Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Email:
marcela.gburova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P230
Telefón:
+421 55 234 7173

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: filozofia - dejepis, 1977, Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: filozofia, 1987, UML ÚVKSS v Bratislave
Titul docent
Odbor a program: politológia, 1996, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Titul profesor
Odbor a program: teória politiky, 2006, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: , 2016, Dr. h. c.
Odbor a program: , , Univerzitay sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Aktuálna pedagogická činnosť
Národná a občianska identita I. (I. stupeň, 2/1); Národná a občianska identita II. (I. stupeň, 2/1); Vybrané aspekty dejín politického myslenia (II. stupeň, 1/1); Dejiny politických teórií (III. stupeň); Teoreticko-metodologické otázky teórie politiky (III. stupeň); Teoreticko-metodologické otázky komparatívnej politológie (III. stupeň).
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 25
Diplomové: 36
Dizertačné: 12
Aktuálna tvorivá činnosť
Zodpovedný riešiteľ grantových úloh VEGA: - VEGA č. 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy). Doba riešenia: 2016 – 2018. Zodpovedný riešiteľ grantových úloh KEGA: - KEGA č. 021UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach. Doba riešenia: 2016 – 2018. Riešiteľ čiastkových grantových úloh VEGA: - VEGA č. 1/0129/18 Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?. Doba riešenia: 2018 - 2020. Vedúci riešiteľ doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
3
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
14
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
23
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
68
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAA Marcela Gbúrová: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom: A vision of the Modernization of Slavs by Štefan Launer. - 1. vyd. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 116 s. - recenzované. - ISBN 9783659714627.
AAA Marcela Gbúrová, Marta Goňcová, Vladimír Goněc, Jozef Lysý: Evropská integrace: budování nové Evropy?. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - 214 s. - ISBN 9788021050181 (brož.).
AAB Marcela Gbúrová: Medzi identitou a integritou. - Prešov : Slovacontact, 1996. - 123 s. - ISBN 8088876001.
AAB Marcela Gbúrová: Na ceste k politike štandardu. - Prešov : Náuka, 2000. - 215 s. - ISBN 80-968202-5-7.
AAB Marcela Gbúrová: Dotyky s politikou : Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Hečko, Ján Palárik, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža. - Trenčín : Q-EX, a.s., 2002. - 224 s. - ISBN 80-968594-8-X.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
- Členka v inauguračných a habilitačných komisiách: (študijný odbor Teória politiky) Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici - Členka v komisiách pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác: doktorandská komisia Politológia FF UPJŠ - Členka v komisiách pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác: doktorandská komisia Politológia Fakulta sociálnych vied UCM Trnava - Členka v komisiách pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác: doktorandská komisia Politológia UPV SAV Bratislava - Členka v komisiách pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác: doktorandská komisia Politológia Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovUMB v Banskej Bystrici - členka redakčnej rady časopisu Studia politica slovaca (Ústav politických vied SAV BA) - členka redakčnej rady časopisu Politické vedy (FPV a MV UMB Banská Bystrica) - členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, predseda pracovnej skupiny č. 6 Spoločenské a behaviorálne vedy - členka Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV Bratislava - členka Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach - členka Vedeckej rady Fakulta sociálnych vied UCM Trnava - členka Vedeckej rady FPV a MV UMB Banská Bystrica - členka Vedeckej rady UMB Banská Bystrica - člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Kam kráčaš demokracia, konanej v rámci V. ročníka Košických politologických dialógov
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
- Jej vedecké práce sú citované v domácej i zahraničnej knižnej, časopiseckej odbornej literatúre i v iných periodikách odborného i popularizačného charakteru. - Vysokoškolské, vedeckovýskumné a iné vedecké a odborné pracoviská politologického, sociologického a historického charakteru na Slovensku i v zahraničí prejavujú záujem o spoluprácu s ňou. Ponúkajú jej spoluprácu na knižných projektoch, pozývajú ju na vedecké podujatia typu vedeckých konferencií, kolokvií a seminárov (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica; Krakov, Katovice, Brno, Minsk). - Jej politologické vzdelanie a výskumné aktivity a expertíznu činnosť využívajú viaceré inštitúcie (NR SR, MŠ SR, MZV SR, Politologický ústav SAV Bratislava, krajské a okresné inštitúcie štátnej a verejnej správy), ako aj jednotlivci, najmä z radov poslancov NR SR. - Na vedeckých konferenciách, ktoré organizuje, sa zúčastňujú odborníci z oblasti teórie a praxe politiky nielen z domácich pracovísk celého Slovenska, ale aj zo zahraničia (USA, Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko). - Bola zaradená do publikácie Kto je kto na Slovensku 2001 (Domus Europa Commenications, Nitra, Slovakia 2001). - Bola zaradená do publikácie Slovenská vlastiveda VII: Košická župa (Matica slovenská, Martin, Slovakia 2012). - 2001 – Cena dekana FF PU Prešov za monografickú prácu Na ceste k politike štandardu. - 2003 – Literárny fond (sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) jej udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za roku 2002 v kategórii spoločenských vied za knižnú prácu Dotyky s politikou.