FF

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.   EN

Email:
marcela.gburova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marcela.gburova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-3595-335X
Profesorka na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Inaugurovala v odbore teória politiky. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na otázky národnej a občianskej identity, na problematiku ľudských a občianskych práv, na politický systém Slovenskej republiky, na teóriu demokracie a na dejiny slovenského politického myslenia. Bola vedúcou a členkou viacerých výskumných projektov. Jej vzdelávacia činnosť sa realizuje v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe politológia. Prednáša témy s problematiky teórie demokracie, národnej a občianskej identity a dejín slovenského politického myslenia. V slovenskej politologickej komunite podnietila diskusiu o inštitucionálnom modeli Európskej únie, o vzťahoch národnej, národnostnej a európskej identity a o ďalších dôležitých témach slovenskej a európskej politiky. Na FF UPJŠ v Prešove zriadila projekt Prešovské politologické dni a na FF UPJŠ projekt Košické politologické dialógy. Obidva projekty sa stali obľúbenou platformou pre komunikáciu a prezentáciu výsledkov práce politológov zo Slovenska a zahraničia. Na Filozofickej fakulte zriadila v roku 1992 Katedru politológie a v roku 2009 sa zaslúžila o vznik Katedry politológie na FF UPJŠ v Košiciach. Bola poslankyňou NR SR, dlhoročnou členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, členkou viacerých vedeckých orgánov, vrátane redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých časopisov. Doteraz pod jej vedením úspešne ukončilo 16 študentov doktorandského štúdia v odbore politológia.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 1977, filozofia - dejepis
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UML ÚVKSS v Bratislave, 1987, filozofia
Titul docent:
Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1996, politológia
Titul profesor:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, 2006, teória politiky

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: politológia - Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), Člen Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Študijný poradca, študijný odbor: politické vedy, I. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), Člen Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Študijný poradca, študijný odbor: politické vedy, II. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: politológia - Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Študijný poradca, študijný odbor: politické vedy, III. stupeň (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KPO/ZAKPO/10-Základy politológie (KPO/ZAKPOe/11) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/POLID/10-Politické ideológie (KPO/POLIDe/12) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/PINST/15-Politické inštitúcie (KPO/PINSTe/15 ) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/TEDE1/21-Teória demokracie I. (KPO/TEDEe1/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/TEDE2/21-Teória demokracie II. (KPO/TEDEe2/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/MASTP/21-Masmediálna teória a prax (KPO/MASTPe/15) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/TMTP/15-Teoreticko-metodologické otázky teórie politiky - politológia (denná a externá forma), III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Politológia - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Politické vedy
Vybrané publikácie

247786-anglicky; 247784-slovensky: Otvorená spoločnosť. Politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? / Daniel Dobiáš - Marcela Gbúrová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - 167 s. [7,31 AH]. - recenzované. - Vyšlo aj v angl. jazyku: Open Society. A Political Project of the Modern World or a Productive Metafor in the Intellectual Tradition of the Search for Better Man and the World? Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. 171 s. ISBN 978-80-8152-939-9. - Projekt: Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? - VEGA 1/0129/18. - ISBN 9788081529382. [DOBIAŠ, Daniel (50%) - GBÚROVÁ, Marcela (50%) ]

236153: Štefan Launer (1821 – 1851) kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v Európe / Marcela Gbúrová ; recenzenti Miroslav Pekník, Vladimír Goněc, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - 144 s. [5,35 AH] - recenzované.. - ISBN 9788022417662.[GBÚROVÁ, Marcela (100%) ]

507920: Enlightenment and Nation-Defence Profile of Ján Čaplovič / Gbúrová, Marcela [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.34135/sjps.220105. In: Slovenská politologická revue [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : revue pre politický a občiansky život. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied. – ISSN 1338-3140. – ISSN (online) 1335-9096. – Roč. 22, č. 1 (2022), s. 108-134 [tlačená forma] [online] SCOPUS

127620: Palárik’s liberal-reform concept of addressing the Slovak issue [Palárikova liberálno-reformistická koncepcia venovaná slovenskej otázke] / Gbúrová, Marcela [Autor, UPS15065, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020, 030, 060]. – sign UPJS FSEP 010347. – SCOPUS In: Slovenská politologická revue [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : revue pre politický a občiansky život. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied. – ISSN 1338-3140. – ISSN (online) 1335-9096. – Roč. 19, č. 1 (2019), s. 5-24 [tlačená forma] [online] SCOPUS

1020452: Some Comments on the Productivity of Dichotomies in the Current Arena of Ideological Confrontations = Niekoľko poznámok k produktivite dichotómií v súčasnej aréne ideologických konfrontácií / Dobiaš, Daniel [Autor, 50%] ; Gbúrová, Marcela [Autor, 50%]. – [recenzované]. – DOI 10.24040/politickevedy.2022.25.4.142-180. – WOS CC In: Politické vedy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. – ISSN 1335-2741. – ISSN (online) 1338-5623. – Roč. 25, č. 4 (2022), s. 142-180 [tlačená forma] [online] WoS

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0321/2, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja

Obdobie realizácie projektu:

01/21-12/23

Postavenie v projekte: 

zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt ponúka skúmanie korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u mladých ľudí v Košickom a Prešovskom kraji spojené s návrhmi opatrení na ich elimináciu. Metodologickým základom výskumu uvedenej problematiky budú stupne politického vedomia, ktoré teoreticky rozpracovala profesorka Marcela Gbúrová v niektorých svojich štúdiách. Projekt by mal nadväzovať na výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike realizovaný v rokoch 2016 až 2018 (VEGA č. 1/0658/16), v rámci ktorého bol bližšie predstavený aj koncept jednotlivých stupňov politického vedomia (insitné, poučené, profesionálne, teoretické).

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

APVV č. 20-0334, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu:

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

Obdobie realizácie projektu:

07/21-06/25

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Konšpiračné teórie a hoaxy zďaleka nemajú len charakter „nevinných rušivých elementov“ ultrapravicovej či ultraľavicovej scény, ale sú aj serióznou bezpečnostnou hrozbou. Sú pomyselnou rozbuškou napätia, skrývajú v sebe potenciál viesť k zásadnej polarizácii a radikalizácii spoločnosti, ktorá môže perspektívne prerásť do hlbokých vnútorných sociálnych konfliktov, násilností, etnických čistiek, genocíd či dokonca občianskym vojnám a rozvratu spoločenského konsenzu (t. j. existujúcich štátnych hraníc, novému geopolitickému preuspoporiadaniu sveta a pod.). Tento širokospektrálny rozmer, ako aj doposiaľ minimálna reflexia konšpiračných teórií a hoaxov v slovenskom akademickom i laickom prostredí podnietilo kolektív 25 odborníkov z oblasti histórie, politológie, etnológie, religionistiky a bezpečnostných štúdií z troch slovenských univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, UPJŠ Košice), dvoch akadémií univerzitného typu (AOS Liptovský Mikuláš, APZ Bratislava) a dvoch ústavov SAV (Ústav politických vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie), aby vytvorili spoločnú projektovú platformu humanitných a spoločenských vied a pokúsili sa o nový pohľad a novú kontextualizáciu ich významu. Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou, ktoré má ambíciu analyticky prispieť k diskusii o jednom z najdiskutovanejších fenoménov 21. storočia.

Odkaz (hyperlink) na projekt:

https://www.fpvmv.umb.sk/nie-je-to-pravda-ale-mohla-by-byt-konspiracne-teorie-a-hoaxy-v-modernom-vyvoji-slovenska-v-europskom-kontexte

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 014UPJŠ-4/2020, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov

Obdobie realizácie projektu:

01/20-12/22

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom stredných škôl a univerzitným študentom dôležité poznatky o potrebách aktívneho zapájania sa do verejného života, o možnostiach občianskej a politickej participácie mladých ľudí a o rizikách nedostatku vedomostí o spoločenských a politických procesoch, ich nesprávneho pochopenia alebo nezáujmu o veci verejné vo všeobecnosti. Cieľom projektu je najmä aktivizácia študentov v oblasti vyhľadávania, overovania a sprostredkovania informácií o politických procesoch. Zárukou naplnenia cieľov projektu sú skúsenosti riešiteľov projektu s riešením problematiky sekundárneho analfabetizmu vybraných sociálnych skupín respondentov a ďalších defektných javov v politickom a verejnom života slovenského obyvateľstva po roku 1989.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0658/16, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy)

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie hodnotenia miery sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike v oblasti konvenčných a nekonvenčných typov politickej participácie cez hierarchické formy participácie. Cieľom je vypracovať teoreticko-metodologické východiská štúdia sekundárneho analfabetizmu v politike v interdisciplinárnom rámci filozofie, politológie, verejnej politiky a verejnej správy a sociológie s ohľadom na vybrané oblasti socio-politického života cez: 1. Občiansku participáciu, 2. Politickú participáciu, 3. Socio-demografické diferenciácie. Cieľom projektu Výskumu sekundárneho analfabetizmu v politike v Slovenskej republike je začať vypĺňať medzeru vo výskume klesajúceho záujmu o verejné dianie. A taktiež začať odhaľovať politologické a sociologické príčiny a kontexty tohto stavu. Ambíciou riešiteľov projektu v rámci konceptu SA je analyzovať stav SA a jeho vplyv na politické dianie v SR a vypracovať teoretický model hodnotenia SA a odporúčania na jeho odstraňovanie v podmienkach SR. 

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach

Obdobie realizácie projektu:

01/16-12/18

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom na UPJŠ v Košiciach dôležité poznatky o jednotlivých oblastiach myslenia o politike a o problematike demokracie a súčasného politického diskurzu na Slovensku a vo svete. Zároveň by im sprostredkovali riadenú skúsenosť s procedurálnou stránkou demokratických procesov.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Kongres Spojených štátov, Washington D.C., USA
Národné zhromaždenie Francúzskej republiky, Paríž, Francúzsko
Parlament Českej republiky (Poslanecká snemovňa, Senát), Praha, Česká republika
Organizačné aktivity
Členka vo viacerých komisiách pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác - Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach /// Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach /// Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave /// Ústav politických vied SAV v Bratislave
členka redakčných a vedeckých rád vedeckých časopisov - Slovak Journal of Political Science (SCOPUS) /// Journal for Political Science Modern History International Relations Security Studies (WoS) (1998 – 2019) /// Studia Politica Slovaca /// Heopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť – Ukrajina/// Central European Papers (C.E.P.) (2010 – 2021) - Česká republika

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Zaradená do Encyklopédie Osobností Českej a Slovenskej republiky. An Oxford Encyklopedia Publication (2015) Zaradená do publikácie Slovenská vlastiveda VII: Košická župa (Matica slovenská, Martin, Slovakia 2012). Zaradená do publikácie Kto je kto na Slovensku 2001 (Domus Europa Commenications, Nitra, Slovakia 2001) Cena dekana FF PU Prešov za monografickú prácu Na ceste k politike štandardu (2001) Literárny fond (sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) – udelená Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2002 v kategórii spoločenských vied za knižnú prácu Dotyky s politikou. Dlhoročná členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Členka Rady vlády SR pre národnosti
Projekty
Projekty za posledné roky: VEGA č. 1/0321/21 Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja január 2021 – december 2023 spoluriešiteľka projektu APVV č. 20-0334 „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte júl 2021 - jún 2025 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov január 2020 – december 2022 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) január 2016 – december 2018 zodpovedná riešiteľka projektu KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach január 2016 – december 2018 zodpovedná riešiteľka projektu Ďalšie projetky a) Rezortné výskumy: V rámci vedeckovýskumnej orientácie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach (1978 – 1987) bola M. Gbúrová riešiteľkou čiastkovej úlohy Zdroje a prejavy nacionalizmu v Československu v rámci Štátneho plánu základného výskumu. (Riešili sa tieto dve úlohy: 1. Sociálne a sociálnopsychologické charakteristiky interetnických procesov a otázky národností v Československu po oslobodení; 2. Závažné aspekty spoločenského vedomia učňovskej a pracujúcej mládeže ako faktory premien jej sociálnej štruktúry). Výsledky riešenia uvedenej úlohy sa premietli do kandidátskej dizertačnej práce riešiteľky. b) Granty VEGA: 1. K problematike medzietnickej komunikácie v postkomunistickej spoločnosti. VEGA, č. 1/7324/20 (1999 – 2002), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – zodpovedný riešiteľ. Objem finančnej podpory: 33.000 Sk (bežné výdavky). Fenomén mesianizmu v kontextoch duchovnej identity Slovákov a jeho filozofické, teologické, politologické a literárno-historické reflexie. VEGA, č. 1/7326/20 (1999 – 2002), prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. – zodpovedný riešiteľ; prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc. – riešiteľky čiastkovej úlohy 2. Osobnosti politického myslenia na Slovensku v 19. storočí (vybrané portréty). VEGA, č. 1/7324/20 (2003 – 2005), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.– zodpovedný riešiteľ. Objem finančnej podpory: 34.000 Sk (bežné výdavky). 3. Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárno-historické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti. VEGA, č. 1/0450/03 (2003 – 2006), prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. – zodpovedný riešiteľ; prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc. – riešiteľky čiastkovej úlohy. Objem finančnej podpory: 320.000 Sk (bežné výdavky) + 153.000 Sk (kapitálové výdavky). 4. MUDr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník. VEGA, č. 2/4152/25 (2004 – 2006), Ústav politických vied SAV Bratislava – riešiteľská organizácia, prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – riešiteľka čiastkovej úlohy. Objem finančnej podpory: 92.000 Sk (bežné výdavky) + 100.000 Sk (kapitálové výdavky). 5. Vývojové tendencie v manželských a partnerských vzťahoch v západnej Európe a na Slovensku. VEGA, č. 1/7323/20/ (2000-2002), PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – zodpovedná riešiteľka. Objem finančnej podpory: 52.000 Sk (bežné výdavky). 6. Vývinové trendy spoločnosti 21. storočia, ich modifikácia a možnosti usmerňovania v podmienkach multikultúrnych regiónov Slovenska. VEGA, č. 17564/20 (2000 – 2003), doc. PhDr. Vladislav Dudinský, CSc. – zodpovedný riešiteľ; doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc. – riešiteľka. Objem finančnej podpory: 88.000 Sk (bežné výdavky). 7. Zahraničná politika SR v Európe vo svetle slovensko-českých vzťahov. VEGA, č. 2/1142/21/ (2001 – 2003), PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., Ústav politických vied SAV Bratislava – zodpovedná riešiteľka, PhDr. Tomáš Koziak, PhD., M.A. – riešiteľ. 8. Kultúrnoantropologické, vzdelanostné a sociálne aspekty regionálneho rozvoja s akcentom na znižovanie nezamestnanosti. VEGA, č. 1/8051/01/ (2001 – 2003), prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. – zodpovedný riešiteľ, Ing. Jozef Kriššák – riešiteľ. Objem finančnej podpory: 68.000 Sk (bežné výdavky). 9. Slovenská politika a masmédiá po roku 1989. VEGA, č. 2/2095/22 (2002 – 2005), PhDr. Jozef Kiss, CSc. – zodpovedný riešiteľ, ÚPV SAV Bratislava, PhDr. Zlatica Buocová, CSc. – riešiteľ úlohy: Médiá a princípy verejnoprávnosti v kontexte utvárania demokratického režimu na Slovensku, Ústav politických vied SAV, Bratislava – riešiteľská organizácia. Objem finančnej podpory: 100.000 Sk (bežné výdavky) + 100.000 Sk (kapitálové výdavky). c) Granty KEGA: 1. Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika – teoretické východiská a edukačná interpretácia. KEGA č. 3/41113/06. Doba riešenia: 2006 – 2008. Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. Riešiteľská organizácia: FHPV PU Prešov. d) Štátny program vývoja a výskumu: 1. Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. Ev. č.: 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06 (2003 –2005), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – riešiteľ úlohy: Myslenie v politike, politika v myslení (vzťah občianskej a národnej identity), doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. – riešiteľ úlohy: Zákonná úprava postavenia národnostných menšín a etnických skupín v SR, Spoločenskovedný ústav SAV Košice – riešiteľská organizácia. Objem finančnej podpory: 826.000 Sk. 2. Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti. Č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 10 (2003 – 2005), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc. – riešiteľky úlohy: Ideové zdroje a línie slovenskej politiky, Ústav politických vied SAV Bratislava – riešiteľská organizácia. Objem finančnej podpory: 1.330.000 Sk . 3. Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy. Štátny program pre mladých vedeckých pracovníkov vedy a výskumu do 35 rokov: rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu. Ev. č. 2003 SP 51/028 09 00/028 09-12 (2003 – 2005) , PhDr. Miroslav Pekník, CSc. – zodpovedný riešiteľ, PhDr. Tomáš Koziak, CSc., M.A. – riešiteľ úlohy, Ústav politických vied SAV, Bratislava – riešiteľská organizácia. Objem finančnej podpory: 1.533.000 Sk. e) APVV 4. Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. APVV 51-047505 (2006 – 2009), Spoločenskovedný ústav SAV, prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrCs. – zodpovedný riešiteľ, prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Mgr. Jana Šutajová – riešitelia. Objem finančnej podpory: 5.366.000 Sk. f) Medzinárodné grantové projekty: 1. Európska verejná správa. Medzinárodný projekt TEMPUS. Public adminnistration IB-JEP-13403/98 (1998 – 2001). Prešov – Bolton – Thessaloniki. Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., PhDr. Tomáš Koziak, PhD., M.A., doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., PhDr. Vladimír Dančišin, PhD. – riešitelia. Objem finančnej podpory: 2.400.000 Sk. 2. Civic Education Projekt Eastern Scholar Grant 2001 – 2002. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., M.A. – riešiteľ. Grant bol venovaný podpore mladých vysokoškolských učiteľov vo východnej Európe, ktorí majú vysokoškolský diplom zo západnej alebo západom uznávanej univerzity. Objem finančnej podpory : 70.000 Sk. 3. Children Identity and Citizenship in Visegrad context. Project Standards Grants Programme No. 11019-2006-IVF (2006 – 2007). Doc. PaedDr. Iveta Kovalčíková – zodpovedný riešiteľ, Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – odborný garant za Inštitút politológie, riešiteľ, PhDr. Tomáš Koziak, PhD. – riešiteľ, PhDr. Irina Mattová, Mgr. Jana Šutajová – členovia organizačného tímu za Inštitút politológie. Objem finančnej podpory: 200.000 Sk. 4. Equal Opportunity is Worthwhile (Series of Activities Promoting Identification of Examples of Good Practices in Preventing Discrimination and Enforcing Equality). VP/2009/004/0126 (2009 – 2010). Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – odborný garant za Inštitút politológie, riešiteľ, Doc. PhDr. Dudinská, CSc., Doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD., PhDr. Zlatica Buocová, CSc., PhDr. Vladimír Dančišin, PhD., PhDr. Daniel Dobiaš, PhD., PhDr. Jana Šutajová, PhD., PhDr. Irina Mattová – riešitelia. g) Iné výskumné projekty: 1. Národná a občianska identita v procese európskej integrácie. Objednávateľ: MUDr. Irena Belohorská poslankyňa Európskeho parlamentu. (30. 8. 2004 – 30. 5. 2005). Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., PhDr. Irina Mattová – odborní garanti projektu. Objem finančnej podpory: 400.000 Sk. 2. Skvalitnenie výučby disciplíny sociológia politiky. Grantová úloha Nadácie Jana Husa. Doba riešenia 1996 – 1999. PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – riešiteľka. 3. Preklad a vydanie publikácie z francúzskeho originálu pod názvom Rozprava o politickej vede. Nadácia Jana Husa. PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – riešiteľka. Začiatok riešenia 1999 – 2001. 4. Príprava odborníka na Katedre politológie FF PU Prešov z oblasti didaktiky a metodiky výučby politológie. Nadácia Jana Husa v programe NOVICIUS. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., M.A. – riešiteľ. Začiatok riešenia 1999. V čase od 3. 10. do 15. 11. 1999 absolvoval študijný pobyt v rámci uvedeného programu na Sheffield Hallam University a na Bolton Faculty of Arts, Science and Education. Objem finančnej podpory: 200.000 Sk. 5. Projekt Informačná volebná kampaň Roma 2002. (Prednášky, semináre na mobilizáciu rómskych občanov vo voľbách). Nadácia Freedom House. Doba riešenia 2001 – 2002. Katedra politológie – odborná garancia. Objem finančnej podpory: 40.000 Sk. 6. Projekt Rómovia podajme si ruky. (Prednášky, semináre, príprava rómskych poslancov pre výkon vo verejnej správe). Nadácia Open Society Fund. Doba riešenia 2001 – 2002. Katedra politológie – odborný garant – v spolupráci s Občianskym združením na podporu a rozvoj regiónov v Prešove. Objem finančnej podpory: 40.000 Sk. 7. Projekt HELP, ktorého objednávateľom bolo OSN, zameraný na podporu a pomoc rozvojovým štátom pri riešení aktuálnych globálnych problémov. Prednáškový cyklus v roku 2005. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove – hlavný riešiteľ, PhDr. Tomáš Koziak, PhD., M.A. – riešiteľ a odborný garant. Objem finančnej podpory: 5.000 Sk. Program SOCRATES/ERASMUS. Prednáškový pobyt k problematike globalizácie na Bolton Institute 1. Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Objednávateľ projektu: Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu, Inštitút politológie – odborný garant. (Výskum a realizácia konferencie v roku 2005). Objem finančnej podpory: 30.000 Sk. 2. Program Fulbright Scholar in Residence , august – december 2006 – USA, St. Ambrose University, Black Hawk College, pracovno-študijný pobyt, účastník PhDr. Tomáš Koziak, PhD. Objem finančnej podpory: 330.000 Sk. 3. Program Polis University di Roma Tor Vergata, jún 2005 – Paríž, pracovný pobyt, PhDr. Irina Mattová – účastník. Objem finančnej podpory: 5.000 Sk 4. Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ (UPJŠ – OPV-2012/1.2/05-SORO Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV): 1.1 Tvorba a inovácia študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ, 01.11.2013 do 31.10.2015; OPV-2011/1.2/03-SORO, IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť, 11/2012 - 10/2015, Vzdelávanie učiteľov a zavádzanie nových metód na báze IT vo vybraných študijných programoch, Inovácia študijných programov a zavádzanie nových metód do vzdelávacieho procesu na FF UPJŠ) (riešiteľ)
Iné
a/Ocenenie Dr. h. c., udelila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2016 v odbore politológia b/ Členstvo vo vedeckých radách, v redakčných radách časopisov a v orgánoch Členka Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach Členka Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave Členka Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici Členka Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Členka Vedeckej rady Vysokej školy politických a společenských věd Kutná Hora (ČR) Členka Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV Bratislava Členka redakčnej rady časopisu Central European Papers Opava (ČR) Členka redakčnej rady časopisu Politické vedy Členka redakčnej rady časopisu Studia Politica Slovaca členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR – 2010 – 2016; predsedníčka pracovných skupín AK: 03 Historické vedy a etnológia, 06 Spoločenské a behaviorálne vedy v minulosti: Členka Vedeckej rady PU Prešov Členka Vedeckej rady FF PU Prešov Členka Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Banská Bystrica Členka Vedeckej rady Vysokej školy politických a společenských věd Kolín Členka Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV Bratislava Členka redakčnej rady časopisu Politické vedy Členka redakčnej rady časopisu Studia Politica Slavica Členka Rady vlády pre národnosti, národnostné menšiny a etnické skupiny (2006 – 2010) Členka poradného orgánu ministra školstva SR (2006 – 2010) c/ Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) GBÚROVÁ, M.: Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. Zborník prác z vedeckej konferencie Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti, ktorá sa konala v Prešove 24. a 25. mája 1995. Zost. M. Gbúrová. Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1995. 280 s. GBÚROVÁ, M.: Politický systém Slovenskej republiky (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 1. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Politický systém Slovenskej republiky (stav – kontexty – perspektíva), ktorá sa konala v Prešove 25. a 26. septembra 1996. Zost. M. Gbúrová. Prešov . Katedra sociálno-politologických vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1997. 247. GBÚROVÁ, M.: Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 2. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektíva), ktorá sa konala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 22. – 23. 1998. Zost. M. Gbúrová. Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1998. 174 s. GBÚROVÁ, M.: Ideológie na prahu III. tisícročia. Politologický zborník 1. Zost. M. Gbúrová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita, 2001. 300 s. GBÚROVÁ, M.: Európa medzi identitou a integritou. Politologický zborník 2. Zost. M. Gbúrová. Acta Facultatiis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita, 2002. 403 s. GBÚROVÁ, M.: Ľavica a pravica. Politologický zborník 3. Ed. M. Gbúrová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2004. 247 s. ISBN 80-8068-293-3. GBÚROVÁ, M.: Ľavica a pravica. Politologický zborník 3. Ed. M. Gbúrová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2004. 247 s. ISBN 80-8068-293-3. GBÚROVÁ, M.: Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Ed. V. Maňka, M. Gbúrová a kol. Bratislava : PSE, 2006. 124 s. ISBN 80-89149-10-3. GBÚROVÁ, M. (ed.): Európske občianstvo a národná identita. Prešov : Slovacontact, 2006. 295 s. GBÚROVÁ, M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov : Slovacontact, 2007. 374 s. GBÚROVÁ, M. – DOBIAŠ, D. – MATTOVÁ, I. (ed.): Medzikultúrny dialóg. Stav – kontexty – perspektívy. Acta Faculatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Politilogický zborník 6 (AFPh UP 250/332). Prešov 2009. 488 s. GBÚROVÁ, M. – DOBIAŠ, D. – MATTOVÁ, I. (ed.): Intercultural Dialogue. Present State – Contexts – Perspectives. Prešov : Grafotlač 2009. 359 s. d/ Prednášky (vyžiadané, na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách) GBÚROVÁ, M.: Kultúrne styky medzi východným Slovenskom a Zakarpatskou oblasťou USSR po roku 1945. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej národnostným otázkam v pohraničných oblastiach ČSSR a ZSSR. Užhorod 12. – 13. 10. 1983. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: K pojmoslovným problémom riešenia národnostnej problematiky na Slovensku po roku 1945. Vedecká konferencia Národy a národnosti v ČSSR. Stav a perspektívy rozvoja. FF UK Praha 20. – 21. 10. 1986. GBÚROVÁ, M.: Problémy etnogenézy v postkomunistických krajinách. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii „Spolu či jednotlivo?“. Krakow – Zakopane 29. – 30. 10. 1993. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Karpatský euroregión a riešenie národnostnej problematiky na Slovensku. Vedecká konferencia „Euroregiony“ w nowym podziale terytorialnym Polski. Wrocław 5. 9. 1997. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Politický systém Slovnskej republiky po roku 1990. Vedecká konferencia „Československo po ...“ FF MU Brno, 6. – 7. 5. 1998. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: Unia Europejska na początku XXI wiwka – narodowy i wspólnotowy interes. Referát na vedeckej konferencii Polska w procesie stowarzyszenia i członkostwa z Unią Europejską. Uniwersytet Śląski, Katovice – Wisła 25. – 27. 9. 2000. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Učastije gosudarstvenych struktur Slovackoj respubliki v podgotovke narodov pololenja. Medzinárodná vedecká konferencia Moloďožnaja politika: problemy i pespektivy. Kafedra politologii, sociologii i socialnovo upravjenja BGPA, Minsk 14. – 15. 10. 2000. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Medzi národnou a občianskou identitou. Vedecká konferencia Vzdělávání k Europskému občanství. Ústav spoločenských věd, Univerzita Hradec Králové, 18. 11. 2000. 11 rkps. GBÚROVÁ, M. – DUDINSKÁ, I.: Pitanja vidnošenja miž nacionaľnuju ta gromadskoju identičnistju v kontexti formovanja evropskovo gromadjanstva. Medzinárodná vedecká konferencia Aktuaľni problemi ukrajinskoj politologiji. Užgorod 11. 9. 2002. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Jazyk ako znak etnicity, svobody a lidských práv. Medzinárodná vedecká konferencia Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín, Česká republika, 11. – 12. 5. 2006. GBÚROVÁ, M.: Perspektívy stredoeurópskych národných štátov v procese európskej integrácie. Medzinárodná vedecká konferencia Střední Evropa a evropské integrace. Brno, 10. 5. 2006. GBÚROVÁ, M.: K problematike územnej autonómie. Medzinárodnárodná vedecká konferencia Menšiny a integrujícií se Evropa. 14. – 15. 5. 2009, VŠPSV Kolin, Česká republika. 10 rkps. GBÚROVÁ, M. Podstata a problémy VTR v Československu. Referát na vedeckej konferencii Mládež a VTR. Vysoká škola technická Košice 16. 11. 1978. 8 rkps. GBÚROVÁ, M.: Podstata nacionalizmu a jeho formy. Referát na celoslovenskej vedeckej konferencii Riešenie národnostnej problematiky na Slovensku po roku 1945. Dom KVP, Košice 11. 11. 1979. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: K aktualizácii triedneho prístupu k historickým javom. Referát na celoštátnej vedeckej konferencii Aktuálne otázky výskumu v spoločenských vedách. Spoločenskovedný ústav SAV Košice 6. 6. 1985. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: K interpretácii historického faktu. Referát na celoštátnej konferencii Teoreticko-metodologické otázky výskumu československých dejín. Spoločenskovedný Ústav SAV Košice 26. 11. 1985. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Postavenie Katedry spoločenských vied na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Súčasnosť a perspektívy. Vedecká konferencia Vedecké a pedagogické zameranie katedier spoločenských vied. Kostoľany pod Tríbečom 10. 10. 1991. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: Národná či národnostná menšina? Referát. I. zasadnutie Stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia plus. Častá – Papiernička 30. 11 – 2. 12. 1992. 7 rkps. GBÚROVÁ, M.: Globálne myslieť, lokálne konať. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko dnes a v budúcnosti. Nadácia A. Dubčeka a Nadácia A. Mosera, Bratislava 11. – 12. 9. 1993. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: Politické vedomie ako axiologický problém. Referát na vedeckej konferencii Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu. NR SR, Bratislava 7. – 8. 10. 1993. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: Problémy občianskej spoločnosti v Slovenskej republike. Referát na vedeckej konferencii Občianska spoločnosť a formovanie slovenskej štátnosti. Helsinské občianske zhromaždenie v Slovenskej republike, Bratislava 15. 2. 1995. 10 rkps. GBÚROVÁ. M.: Nacionalizmus a dnešná slovenská skutočnosť. Referát na vedeckej konferencii Prítomnosť minulosti, minulosť prítomnosti. Šimečkova koncepcia demokracie a dnešná slovenská skutočnosť. Nadácia M. Šimečku, Bratislava 22. – 23. 10. 1995. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Stratégia zvyšovania zamestnanosti v Slovenskej republike. Medzinárodná vedecká konferencia Sociálna politika v období transformácie. NR SR, Bratislava 12. – 13. 10. 1995. 8 rkps. GBÚROVÁ, M.: Občan medzi dvoma svetmi – občianskym a národným. Vedecká konferencia Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Prešov 24. – 25. 5. 1995. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Žena v slovenskej politike. Referát na Workshop on Gender Issues in Cee Countries – Women inPolitics II. NR SR, Bratislava 29. – 31. 3. 1996. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Politický systém v postkomunistických krajinách a etnická autonómia. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Politický systém Slovenskej republiky (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 1. Katedra sociálno-politologických vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 25. – 26. 9. 1996. 12 rkps. GBÚROVÁ. M.: Nacionalizmus a postkomunistická spoločnosť. Referát na vedeckej konferencii Nacionalismus a nové demokracie. NR SR, Bratislava 27. – 29. 9. 1996. 9 rkps. GBÚROVÁ, M.: Politický rozmer novelizácie volebného zákona v roku 1998. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 2. Katedta sociálno-politologických vied FF Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 22. – 23. 10. 1998. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Základné politické ideológie na prahu zbližovania? Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Ústav štátu a práva SAV, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Piešťany 27. – 29. 4. 1999. 15 rkps. GBÚROVÁ, M.: Čo je politika? Referát na vedeckom kolokviu Právna regulácia politiky. Piešťany 8. 9. 2000. 14 rkps. GBÚROVÁ, M.: Zdroje a prejavy neznášanlivosti. Referát na vedeckej konferencii Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti. Bratislava 2. – 3. 2000. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Antisemitizmus v kontexte reflexie národného a občianskeho princípu. Referát na vedeckej konferencii Antisemitizmus na prelome storočí. FF UKF Nitra 15. – 17. 5. 2000. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Profesionalita – cesta k názorovému pluralizmu, dialógu a diskurzu (poznámky k vzťahu politiky a žurnalistiky). Referát na vedeckej konferencii Politológia, politika, médiá a vice versa na Slovensku. Bratislava, Nadácia – AZEN, Aliancia pre etiku novinárov, 24. 4. 2001. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Ideológia a moderná dilema politiky. Vedecká konferencia Ideológie na prahu III. tisícročia. Katedra politológie FF PU v Prešove 11. 2. 2001. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Vzťah občianskeho a národného pri formovaní slovenskej štátnosti. Vedecká konferencia Základy slovenskej štátnosti, konanej pri príležitosti 140. výročia Memoranda národa slovenského (Turčiansky svätý Martin 6. – 7. júna 1861), Bratislava 9. 6. 2001. 8. rkps. GBÚROVÁ, M.: K zdrojom antisemitizmu a intolerancie. Referát na vedeckej konferencii Rasové násilie v dejinách a prítomnosti. Banská Bystrica, Múzeum SNP, 7. 9. 2001, 8 rkps. GBÚROVÁ, M.: Humanizmus a sociálna spravodlivosť v kontexte významu osobnosti Alexandra Dubčeka. Referát na vedeckej konferencii Postavenie univerzít vedy v 21. storočí. Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2002, 9 rkps. GBÚROVÁ, M.- KOZIAK, T.: Slovenská ľavica po roku 1990 (politologické poznámky k jej genéze, stavu a perspektíve). Vedecká konferencia Prešovské politologické dni 5. Prešov FF PU 16. 2. 2002. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Národná identita v integrácii. Vedecká konferencia Slovensko Európe – Európa Slovensku. Euroatlantické centrum, Bratislava SNR 10. a 11. 10. 2003. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Slovenský národno-emancipačný pohyb v 60. rokoch. Vedecká konferencia Alexander Dubček a Slovenská jar 60. rokov – súčasť demokratických procesov v Európe. Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Bratislava (hotel Kyjev) 8. 11. 2003. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Myslenie v politike, politika v myslení (vzťah občianskej a národnej identity). Vedecká konferencia Národy a národnosti na Slovensku – stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Košice (SVÚ SAV) 11. – 12. 11. 2003. 20 rkps. GBÚROVÁ, M.: Identita a integračné súvislosti v kontexte členstva v EÚ. Na okraj Dubčekových politických hodnôt videných z pohľadu európskej integrácie. Vedecká konferencia Pamätné dni Alexandra Dubčeka v Uhrovci, 29. – 31. 10. 2004. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Národný a občiansky princíp v kontexte politického myslenia na Slovensku. Vedecká konferencia Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Stará Lesná 28. – 29. 10. 2004, 1 rkps. GBÚROVÁ, M.: Buržoázny nacionalizmus a Laco Novomeský. Vedecká konferencia Laco Novomeský kultúrny politik, politik v kultúre (pri príležitosti 100-ho výročia narodenia). Bratislava 24. 11. 2004, 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Európska integrácia a národná identita. Vedecká konferencia Formovanie európskej občianskej spoločnosti – stav, kontexty, perspektívy. 7. Ročník Prešovských politologických dní. Prešov, FF PU 7. – 8. 10. 2004. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Štefan Launer a jeho vízia slovanstva (politologická reflexia). Vedecká konferencia Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárno-historické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti II. Filozofická fakulta PU Prešov, Prešov 18. 4. 2005. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Proces premeny československej identity po rozpade ČSFR v roku 1992. Vedecká konferencia usporiadaná v rámci riešenia štátneho programu vývoja a výskumu Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. Stará Lesná 13. – 15. 6. 2005. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: K povahe reformistického demokratizmu V. Šrobára. Medzinárodná vedecká konferencia MUDr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národoosvetový pracovník. Právnická fakulta UK Bratislava, 25. – 26. 10. 2005. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Humanizmus a sociálna spravodlivosť. Vedecká konferencia Etika a politika venovaná spomienke na Alexandra Dubčeka. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústav politických vied a Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Trenčín 14. 11. 2005. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Stav demokracie na Slovensku a vedomostná spoločnosť. Vedecký seminár Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Filozofická fakulta PU Prešov, Prešov 9. 12. 2005. 19 rkps. GBÚROVÁ, M.: Európsky humanistický rozmer politiky A. Dubčeka. Vedecká konferencia Alexander Dubček - významný Slovák a Európan. Bratislava a Trenčín, 24. – 25. 11. 2006. GBÚROVÁ, M.: Slovensko na ceste k budovaniu vedomostnej spoločnosti. Vedecká konferencia Škandinávsky model ako inšpirácia pre Slovensko. Bratislava, 30. 3. 2006. GBÚROVÁ, M.: Volebný program SMK 2006 – 2010 : rýchle dostihnutie EÚ a povolebná politická realita. Medzinárodná vedecká konferencia Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov, 28. – 29. 9. 2006. GBÚROVÁ, M.: Volebný program SMK 2006 – 2010 : rýchle dostihnutie Európskej únie a povolebná politická realita. Medzinárodná vedecká konferencia Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov, 28. – 29. 9. 2006. GBÚROVÁ, M.: Patriotizmus a šovinizmus. Medzinárodná konferencia. Patriotizmus a šovinizmus. Bratislava, 9. 10. 2007. GBÚROVÁ, M.: Theoretical and methodological points of departure for the relation between national and civil identities in teaching at universities. Medzinárodná vedecká konferencia Children’s identity and citizenship in the Visegrad context. Prešov, 25. – 27. 4. 2007. GBÚROVÁ, M.: Ideové a stranícko-politické východiská vzniku Ústavy Slovenskej republiky. Vedecká konferencia 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky, Košice, 6. – 7. septembra 2007. GBÚROVÁ, M.: Holokaust ako historický a morálny problém. Medzinárodná konferencia Holokaust ako historický a morálny problém v minulsoti a súčasnosti : súčasný stav výskumu. Mojmírovce, 10. – 12. 10. 2007. GBÚROVÁ, M.: Veda a politika. Vedecká konferencia Veda, médiá a politika. Smolenice, 17. – 19. 10. 2007. GBÚROVÁ, M.: Stranícko-politické a ideové východiská vzniku Ústavy Slovenskej republiky. Vedecká konferencia 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice, 6. – 7. 9. 2007. GBÚROVÁ, M.: Federácia a konfederácia ako problém Európy národov, resp. Európy štátov. Medzinárodná vedecká konferencia Medzikultúrny dialóg: stav – kontexty – perspektívy. Prešov, 16. – 17. 10. 2008. GBÚROVÁ, M.: Filozoficko-politický kontext postavenia menšín po roku 1989. Vedecká konferencia Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Stará Lesná, 1. – 3. 10. 2008. GBÚROVÁ, M.: Politologické aspekty politickej činnosti Martina Rázusa. Medzinárodná vedecká konferencia Martin Rázus : politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Martin, 26. – 27. 6. 2008. GBÚROVÁ, M.: Ideologické východiská Holokaustu. Konferencia Fenomén holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky.Trenčín, 27. – 28. 3. 2008. GBÚROVÁ, M.: Etnokultúre a etnopolitické kontexty európskej integrácie.Vedecká konferencia Idea humanizmu a tolerancie v kontexte etnokultúrnej identity. Prešov, FF UPJŠ v Prešove 25. 9. 2009. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Patriotizmus ako hodnota moderného sveta. Vedecká konferencia Vlastenectvco vo výchove a vzdelávaní. 16. 10. 2009 Smolenice. 11 rkps. GBÚROVÁ, M.: Zmena spoločensko-politických pomerov v SR v priebehu 20. rokov. Medzinárodná vedecká konferencia Ľudské práva a dnešok. 12. 11. 2009 hotel Bôrik, Bratislava. 12 rkps. GBÚROVÁ, M.: Vývoj demokracie – demokracia verzus patokracia. Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a odkaz Novembra 1989. 13. 11. 2009 hotel Bôrik, Bratislava. 14 rkps. GBÚROVÁ, M.: Politgická angažovanosť „kabinetného“ slavistického učenca Pavla Jozefa Šafárika. Medzinárodná vedecká konferencia P. J. Šafárik – vedec a umelec. Košice UPJŠ 27. 1. 2012. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: Modernizácia straníckej politiky - kľúč ku skvalitňovaniu demokracie (slovenská ponovembrová skúsenosť) Politická kultúra mocenských elít v eře globalizavce. Kolin, Vysoká škola politických a společenských věd ARC, Česká republika 3. – 4. 5. 2012. 10 rkps. GBÚROVÁ, M.: SMER – čanca na politickú dlhovekosť. Medzinárodná vedecká konferencia Voľby 2012. (Kam kráčas demokracie). II. Ročník Košických politologických dialógov, Košice, UPJŠ 15. - 16. 11. 2012. GBÚROVÁ, M.: K problematike vzťahu demokracie a partokracie v podmienkach SR. Medzinárodná vedecká konferencia Pohľady na politický vývoj Slovenska po vzniku samostatného štátu v roku 1993. Ústav politických vied SAV, Bratislava 13. – 14. 12. 2012. GBÚROVÁ, M.: Politologické aspekty v diele Antona Štefánka. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník. Organizátori: Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV, Slovenská národná knižnica. Martin, 28. – 29. júna 2012 (Slovenská národná knižnica). 10 rkps.
Záľuby
história, filozofia, politika, rodina, práca v záhrade

Ďalšie informácie


FF