FF

prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.   EN

Email:
margita.mesarosova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/margita.mesarosova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPS - Katedra psychológie
Miestnosť:
S212
Telefón:
+421 55 234 7163
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0589-0319
Narodila som sa a celý svoj osobný a pracovný život som strávila v Košickom okrese. Psychológia ma zaujala najmä pre možnosť pomáhať ľuďom na báze vedeckých poznatkov. Stredoškolské a vysokoškolské štúdium som absolvovala v rodnom meste v Košiciach. Štúdium psychológie som ukončila s vyznamenaním v roku 1979. Jedno desaťročie som venovala práci v poradenskom systéme s nadanými a postihnutými žiakmi, čo ma inšpirovalo skúmať viac psychologické dispozície študentov, ako aj sprostredkovať svoje znalosti a praktické skúsenosti študentom psychológie. Na Univerzite P. J. Šafárika, ktorá bola aj mojou alma mater, pôsobím viac ako štvrťstoročie doteraz. Svoje pracovné skúsenosti som obohatila tiež výučbou na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prácou psychológa v detskom domove a iných poradenských inštitúciách, čo ma neustále inšpiruje aj pri príprave študentov psychológie pre prax.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 1979, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1993, Psychológia
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2000, Pedagogická psychológia
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2019, Sociálna psychológia a psychológia práce

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: PSYb - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, bakalársky, I. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: PSm - Psychológia - Osoba zodpovedná za študijný program, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: SPPPd, SPPPdex, SPPPd_en, SPPPdex_en - Sociálna psychológia a psychológia práce - Osoba zodpovedná za študijný program, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, predseda Odborovej komisie doktorandského študia, študijný odbor: Psychológia, doktorandský III. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo psychológie (v kombinácii), Osoba zodpovedná za študijný program, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KPS/ZPOP/21 Základy poradenskej psychológie - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/PDE/08 Psychodiagnostika detí a mládeže - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/PDP/08 Pedagogická psychológia - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/POP/21 Poradenská psychológia - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/MV/05 Metódy výskumu - výskumné projekty - Sociálna psychológia a psychológia práce, doktorandský III. stupeň stupeň štúdia
KPS/PEM/05 Psychológia emócií a motivácie - Psychológia; Medziodborové štúdium psychológie (podprogram), bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPPaPZ/MPPd/15 Výstupová súvislá prax II - Učiteľstvo psychológie (v kombinácii), magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Sociálna psychológia a psychológia práce, predseda Rady pre odbor habilitačného a inauguračného konania (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Psychológia
Vybrané publikácie

Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií (Self-care as a predictor of negative and positive consequences of practicing helping professions) / Margita Mesárošová ... [et al.]. -

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi=Czechoslovak psychology. - ISSN 0009-062X. - Roč. 62, č. 5 (2018), s. 447-461. WOS CC; CCC; 2018 JIF=0,333; 2018 Q4 (Psychology, Multidisciplinary) SSCI

Possibilities of using the educational mobile application in teaching educational psychology / Mesárošová, Margita [Autor, 50%] ; Miháliková, Radka [Autor, 50%]. – [recenzované]

In: EDULEARN23 [elektronický dokument] : 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023 / Chova, Luis Goméz [Zostavovateľ, editor] ; González Martínez, Chelo [Zostavovateľ, editor] ; Lees, Joanna [Zostavovateľ, editor]. – 1 vyd. – Palma (Španielsko) : IATED, 2023. – (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117). 

Margita Mesárošová. Člověk a spotřebitelské chování. In: Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. - Praha : Grada Publishing, 2019. - ISBN 9788024757759. - S. 512-523.(Margita Mesárošová. Man and Consumer Behaviour. In Social Psychology: theory, methods, applications. Praha: Grada, 2019.ISBN 9788024757759. - pp. 512-523.)

Margita Mesárošová, Jozef Bavoľár, Miriam Slavkovská (2018) Kognitívne, metakognitívne kompetencie a sebaregulácia v kontexte motivácie. 2. preprac. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 9788081526961.(Margita Mesárošová, Jozef Bavoľár, Miriam Slavkovská. Cognitive, metacognitive competencies and self-regulation in the context of motivation] 2. ed - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 9788081526961)

Margita Mesárošová ... [et al.] Starostlivosť o seba u pomáhajúcich profesií - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 186 s. ISBN 9788081527432. (Margita Mesárošová ... [et al.] Self-care in helping professions.1ed.Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 186 pp. ISBN 9788081527432)

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: APVV 14-0921 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 06/2019

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.


Link na záverečnú správu s výstupmi:

https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0921.pdf

Registračné číslo projektu: APVV-19-0284 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia, plánujeme zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Tento cieľ je špecifikovaný prostredníctvom nasledovných cieľov: zistiť aktuálny stav plánovania budúcnosti formou preskúmania dlhodobých cieľov mladých ľudí v období od 20 do 30 rokov; preskúmať stabilitu cieľových predstáv a motivačných a sebaregulačných súvislosti dosahovania cieľov v danom vekovom období; zistiť význam individuálnych rozdielov v na cieľ zameranom správaní vo vývinových cieľoch v období prechodu do dospelosti, a to ako pri ich stanovovaní, tak dosahovaní. Aktuálnosť výskumu je daná využitím súčasných prístupov a metód výskumu cieľov objasniť dynamiku motivačno-sebaregulačných súvislostí na cieľ orientovaného správania v danom vekovom období.


Registračné číslo projektu: KEGA 023UPJŠ-4/2021 Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2023

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ


Projekt je zameraný na inováciu obsahu, študijných osnov a tvorbu učebných textov z predmetu pedagogická psychológia pre cieľovú skupinu študentov psychológie a profesionálov pôsobiacich v edukačnom prostredí. Nedostatok aktuálnej učebnicovej literatúry prístupnej študentom

z oblasti pedagogickej psychológie, ako aj snaha riešiteľov inovovať a priblížiť obsah pregraduálneho vzdelávania v študijnom programe psychológia potrebám praxe sú hlavnými dôvodmi kreovania projektu. Na báze výskumných dát o kľúčových tematických okruhoch zastúpených vo výskumných štúdiách zameraných na oblasť pedagogickej psychológie, ako aj na základe analýzy relevantných učebníc a špecifikácii potrieb psychologických poznatkov zo strany riadiacich a poradenských pracovníkov pôsobiacich v inštitúciách v edukačnom prostredí a experimentálneho overovania bude inovovaný obsah štúdia, vyučovacie metódy a učebné materiály pre predmet pedagogická psychológia. Výstupom budú učebné texty a študijné materiály zohľadňujúce stupeň poznania v príslušnom odbore.

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0849/14.Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Kognitívne, metakognitívne kompetencie, sebaregulácia a sebaúčinnosť študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu

Obdobie realizácie projektu: 01. 2014 - 12.2016

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ


Výskumný projekt sa zameriaval na preskúmanie úrovne, štruktúry kognitívnych kompetencií študentov vo vzťahu k ďalším kľúčovým kompetenciám (kompetencii vedecky a tvorivo myslieť, kompetencii rozvíjať svoj potenciál, kompetencii učiť sa učiť, ako aj sociálnym kompetenciám) dôležitých v priebehu celoživotného vzdelávania. Zároveň boli vo výskume preskúmané osobnostné a motivačné determinanty uvedených kompetencií, ako aj ich vzťahy k sebaregulácii, sebaúčinnosti s akcentom na realizovanie vývinového potenciálu a dosahovanie relevantného výkonu v špecifickej oblasti štúdia. Ako metódy boli v tomto výskumom projekte použité vlastné utvorené, ako aj štandardné metódy psychologickej diagnostiky a hodnotenia kompetencií, sebaregulácie a sebaúčinnosti.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava, 14.10.-19.10.2012, Erasmus
Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania/University of Information Technology and Management in Rzeszow, Rzeszow, apríl 2003 (1 týždeň), Pozvaná prednáška na medzinárodnom kongrese, medzinárodná spolupráca Ekonomickej univerzity v Bratislave
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego/ Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland building, 12-15 Jún 2022, Pozvaná prednáška Empathy as a factor influencing professions performed with and for people
Organizačné aktivity
Garant bakalárskeho štúdia študijného programu Sociálna práca v študijnom odbore: 3.1.14 Sociálna práca - Univerzita P. J. Šafárika, Filozofická fakulta, 2005-2009
Garant doktorandského externého štúdia sociálna psychológia a psychológia práce - Univerzita P. J. Šafárika, Filozofická fakulta, 2014-2019
Vedúca katedry marketingu, členka vedeckej rady fakulty - Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, 2000-2003
Členka vedeckej rady - Univerzita P. J. Šafárika, Filozofická fakulta, od 2019- doteraz
Členka odborovej komisie Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika - Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, od 2020- doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Ďalšie výskumné projekty Projekty medzinárodné 1. Projekt 222 Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky a Českej republiky. V rámci Dohody medzi vládou ČR a SR republiky o vedeckotechnickej spolupráci (2000-2001), zástupca vedúceho projektu. 2. Bilaterálny projekt APVV: SK-11706 Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy v SR a ČR, 2005-2007, vedúca projektu Výskumné projekty domáce 1. APVV-0921-14 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami pomáhajúcich profesií (2015-2019), vedúca projektu 2. APVV-0073-06 Dynamické testovanie latentných učebných kapacít detí zo sociálme znevýhodneného prostredia, 2007-2009, riešiteľka 3. VEGA č. 1/4444/97 Rozvoj sociálno - psychologických spôsobilostí a výkonovej motivácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,1997-1999, vedúca projektu 4. VEGA č 1/8276/01 Implementácia marketingových teórií v hospodárskej praxi. (2001- 2003), vedúca projektu 5. VEGA č. 1/1398/04 Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy, 2004-2006, zástupca vedúceho 6. VEGA č. 1/2540/05 Psychologické determinanty zvládania onkologického ochorenia žien a správania orientovaného na vyhľadávanie pomoci, 2005-2007, vedúca projektu 7. VEGA č. 1/0310/10 Sociálnopsychologické determinanty zdravého psychosociálneho vývinu a realizácie vývinového potenciálu nadaných a znevýhodnených detí a adolescentov, 2010- 2012, vedúca projektu 8. Projekt MŠVVaŠ SR: Identifikácia kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl pre potreby vedomostnej spoločnosti na Slovensku – projekt základného výskumu CD-2009-36907/39461-1:11, 2009-2012, schéma Stimuly pre výskum a vývoj, vedúca projektu
Záľuby
cestovanie, literatúra

Ďalšie informácie


FF