FF

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.   EN

Email:
kristina.bosakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/kristina.bosakova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KF - Katedra filozofie
Miestnosť:
A210
Telefón:
+421 55 234 7198
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-7017-6867

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, 2004, 2005, filozofia – nemecký jazyk a literatúra (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov), španielsky jazyk (prekladateľstvo, tlmočníctvo)
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, dejiny filozofie
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020, dejiny filozofie

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: filozofia (Fib) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filozofia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: medziodborové štúdium filozofie (podprogram) (Fibm) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filozofia, prvý stupeň štúdia
Študijný program: filozofia (Fim) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: filozofia, druhý stupeň štúdia
Študijný program: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (Evm) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, druhý stupeň štúdia
Študijný program: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (VOm) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, druhý stupeň štúdia
Študijný program: dejiny filozofie (denná a externá forma) (Fid, Fidex) - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: filozofia, tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
KF/DEF1J/22 Dejiny filozofie 1, KF/DEF1m/22 Dejiny filozofie 1 - filozofia (Fib), medziodborové štúdium filozofie (Fibm), prvý stupeň štúdia
KF/MET/22 Metafyzika 1, KF/METm/22 Metafyzika - filozofia (Fib), medziodborové štúdium filozofie (Fibm), prvý stupeň štúdia
KF/ETIJ/22 Etika, KF/ETIm/22 Etika - filozofia (Fib), medziodborové štúdium filozofie (Fibm), prvý stupeň štúdia
KF/FIAJ/22 Filozofická antropológia, KF/FIAm/22 Filozofická antropológia - filozofia (Fim), učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (VOm), učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (Evm), druhý stupeň štúdia
KF/GHDF/13 Gadamer, hermeneutika a dejiny filozofie - dejiny filozofie (denná a externá forma) (Fid, Fidex), tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: dejiny filozofie - člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filozofia
Vybrané publikácie

Hegel and Niethammer on the Educational Practice in Civil Society / Kristina Bosakova, Marina F. Bykova.

[Hegel a Niethammer o vzdelávaní v občianskej spoločnosti].

In: Journal of Philosophy of Education. - ISSN 1467-9752. - Vol. 55, No. 1, Wiley 2021, p. 99-125. 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (50%) - BYKOVA, Marina F. (50%) ] WOS CC ; SCOPUS ; CCC

Against the self-sufficiency of reason. Concept of corporeity in Feuerbach and Patocka / Kristina Bosakova.

[Proti sebestačnosti rozumu. Pojem telesnosti u Feuerbacha a Patočku].

In: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - Roč. 73, č. 3 (2021), Springer Nature, 327-345. - DOI 10.1007/s11212-021-09409-2

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] WOS CC ; SCOPUS ; CCC

Od Kanta k Heideggerovi. Nemecká filozofia v hermeneutickej interpretácii H.-G. Gadamera / Kristína Bosáková.

[From Kant to Heidegger. H.-G. Gadamer ́s hermeneutic interpretation of German philosophy].

In: Studia Philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie. - ISSN 1338-7758. - Roč. 9, č. 2 (2020), s. 28-51.

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] WOS CC

Gadamer a nemecká filozofia / Kristína Bosáková.

[Gadamer and German Philosophy]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - 124 s. [6,71 AH] - recenzované. - Projekt: Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov - APVV APVV-17-0529.. - ISBN 9788081529337.

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ]

Common Sense in Mendelssohn, Feuerbach, Gadamer and Habermas: The Role of Skepticism in the Modern Understanding of Religion from the Enlightenment to Philosophical Hermeneutics [elektronický zdroj] /

In: The Modern Experience of the Religious. - Leiden : Brill, 2023. - ISBN 9789004544604. - S. 93-117. 10.1163/9789004544604_006 DOI;

[OV 020]; [ŠO 6107]

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100% aut ) ]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: J. William Fulbright Commission

Názov projektu: Education Motives in Hegel´s Preface to the Phenomenology of Spirit and Their Practical Transformation in His Pedagogical Writings (Gymnasialreden).

Obdobie realizácie projektu: 1/2019 - 5/2019

Postavenie v projekte: riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

In my research, I was examining Hegel’s philosophy of education, mainly focusing on his pedagogical texts of the Nuremberg period. In this texts, Hegel puts forward the necessity of the general philosophical education and which can help us in the future to develop very concrete didactical models of the education of the philosophy teachers and teachers in general. Philosophy and the humanities have a great potential to form the personality of the young people, which is especially important in the current situation, when the Western society is facing the several types of social and political crisis and when different sorts of extremism emerged within some social and political groups. Philosophy should help the young people, the most vulnerable part of the society to get better orientation in the historical, social, psychological, economical, ethical and political issues, which are influencing our everyday lives. Philosophy is offering a holistic look into all these processes, it is teaching how to critically approach pressing issues, how to ask the proper questions and to expect the honest and logically consistent answers to them.

The aim of the research was to clearly identify the philosophical dimension of education, demonstrating its value for any educational theory and practice. This goal was pursued through the examination of argumentation of Hegel´s philosophy of education analyzing it in the context of the German tradition of Bildung, and considering it in relation to the Greek paideia and Roman cultura

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-14-0706 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 - 12/2018

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Grantový projekt bol venovaný skúmaniu hlavného problému Heideggerovej filozofie – otázke bytia v kontexte jeho chápania metafyziky a dejín filozofie. Projekt sa koncentroval na problém Heideggerovho chápania bytia v genéze od jeho ranej až po neskorú tvorbu. Projekt skúmania Heideggerovej filozofie s jeho hlavnou otázkou: Čo je bytie? bol postavený ako filozofický a zároveň historicko-filozofický projekt. Jednota dejín filozofie a základnej otázky metafyziky sa tak stala originálnym prístupom. Otázka, čo je bytie, bola podrobená filozofickej konfrontácii s gréckou filozofiou, novovekou metafyzikou a metafyzikou v 20. storočí.


Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-20-0583 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy

Obdobie realizácie projektu: 07/2021 - 06/2025

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je aktualizovať a revidovať teoretické jadro rôznych prístupov k možným, nemožným, fikčným,

naratívnym a diskurzívnym svetom. Projekt plánuje nájsť obsahovú, logickú a štrukturálnu prepojenosť pojmov

modalita, fikcionalita, diskurz, virtualita, svetovosť a bližšie ich vymedziť a pojmovo rozlíšiť. Medzi ciele projektu

patrí kritická analýza vývoja názorov na povahu možných svetov, možných indivíduí a ďalších modálnych pojmov

od začiatku 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť, detailné rozpracovanie vzťahu možných a fikčných svetov,

prehĺbenie konceptu naratívnosti v nadväznosti na možné a fikčné svety, identifikácia rôznych podôb fikcionality v

rôznych oblastiach umenia, bližšie vymedzenie základných atribútov tzv. svetovosti, posilnenie dôrazu na

konštruktívnu úlohu ľudskej mysle, určenie vzťahov medzi modálnym diskurzom na jednej strane a pojmami

interpretácie a intencionality na strane druhej. Projekt má ambíciu byť základom metafilozofického skúmania. Jeho

originálnosť spočíva predovšetkým v tom, že prepája rôzne perspektívy (analytickú, hermeneutickú,

fenomenologickú) pri riešení problémov modalít vo filozofickom kontexte.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-17-0529 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálnopolitických problémov

Obdobie realizácie projektu: 07/2018 - 06/2022

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Základnou otázkou, na ktorú sa projekt zameral je čo najvýstižnejšia charakteristika dnešnej spoločensko-politickej situácie a miesto filozofie v nej, resp. čo v tomto priestore môže filozofia ponúknuť. Dnes, na začiatku tretieho tisícročia sme na konci epochy dualizmov charakteristických pre myslenie západnej tradície. Tento koniec umožnila práve spomínaná dekonštrukcia metafyziky. Spor medzi náboženstvom a vedou je už minulosťou. Filozofické teórie ako pozitivistický scientizmus a marxizmus, ktoré sa pokúsili s náboženstvom definitívne skoncovať sú už len minulosťou. Prirodzene, ani náboženstvo nie je tým, čím bolo kedysi. Jeho politická podoba podlieha ekonomickým a sociálno-politickým zmenám. O aké zmeny v ich konkrétnych podobách ide, čo ich spôsobilo a aké z toho vyplývajú dôsledky, sú základnými otázkami projektu.

Registračné číslo projektu a agentúra, ktorá udelila grant: VEGA- 1/0232/21; Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2023

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu je (1.) historicko-filozofická interpretácia Husserlovej, Heideggerovej a Patočkovej koncepcie vzťahu filozofie a vedy. Spoločným menovateľom uvedených filozofov je presvedčenie, že napriek prudkému rozvoju vedy a techniky je veda paradoxne v kríze. (2.) Pozície neanalytický filozofov budeme konfrontovať s koncepciami analytických filozofov, ktorí ťažisko predmetného vzťahu posunuli do oblasti filozofie vedy (problém vedeckého realizmu a vzťahu vedeckých teórií ku skutočnosti), resp. metodológie vedy. (3) Za nóvum predkladaného projektu považujeme pokus o hĺbkovú interpretáciu Nietzscheho koncepcie perspektivizmu, pretože práve táto otázka môže poodkryť na Slovensku málo prebádané pohľady na vzťah filozofie a vedy. Hlavným cieľom projektu je preskúmať otázku vzťahu filozofie a vedy ako otázku filozofickú, lebo predmetný vzťah je viazaný na problém zmyslu existencie človeka. Otázka, ktorá pred nami stojí je, ako to všetko spolu súvisí

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
North Carolina State University, Releigh, NC, USA, 7. 1 2019 - 29. 5. 2019, 2019 Fulbright Research project: Education Motives in Hegel´s Preface to the Phenomenology of Spirit and Their Practical Transformation in His Pedagogical Writings (Gymnasialreden).
Wilhelms Universität Münster, Münster, SRN, 2018, Erasmus +, Job Shadowing
Wilhelms Universität Münster, Münster, SRN, 2016, Erasmus +, Job Shadowing
Universität Ulm, Ulm, SRN, 11. 6. 2023 - 25. 6. 2023, Job Shadowing
Organizačné aktivity
spolupracovníčka - Arbeitsstelle Internationale Feuerbachforschung am Institut für Erziehungswissenschaft, Westfällische Wilhelms Universität in Münster, Germany, od 2012
členka asociácie - Die Internationale Gesellschaft der Feuerbachforscher (Societas Ad Studia De Hominis Condicione Colenda), od 2012
členka vedenia asociácie - Slovak Fulbright Alumni Association, od 2021
členka - Slovenské Filozofické Združenie, od 2023

Ďalšie informácie


FF