FF

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.   EN

Email:
martin.pekar@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/martin.pekar
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P222
Telefón:
+421 55 234 7110
ORCID iD:
0000-0001-5341-7158
Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. je profesorom slovenských dejín, vedúcim Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na politické a sociálne dejiny Slovenska v 20. storočí, urbánne dejiny a dejiny holokaustu. Uvedeným okruhom sa venuje aj v rámci svojej pedagogickej činnosti. V rokoch 2016 - 2021 viedol prestížny projekt EC-H2020-MSCA-ITN History of European Urbanism in the 20th Century. V rokoch 2019 - 2023 pôsobil ako prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické obrady a tradície.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 1999, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov filozofia - dejepis
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2005, slovenské dejiny
Titul docent:
Prešovská univerzita v Prešove, 2009, história
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, slovenské dejiny

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: učiteľstvo histórie (v kombinácii), študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, druhý stupeň štúdia
Profilové predmety
Úvod do štúdia histórie - história (jednoodborové a medziodborové štúdium), prvý stupeň štúdia
Dejiny Slovenska 1918-1945 - história (jednoodborové a medziodborové štúdium), prvý stupeň štúdia
Dejiny európskeho umenia - história, druhý stupeň štúdia
Diplomový seminár I - II - učiteľstvo histórie (v kombinácii), druhý stupeň štúdia
Historický proseminár II - semestrálny projekt dejiny Slovenska - história, druhý stupeň štúdia
Pomocné vedy historické - história (jednoodborové a medziodborové štúdium), prvý stupeň štúdia
Dejiny novoveku (1789-1918) - história (jednoodborové a medziodborové štúdium), prvý stupeň štúdia
Didaktika dejepisu I - II - učiteľstvo histórie (v kombinácii), druhý stupeň štúdia
Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín I - slovenské dejiny, tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: slovenské dejiny, študijný odbor, ku ktorému je priradený: historické vedy
Vybrané publikácie

FOGELOVÁ, Patrícia - PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto : Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938 – 1945. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021, 198 s.

CORNELIßEN, Christoph – PETRBOK, Václav – PEKÁR, Martin (eds.). Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert : Neue Perspektiven auf Deutschland und Ostmitteleuropa. Essen : Klartext Verlag, 2019. 363 s.

PEKÁR, Martin. Historik medzi mlynskými kameňmi (analýza aktuálnych kritérií hodnotenia kvality výstupov vysokoškolského výskumu v oblasti historických vied na Slovensku a ich praktické dôsledky). In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 64, č. 4 (2016), s. 683-698.

PEKÁR, Martin. Replacement of Municipal Political Elite as a Tool for Seizing Power and Consolidating an Authoritarian Regime in Slovakia 1938–1940. In: The City and History, ISSN 1339-0163, vol. 9, no. 1 (2020), pp. 93-111.

PEKÁR, Martin - REGINÁČOVÁ, Nikola. Between demography and politics: changing perceptions of nationality of the Slovak population in censuses 1869 – 1930. In: Romanian Journal of Population Studies. - ISSN 1843-5998. - Vol. 10, no. 2 (2016), s. 57-70.

Welch Guerra, M., Abarkan, A., Castrillo Romón, M.A., & PEKÁR, M. (Eds.). European Planning History in the 20th Century: A Continent of Urban Planning. New York : Routledge, 2022. 296 s.

Vybrané projekty

History of European Urbanism in the 20th Century

Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme

H2020-MSCA-ITN-2016

Číslo zmluvy: 721933

Doba riešenia: 2016 - 2021

Pozícia: riaditeľ projektu za UPJŠ v Košiciach

www.urbanhist.eu

Memory in Urban Space

EEA and Norway Grant

No. BFN16-CLT-006

Doba riešenia: 2017 - 2018

Pozícia: riešiteľ

Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 - 1945)

Projekt APVV-19-0358

Doba riešenia: 2020 - 2023

Pozícia: riešiteľ

Komplexný pamäťový portál a historické atlasy miest Slovenska (Bratislava a Košice)

Projekt APVV-16-0383

Doba riešenia: 2016 - 2021

Pozícia: zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach

https://www.pammap.sk/

Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity

Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0254/17

Doba riešenia: 2017 - 2020

Pozícia: zodpovedný riešiteľ

Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity II

Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0109/22

Doba riešenia: 2022 - 2025

Pozícia: zodpovedný riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Maďarsko, máj a november 2007 (10 dní), Erasmus+
Geisteswissenschaftliches Zentrum, Universität Leipzig, Leipzig, SRN, apríl 2013, vyžiadané prednášky
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, ČR, apríl 2015 a apríl 2016 (10 dní), Erasmus+
Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, Brno, ČR, apríl 2017 (5 dní), Erasmus+
Nord University, Bodo, Nórsko, máj 2016 (5 dní), Erasmus+
L'Università degli Studi di Napoli Federico II, Neapol, Taliansko, jún 2023 (4 dni), Erasmus+
Tel-Hai Academic College, Izrael, august 2023 (5 dní), Erasmus+
Organizačné aktivity
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019 - 2023
Podpredseda - Rada pre vzdelávanie a výchovu Rady vysokých škôl, 2019 - 2023
Člen - Slovenský národný komitét historikov, 2016 - 2022
Člen hodnotiaceho panelu - European Research Council, 2019 -
Predseda redakčnej rady - The City and History (vedecký časopis registrovaný v databázach WoS a Scopus), 2012 -

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za odbornú a vedeckovýskumnú činnosť (2018) * Pamätný list Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za všestrannú pomoc a podporu (2015) * Cena dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za monografiu Východné Slovensko 1939 – 1945 (2007)
Iné
Predseda slovenskej sekcie Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov * Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach * Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku * Člen Vedeckej a edičnej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici * Člen Vedeckej rady Vojenského historického ústavu, Bratislava * Člen Správnej rady Ústavu pamäti národa (2015 - 2021) * Člen redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov Ciudades (Valladolid), Urbánní studie (Praha), Historical Studies on Central Europe (Budapest), Historica (Ostrava) * Člen panelu hodnotiteľov European Research Council (Brusel) * Predseda redakčnej rady vedeckého časopisu The City and History (Scopus, WoS)
Zaujímavé linky
https://upjs.academia.edu/MartinPekar * https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Pekár * https://www.urbanhist.eu/management * https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-historie/10984/

Ďalšie informácie


FF