prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Email:
marian.andricik@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSSFaK - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Miestnosť:
A315
Telefón:
+421 55 234 7127

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra, 1987, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: 81 – 03 – 9 teória a dejiny slovenskej literatúry, 2003, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Titul docent
Odbor a program: 2. 1. 23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, 2008, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Titul profesor
Odbor a program: literárna veda, 2018, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicicah
Aktuálna pedagogická činnosť
teória literatúry, 1. stupeň, prednášky, semináre svetová literatúra, 2. stupeň, prednášky základy teórie a praxe umeleckého prekladu, 1. stupeň, prednášky, semináre základy teórie a praxe umeleckého prekladu pre anglistov, 1. stupeň, prednášky, semináre poetika básnického textu, 3. stupeň, prednášky
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 32
Diplomové: 53
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
1. Grant VEGA č. 1/0407/17 2017 – 2020 (2017 – 2020) Slovenská poézia v anglických prekladoch (vedúci grantu). 2. Grant KEGA č. 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte (spoluriešiteľ). 3. Preklad eposu Johna Miltona Stratený raj.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
1
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
8
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
2
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
1
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAB ANDRIČÍK, Marián, 2004: K poetike umeleckého prekladu. Modrý Peter, Levoča 2004. ISBN 80-85515-59-8. (Kategória A)
AAB ANDRIČÍK. Marián. 2013. Preklad pod lupou. Levoča : Modrý Peter, 2013. ISBN 978-80-89545-22-3. (Kategória A)
ADE The Relation between the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of Daniel Pastirčák / Marián Andričík. [Vzťah duchovného a estetického v poézii Daniela Pastirčáka]. In: Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [elektronický zdroj]. - ISSN 2299-9922. - Vol. 1, no. 3(3) (2013), s. 91 – 101. (Kategória A)
ADN Rhythmical imitation as an alternative in translating infrequent metres / Marián Andričík. [Rytmická imitácia ako alternatíva pri preklade zriedkavých metier]. In: SKASE Journal of Translation and Interpretation. - ISSN 1336-7811. - Vol. 7, no. 1 (2014), s. 2 – 8. (Kategória A)
CAB Kol. 2016. Beatnici. Preklad Marián Andričík. Slovart, Bratislava 2016, 216 s., ISBN 978–80–556–2383–2. (Kategória A)
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
- predseda komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2018 - ) – podpredseda komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2016 - 2018) – člen komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2012 - 2016) – člen Obce spisovateľov Slovenska – člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry - člen redakcie a redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical, Krakov, Poľsko – člen redakčnej rady časopisu RAK (2004 - 2005) – člen redakčného kruhu časopisu World Literature Studies
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
– člen habilitačných komisií (FF UK Bratislava, FF UMB Banská Bystrica, FF a PF PPU Prešov – člen komisií dizertačných skúšok v odbore translatológia a literárna veda (FF UK Bratislava, FF PU Prešov, FF UPJŠ Košice) – štyri pobyty v rámci programu Erasmus+ (FF UK Praha, FF Ostravskej univerzity, FF Univerzity v Ľubľane) – 6 encyklopedických hesiel v domácich publikáciách – člen komisie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia pre umelecký preklad (1999 - 2003) – člen poroty na udelenie Ceny Jána Hollého za preklad za r. 2000, 2005, 2012 – posudzovateľ projektov APVV, VEGA a KEGA – posudzovateľ prác celoslovenských literárnych súťaží Literárne Košice Jána Štiavnického (2002 – 2017) a Literárne talenty (2006 – 2017) – člen poroty celoslovenskej literárnej súťaže Básne 2009 a 2011
Ďalšie aktivity
- organizácia a moderovanie Literárnych salónov – besied s poprednými súčasnými slovenskými a zahraničnými autormi (1999 – 2002 v Múzeu vín v Prešove) - organizáciu a moderovanie besied s osobnosťami slovenskej a českej literatúry (S. Rakús, J. Milčák, P. Milčák, I. Štrpka, K. Földvári, P. Šulej, J. Nohavica, M. Kopscay, M. Vadas, M. Habaj, D. Šimko, V. Klimáček, M. Hatala, O. Kalamár, P. Rankov, V. Staviarsky, E. Štolbová, M. Jurovská, M. Vallová, D. Podracká, J. Kuniak, R. Jurolek, J. Zambor, P. Balko, P. Prokopec a ďalší) na pôde UPJŠ - editorstvo a jazyková redakcia rukopisov pre vydavateľstvá Knižná dielňa Timotej, Modrý Peter, Baum, Slovart, Edition Ryba, OZ Slniečkovo, Skalná ruža, Literárne informačné centrum - lektorská a posudzovateľská činnosť pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, vydavateľstvo LCA Levice, Východoslovenské vydavateľstvo, vydavateľstvo Oriens, British Council, World Literature Studies (karentovaný časopis) - porotcovská činnosť súťaží Literárna Senica Laca Novomeského, Literárne Košice Jána Štiavnického, Literárne talenty Humenné - člen poroty celoslovenskej literárnej súťaže Básne 2009 a 2011 - vyžiadané doslovy pre vydavateľstvá Slovenský spisovateľ (J. Keats, W. Blake), LCA Levice (S. Rakús), Studňa (L. Vadkerti-Gavorníková), Ikar (V. Woolfová), Ars Litera (beatnici), Ars Poetica (D. Abse) -vedenie seminárov Ateliéru umeleckého prekladu na Prešovskej univerzite v rámci projektu Literárneho fondu - 5 encyklopedických hesiel v domácich publikáciách - Prémia Literárneho fondu za rok 1998 za štúdiu O preklade niektorých zriedkavejších metier - Prémia Literárneho fondu za rok 2005 v kategórii encyklopedickej a slovníkovej literatúry za dielo Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník - Prémia Ceny Jána Hollého za rok 1992 (John Keats: Mraky a súmraky) - Prémia Ceny Jána Hollého za rok 1995 (Nahý anjel. Antológia beatnickej poézie) - Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2004 (William Blake: Počul so spievať anjela) - Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2006 (Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe) - Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 (Ted Hughes: Príbehy o Stvorení) - Cena dekana FF UPJŠ za rok 2008 (preklad Oratórium sv. Filipa Neriho : duchovná cesta, Stanovy a všeobecný štatút konfederácie oratória sv. Filipa Neriho) a 2013 (monografia Preklad pod lupou) - spoluorganizácia a uvádzanie prednášok nositeľov Pulitzerovej ceny na UPJŠ v Košiciach v r. 2013 – 2018

Charakteristika osoby

Ocenenia:
• 6 encyklopedických hesiel v domácich publikáciách • Prémia Literárneho fondu za rok 1998 za štúdiu O preklade niektorých zriedkavejších metier • Prémia Literárneho fondu za rok 2005 v kategórii encyklopedickej a slovníkovej literatúry za dielo Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník • Prémia Ceny Jána Hollého za rok 1992 (John Keats: Mraky a súmraky) • Prémia Ceny Jána Hollého za rok 1995 (Nahý anjel. Antológia beatnickej poézie) • Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2004 (William Blake: Počul so spievať anjela) • Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2006 (Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe) • Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 (Ted Hughes: Príbehy o Stvorení) • Cena dekana FF UPJŠ za rok 2008 (preklad Oratórium sv. Filipa Neriho : duchovná cesta, Stanovy a všeobecný štatút konfederácie oratória sv. Filipa Neriho) a 2013 (monografia Preklad pod lupou)
Projekty:
1. Grant VEGA 1/0407/17 2017 – 2020 (2017 – 2020) Slovenská poézia v anglických prekladoch (vedúci grantu). 2. Grant VEGA 1/0873/12 (2012 – 2014) Piesňový text v druhej polovici 20. a prvej dekáde 21. storočia (vedúci grantu). 3. Grant VEGA 1/0086/09 (2009 – 2011) Kultúrno-historické udalosti 20. storočia a ich umelecká reflexia v Strednej a Západnej Európe, vedúci grantu Gavura Ján, Mgr. et Mgr., PhD., Filozofická fakulta PU (zástupca vedúceho grantu). 4. Grant VEGA 1/7325/20 (2003 – 2005) Recepcia svetovej literatúry na Slovensku, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 5. Grant KEGA 3/2230/04 (2004 – 2006) Študijný program pre študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo 3. stupeň, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 6. Grant VEGA 1/3716/06 (2006 – 2008) Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch., vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 7. Grant VEGA 1/3716/06 (2006 - 2008) – Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spolušiešiteľ). 8. Grant VEGA 1/0698/08 (2008 – 2010) Estetické, jazykovo-semiotické, štruktúrnotypologické, komparatívne, sémantickokompozičné a verzologické charakteristiky básnického textu, vedúci grantu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (spolušiešiteľ). 9. Grant VEGA 2/0020/13 (2013 – 2015) Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií, vedúci projektu Mgr. Roman Mikuláš, PhD., USVL SAV Bratislava (spoluriešiteľ). 10. Projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), 2013 – 2015, ITMS kód 26110230101 (spoluriešiteľ). 11. Národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4 (12/2008 – 11/2013) Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (spoluriešiteľ). 12. Grant VEGA 1/0736/15 (2015 – 2018) Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry, vedúci grantu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (spolušiešiteľ).
Spolupráca:
• člen habilitačných komisií (FF UK Bratislava, FF UMB Banská Bystrica, FF a PF PU Prešov) • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta UK Bratislava • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 2.1.36. literárna veda, Filozofická fakulta UPJŠ Košice • člen Obce spisovateľov Slovenska • člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry • člen komisie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia pre umelecký preklad (1999 – 2003) • člen poroty na udelenie Ceny Jána Hollého za preklad za r. 2000, 2005 • člen redakčnej rady časopisu RAK (2004 – 2005) • člen redakčného kruhu časopisu World Literature Studies (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava) • člen redakcie a redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical“ („Religiózna a duchovná poézia. Náboženstvo, kultúra a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký časopis“), Krakov, Poľsko. • člen komisie č. 12 VEGA 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2012 – 2016 ) • podpredseda komisie č. 12 VEGA 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2016 – 2018) • predseda komisie č. 12 VEGA 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (2016 – 2018)