prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Email:
olga.orosova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPPaPZ - Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Miestnosť:
D112
Telefón:
+421 55 234 7161

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Psychológia, 1980, Univerizita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Psychológia, 1991, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Titul docent
Odbor a program: Pedagogická psychológia, 2005, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Titul profesor
Odbor a program: Pedagogická, poradenská a školská psychológia, 2013, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: Postgraduálne štúdium, Metody aplikované sociální psychologie, 1994, Univerzita Karlova v Prahe
Aktuálna pedagogická činnosť
Psychológia a pedagogická psychológia1, P, 2005/5 až súčasnosť Psychológia osobnosti1 P, 2007/8 až súčasnosť Pedagogická a školská psychológia1 P, 2009/10 až súčasnosť Metódy aplikovanej sociálnej psychológie1 Predmet PhD štúdia, 2005/6 až súčasnosť Psychológia a psychológia zdravia1 P, 2008/9 Učiteľská psychológia 1, 2 1 P, 2010/11 až súčasnosť, C, 2000/1 až 2003/4 Základy psychológie1 P, 2010/11 až súčasnosť,P/C, 2000/1 až 2006/7 Učiteľská psychológia pre DPŠ1 P, 2009/10; P/C, 2005/6-2006/7; P/C 2003/4 Prevencia drogových závislostí2 (Prevencia drogových závislostí pre učiteľov psychológie, Prevencia drogových závislostí pre sociálnu prácu) P/C, 2003/4 – súčasnosť Legenda: 1 Povinný predmet; 2 Povinne voliteľný predmet; 3 Výberový predmet; P = Prednášky; C =Cvičenia
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 5
Diplomové: 21
Dizertačné: 7
Aktuálna tvorivá činnosť
Zodpovedná riešiteľka projektov: VEGA 1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov. APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
49
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
390
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
24
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
7
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
6
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
Oľga Orosová: Prevencia - pomoc - rovesníci alebo "Preventívne nie nepoškodí..." : (inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí v školskej praxi). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003. - 48 s. - ISBN 80-7097-502-4.
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost: Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia. In: Sociální psychologie. - Praha : GRADA, 2008. - ISBN 9788024714288. - S. 199-215.
Orosova, O., Gajdosova, B., & Janovska, A. (2016). Well-being among Slovak adolescents. In International Handbook of Psychological Well-Being in Children and Adolescents (pp. 183-199). Springer New York.
Orosova, O., Benka, J., Hricova, L. , Kulanová, M. (2018). Gender, rootedness, normative beliefs and emigration intentions of Slovak university students. International Migration, 56(4), 172-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12441
Oľga Orosová et al.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X. - Roč. LI, č. 1 (2007), s. 32-47.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Členka strategickej pracovnej skupiny za Slovenskú republiku v oblasti Európského strategickéh fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) - Spoločenské a humanitné vedy (2014-2019) Podpredsedníčka komisie pre posudzovanie aktivít v spoločenských vedách a humanitných vedách (sociálne a kultúrne inovácie) v rámci zastúpenia SR vo výskumných infraštruktúrach ESFRI Členka pracovnej skupiny pre tému štátneho programu výskumu a vývoja „Ekonomické, sociálne, regionálne aspekty a dopady na vzdelávanie, zamestnanosť, ľudské zdroje a obyvateľstvo rozvoja hospodárstva v jednotlivých prioritných oblastiach“ – spoločenské a humanitné otázky rozvoja spoločnosti v SR Členka Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri MŠVVaŠ SR (2020 - ) Členstvo v: ISPA - International School Psychology Association EHPS – European Health Psychology Society EUSPR - The European Society for Prevention Research ISSUP - The International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Zodpovedný partner projektu za UPJŠ v Košiciach v oblasti vzdelávania: The Science for Prevention Academic Network (SPAN) 526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW, hlavným riešiteľom ktorého je Oxford Brookes University, UK (1.10.2012 – 30. 9. 2015). Členka Executive board of SLiCE study. Členka programového výboru Konference / Primárni prevence rizikového chování PPRCH 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Member of The International Scientific Committee, International Psychological Applications Conference and Trends. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Posudzovanie Roadmap 2018 proposal - členka SWG ESFRI Posudzovanie projektov APVV, VEGA, KEGA Recenzovanie článkov zahraničných časopisov Recenzovanie abstraktov medzinárodnej vedeckej konferencie - International Psychological Applications Conference and Trends. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 Garantovanie vzdelávacích programov zameraných na prevenciu užívania drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.

Charakteristika osoby

Ocenenia:
The position of universitair hoofddocent“ at the Department of Health Sciences, University of Groningen, NL (from March 2005) Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za vedecko-výskumnú činnosť (2005) Členka exekutívy Expertnej komisie pre prevenciu drogových závislostí pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky Členka Rady riaditeľov v UNIPREV Association, Eupen Belgium Predseda Správnej rady FILIA, n.o. v Košiciach Členka Správnej rady SAVEZ (Slovenskej asociácie verejného zdravia)
Projekty:
2/4171/04 Sociálna inteligencia a jej úloha v efektívnom fungovaní človeka v interpersonálnych vzťahoch. Vedúci projektu: Baumgartner František, doc. PhDr., CSc., Spoločenskovedný ústav SAV (zástupca vedúceho projektu za VŠ) 1/1408/04 Sociálno-psychologická analýza rizikového správania sa vysokoškolákov. Efektívnosť prevencie drogových závislostí a AIDS (vedúca projektu) Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej dospelosti: APVV-20-038205 Zodpovedný riešiteľ: Orosová Oľga, doc. PhDr., CSc. Efektívnosť rovesníckeho programu prevencie drogových závislostí, projekt Európskej únie v rámci programu Prechodný fond č. 200401676403-02-01-0005-11 Hlavný riešiteľ: Orosová Oľga, doc. PhDr., CSc. Výcvikový program prevencie drogových závislostí a AIDS (vedúca projektu a odborný garant), projekt Protidrogového fondu 2000-2007
Iné:
Poradenská psychologická prax individuálna a skupinová. Spoluzakladateľka a predseda Správnej rady Nadácie FILIA Centrum Košice, nadácie pre prevenciu drogových závislostí (od 1. 1. 2003 FILIA, n.o.),ktorá o.i. realizuje: Program prevencie drogových závislostí akreditovaný MŠ SR č. 1321, Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA, ktorý podporilo Britské veľvyslanectvo v Bratislave, Protidrogový fond v Bratislave, Česko-Slovensko-Švajčiarská zdravotnícka spoločnosť, Program „Pomôžme deťom správne sa rozhodnúť“, ktorý podporila Nadácia detí Slovenska z programu „Hodina deťom“, NPOA, OSF.