doc. ThDr. Peter Borza, PhD.

Email:
peter.borza@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P221
Telefón:
+421 55 234 7208

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Všeobecná katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy, 1998, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: História, 2006, Pápežská teologická akadémia /v súčasnosti Pápežská univerzita Jána Pavla II./ v Krakove, Poľsko
Titul docent
Odbor a program: História, 2015, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Aktuálna pedagogická činnosť
Svetové dejiny 20. storočia (Bc., prednášky/semináre) Dejiny európskej civilizácie (Bc., prednášky/semináre) Dejiny európskej integrácie (Bc., prednášky/semináre) Svetová historiografia v 20. storočí (Mgr., prednášky/semináre) Dejiny gréckokatolíckej cirkvi (Mgr., prednášky/semináre) Cirkev a spoločnosť v 20. storočí (Mgr., prednášky/semináre) Seminar k bakalarskej praci I. - II. (Bc., semináre) Diplomovy seminar I. - II. (Mgr., semináre) Exkurzia
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 20
Diplomové: 37
Dizertačné: 0
Aktuálna tvorivá činnosť
MNiSW DIALOG 0245/2018 Trvanie projektu: 2019 - 2020 Názov: Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności". Hlavná inštitúcia: The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland) Zodpovedný riešiteľ: dr hab Lucyna Rotter VEGA reg. č.: 1/0184/17 Trvanie projektu: 2017 – 2019 Názov projektu: Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 – 1945. Hlavná inštitúcia: FF UPJŠ Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Peter Borza, PhD. KEGA reg. č. 019PU-4/2017 Trvanie projektu: 2017 – 2019 Vplyvné archetypy Biblie v európskej kultúre a ich aplikácie v edukácii. Hlavná inštitúcia: GTF PU Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
3
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
4
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
1
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
5
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
1
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAB Peter Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904-1976). - Prešov : PETRA, 2003. - 95 s. - ISBN 80-89007-40-6.
AAB Peter Borza: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období II. svetovej vojny (1939-1945). - Prešov : Petra, 2006. - 222 s. - ISBN 80-89007-80-5.
AAB Peter Borza: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Prešov : Petra, 2017. - 219 s. - ISBN 978-80-8099-128-9.
ADD Peter Borza: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 65, č. 3 (2017), s. 493-513.
AFC Peter Borza: Polsko-slowiackie stosunki podczas pierwszej Republiki Slowackiej w roku 1944 In: Polska 1944 : perspektywa sojuszników i wrogów. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2016. - ISBN 978-83-277-1270-7. - S. [275]-292.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Člen The European Society of Catholic Theology (od roku 2008). Člen Slovak Society for Catholic Theology (od roku 2008). Člen Slovenskej historickej spoločnosti (od roku 2011). Člen Inštitútu cirkevných dejín pri Teologickej fakulte Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku ( od roku 2011). Člen Rady Vysokých škôl SR (od roku 2015 do roku 2017). Člen Kolégia Pamäti národa (od roku 2017)
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Člen redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae (od roku 2012). Člen redakčnej rady zahraničného vedeckého recenzovaného časopisu Zeszyty Historyczne WIN-u (od roku 2014). Člen redakčnej rady časopisu Pamäť národa (od roku 2016). Člen redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu "Folia Historica Cracoviensia" (od roku 2017) Robím oponentské posudky na rigorózne a dizertačné práce. Píšem recenzné posudky na štúdie a monografie domácich a zahraničných autorov.
Ďalšie aktivity
Pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove vediem komisiu zaoberajúcu sa spracovaním dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (od roku 2010)