FF

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.   EN

Email:
peter.borza@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/peter.borza
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P221
Telefón:
+421 55 234 7208
ORCID iD:
0000-0002-1447-3672
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. je docentom histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo svojom výskume sa venuje dejinám 20. storočia v stredoeurópskom priestore, dejinám cirkví a národnostných menšín. Na danú tému publikoval viacero monografií a štúdií. Výsledky výskumu uplatňuje v pedagogickej činnosti a aktívne prispel k popularizácii vedeckých výstupov v dokumentárnych filmoch a popularizačných článkoch.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1998, Všeobecná katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Pápežská teologická akadémia /v súčasnosti Pápežská univerzita Jána Pavla II./ v Krakove, Poľsko, 2006, História
Titul docent:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, História

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: História/Osoba zodpovedná za študijný program, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Historické vedy, Prvý stupeň štúdia
Študijný program: Medziodborové štúdium histórie (podprogram)/Osoba zodpovedná za študijný program, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: Historické vedy, Prvý stupeň štúdia
Študijný program: História/ Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, Člen Rady študijného programu, študijný odbor: Historické vedy, Druhý stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo histórie (v kombinácii)/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, Člen Rady študijného programu, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Druhý stupeň štúdia
Študijný program: Slovenské dejiny/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, Člen Odborovej komisie, študijný odbor: Historické vedy, Tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
Svetové dejiny 1918-1945 - História (jednoodborové a medziodborové štúdium), Prvý stupeň štúdia
Svetové dejiny po roku 1945 - História (jednoodborové a medziodborové štúdium), Prvý stupeň štúdia
Bakalársky seminár I a II - História (jednoodborové a medziodborové štúdium), Prvý stupeň štúdia
Dejiny raného novoveku (1492-1789) - História (jednoodborové a medziodborové štúdium), Prvý stupeň štúdia
Historický proseminár I - semestrálny projekt všeobecné dejiny - História, Druhý stupeň štúdia
Dejiny moderného západného myslenia - História, Druhý stupeň štúdia
Vybrané kapitoly z dejín historiografie - Učiteľstvo histórie (v kombinácii), Druhý stupeň štúdia
Dejepis v digitálnej ére - Učiteľstvo histórie (v kombinácii), Druhý stupeň štúdia
Výstupová priebežná prax - Učiteľstvo histórie (v kombinácii), Druhý stupeň štúdia
Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín II. - Slovenské dejiny, Tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Slovenské dejiny/Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Historické vedy
Vybrané publikácie

BORZA, Peter. Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Prešov : Petra, 2017. 219 s.

BORZA, Peter. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Prešov : Petra, 2017. 182 s.

BORZA, Peter. Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 In Historický časopis. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 493-513.

BORZA, Peter. Polish-Slovak Relations During the First Slovak republic. In Poland in 1944: The Perspective of Allies and Enemies. Warsaw - Cracow : The Institute of National Remembrance, 2020, pp. 281-297.

BORZA, Peter - MANDZÁK, Daniel Atanáz. I greco-cattolici nella prima Repubblica Slovacca negli anni 1939 – 1945 In La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019. s. 863-878 (autorský podiel 60%).

Vybrané projekty

Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 - 1945

Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č.1/0184/17

Doba riešenia: 2017 – 2019

Pozícia: Zodpovedný riešiteľ

Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności".

Projekt MNiSW DIALOG 0245/2018

Doba riešenia: 2018 - 2021

Pozícia: Koordinátor za Slovensko


https://unityv4.pl/

Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)

Projekt APVV-19_0358

Doba riešenia: 2020-2023

Pozícia: Spoluriešiteľ

Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity II

Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0109/22

Doba riešenia: 2022 - 2025

Pozícia: spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków, Poland, 31.08.2011 - 30.09.2011, Národný štipendijný program
Pápežská univerzita Jána Pavla II v Krakove, Poľsko, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, 15.11. – 18.11.2016, Erasmus+ Staff mobility for teaching
YAD VASHEM - The International School for Holocaust Studies Jerusalem, Har Hazikaron, Jerusalem 9103401 Israel, 04.12. - 11.12.2016, Seminar in Holocaust Studies for Slovak Educators
Katolícka teologická fakulta. Karlova univerzita v Prahe, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Česká republika, 13.03. - 16.03.2018, Erasmus + Mobility - Staff Training
YAD VASHEM - The International School for Holocaust Studies Jerusalem, Har Hazikaron, Jerusalem 9103401 Israel, 09.12. - 16.12.2018, Seminar in Holocaust Studies for Slovak Educators
Pápežská univerzita Jána Pavla II v Krakove, Poľsko, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, 02.09. - 06.09.2019, Erasmus + Mobility - Staff Training
Tel-Hai Academic College, Izrael, 14.08. - 18.08.2023, Erasmus+
Organizačné aktivity
Člen - The European Society of Catholic Theology, od roku 2008
Člen - Slovenská historická spoločnosť, od roku 2011
Člen - Redakčná rada zahraničného vedeckého časopisu „Zeszyty Historyczne WIN-u", od roku 2014
Člen - Rada Vysokých škôl Slovenskej republiky, 2015 - 2017
Člen - Redakčná rada časopisu Pamäť národa, od roku 2016
Člen - Redakčný rada zahraničného vedeckého časopisu "Folia Historica Cracoviensia", od roku 2017
Člen - Kolégium Pamäti národa na Slovensku, od roku 2017
prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2021 - 2023
Člen - Vedecká rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2020 - 2023
Člen - Vedecká rada Slovenského historického ústavu v Ríme, od roku 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FF