FF

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.   EN

Email:
ladislav.lovas@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/ladislav.lovas
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSP - Katedra sociálnej práce
Miestnosť:
S216
Telefón:
+421 55 234 7143

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 1974, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1982, Psychológia
Titul docent:
UK Bratislava, 1995, Psychológia
Titul profesor:
Masarykova univerzita Brno, 2001, Všeobecná psychologie

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KPS/SSP/15 Súčasná sociálna psychológia - Sociálna psychológia a psychológia práce, doktorandské III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Sociálna práca (člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Sociálna práca
Vybrané publikácie

Lovaš, L. (2019). Agrese. In: Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.). Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada, s. 202-213. ISBN 978-80-247-5775-9 (vázáno)

ADD Kačmár, P., Lovaš, L. (2018). Neuvedomovaná aktivácia cieľov v širšej perspektíve sociálneho primingu. Československá psychologie, 62(1), 75-91.

Bavoľár, J., Lovaš, L., Ďurbisová, S. (2021). Rozhodovanie a proces dosahovania cieľov. Košice: UPJŠ.  ISBN 978-80-574-0053-0

Bobková, M., Lovaš, L. (2023). The goal gradient hypothesis: Does performance increase with proximity to goal when autonomy is low? Current Psychology, 42, 1103-1111.

Fabiny, N., Lovaš, L. (2018). Goal commitment mediates the relationship between expected positive consequences of goal attainment and effort. Studia Psychologica, 60, 2, 84-93.
Vybrané projekty


Registračné číslo projektu: APVV 14-0921 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 06/2019

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.


Registračné číslo projektu: VEGA 1/0748/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov.

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2021

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na úlohu vybraných charakteristík rozhodovania, charakteristík cieľov a motivácie pri objavení sa prekážok ohrozujúcich dosiahnutie cieľa a následnom vzniku krízy v dosahovaní cieľov (akčná kríza). Projekt má za cieľ skúmať, ktoré spôsoby rozhodovania (operacionalizované ako rozhodovacie štýly) v interakcii s motiváciou (vnútorná/vonkajšia, priblíženie/vyhnutie) a charakteristikami cieľov (napr. záväzok dosiahnuť cieľ, vnímaná náročnosť cieľa, cieľová sebaúčinnosť, vynaložené úsilie, progres) súvisia s akčnou krízou. Tento cieľ projektu bol dosahovaný v rámci krossekčných, ako aj longitudinálnych výskumov, ktoré umožnili aj sledovanie časových zmien, prípadne kauzálnych vzťahov.


Registračné číslo projektu: APVV-19-0284 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia, plánujeme zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Tento cieľ je špecifikovaný prostredníctvom nasledovných cieľov: zistiť aktuálny stav plánovania budúcnosti formou preskúmania dlhodobých cieľov mladých ľudí v období od 20 do 30 rokov; preskúmať stabilitu cieľových predstáv a motivačných a sebaregulačných súvislosti dosahovania cieľov v danom vekovom období; zistiť význam individuálnych rozdielov v na cieľ zameranom správaní vo vývinových cieľoch v období prechodu do dospelosti, a to ako pri ich stanovovaní, tak dosahovaní. Aktuálnosť výskumu je daná využitím súčasných prístupov a metód výskumu cieľov objasniť dynamiku motivačno-sebaregulačných súvislostí na cieľ orientovaného správania v danom vekovom období.


Organizačné aktivity
Dekan - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 1999 - 2006
Vedúci katedry - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2007 - 2020
Člen - European Association of Social Psychology, 1990 - 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
VEGA 1/0924/15 Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov (vedúci projektu) 1/1258/12 Psychologické kontexty starostlivosti o seba (vedúci projektu) 1/0785/09 Osobné a situačné kontexty sebakontroly (vedúci projektu) 1/3652/06 Sociálnopsychologické aspekty organizačných deviácií. 2006-2008 (vedúci projektu) 1/0226/03 Organizačná kultúra organizácií verejnej správy. 2003-2005 (vedúci projektu) 1/7126/20 Sociálna spravodlivosť, normatívne presvedčenia a sociálna diferenciácia. 2000-2002 (vedúci projektu) 2/1308/96 Stratégie sociálneho správania človeka v náročných životných situáciach. 1994-1996 (vedúci projektu)

Ďalšie informácie


FF