FF

prof. Mgr. Ján Sabol, PhD.,ArtD.   EN

Email:
jan.sabol1@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.sabol1
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSSFaK - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Miestnosť:
A314
Telefón:
+421 55 234 7139
ORCID iD:
https://orcid.org/ 0000-0002-6457-4113

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta Prešov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1989, učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra - dejepis
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove / / Fakulta televíznej a filmovej tvorby VŠMU v Bratislave, 2005 / 2008, teória a dejiny slovenskej literatúry / televízne a filmové umenie
Titul docent:
FF UPJŠ v Košiciach, 2014, literárna veda

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: SMSb slovakisticko-mediálne štúdiá - osoba zodpovedná za študijný program, predseda rady študijného programu, študijný odbor: filológia, I. stupeň štúdia
Študijný program: SMSm slovakisticko-mediálne štúdiá - osoba zodpovedná za študijný program, predseda rady študijného programu, študijný odbor: filológia, II. stupeň štúdia
Študijný program: SMSb slovakisticko-mediálne štúdiá - člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: filológia, I. stupeň štúdia
Študijný program: SMSm slovakisticko-mediálne štúdiá - člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: filológia, II. stupeň štúdia
Študijný program: LVd literárna veda, člen odborovej komisie doktorandského štúdia, študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
KSSFak/FILMTV1/15 filmová tvorba 1 - slovakisticko-mediálne štúdiá, II. stupeň štúdia
KSSFaK/SLKR/15 slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu - medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram), I. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: LV literárna veda, člen rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filológia
Vybrané publikácie

Fenomén romantizmu vo filmovom diel. In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení=Slovak Theatre. - ISSN 0037-699X. - Roč. 69, č. 4 (2021), s. 363-374.

Theatrical Mise-en-sciene in Film Form / Ján Sabol. - Publikácia je registrovaná v databáze 

In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení=Slovak Theatre. - ISSN 0037-699X. - Roč. 66, č. 3 (2018), s. 288-295.

Žáner balady ako prototext filmovej adpatácie. In.: Slavica Litteraria 21 /2018 / číslo2. Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno 2018, s. 29 – 36.
Základný topos literárnej štruktúry románu Pála Závada „Jadvigin vankúšik.“. In.: In Honorem Maria Anoca. Rec.: prof. C. Geambasu, prof. O. Nedelcu. Editura universitaii din Bucuresti 2016. s. 358 – 362.
Genologické východiská interakcie literárnych, filmových a divadelných postupov v televíznom tvare. In.: Cestujúce bábky. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Rec. Prof. Ján Gbur, CSc., doc. T. Lichtej, CSc. ASEZ – Asociácia študentov ekonómov Zakarpatska, Bábkové divadlo Košice Užhorod 2017, s. 24 – 28.
Vybrané projekty

č. 021PU-4/2021 Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Alternatívne a komunitné médiá - predmet kritickej analýzy

trvanie: 2021 - 2023

spoluriešiteľ projektu

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/13399


Projekt sa zameriava na špecifické vlastnosti komunitných, alternatívnych, ale aj regionálnych médií. Skúma základné princípy spomenutých médií v kontexte mediálneho prostredia, definuje základné žánre týchto médií a ich vplyv na percipienta.

008UPJŠ-4/2017 Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ)

trvanie: 2017 – 2019

spoluriešiteľ projektu

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/10597


Výstupy grantovej shcémy prezentujú súčasne postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy, prezentujú aktuálne otázky vzdelávania a výchovy z pohľadu učiteľov, ale aj sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov. Zároveň výstupy ponúkajú nový pohľad, inovácie v edukačnej praxi. 

1/0736/15 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry agentúraVEGA

trvanie: 2015 – 2018

spoluriešiteľ projektut

https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=1688


Základným východiskom projektu je interpretácia a reinterpretácia literatných textov slovenských autorov z pohľadu súčasnej kritiky a vedy.

Pri skúmaní sa využívajú rôznorodé metodologické postupy s prihladnutím na interdisciplinaritu.

APVV 19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia. vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

trvanie projektu: 2020 - 2024

spoluriešiteľ projektu

https://www.crp.gov.sk/data/att/104308.pdf

Grantový projekt sa zameriava na výskum špecifických vlastnosti literárneho textu a jeho možnosti prezentácie v súčasnom edukatívnom procese formou mediálnej prezentácie. Skúma základné zákonitosti vzťahu medzi literárnym textom a mediálnou formou interpretáce a prezentácie literárnych diel.


Organizačné aktivity
člen komisie KEGA, komisia č. 4 - Ministerstvo školstvo, 2020 - doteraz
filmov stáž - CIFAP Internacional Montreuil v Paríži, November - December 2005

Ďalšie informácie


FF