FF

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.   EN

Email:
marian.andricik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marian.andricik
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSSFaK - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Miestnosť:
A315
Telefón:
+421 55 234 7127
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-6122-2991

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1987, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2003, 81 – 03 – 9 teória a dejiny slovenskej literatúry
Titul docent:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, 2. 1. 23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, literárna veda

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Sjb medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram), osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: filológia, I. stupeň štúdia
Študijný program: Sjm učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), osoba zodpovedná za študijný program, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: Sjm učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), predseda rady študijného programu, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: Sjm učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: LV literárna veda, osoba zodpovedná za študijný program, študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Študijný program: LV literárna veda, člen odborovej komisie doktorandského štúdia, študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
KSSFaK/TELI/15 teória literatúry - medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (podprogram), I. stupeň štúdia
KSSFaK/SVLI1/09 svetová literatúra 1 - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), II. stupeň štúdia
KSSFaK/SVLI2/10 svetová literatúra 2 - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), II. stupeň štúdia
KSSFaK/PBATE/08 poetika básnického textu - literárna veda, III. stupeň štúdia
KSSFaK/TL/22 teória literatúry - slovakisticko-mediálne štúdiá, I. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: LV literárna veda, člen rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filológia
Vybrané publikácie

Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch [textový dokument (print)] / Andričík, Marián [Autor, UPS15040, 100%] ; Kušnír, Jaroslav [Recenzent] ; Pokrivčák, Anton [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – 416 s. [18,43 AH] [tlačená forma] : text, tab. – [slovenčina]. – [OV 020]. – ISBN 978-80-8152-981-8. – sign UPJS FSEP 011646. – SAF F 140664.

Trying not to get Paradise Lost in Translation [Ako nestratiť Stratený raj v preklade] / Andričík, Marián [Autor, UPS15040, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 020]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.3366/tal.2021.0446. – sign UPJS FSEP 011627. – WOS CC ; CCC

In: Translation and Literature [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – ISSN 0968-1361. – ISSN (online) 1750-0214. – Roč. 30, č. 1 (2021), s. 72-81 [tlačená forma]

The long journey of Milton’s “Paradise Lost” into the Slavic world / Andričík, Marián [Autor, 100%]. – DOI 10.31577/WLS.2021.13.3.7. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: World Literature Studies [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav svetovej literatúry. – ISSN 1337-9275. – ISSN (online) 1337-9690. – Roč. 13, č. 3 (2021), s. 68-80 [tlačená forma] [online] DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.7avic World. In World Literature Studies, Vol. 13 No. 3, 2021, p. 65 – 77. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.7

One Century of English Translations of Ján Kollár (1832-1931) / Andričík, Marián [Autor, 100%]. – DOI 10.5817/SL2020-2-1

In: Slavica litteraria [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky. – Brno (Česko) : Masarykova univerzita. – ISSN 1212-1509. – ISSN (online) 2336-4491. – Roč. 23, č. 2 (2020), s. 7-25 [tlačená forma] [online] ERIH+

John Milton: Stratený raj [textový dokument (print)] [John Milton: Paradise Lost] / Andričík, Marián [Prekladateľ, UPS15040, 100%]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : Vydavateľstvo Modrý Peter, 2020. – 608 s. – [slovenčina]. – [OV 020]. – ISBN 978-80-89545-78-0. – sign UPJS FSEP 010922. – SAF F 138948

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 1/0407/17, Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Názov projektu: Slovenská poézia v anglických prekladoch

Obdobie realizácie projektu: 01/17 - 12/20

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na systematický výskum vývinových, poetologických a axiologických aspektov anglických prekladov slovenskej poézie od najstarších čias až podnes. Za cieľ si kládol zmapovať tak stav, ako aj kvalitu

prekladov slovenskej poézie do angličtiny vrátane použitých prekladateľských stratégií a metód s ohľadom na čas vzniku toho-ktorého prekladu. Primárnou oblasťou záujmu boli knižné preklady, či už samostatné výbery alebo antológie. Projekt sa pokúsil ukázať, aký bol

a je obraz slovenskej poézie v anglofónnom svete, ktorým autorom a ktorým poetikám doposiaľ prekladatelia venovali najväčšiu pozornosť, aká je kvalita týchto prekladov a aké sú perspektívy prekladania slovenskej poézie do angličtiny v blízkej budúcnosti.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 014UPJŠ-4/2021, Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA)

Názov projektu: Preklad a recepcia viazanej poézie ako generačný problém

Obdobie realizácie projektu: 01/21 - 12/23

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:Zámerom projektu je podnietiť, resp. zvýšiť v študentoch filologických odborov záujem o preklad tzv. viazanej poézie (metricky organizovanej a prevažne rýmovanej), ktorá tvorí základ svetového básnického dedičstva od najstarších čias až podnes. Rapídny pokles prekladateľov viazanej poézie v posledných desaťročiach na Slovensku vytvára obavu, že ju onedlho nebude mať kto

prekladať, čo ostro kontrastuje s faktom, že ešte vždy je veľa diel tohto charakteru, ktoré nemáme do slovenčiny preložené vôbec. Tento projekt má byť jedným z pokusov zvrátiť túto nepriaznivú situáciu orientáciou na mladú generáciu vysokoškolákov, budúcich filológov s dobrým jazykovým potenciálom a literárnymi vlohami. Je pravdou, že preklad viazanej poézie sa vo všeobecnosti chápe ako najťažší, čo môže mladých záujemcov o prekladanie od neho odrádzať, práve preto je však nevyhnutné pokúsiť sa ich na základe vlastných skúseností a kontaktov k nemu pritiahnuť. Na to má slúžiť množstvo rozmanitých aktivít – prednášky prekladateľov a teoretikov prekladu, besedy

s prekladateľmi, teoretikmi a básnikmi, tvorivé dielne zamerané na preklad viazanej poézie, účasť študentov v prekladateľských súťažiach či webová platforma na výmenu skúseností z prekladu viazaných textov.

https://projekty.portalvs.sk/projekty/_projekt/13502/1

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: 022UPJŠ-4/2017,Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA)

Názov projektu: Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte

Obdobie realizácie projektu: 01/17 - 12/19

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:Projekt bol zameraný na rozšírenie, doplnenie a integráciu obsahu učiva pre študentov 1., 2. aj 3. stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ako aj v oblasti masmediálnej komunikácie prostredníctvom netradičných foriem prezentácie jazyka a kultúry ako sociokultúrneho fenoménu. Zámerom projektu bolo predstaviť lingvistickú, literárnu aj masmediálnu problematiku v širšom kontexte - jednak ako historicko-kultúrne dedičstvo a jednak ako aktuálny a dynamicky sa rozvíjajúci jav, pričom všetky tieto javy možno spoznávať vo vzájomnej živej interakcii. K takémuto predstaveniu a doplneniu obsahu vyučovania slovenského jazyka a literatúry a (masmediálnej) komunikácie prispeli viaceré konkrétne realizácie - besedy s autormi, literárne exkurzie, poznávacie exkurzie na konkrétne miesta na Slovensku spojené s významnými osobnosťami z oblasti jazyka, literatúry a kultúry, tvorivé dielne zamerané na písanie rozličných komunikátov (cez umeleckú literatúru, publicistické žánre, web-stránky) a interaktívnu spoluprácu s významnými súčasnými umelcami, prednášky významných osobností nielen z oblasti lingvistiky, literatúry a mediálneho umenia, ale aj iných druhov umenia a kultúry. Všetky uvedené činnosti majú potenciál prispieť k hlbšiemu pochopeniu národného kultúrneho dedičstva Slovenska aj v širšom (nadnárodnom) kontexte, a zároveň motivovať študentov k aktívnemu a integrujúcemu vnímaniu jazyka, literatúry a kultúry ako živej súčasti filologicky orientovaného štúdia.

https://projekty.portalvs.sk/projekty/projekt/projekt-data/10909

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: APVV-20-0179, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Obdobie realizácie projektu (MM/YY-MM/YY): 07/21 - 06/25

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Projekt si kladie za cieľ vytvoriť interaktívny lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiu hypertextu spolu s korpusom kľúčových textov z literárnej teórie. Projekt bude nadväzovať na dielo Hyperlexikón

literárnych pojmov a kategórií, ktoré bolo realizované v rámci dvoch projektov VEGA. Kvalitatívne bude projekt obsahovať nové zložky, ktoré budú predstavovať inovatívne funkčné prvky lexikónu. Ide o zložku interaktivity a zložku korpusu pôvodných literárnovedných prác paradigmatického a programatického charakteru. Funkcia hypertextuality zostane zachovaná. Lexikónové heslá budú stavať na doterajších odborných skúsenostiach riešiteľov a budú podložené výskumnými a publikačnými aktivitami, ktoré sa budú diať v súbehu s prácou na lexikónových heslách. Kvalitný základný výskum považujeme za fundament tvorby syntetického diela takéhoto charakteru a rozsahu. V našom prostredí zatiaľ neexistuje žiadne iné slovníkové dielo, ktoré by v širšom a transfilologickom rámci sprostredkúvalo súčasné literárnovedné poznanie a ktoré by bolo pre používateľov prístupné v plnom rozsahu online.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-proj-nat&institute_no=66

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Ústav bohemistických studií, Filozofická fakulta, Uníverzita Karlova Praha, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika, 21. – 25. 3. 2016, Erasmus+
Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Dvořákova, 7 701 03 Ostrava, Česká republika, apríl 2017, Erasmus+
Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Dvořákova, 7 701 03 Ostrava, Česká republika, apríl 2018, Erasmus+
Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, 19. - 24. 5. 2018, Erasmus+
Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostarvská univerzita, Dvořákova, 7 701 03 Ostrava, Česká republika, 6. - 9. 5. 2019, Erasmus+
Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, 20. - 23. 5. 2019, Erasmus+
Organizačné aktivity
podpredseda vedeckej rady - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 -
člen (2012 - 2020), podpredseda (2016 - 2018) a predseda (2018 – 2020) komisie VEGA č. 12 - Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV SR, 2012 - 2020
člen inauguračných a habilitačných komisií - Filozofická fakulta UK Bratislava, Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica, Filozoifická fakulta a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2010 -
člen redakčnej rady - vedecký časopis Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education, Krakov, Poľsko, 2015 -
člen redakčného kruhu - vedecký časopis World Literature Studies (Current Contents), 2014 -

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- laureát Krištáľového krídla za rok 2020 v kategórii Publicistika a literatúra za preklad eposu Johna Miltona Stratený raj - cena Jána Hollého za rok 2020 za preklad eposu Johna Miltona Stratený raj 5 prémií Ceny Jána Hollého 1992 - 2007 (John Keats: Mraky a súmraky, Nahý anjel. Antológia beatnickej poézie, William Blake: Počul som spievať anjela, Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe, Ted Hughes: Príbehy o Stvorení) - prémia Literárneho fondu za rok 1998 za štúdiu O preklade niektorých zriedkavejších metier - prémia Literárneho fondu za rok 2005 v kategórii encyklopedickej a slovníkovej literatúry za dielo Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník - cena rektora UPJŠ za významný mediálny čin v AR 2020/2021 (preklad eposu Johna Miltona Stratený raj) - cena dekana FF UPJŠ za rok 2008 (preklad Oratórium sv. Filipa Neriho: duchovná cesta, Stanovy a všeobecný štatút konfederácie oratória sv. Filipa Neriho) - cena dekana FF UPJŠ za rok 2013 (monografia Preklad pod lupou)
Projekty
1. Grant VEGA 1/0407/17 2017 – 2020 (2017 – 2020) Slovenská poézia v anglických prekladoch (vedúci grantu). 2. Grant VEGA 1/0873/12 (2012 – 2014) Piesňový text v druhej polovici 20. a prvej dekáde 21. storočia (vedúci grantu). 3. Grant VEGA 1/0086/09 (2009 – 2011) Kultúrno-historické udalosti 20. storočia a ich umelecká reflexia v Strednej a Západnej Európe, vedúci grantu Gavura Ján, Mgr. et Mgr., PhD., Filozofická fakulta PU (zástupca vedúceho grantu). 4. Grant VEGA 1/7325/20 (2003 – 2005) Recepcia svetovej literatúry na Slovensku, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 5. Grant KEGA 3/2230/04 (2004 – 2006) Študijný program pre študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo 3. stupeň, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 6. Grant VEGA 1/3716/06 (2006 – 2008) Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch., vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spoluriešiteľ). 7. Grant VEGA 1/3716/06 (2006 - 2008) – Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch, vedúci grantu prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (spolušiešiteľ). 8. Grant VEGA 1/0698/08 (2008 – 2010) Estetické, jazykovo-semiotické, štruktúrnotypologické, komparatívne, sémantickokompozičné a verzologické charakteristiky básnického textu, vedúci grantu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (spolušiešiteľ). 9. Grant VEGA 2/0020/13 (2013 – 2015) Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií, vedúci projektu Mgr. Roman Mikuláš, PhD., USVL SAV Bratislava (spoluriešiteľ). 10. Projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), 2013 – 2015, ITMS kód 26110230101 (spoluriešiteľ). 11. Národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4 (12/2008 – 11/2013) Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (spoluriešiteľ). 12. Grant VEGA 1/0736/15 (2015 – 2018) Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry, vedúci grantu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (spolušiešiteľ).
Medzinárodná spolupráca
Ústav bohemistických studií, Filozofická fakulta, Uníverzita Karlova Praha Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
Iné
- 5 encyklopedických hesiel v domácich publikáciách - spoluorganizácia a uvádzanie prednášok nositeľov Pulitzerovej ceny na UPJŠ v Košiciach od r. 2013 (W. Bogdanic, J. M. Steele, D. Nelson, I. Johnson, M. Mendoza) - organizácia a moderovanie Literárnych salónov – besied s poprednými súčasnými slovenskými a zahraničnými autormi v Prešove (1999 - 2002) - editorstvo a jazyková redakcia rukopisov pre slovenské vydavateľstvá (Knižná dielňa Timotej, Modrý Peter, Baum, Slovart, Slovenský spisovateľ, Edition Ryba, OZ Slniečkovo, Skalná ruža, Literárne informačné centrum) - posudzovateľská činnosť pre World Literature Studies (karentovaný časopis) posudzovateľská činnosť pre časopis Slavica Litteraria (ERIH+) - predseda poroty Ceny P. H. Hviezdoslava v roku 2022 - člen poroty ceny Anasoft Litera za rok 2021 - porotca súťaží Literárna Senica Laca Novomeského Literárne Košice, Literárne talenty Humenné (2001 - ) - porotca celoslovenskej literárnej súťaže Básne 2009 a 2011 člen komisie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia pre umelecký preklad (1999 – 2003) - člen poroty na udelenie Ceny Jána Hollého za preklad za r. 2000, 2005, 2012 - člen Obce spisovateľov Slovenska - člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry
Zaujímavé linky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1n_Andri%C4%8D%C3%ADk

Ďalšie informácie


FF