FF

Mgr. Jozef Benka, PhD.   EN

Email:
jozef.benka@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jozef.benka
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPPaPZ - Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Miestnosť:
S305
Telefón:
+421 55 234 7118
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-4550-2787

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská Univerzita v Prešove, 2006, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Kráľovská univerzita v Groningene / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012/2017, Vedy o zdraví / Sociálna psychológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KPPaPZ/PSO/09 Psychológia osobnosti - Medziodborové štúdium psychológie (podprogram), Bakalársky stupeň štúdia
KPPaPZ/PSBc/06 Seminár k bakalárskej práci - Medziodborové štúdium psychológie (podprogram), Bakalársky stupeň štúdia
KPPaPZ/USMM/19 Úvod do štatistických metód pre medziodborové štúdium - Medziodborové štúdium psychológie (podprogram), Bakalársky stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS1/15 Diplomový seminár 1 - učiteľstvo psychológie (v kombinácii), Magisterský stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS1/15 Diplomový seminár 2 - učiteľstvo psychológie (v kombinácii), Magisterský stupeň štúdia
KPPaPZ/DPS1/15 Diplomový seminár 3 - učiteľstvo psychológie (v kombinácii), Magisterský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Nagyová, I. Benka, J. Macejová, Z. Determinanty subjektívneho hodnotenia zdravia u pacientov s reumatoidnou artritídou

In: Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - ISSN 1210-1931. - Roč. 33, č. 1-2 (2019),

Orosova, O. Gajdošova B. Bacikova, M., Benka, J. Bavolar, JAlcohol Consumption among Slovak Schoolchildren: Evaluation of the Effectiveness of the Unplugged Programme. In: Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí=Addictology : profesional journal for the prevention, treatment of, and reserch into addiction. - ISSN 1213-3841. - Roč. 20, č. 3-4 (2020), s. 89-96.

Orosova, O., Benka, J. Hricová L., Dobrowolská Kulanová, M.,Gender, Rootedness, Normative Beliefs and Emigration Intentions of Slovak University Students. International migration Vol 56, no. 4 (2018), s. 172-196.

Bacikova, M. Benka, J. Orosova O. Parental behavioural control and knowledge in early adolescence. A person-oriented approach Current Psychology : A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues. Vol. 40, no. 6 (2021), s. 2735-2744.

Gajdosova, B., Orosova, O., Benka J.,Resilience, Authenticity, Emotionality, and Vulnerability to Alcohol Dependence among Slovak University Students. Addictology : profesional journal for the prevention, treatment of, and reserch into addiction. Vol. 18, no. (2018), s. 163-171.


Vybrané projekty

Projekt JUST-2019-AG-DRUGS (IMPRESA) Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action (Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe) je projekt, zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách.

Projekt APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery Cieľom predkladaného projektu v prvej časti je rozvíjať na výskumných dátach založenú prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi aj vysokoškolákmi). Efektívnosť programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bude skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných stretnutí (booster sessions). Cieľom je venovať osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. V prvej časti projekt nadväzuje na vzdelávacie a výskumné aktivity EU-Dap Faculty Network a SPAN/The Science for Prevention Academic Network (náš tím je členom uvedených sieti) v oblasti prevencie UNL, ďalej rozvíja výskumné aktivity projektu APVV-0253-11. Cieľom druhej časti projektu je skúmanie migračných (národná), emigračných (medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EU. Projekt nadväzuje na realizovanú medzinárodnú SLiCE štúdiu. Cieľom druhej časti projektu je aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory. Projekt podporuje vedeckovýskumnú činnosť mladých pracovníkov, PhD študentov; plánuje disemináciu a implementáciu poznatkov do školskej praxe


Projekt VEGA 1/0623/17 Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. Anotácia projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu je analyzovať sociálno-osobnostné charakteristiky dospievajúcich a indikátory rizikového správania v kontexte rodinných procesov. V rámci projektu budú spracovávané údaje získané vo viacerých vlnách zberu, ako i údaje získané od dospievajúcich a ich rodičov. Cieľom je analyzovať diskrepancie v percipovaní rodinných procesov medzi dospievajúcimi a rodičmi; sledovať zmeny rodinných procesov a sociálno-osobnostných charakteristík a rizikového správania dospievajúcich a analyzovať možné moderátory uvedeného vzťahu. Výsledky projektu budú diseminované prostredníctvom publikácií vo vedeckých periodikách a prezentovaním výsledkov na medzinárodných vedeckých podujatiach.

Projekt VEGA 1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vyskoškolákov a emigračných zámerov vyskoškolákov Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Doba trvania projektu: 2015-2017 Anotácia projektu Cieľom projektu je a) pokračovať vo výskume životnej perspektívy a rizikového správania vysokoškolákov; prostredníctvom longitudinálneho dizajnu projektu sledovať zmeny životnej perspektívy a rizikového správania vysokoškolákov vo vybraných krajinách EÚ v nadväznosti na výsledky doterajšieho výskumu realizovaného s podporou VEGA 1/1092/12, b) skúmať vzťahy vybraných intrapersonálnych a interpersonálnych faktorov postojov vysokoškolákov k životu, vzdelávaniu a práci na Slovensku a iných krajinách EU a emigračných zámerov. Výledky projektu budú implementované do Výcvikového programu prevencie užívania drog a AIDS medzi vysokoškolákmi, diseminované prostredníctvom článkov v časopisoch a konferenčných príspevkov.

Medzinárodná štúdia Motivating ‘buy in’ to engage in social distancing (Motivovanie k „prijatiu za svoje“ pravidlá dodržiavania sociálnej vzdialenosti) pod vedením Prof. Nicolete Legate z prestížnej univerzity Illinois Institute of Technology v USA využíva experimentálny dizajn, aby sa zamerala na spôsob komunikácie a jej vplyv na správanie jednotlivcov ohľadom obmedzenia sociálnych kontaktov ako spôsobu obmedzenia šírenia COVID-19. Naša účasť je koordinovaná Mgr. Jozefom Benkom, PhD. et PhD. (jozef.benka@upjs.sk).

Ďalšie informácie


FF