FF

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.   EN

Email:
lubomira.kaminska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/lubomira.kaminska
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P221
Telefón:
+421 55 234 7208
ORCID iD:
0000-0003-4861-2017
Na katedre histórie prednášam ako hlavný predmet Dejiny praveku a časná doba dejinná. ktorý sa zaoberá históriou osídlenia Slovenska od prvých obyvateľov v paleolite po príchod Slovanov. Mojou špecializáciou je paleolit až neolit. Týmto pravekým obdobiam venujem najväčšiu pozornosť. Skúmala a zachraňovala som aj pamiatky z mladších období praveku a včasnej doby dejinnej. Svoje poznatky z terénneho a teoretického výskumu som zhrnula vo vysokoškolskej učebnici pre študentov histórie.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1978, Odbor archeológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Archeologický ústav SAV Nitra, 1989, Archeológia
Titul docent:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2008, Archeológia
Titul DrSc.:
Archeologický ústav SAV Nitra, 2016, archeológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Jednoodborové štúdium histórie, študijný odbor: Historické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Medziodborové štúdium histórie (podprogram), študijný odbor: Historické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Jednoodborové štúdium histórie, študijný odbor: Historické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: Slovenské dejiny, študijný odbor: Historické vedy, III. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: Slovenské dejiny, študijný odbor: Historické vedy, HAI stupeň štúdia
Profilové predmety
Dejiny praveku a včasná doba dejinná - Slovenské dejiny, HisBc jednoodbor, I. stupeň štúdia
Dejiny praveku a včasná doba dejinná - Slovenské dejiny, HisBc medziodbor, I. stupeň štúdia
Mobilita pravekých populácií v strednej Európe - Slovenské dejiny, HisMgr jednoodbor, II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Historické vedy, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Slovenské dejiny
Vybrané publikácie
ADC KAMINSKÁ, Ľubomíra: Gravettian and Epigravettian lithics in Slovakia / Ľubomíra Kaminská. - Projekt: VEGA 2/0006/14. In: Quaternary International. - ISSN 1040-6182. - Vol. 406 (2016), s. 144-165. Citované: 1
ACB KAMINSKÁ, Ľubomíra: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku. UPJŠ FF, Košice 2018, -220 s.-, ISBN 978-80-8152-704-3.
ADEB CHU, Wei - KAMINSKÁ, Ľubomíra - KLASEN, Nicole - ZEEDEN, Christian - LENGYEL, Gyorgy: The Chronostratigraphy of the Aurignacian in the Northern Carpathian Basin Based on New Chronometric/Archeological Data from Seňa I (Eastern Slovakia) / Wei Chu ... [et al.]. In: Journal of Paleolithic Archaeology. - ISSN 2520-8217. - č. 11 (2019), s. 1-20. - DOI 10.1007/s41982-019-00044-2
ADNB KAMINSKÁ, Ľubomíra: Prehistory of Košice - settlement in the Neolithic. The City and History 9, 2020, s. 62-96.
AAB KAMINSKÁ, Ľubomíra: Košice-Galgovec. Osídlenie polohy v strednom neolite. Archeologický ústav SAV, Nitra 2020 -52 -, ISBN 978-80-8196-044-4
Vybrané projekty

APVV 16-0383: "Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)". VII/2017 - XII/2021. Spoluriešiteľka projektu.

VEGA č. 2/0084/18 : "Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej"; 2018-2021. Spoluriešiteľ projektu

VEGA č. 2/0030/15 : "Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku"; 2015-2017. Spoluriešiteľka projektu.

Projekt číslo 57444011 - SFB 806 - Our Way to Europe (2015-2020) - medzinárodný projekt riešený Univerzitou v Kolíne nad Rýnom a finančne podporený DFG (German Research Foundation). Spoluriešiteľka projektu.

VEGA č. 2/0056/22 : "Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia"; 2022-2025. Spoluriešiteľka.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Universität Erlangen-Nurnberg, Institut fur Ur- und Fruhgeschichte, Erlangen, Nemecko, IX-X/1992, DAAD štipendium
Universität Erlangen-Nurnberg, Institut fur Ur- und Fruhgeschichte, Erlangen, VI-VII/1999, DAAD štipendium
Institut fur Ur-und Fruhgeschichte Universität Wien, Viedeň, Rakúsko, X/1996, Štipendium SAIA
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poľsko, XII/ 2004, štipendium
Archeologický ústa AV ČR, Brno, ČR, IV/ 2005, štipendium
Institut de Paléontologie Humaine, Paríž, X/1990, štipendium
Organizačné aktivity
členka komisie Unioun international des Sciences Préhostoriques et Protohistoriques, Commission VIII - Paléolithique supérieur de l´Eurasie, od 1998
členka redakčnej rady časopisu Východoslovenský pravek - Archeologický ústav SAV Nitra, od 1991
členka redakčnej rady časopisu - Univerzita v Miškolci, Maďarsko, 2000-2020
členka redakčnej rady časopisu Slovenská archeológia - Archeologický ústav SAV Nitra, 1991-1999, 2022 -
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti, členka - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šporu Slovenskej republiky, od 2021-

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
ZAHRANIČNÉ PROJEKTY: Hlavný riešiteľ grantov: 2007: „The Trenčín area: Complex analysis of a Middle and Upper Paleolithic microregion in the Váh valley, Slovakia“, International Visegrad Fund, project 06704. 2002: „Dzeravá skala: Early Upper Palaeolithic in the Middle Danube Region“, podporený nadáciou The Leakey Foundation, USA. Spoluriešiteľ grantov: 2011-2012: „The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions“ , Eötvös Loránd University Budapest, Maďarsko, International Visegrad Fund, project No. 21110211. 2009-2011: „Neandertálci z Bojníc v časoprostorovém kontextu střední Evropy“, Ústav Anthropos Moravské zemské múzeum, Brno, Česká republika, GA ČR, č. 404/09/0499. 2000-2001: International Collaborative Research Grant #ICRG-36: „Neandertal and Early Modern Human Settlement System: Prehistoric Social Geography in Eastern Europe“, podporený nadáciou Wenner-Gren Foundation, USA.
Medzinárodná spolupráca
Spolupráca s partnermi z vysokých škôl zo zahraničia: 2000 a 2001 – výskumy v Nižnom Hrabovci a v Cejkove sa realizovali v rámci medzinárodného projektu „Neandertal and Early Modern Human Settlement System: Prehistoric Social Geography in Eastern Europe“ na riešení ktorého sa podieľali pracovníci z amerických univerzít: University of North Carolina (prof. Silvia Tomášková) a University of Texas (Dr. Dale Hudler). 2002 – výskum jaskyne Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši sme uskutočnili v rámci zahraničného grantu: „Dzeravá skala: Early Upper Palaeolithic in the Middle Danube Region“ v spolupráci s pracoviskami Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poľsko (prof. Janusz K. Kozłowski) a Archeologický ústav AV ČR Brno (prof. Jiří A. Svoboda). Výskumu (ako povinnej letnej praxe) sa zúčastnili študenti archeológie a antropológie z Poľska, Čiech, Moravy, Španielska, Austrálie a zo Slovenska. 2007 – výskum mladopaleolitických sídlisk v Trenčianskej Turnej, v Trenčianskych Stankovciach a v Mníchovej Lehote v auguste 2007 bol v rámci projektu 06704 Višegrádskeho medzinárodného fondu: „The Trenčín area: Complex analysis of a Middle and Upper paleolithic microregion in the Váh valley, Slovakia“ v spolupráci s pracoviskami Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poľsko (prof. Janusz K. Kozłowski) a Archeologický ústav AV ČR Brno (prof. Jiří A. Svoboda). Výskumu (ako povinnej letnej praxe) sa zúčastnili študenti archeológie zo Slovenska a Poľska.

Ďalšie informácie


FF