FF

doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.   EN

Email:
monika.hricova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/monika.hricova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPS - Katedra psychológie
Miestnosť:
S216
Telefón:
+421 55 234 7143
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-9873-5475
Pôsobím na Katedre psychológie FF, UPJŠ od roku 2009. Najskôr na pozícii odborného asistenta a od roku 2020 ako docentka. V pedagogickej praxi sa zameriavam na výučbu predmetov z oblasti klinickej psychológie a psychoterapie. Vo výučbe čerpám z desať ročnej psychologickej praxe v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Svoje publikácie orientujem na preskúmanie problematiky zvládania stresu a krízových situácií, sebaregulácie pre úspešne dosiahnutie zvolených cieľov a psychologické špecifiká pacientov s poruchami sluchu. Okrem toho na Katedre psychológie pôsobím ako tajomníčka.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2009, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2012, Sociálna psychológia a psychológia práce
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2020, Sociálna psychológia a psychológia práce

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: PSYb - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: PSm - Psychológia - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, člen Rady študijného programu, člen komisie pre Štátne záverečné skúšky, študijný odbor: Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: SPPPd, SPPPdex, SPPPPd_en, SPPPdex_en - Sociálna psychológia a psychológia práce - Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Psychológia, doktorandské III. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KPS/ZKP/06 Základy klinickej psychológie - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/PDV/07 Poruchy detského vývinu - Psychológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
KPS/KLP/08 Klinická psychológia - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/PDO/08 Psychodiagnostika dospelých - Psychológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
KPS/SSP/15 Súčasná sociálna psychológia - Sociálna psychológia a psychológia práce, doktorandské III. stupeň stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Psychológia
Vybrané publikácie

196345 | Perceived stress and burnout: The mediating role of self-care and job satisfaction as preventive factors in helping professions / Hricová, Monika [Autor, 40%] ; Nezkusilová, Jana [Autor, 40%] ; Ráczová, Beáta [Autor, 20%]. – DOI 10.5708/EJMH.15.2020.1.1. – WOS CC ; SCOPUS In: European Journal of Mental Health [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . ISSN 1788-4934. – ISSN (online) 1788-7119. – 15,1 (2020), p. 3-22. F= 0,18; Q4

ID: UPJŠ.Košice.000068400 Sebaregulácia a dodržiavanie zdravotných odporúčaní/Hricová Monika, 2016. In: Československá psychologie, 60, 5, 500-509. ISSN 0009-062X WOS CC; SCOPUS ; CCC, IF = 0.20, Q3

93775 | Verification of psychometric properties of the Slovak version of the PSS-10 questionnaire (Perceived Stress Scale) on the sample of helping professionals. / Ráczová, Beáta; Hricová, Monika; Lovašová, Soňa. – WOS CC; SCOPUS ; CCC In: Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. – Praha: Akademie věd České republiky. Psychologický ústav AV ČR. – ISSN 0009-062X. – ISSN (online) 1804-6436. – Roč. 62, č. 6 (2018), s. 552-564, IF = 0.20, Q3

74877 | Coping strategies and social environment of patients with sudden hearing loss / Hricová, Monika [Autor, 100%]. – DOI 10.5114/hpr.2018.75122. – WOS CC In: Health Psychology Report [textový dokument (print)] . – ISSN 2353-4184. – ISSN (online) 2353-5571. – . 6, 3 (2018), p. 216-221, IF = 0.25, Q3

253223 | Psychometrické hodnotenie a prvotná validácia slovenskej verzie škály úpravy cieľov (GAS)/ Ráczová, Beáta; Kačmár, Pavol; Hricová, Monika] – DOI 10.31577/SP.2021.01.816. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Studia Psychologica - International journal for research and theory in psychological sciences = Časopis pre základný výskum a teóriu v psychologických vedách. – Bratislava: SAP, Bratislava: SAV. Centrum spoločenských a psychologických vied. Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava: Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. – ISSN 0039-3320. – ISSN (online) 2585-8815. – Roč. 63, č. 1 (2021), s. 94-109, IF = 0.63, Q3

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: APVV-19-0284 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti.

Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmanie cieľového zamerania a plánovania budúcnosti mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Výsledkom by malo byť identifikovanie dlhodobých cieľov a stav plánovania v oblasti vývinových úloh. Vzhľadom na deklarovanú nestabilitu, ako charakteristiku sledovaného vývinového obdobia, plánujeme zistiť, či dochádza k zmene cieľov, variabilite cieľových charakteristík a či dochádza k odsunu dosahovania vývinových úloh na neskoršie obdobie. Tento cieľ je špecifikovaný prostredníctvom nasledovných cieľov: zistiť aktuálny stav plánovania budúcnosti formou preskúmania dlhodobých cieľov mladých ľudí v období od 20 do 30 rokov; preskúmať stabilitu cieľových predstáv a motivačných a sebaregulačných súvislosti dosahovania cieľov v danom vekovom období; zistiť význam individuálnych rozdielov v na cieľ zameranom správaní vo vývinových cieľoch v období prechodu do dospelosti, a to ako pri ich stanovovaní, tak dosahovaní. Aktuálnosť výskumu je daná využitím súčasných prístupov a metód výskumu cieľov objasniť dynamiku motivačno-sebaregulačných súvislostí na cieľ orientovaného správania v danom vekovom období.


Link na vybrané výstupy:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=25621

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0853/21 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Špecifiká prechodu do dospelosti v kontexte cieľov a vybraných osobnostných premenných a ich dopad na subjektívnu pohodu mladých dospelých.

Obdobie realizácie projektu: od 01/2021

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu je preskúmať špecifické znaky obdobia prechodu do dospelosti, a to z hľadiska osobných cieľov a na cieľ orientovaného správania. Projekt nadväzuje na úspešne ukončený projekt VEGA Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov a využiť získané poznatky o úlohe cieľových charakteristík (dôležitosť, dosiahnuteľnosť, cieľový pokrok a motivácia) v procese formovania osobných cieľov a to v špecifických podmienkach vynárajúcej sa dospelosti. S ohľadom na aktuálne

trendy vo výskume je zámerom projektu preskúmať súvislosti medzi osobnými cieľmi a formovaním identity a vybranými individuálnymi charakteristikami mladých ľudí (optimizmus, nádej, intolerancia neistoty) a objasniť ich dopad na subjektívnu pohodu. Tieto ciele projektu budú sledované prostredníctvom prierezových a longitudinálnych výskumov, ktoré umožňujú aj sledovanie vývinových zmien.

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0748/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov.

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2021

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na úlohu vybraných charakteristík rozhodovania, charakteristík cieľov a motivácie pri objavení sa prekážok ohrozujúcich dosiahnutie cieľa a následnom vzniku krízy v dosahovaní cieľov (akčná kríza). Projekt má za cieľ skúmať, ktoré spôsoby rozhodovania (operacionalizované ako rozhodovacie štýly) v interakcii s motiváciou (vnútorná/vonkajšia, priblíženie/vyhnutie) a charakteristikami cieľov (napr. záväzok dosiahnuť cieľ, vnímaná náročnosť cieľa, cieľová sebaúčinnosť, vynaložené úsilie, progres) súvisia s akčnou krízou. Tento cieľ projektu bol dosahovaný v rámci krossekčných, ako aj longitudinálnych výskumov, ktoré umožnili aj sledovanie časových zmien, prípadne kauzálnych vzťahov.


Link na vybrané výstupy:

https://hrcak.srce.hr/file/378872

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1005516

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221309.2021.1922346

Registračné číslo projektu: APVV 14-0921 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 06/2019

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.


Link na záverečnú správu s výstupmi:

https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0921.pdf


http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2014/povodna-praca/starostlivost-seba-psychologov.html

https://pdfs.semanticscholar.org/1102/3c0e55ad7df0e92d57c2bdeaa7421df9ece1.pdf

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0924/15 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov.

Obdobie realizácie projektu: 01/2015 – 12/2017

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


Stručná charakteristika projektu: Kľúčovou otázkou projektu bolo zistenie predikčnej sily a vzájomných vzťahov premenných ovplyvňujúcich

dosahovanie distálnych cieľov v kontexte sebaregulácie (všeobecne a vo vybraných oblastiach). Zo širokej problematiky dosahovania distálnych cieľov bolo predmetom výskumu zotrvávanie v smerovaní k cieľu, rezistencia voči rušivým vplyvom a problematika zmeny cieľov, vrátane vyrovnávania sa s nedosiahnuteľnými cieľmi. Východiskom bola analýza riešenia danej problematiky prostredníctvom súčasných teórií a modelov sebaregulácie a sebakontroly. Zotrvávanie v smerovaní k cieľu, rezistencia voči rušivým vplyvom a zmeny cieľov budú predmetom empirických výskumov aj vo vývinových súvislostiach, v prípadoch zdravotných problémov a ohrozenia života a vo vzťahu k virtuálnej realite.


Link na vybrané výstupy:

https://www.researchgate.net/profile/Monika-ricova/publication/322435257_Sebaregulacia_pri_dosahovani_cielov_v_oblasti_zdravia/links/5c1a3bbc92851c22a3369c7a/Sebaregulacia-pri-dosahovani-cielov-v-oblasti-zdravia.pdf

Organizačné aktivity
člen Výkonného výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti - Slovenská psychologická spoločnosť, 2013-trvá
expert na tvorbu predmetu Klinická psychológia pre odbor Hipoterapia a canisterapia - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor Hipoterapia a canisterapia, 2014, 2015
členstvo v medzinárodnej organizácii podporujúcej rozvoj aktuálneho výskumu v psychológii Psychological Science Accelerator: A Distributed Laboratory Network - Psychological Science Accelerator A Distributed Laboratory Network, 2019-trvá
členstvo v medzinárodnej organizácii podporujúcej rozvoj výskumu v psychológii zdravia EHPS – European Health Psychology Society - EHPS – European Health Psychology Society, 2019-trvá
Tajomník - Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, 2013 - trvá

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
2020-trvá- spoluriešiteľ APVV-19-0284 Faktory výveru a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti 2019 - trvá - spoluriešiteľ VEGA 1/0758/19 Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 2015 – 2018 – spoluriešiteľ APVV č. 1/1258/12 s názvom: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami pomáhajúcich profesií. 2015 – 2017 – spoluriešiteľ VEGA č. 1/0924/15 s názvom: Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov. Téma čiastkovej úlohy: Distálne ciele a ohrozenie zdravia. ​2011 – 2014 – spoluriešiteľ VEGA č. 1/1258/12 s názvom: Psychologické kontexty starostlivosti o seba. Téma čiastkovej úlohy: Starostlivosť o seba a zdravie. 2009 – 2011 - spoluriešiteľ VEGA č.1/0785/09 s názvom: Osobné a situačné faktory sebakontroly. Téma čiastkovej úlohy: Vývinové aspekty sebakontroly
Medzinárodná spolupráca
Výskumné zameranie: procesy sebaregulácie pri zdraví a chorobe, dosahovanie distálnych cieľov v oblasti zdravia, dodržiavanie zdravotných odporúčaní, zvládanie stresu pri zdravotných problémoch, psychologické osobitosti ľudí s poruchou sluchu. Odborné zameranie: klinická psychológia, patopsychológia nepočujúcich, psychoterapia, špecifické techniky vedenia psychologického rozhovoru. Vysokoškolská učebnica: Psychologický rozhovor
Iné
- recenzná činnosť pre karentované a indexované časopisy: Psychiatry Research; European journal for psychology students - vedecky redaktor viacerých knižných publikácií - recenzná činnosť pre grantovú agentúru VEGA - tajomník na Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika od roku 2013
Zaujímavé linky
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Hricova/publications?pubType=article

Ďalšie informácie


FF