FF

PhDr. Marián Gladiš, PhD.   EN

Email:
marian.gladis@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marian.gladis
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSSFaK - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Miestnosť:
A314
Telefón:
+421 55 234 7139
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5706-4510

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, masmediálne štúdiá
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, literárna veda

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

ID: 447115 | Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923) [elektronický dokument] / Gladiš, Marián [Autor, 100 %] ; Rusnák, Juraj [Recenzent] ; Sámelová, Anna [Recenzent] ; Hajdučeková, Ivica [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – 184 s. [11,27 AH] [online]. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae ; 148). – ISBN (elektronické) 978-80-574-0062-2.

https://www.researchgate.net/publication/357992487_Prve_slovenske_zenske_casopisy_Dennica_Zivena_Slovenska_zena_1898_-_1923

ID: 452791 | Počiatky košickej odbočky Radiojournalu a prínos Antona Prídavka k rozvoju rozhlasového vysielania na východe Slovenska = The Beginnings of the Košice Branch of Radiojournal and Anton Prídavok's Contribution to the Development of Radio Broadcasting in Eastern Slovakia / Gladiš, Marián [Autor, 100 %]. – [recenzované]. In: Otázky žurnalistiky [textový dokument (print)] : časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie. – Bratislava (Slovensko) : Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE. – ISSN 0322-7049. – Roč. 64, č. 3-4 (2021), s. 126 – 135 [tlačená forma].

ID: 306957 | Žena-hrdinka Terézia Vansová / Gladiš, Marián [Autor, 100 %]. In: Žena hrdinka [textový dokument (print)] : Zborník príspevkov / Katreničová, Anabela [Zostavovateľ, editor] ; Tomaščíková, Slávka [Recenzent] ; Šimon, František [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-8152-987-0, s. 65 – 77 [tlačená forma].

ID: 422296 | K beletrizácii televízneho spravodajského textu / Gladiš, Marián [Autor, 100 %] ; Médiá a text 7. Hráme jubilantovi Jurajovi Rusnákovi [26. 11. 2020 – 27. 11. 2020, Prešov, Slovensko]. In: Médiá a text 7 (I. časť) [elektronický dokument] / Mergeš, Jozef [Zostavovateľ, editor] ; Regrutová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Slančová, Daniela [Recenzent] ; Rončáková, Terézia [Recenzent]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Prešovská univerzita v Prešove, 2021. – ISBN (elektronické) 978-80-555-2766-6, s. 45 – 51 [online].

ID: 93225 | Terézia Vansová a jej Dennica (mediologická reflexia o prvom slovenskom časopise pre ženy) / Gladiš, Marián [Autor, 100 %] ; Zelenková, Anna [Recenzent] ; Káša, Peter [Recenzent]. In: Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume 2 [elektronický dokument] / Hajdučeková, Ivica [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN (elektronické) 978-80-8152-687-9, s. 188 – 221 [2,55 AH] [online].

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-21-0485, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Verba volant, scripta manent. Slová uletia, zapísané zostáva. Karpathen Post – ako zdroj regionálnych dejín, jazyka a kultúry na Spiši na prelome 19. a 20. storočia (akronym projektu: KAPO)

Obdobie realizácie projektu: 07/22 – 12/25

Postavenie v projekte: riešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu je prispieť k výskumu historickej tlače na Slovensku, a to na pozadí sociolingvistickej a sociokultúrnej analýzy periodika Karpathen Post, ktoré vychádzalo v rokoch 1880 – 1942. Vyústením projektu by malo byť zaradenie skúmaného periodika do politických, socioekonomických, kultúrnych, technologických a organizačných súvislostí posledných dvoch dekád 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Pozornosť budeme venovať aj zohľadneniu stupňa komunikácie, ktorá limitovala dosah a formu tlačených médií.

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: 021PU-4/2021, Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA)

Názov projektu: Alternatívne a komunitné médiá – predmet kritickej analýzy

Obdobie realizácie projektu: 01/21 – 12/23

Postavenie v projekte: zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu je analyzovať trendy v produkcii alternatívneho a komunitného okruhu fungovania elektronických médií na Slovensku (ako súčasť inovácie študijných programov vedných odborov zameraných na analýzu médií). Podrobnejšie: https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/13399

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: 1/0736/15, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

Názov projektu: Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry

Obdobie realizácie projektu: 01/15 – 12/18

Postavenie v projekte: riešiteľ (od 01/17)

Výstup: GLADIŠ, M. 2018. Terézia Vansová a jej Dennica (mediologická reflexia o prvom slovenskom časopise pre ženy). [Terezia Vansova and her Dennica: Mediological Reflexion on the First Slovak Women's Magazine]. In: Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume 2. Rec. A. Zelenková, P. Káša. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081526879. /AED/

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: ITMS kód projektu 26110230101, UPJŠ v Košiciach, v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie

Názov projektu: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), 1.1. Tvorba a inovácia študijných programov na FF UPJŠ

Obdobie realizácie projektu: 11/13 – 12/15

Postavenie v projekte: riešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu bolo rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ. Podrobnejšie: https://www.upjs.sk/aktuality/projekt-rifiv/

Výstup: GLADIŠ, M. 2015. Žáner v prostredí masových médií. [Genre in mass media]. Rec. J. Sabol, J. Rusnák. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081522840. /ACB/

Registračné číslo projektu a názov organizácie, ktorá udelila grant: 029PU-4/2013, Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA)

Názov projektu: Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu

Obdobie realizácie projektu: 01/13 – 12/14

Postavenie v projekte: riešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu bolo indikovať hlavné trendy v produkovaní, šírení a prijímaní rozhlasových a televíznych textov a predstaviť "novú gramatiku" modernej rozhlasovej a televíznej produkcie. Podrobnejšie: https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/7734

Výstup: GLADIŠ, M. 2014. Zobrazovanie reality a fikcie v rozhlasovej a televíznej tvorbe. [Displaying reality and fiction in radio and television production]. In: Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu. Rec. T. Rončáková, K. Horák. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 9788055512181. /ACD/

Organizačné aktivity
Zakladateľ časopisu (štvrťročníka) študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Univerzál (2010), jeho vydavateľ (2010 a 2011) a odborný garant (2010 – doteraz) – zabezpečuje odborné poradenstvo členom študentskej redakcie časopisu a na starosti má aj supervíziu nad vydávaním časopisu. - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2010 – doteraz
Autor predmetu tvorba žurnalistických celkov (pôvodne: metodika tvorby žurnalistických celkov v tlačových médiách) – študenti slovakisticko-mediálnych štúdií na Bc. stupni štúdia môžu v rámci tohto praktického predmetu uplatniť nadobudnuté teoretické poznatky pri tvorbe konkrétneho žurnalistického celku (konkrétnych novín alebo konkrétneho časopisu), od procesu evidencie plánovanej periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR cez samotný proces tvorby novín alebo časopisov až po ich finálnu tlač a distribúciu, to všetko ako výsledok kolektívnej novinárskej redakčnej činnosti. - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2014 – doteraz

Ďalšie informácie


FF