FF

Mgr. Miroslava Köverová, PhD.   EN

Email:
miroslava.koverova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/miroslava.koverova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPS - Katedra psychológie
Miestnosť:
S215
Telefón:
+421 55 234 7137
ORCID iD:
https://orcid.org/ 0000-0002-0212-2779

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra psychológie, 2015, Sociálna psychológia a psychológia práce

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: PSYb - psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) - člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 32. - psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: PSm - psychológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) - člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 32. - psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KPPaPZ/PSO/09 Psychológia osobnosti - semináre a vybrané prednášky - PSYb - psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/PDP/08 Pedagogická psychológia - semináre a vybrané prednášky - PSm - psychológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/STP/21 Súčasné trendy v psychológii - vybrané prednášky a semináre - PSm - psychológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

428378 | Predictors of Anxiety, Stress, and Concern of COVID-19 Infection in Older Adults During the First and the Second Waves of the COVID-19 Pandemic in Slovakia / Köverová, Miroslava [Autor, 80%] ; Ráczová, Beáta [Autor, 10%] ; Kováčová Holevová, Bibiána [Autor, 10%]. – [recenzované]. – DOI 10.1177/23337214211047642. – WOS CC ; SCOPUS

In: Gerontology and Geriatric Medicine [elektronický dokument] . – California (USA) : SAGE Publications. – ISSN (online) 2333-7214. – č. 07.10.2021 (2021), s. [1-12]

204649 | Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie dotazníka MBI-HSS pre pomáhajúce profesie = A confirmatory factor analysis of the Slovak version of the MBI-HSS for helping professions / Ráczová, Beáta [Autor, 50%] ; Köverová, Miroslava [Autor, 50%]. – WOS CC ; CCC

In: Československá psychologie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis pro psychologickou teorii a praxi. – Praha (Česko) : Akademie věd České republiky. Psychologický ústav AV ČR. – ISSN 0009-062X. – ISSN (online) 1804-6436. – Roč. 64, č. 3 (2020), s. 272-287 [tlačená forma] [online]

94620 | Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie Škály profesijnej kvality života (ProQOL) = A confirmatory factor analysis of the Slovak version of the Professional quality of life scale (ProQOL) / Köverová, Miroslava [Autor, 100%]. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC

In: Československá psychologie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis pro psychologickou teorii a praxi. – Praha (Česko) : Akademie věd České republiky. Psychologický ústav AV ČR. – ISSN 0009-062X. – ISSN (online) 1804-6436. – Roč. 62, č. 6 (2018), s. 565-578 [tlačená forma] [online]

134058 | Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Mesárošová, Margita [Autor, 20%] ; Köverová, Miroslava [Autor, 60%] ; Lovašová, Soňa [Autor, 20%] ; Gažiová, Mária [Recenzent] ; Rajničová Nagyová, Iveta [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – 100 s. [tlačená forma] [online]. – ISBN 978-80-8152-744-9. – ISBN 978-80-8152-745-6

1041448 | Intolerance of uncertainty and reactions to the COVID-19 pandemic / Bavoľár, Jozef [Korešpondenčný autor, 50%] ; Kačmár, Pavol [Autor, 25%] ; Hricová, Monika [Autor, 5%] ; Schrötter, Jana [Autor, 5%] ; Kováčová Holevová, Bibiána [Autor, 5%] ; Köverová, Miroslava [Autor, 5%] ; Ráczová, Beáta [Autor, 5%]. – [recenzované]. – DOI 10.1080/00221309.2021.1922346. – WOS CC ; SCO

In: The Journal of General Psychology [elektronický dokument] . – Abington (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge. – ISSN 0022-1309. – ISSN (online) 1940-0888. – Roč. 150, č. 2 (2023), s. 143-170 [online]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV 14-0921, Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 06/2019

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu je overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzuje overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz je zistenie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom budú overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy budú poskytované zariadeniam sociálnej starostlivosti.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: APVV-19-0284, Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Základným zámerom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Cieľom je identifikovať dominantné trendy a zároveň preskúmať ich vzťah k takým individuálnym faktorom, ako sú štýly rozhodovania, osobnostné črty a časová perspektíva. Získané informácie budú následne využité vo vzdelávacích a výcvikových aktivitách zameraných na sebarozvoj prostredníctvom učenia sa vývinovo adaptačným technikám stanovovania a dosahovania cieľov.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: VEGA 1/0853/21, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Špecifiká prechodu do dospelosti v kontexte cieľov a vybraných osobnostných premenných a ich dopad na subjektívnu pohodu mladých dospelých

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 - 12/2024

Postavenie v projekte: zástupca vedúceho projektu

Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu je preskúmať špecifické znaky obdobia prechodu do dospelosti, a to z hľadiska osobných cieľov a na cieľ orientovaného správania. Projekt nadväzuje na úspešne ukončený projekt VEGA Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov a využiť získané poznatky o úlohe cieľových charakteristík (dôležitosť, dosiahnuteľnosť, cieľový pokrok a motivácia) v procese formovania osobných cieľov a to v špecifických podmienkach vynárajúcej sa dospelosti. S ohľadom na aktuálne

trendy vo výskume je zámerom projektu preskúmať súvislosti medzi osobnými cieľmi a formovaním identity a vybranými individuálnymi charakteristikami mladých ľudí (optimizmus, nádej, intolerancia neistoty) a objasniť ich dopad na subjektívnu pohodu. Tieto ciele projektu budú sledované prostredníctvom prierezových a longitudinálnych výskumov, ktoré umožňujú aj sledovanie vývinových zmien.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant: KEGA 023UPJŠ-4/2021, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov

Obdobie realizácie projektu: 01/2021-12/2023

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zameraný na inováciu obsahu, študijných osnov a tvorbu učebných textov z predmetu pedagogická psychológia pre cieľovú skupinu študentov psychológie a profesionálov pôsobiacich v edukačnom prostredí. Nedostatok aktuálnej učebnicovej literatúry prístupnej študentom z oblasti pedagogickej psychológie, ako aj snaha riešiteľov inovovať a priblížiť obsah pregraduálneho vzdelávania v študijnom programe psychológia potrebám praxe sú hlavnými dôvodmi kreovania projektu. Na báze výskumných dát o kľúčových tematických okruhoch zastúpených vo výskumných štúdiách zameraných na oblasť pedagogickej psychológie, ako aj na základe analýzy relevantných učebníc a špecifikácii potrieb psychologických poznatkov zo strany riadiacich a poradenských pracovníkov pôsobiacich v inštitúciách v edukačnom prostredí a experimentálneho overovania bude inovovaný obsah štúdia, vyučovacie metódy a učebné materiály pre predmet pedagogická psychológia. Výstupom budú učebné texty a študijné materiály zohľadňujúce stupeň poznania v príslušnom odbore.

Organizačné aktivity
Členka Vedeckej rady konferencie InPACT - International Psychology Applications Conference and Trends - The World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), 2017 - súčasnosť
Konzultant a koordinátor študentskej vedeckej odbornej činnosti - Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach, 2017 - 2023

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
  • APVV 14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií
  • APVV-19-0284 Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti
  • VEGA 1/0853/21 Špecifiká prechodu do dospelosti v kontexte cieľov a vybraných osobnostných premenných a ich dopad na subjektívnu pohodu mladých dospelých
  • KEGA 023UPJŠ-4/2021 Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov
Medzinárodná spolupráca
2017 - súčasnosť: Členka Vedeckej rady konferencie InPACT (International Psychology Applications Conference and Trends)
Iné
  • 2022: Národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“; realizátor projektu: VÚDPaP; pozícia v projekte: spolupráca pri re/štandardizácii vybraných psychologických diagnostických nástrojov
  • 2017 - 2018: Kariérový poradca, Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
  • 2016 - 2018: VŠ učiteľ, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • 2016 (jún-júl): Psychológ, CPPPaP, Letná 44, 048 01 Rožňava
Zaujímavé linky
  • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Miroslava_Koeverova
  • Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WDrC2zsAAAAJ&hl=sk&citsig=AMD79orfAHOlijKH3-znfjShAl-j-tUgOQ

Ďalšie informácie


FF