vedecká konferencia Slovacka mova i literatura v dzerkali perekladu = Slovenský jazyk a literatúra v zrkadle prekladu. Užhorod 9, 10. 2016.

Záľuby
umelecká literatúra, turistika

Ďalšie informácie


FF