FF

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.   EN

Email:
olga.orosova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/olga.orosova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPPaPZ - Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Miestnosť:
D112
Telefón:
+421 55 234 7161
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-3758-3273
Profesorka na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ. Inaugurovala v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia. Zodpovedná riešiteľka národných, zahraničných projektov a národná reprezentantka v medzinárodných výskumných sieťach zameraných na skúmanie faktorov užívania drog, efektívnosť školských programov prevencie užívania drog, emigračných zámerov vysokoškolákov, akademickej úspešnosti vysokoškolákov v období pandémie COVID-19. Bola členkou strategickej pracovnej skupiny za Slovenskú republiku v oblasti Európského strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) - Spoločenské a humanitné vedy. Členka European Health Psychology Society, The European Society for Prevention Research, The International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals, International School Psychology Association a reprezentantka v medzinárodných výskumných ISPA sieťach výskumu well-beingu školákov a well-beingu učiteľov v období pandémie COVID-19.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerizita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove, 1980, Psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1991, Psychológia
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2005, Pedagogická psychológia
Titul profesor:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2013, Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Osoba zodpovedná za študijný program: Učiteľský základ, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Mgr. stupeň štúdia
Študijný program: Člen Rady študijného programu: UaPV-UZ-Učiteľstvo a pedagogické vedy - učiteľský základ, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Mgr. stupeň štúdia
Študijný program: Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia: Sociálna psychológia a psychológia práce, študijný odbor: Psychológia, PhD. stupeň štúdia
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Psychológia, Bc. stupeň štúdia
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu 2 profilových predmetov, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Mgr. stupeň štúdia
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Psychológia, PhD. stupeň štúdia
Profilové predmety
KPPaPZ/PSO/09 Psychológia osobnosti - Psychológia, Medziodborové štúdium psychológie (podprogram), Bc. stupeň štúdia
KSP/PSOSP/08 Psychológia osobnosti pre sociálnu prácu - Sociálna práca, Bc. stupeň štúdia
KPPaPZ/PPgU/15 Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov - Študijné programy učiteľského štúdia FF UPJŠ a PF UPJŠ, Učiteľský základ, Mgr. stupeň štúdia
KPPaPZ/PaSPP/09 Pedagogická a školská psychológia pre učiteľov - Učiteľstvo psychológie v kombinácii, Mgr. stupeň štúdia
KPS/MASP/05 Metódy aplikovanej sociálnej psychológie - Sociálna psychológia a psychológia práce, PhD. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK): Sociálna psychológia a psychológia práce, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Psychológia
Vybrané publikácie

Lehne, G., Zeeb, H., Pischke, C. R., Mikolajczyk, R., Bewick, B. M., McAlaney, J., ...Orosova, O.... & Helmer, S. M. (2018). Personal and perceived peer use and attitudes towards use of non-prescribed prescription sedatives and sleeping pills among university students in seven European countries. Addictive Behaviors87, 17-23. SCOPUS; WOS CC; CCC;

2018 SJR=1,418; 2018 CiteScore=4,9; 2018 SNIP=1,22; 2018 IF=2.963; 2018 Q1(Psychology, clinical) JCR; 2018 Q1(Clinical psychology) Scimago; 2018 Q1(Medicine (miscellaneous)) Scimago; 2018 Q1(Psychiatry and mental health) Scimago; 2018 Q1(Toxicology) Scimago; 2018 Q2(Substance abuse) JCROrosova, O., Benka, J., Hricova, L. , Kulanová, M. (2018). Gender, rootedness, normative beliefs and emigration intentions of Slovak university students. International Migration, 56(4), 172-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12441. WOS CC ; SCOPUS ; CCC, IF (2020) 1.946, Q3

Orosová, O., Gajdošová, B., Bacíková-Šléšková, M., Benka, J., & Bavol’ár, J. (2020). Alcohol Consumption among Slovak Schoolchildren: Evaluation of the Effectiveness of the Unplugged Programme. Adiktologie20, 89-96. Scopus

Orosová, 0. (2019). Člověk a vzdělávání, In: Jozef, Výrost, Slaměník Ivan, and Sollárová Eva. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Grada Publishing as, 488-500.


Orosová, O., Gajdošová, B., Benka, J. (2021). Academic Stress Factors in Slovak University Students During  the Covid-19 Pandemic. The New Educational Review. 65(3), 123-133. Scopus, SCOPUS; 2021 CiteScore=0,6; 2021 SJR=0,219; 2021 SNIP=0,429; 2021 Q3(Education) Scimago

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: JUST-2019-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY (program Európskej komisie JUSTICE PROGRAMME).

Názov projektu: IMPRESA - Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action

Obdobie realizácie projektu: (01/22-12/23)

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu / UPJŠ

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Na úrovni jednotlivých pilotných miest bude vyvinutá najvhodnejšia stratégia prevencie užívania metamfetamínu podľa konkrétnych lokálnych potrieb a zdrojov a na základe výsledkov mapovania všetkých zainteresovaných strán. Intervenčná stratégia bude následne implementovaná na lokálnej úrovni. Zloženie konzorcia: Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nemecko, koordinujúca inštitúcia konzorcia), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika),

Univerzita Karlova (Česká republika), Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Poľsko), Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poľsko), Respublikinis priklausomybės ligų centras (Litva)

Odkaz (hyperlink) na projekt: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/projekty/IMPRESA/


Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: APVV-15-0662, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery

Obdobie realizácie projektu: (07/16-12/20)

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu v prvej časti je rozvíjať na výskumných dátach založenú prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi aj vysokoškolákmi). Efektívnosť programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bude skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných stretnutí (booster sessions). Cieľom je venovať osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. V prvej časti projekt nadväzuje na vzdelávacie a výskumné aktivity EU-Dap Faculty Network a SPAN/The Science for Prevention Academic Network (náš tím je členom uvedených sieti) v oblasti prevencie UNL, ďalej rozvíja výskumné aktivity projektu APVV-0253-11. Cieľom druhej časti projektu je skúmanie migračných (národná), emigračných (medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EU. Projekt nadväzuje na realizovanú medzinárodnú SLiCE štúdiu. Cieľom druhej časti projektu je aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory. Projekt podporuje vedeckovýskumnú činnosť mladých pracovníkov, PhD študentov; plánuje disemináciu a implementáciu poznatkov do školskej praxe.

Odkaz (hyperlink) na projekt: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/APVV-15-0662/

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: VEGA 1//0713/15, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov.

Obdobie realizácie projektu :(01/15-12/17)

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu je a) pokračovať vo výskume životnej perspektívy a rizikového správania vysokoškolákov; prostredníctvom longitudinálneho dizajnu projektu sledovať zmeny životnej perspektívy a rizikového správania vysokoškolákov vo vybraných krajinách EÚ v nadväznosti na výsledky doterajšieho výskumu realizovaného s podporou VEGA 1/1092/12, b) skúmať vzťahy vybraných intrapersonálnych a interpersonálnych faktorov postojov vysokoškolákov k životu, vzdelávaniu a práci na Slovensku a iných krajinách EU a emigra čných zámerov. 

Odkaz (hyperlink) na projekt: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.upjs.sk%2Fpublic%2Fmedia%2F14487%2FVEGA%25202015%2520na%2520stranku_1.pdf&clen=261838&chunk=true

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie (nie skratka), ktorá udelila grant: VEGA 1/0371/20, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolované štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov

Obdobie realizácie projektu (01/20-12/23):

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Hlavnými cieľmi tohto projektu je sledovania : (i) skúmať vplyv času (východiskový stav a štyri následné uskutočňované v období 22 mesiacov) na rizikové správanie žiakov základných škôl a porovnávať tre ndy v ich rizikovom správaní pomocou dvoch databáz siedmych ročníkov . (ii) prispievať k výskumu prevencie a intervencie žiakov šiestych a využívaním dvoch veľkých a jedinečných súborov údajov obsahujúcich údaje o účinnosti programu Unplugged na rizikové správan ie školákov. Tieto súbory údajov obsahujú údaje o rôznych cieľových skupinách s rôznym návrhom implementácie programu; fidelita implementácie programu. iii) skúmať súvislosti medzi rizikovým správaním a zámermi študovať v zahraničí medzi študentmi stredných š kôl a inými faktormi súvisiacimi s týmito zámermi. 

Organizačné aktivity
Predsedníčka VR FF UPJŠ v Košiciach - FF UPJŠ v Košiciach, 2015 - 2023
Členka VR UPJŠ v Košiciach - UPJŠ v Košiciach, 2015 - 2023
Členka VR Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave - CSPV SAV v Bratislave, 2015 - 2021
Členka VR PF UPJŠ v Košiciach - PF UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2023
Členka VR PgF UKF v Nitre - PgF UKF v Nitre, 2018 - súčasnosť
Členka strategickej pracovnej skupiny za Slovenskú republiku v oblasti Európského strategickéh fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) - Spoločenské a humanitné vedy, 2014 - 2019
Členka Odborovej rady doktorského študijného programu Adiktologie Univerzity Karlovej v Prahe - Univerzita Karlova v Prahe, 2021 - súčasnosť
Dekanka - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Od 2015 - 2023
Prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2015
Riaditeľka - Ústav humanitných vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2002 - 2006

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za vedecko-výskumnú činnosť (2005).
Projekty
Zodpovedná riešiteľka ďalších vedeckovýskumných projektov: Science for Prevention Academic Network (526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW. APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog.
Medzinárodná spolupráca
The COVID-19 International Student Well-being Study (C19 ISWS) Member of C19 ISWS consortium (UPJŠ, Slovakia) https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/centre-population-family-health/research2/covid-19-internation/ - University of Antwerp, Belgium, International Sex Survey Collaborator (UPJŠ, Slovakia) https://internationalsexsurvey.org/ - University of Montreal, Canada, 2021 -
Iné
Členka strategickej pracovnej skupiny za Slovenskú republiku v oblasti Európského strategickéh fóra o výskumnýchinfraštruktúrach (ESFRI) - Spoločenské a humanitné vedy - ESFRI, 2014 - 2019 Členka Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri MŠVVaŠ SR - MŠVVaŠ SR, 2020 -

Ďalšie informácie


FF