FF

doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.   EN

Email:
jozef.bavolar@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jozef.bavolar
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPS - Katedra psychológie
Miestnosť:
S212
Telefón:
+421 55 234 7114
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-0179-7261
Po absolvovaní jednoodborového štúdia psychológie (2005, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta) a štúdia financií, bankovníctva a investovania (2005. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta) som absolvoval doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2009). Odvtedy som tu pôsobil ako odborný asistent, od roku 2019 ako docent. V rámci pedagogickej činnosti sa zameriavam na oblasť štatistiky, psychometriky, pracovnej psychológie a rozhodovania. Vo výskumnej činnosti sú mojím objektom záujmu najmä stabilné vlastnosti rozhodovania. Pravidelne publikujem v zahraničných karentovaných časopisoch, posudzujem články v nich, zapájam sa do vedecko-výskumných projektov (VEGA, APVV, zodpovedný riešiteľ jedného ukončeného projektu VEGA a jedného prebiehajúceho projektu APVV). Som osobou zodpovednou za študijný program bakalárskeho štúdia psychológie.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2005, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2009, Sociálna psychológia a psychológia práce
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2019, Sociálna psychológia a psychológia práce

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: PSYb - Psychológia - Osoba zodpovedná za študijný program, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: PSm - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: SPPPd, SPPPdex, SPPPPd_en, SPPPdex_en - Sociálna psychológia a psychológia práce - Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Psychológia, doktorandský III. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KPS/USM/15 Úvod do štatistických metód - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/PSM/21 Pokročilé štatistické metódy - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/PPR/08 Psychológia práce - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/MMS/05 Multidimenzionálne metódy štatistiky - Sociálna psychológia a psychológia práce, doktorandské III. stupeň stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS1/15 Diplomový seminár 1 - Učiteľstvo psychológie v kombinácii, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS2/15 Diplomový seminár 2 - Učiteľstvo psychológie v kombinácii, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS3/15 Diplomový seminár3 - Učiteľstvo psychológie v kombinácii, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Psychológia
Vybrané publikácie

62459 | Psychometric characteristics of two forms of the Slovak version of the Indecisiveness Scale / Bavoľár, Jozef. WOS CC ; SCOPUS ; CCC In:Judgment and Decision Making. – ISSN (online) 1930-2975. – Roč. 13, č. 3 (2018), s. 287-296

Intolerance of uncertainty and reactions to the COVID-19 pandemic. Bavolar, J., Kacmar, P., Hricova, M., Schrötter, J., Kovacova-Holevova, B., Köverova, M., & Raczova, B., The Journal of General Psychology, 1-28. 2021

220667 | Decision-making styles and mental health-A person-oriented approach through clustering / Bavoľár, Jozef; Bačíková, Mária – SCOPUS ; CCC (IF 2.438 - 2020, 2020, JCR Psychology, applied - Q3) In:Journal of Behavioral Decision Making. – ISSN 0894-3257. – Roč. 33, č. 5 (2020), s. 629-642

ID: 1022139 | Decision-Making Styles and Decision Outcomes / Bavoľár, Jozef [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.1007/978-3-031-15959-6

In:Brain, Decision Making and Mental Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Rezaei, Nima [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Cham (Švajčiarsko) : SpringerOpen, 2023. – (Integrated Science , ISSN 2662-9461, ISSN 2662-947X ; 12). – ISBN 978-3-031-15958-9. – ISBN (elektronické) 978-3-031-15959-6, s. 465-486 [tlačená forma] [online]

79657 | Psychological protective factors mediate the relationship between decision-making styles and mental health / Bavoľár, Jozef; Bačíková, Mária DOI 10.1007/s12144-018-9831-9. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC

In:Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues . – New York (USA) : Springer Nature. Springer International Publishing AG. – ISSN 1046-1310. – ISSN (online) 1936-4733. – Roč. 39, č. 4 (2020), s. 1277-1286

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0748/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov.

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2021

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na úlohu vybraných charakteristík rozhodovania, charakteristík cieľov a motivácie pri objavení sa prekážok ohrozujúcich dosiahnutie cieľa a následnom vzniku krízy v dosahovaní cieľov (akčná kríza). Projekt má za cieľ skúmať, ktoré spôsoby rozhodovania (operacionalizované ako rozhodovacie štýly) v interakcii s motiváciou (vnútorná/vonkajšia, priblíženie/vyhnutie) a charakteristikami cieľov (napr. záväzok dosiahnuť cieľ, vnímaná náročnosť cieľa, cieľová sebaúčinnosť, vynaložené úsilie, progres) súvisia s akčnou krízou. Tento cieľ projektu bol dosahovaný v rámci krossekčných, ako aj longitudinálnych výskumov, ktoré umožnili aj sledovanie časových zmien, prípadne kauzálnych vzťahov.


Link na vybrané výstupy:

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/FF/rozhodovanie-a-proces-dosahovania-cielov.pdf

Registračné číslo projektu: APVV-19-0284 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia, plánujeme zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Tento cieľ je špecifikovaný prostredníctvom nasledovných cieľov: zistiť aktuálny stav plánovania budúcnosti formou preskúmania dlhodobých cieľov mladých ľudí v období od 20 do 30 rokov; preskúmať stabilitu cieľových predstáv a motivačných a sebaregulačných súvislosti dosahovania cieľov v danom vekovom období; zistiť význam individuálnych rozdielov v na cieľ zameranom správaní vo vývinových cieľoch v období prechodu do dospelosti, a to ako pri ich stanovovaní, tak dosahovaní. Aktuálnosť výskumu je daná využitím súčasných prístupov a metód výskumu cieľov objasniť dynamiku motivačno-sebaregulačných súvislostí na cieľ orientovaného správania v danom vekovom období.


Registračné číslo projektu: APVV-15-0662 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery

Obdobie realizácie projektu: 07/2016 – 06/2020

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu v prvej časti bolo rozvíjať na výskumných dátach založenú prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi aj vysokoškolákmi). Efektívnosť programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bola skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných stretnutí (booster sessions). Cieľom bolo venovať osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. Cieľom druhej časti projektu bolo skúmanie migračných (národná), emigračných (medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EU. Cieľom druhej časti projektu bolo aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory.


Link na vybrané výstupy:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-018-9831-9

http://journal.sjdm.org/18/18114a/jdm18114a.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bdm.2183?

http://www.studiapsychologica.com/uploads/BAVOLAR_SP_2_vol.60_2018_pp.71-83.pdf

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0849/14 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Kognitívne, metakognitívne kompetencie, sebaregulácia a sebaúčinnosť študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu

Obdobie realizácie projektu: 01/2014 - 12/2016

Postavenie v projekte: zástupca zodpovedného riešiteľa


Stručná charakteristika projektu: Výskumný projekt sa zameriaval na preskúmanie úrovne, štruktúry kognitívnych kompetencií študentov vo vzťahu k ďalším kľúčovým kompetenciám (kompetencii vedecky a tvorivo myslieť, kompetencii rozvíjať svoj potenciál, kompetencii učiť sa učiť, ako aj sociálnym kompetenciám) dôležitých v priebehu celoživotného vzdelávania. Zároveň boli vo výskume preskúmané osobnostné a motivačné determinanty uvedených kompetencií, ako aj ich vzťahy k sebaregulácii, sebaúčinnosti s akcentom na realizovanie vývinového potenciálu a dosahovanie relevantného výkonu v špecifickej oblasti štúdia. Ako metódy boli v tomto výskumom projekte použité vlastné utvorené, ako aj štandardné metódy psychologickej diagnostiky a hodnotenia kompetencií, sebaregulácie a sebaúčinnosti.


Link na vybrané výstupy:

http://www.studiapsychologica.com/uploads/BAVOLAR_SP_4_vol.59_2017_pp.233-242.pdf

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Leeds University, Leeds, United Kingdom, 22.2.-25.2.2016, Erasmus+ Staff mobility for training
Malmo University, Malmo, Švédsko, 12.6.-16.6.2018, Erasmus+ Staff mobility for training
Organizačné aktivity
Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore Psychológia, študijný program Sociálna psychológia a psychológia práce; člen - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, od 2021
Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore Psychológia, študijný program Všeobecná psychológia; člen - PRešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, od 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FF