FF

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.   EN

Email:
jana.sutajova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jana.sutajova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P224
Telefón:
+421 55 234 7185
ORCID iD:
0000-0003-4120-6024
Doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. je docentkou v odbore politológia a tajomníčkou Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho vedecko-pedagogického zamerania sa venuje predovšetkým problematike národnostných menšín, národnostnej politike a verejnej správe. Je riešiteľkou úspešných projektov APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2), APVV Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989, ŠPVV Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy a riešiteľkou ďalších projektov (VEGA, KEGA, IRES, RIFIV).

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2002, politológia – dejepis
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Slovenská akadémia vied, Ústav politických vied a Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2008, teória politiky
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2019, politológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, I. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Rady študijného programu (RŠP), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, II. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, III. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KPO/VESP/10 - Verejná správa (KPO/VESPe/11) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/DEVS1/15 - Dejiny verejnej správy na Slovensku I. (KPO/DEVSe1/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/DEVS2/15 - Dejiny verejnej správy na Slovensku II. (KPO/DEVSe2/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/VERPO/22 - Verejná politika I. (KPO/VERPOe/14) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/MPSL/21 - Menšinová politika na Slovensku - politológia (denná forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/TEDE2/21 - Teória demokracie II. (KPO/TEDEe2/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/TMKP/15 - Teoreticko-metodologické otázky komparatívnej politológie - politológia (denná a externá forma), III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Politológia - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Politické vedy
Vybrané publikácie

112081: Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita) [textový dokument (print)] / Šutajová, Jana [Autor, 100%] ; Olejník, Milan [Recenzent] ; Kmeť, Norbert [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – 162 s. – ISBN 978-80-8152-716-6 - Projekt: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) - APVV APVV-15-0475.

237651: Nationality Policy in Slovakia 2004 - 2018 (Selected Aspects of Hungarian Minority Policy) [textový dokument (print)] / Šutajová, Jana [Autor, 50%] ; Šutaj, Štefan [Autor, 50%] ; Szarka, László [Recenzent] ; Petráš, René [Recenzent]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Universum-EU, 2020. – 222 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-89946-18-1 - Projekt: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) - APVV APVV-15-0475.


95156: The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s / Šutajová, Jana [Autor, 100%] In: Človek a spoločnosť [elektronický dokument] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. – ISSN (online) 1335-3608. – Roč. 21, č. 4 (2018), s. 45-58 [online]

- Publikácia je registrovaná v databáze ERIH PLUS. - Projekt: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) - APVV APVV-15-0475.

107817: Nedôvera v politické strany a nárast počtu úspešných nezávislých kandidátov vo voľbách na miestnej a regionálnej úrovni samosprávy / Šutajová, Jana [Autor, 100%] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Horváth, Peter [Recenzent] In: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-699-2, s. 203-224 [1,18 AH] [tlačená forma] - Projekt: VEGA č. 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy).421635: Government Council of the SSR for Nationalities and Elaboration of the Act on the Status of Nationalities in the Slovak Socialist Republic in 1969 – 1970 / Šutajová, Jana [Autor, 100%]. – DOI 10.31577/cas.2021.02.587 In: Človek a spoločnosť [elektronický dokument] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. – ISSN (online) 1335-3608. – Roč. 24, č. 2 (2021), s. 52-66 [online] - Publikácia je registrovaná v databáze ERIH PLUS. - Projekt: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) - APVV APVV-15-0475.Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

APVV-15-0475

Názov projektu:

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)

Obdobie realizácie projektu:

07/16 – 12/20

Postavenie v projekte:

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu bude analýza tendencií vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004-2014 a to najmä: stratégia národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (vzťahy majority a minority, slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, rómska problematika...). Integrálnou súčasťou je aj realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov, so zachovaním, v záujme možnosti komparácie, metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004, „ Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti“.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0339/20, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu:

01/20-12/22

Postavenie v projekte:

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Kľúčovým zámerom projektu je ústavnoprávna a politologická analýza a vyhodnotenie doterajšej ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) z hľadiska jej dopadov na kvalitu Ústavy Slovenskej republiky resp. ústavného systému Slovenskej republiky (aj v medzinárodnom porovnaní), autoritu a akceptáciu ústavy v štáte a spoločnosti, ako aj kultiváciu ústavno-politického systému a formovanie politickej a právnej kultúry. Na základe výsledkov analýzy riešiteľský kolektív sformuluje námety na skvalitnenie a zefektívnenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj posilnenie stability ústavy a to aj v podobe konkrétnych námetov de constitutione ferenda a de lege ferenda.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0658/16, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho analfabetizmu v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. Občiansku participáciu, 2. Politickú participáciu, 3. Socio-demografické diferenciácie. Cieľom projektu Výskumu sekundárneho analfabetizmu v politike v Slovenskej republike je začať vypĺňať medzeru vo výskume klesajúceho záujmu o verejné dianie. A taktiež začať odhaľovať politologické a sociologické príčiny a kontexty tohto stavu. Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu SA je analyzovať stav SA a jeho vplyv na politické dianie v SR a vypracovať teoretický model hodnotenia SA a odporúčania na jeho odstraňovanie v podmienkach SR. 

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 014UPJŠ-4/2020, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov

Obdobie realizácie projektu:

01/20-12/22

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom stredných škôl a univerzitným študentom dôležité poznatky o potrebách aktívneho zapájania sa do verejného života, o možnostiach občianskej a politickej participácie mladých ľudí a o rizikách nedostatku vedomostí o spoločenských a politických procesoch, ich nesprávneho pochopenia alebo nezáujmu o veci verejné vo všeobecnosti. Cieľom projektu je najmä aktivizácia študentov v oblasti vyhľadávania, overovania a sprostredkovania informácií o politických procesoch. Zárukou naplnenia cieľov projektu sú skúsenosti riešiteľov projektu s riešením problematiky sekundárneho analfabetizmu vybraných sociálnych skupín respondentov a ďalších defektných javov v politickom a verejnom života slovenského obyvateľstva po roku 1989.


Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č.1/0316/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike

Obdobie realizácie projektu:

01/19-12/22

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt sa zaoberá jedným z významných aspektov  československo-maďarských vzťahov, výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Nadväzuje na predchádzajúce výskumy v tejto oblasti a jeho cieľom je uskutočniť  rozsiahly a dôsledný výskum problematiky a získať komplexné štatistické dáta k problematike výmeny a zhodnotiť ich v historické súvislostiach v československej, slovenskej a zahraničnej politike.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom na UPJŠ v Košiciach dôležité poznatky o jednotlivých oblastiach myslenia o politike a o problematike demokracie a súčasného politického diskurzu na Slovensku a vo svete. Zároveň by im sprostredkovali riadenú skúsenosť s procedurálnou stránkou demokratických procesov.

Organizačné aktivity
člen - Slovenské združenie pre politické vedy pri Slovenskej akadémii vied, 2002 - trvá
člen - doktorand - European Political Science Network, 2002 - 2006

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena Vedeckej rady SAV za rok 2021 za riešenie výskumnej úlohy APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)
Projekty
ŠPVV Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy; Doba riešenia: 2002 – 2005; spoluriešiteľka /// APVV Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989; Doba riešenia: 2006 – 2009; spoluriešiteľka /// VEGA Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti; Doba riešenia: 2009 – 2011; spoluriešiteľka /// VEGA Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie); Doba riešenia: 2012 – 2015; spoluriešiteľka /// IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť; Doba riešenia: 2013 – 2015; spoluriešiteľka /// RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Doba riešenia: 2013 - 2015; spoluriešiteľka /// VEGA Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny); Doba riešenia: 2015 – 2018; spoluriešiteľka /// KEGA Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach; Doba riešenia: 2016 – 2018; spoluriešiteľka.

Ďalšie informácie


FF