FF

doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.   EN

Email:
peter.neznik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/peter.neznik
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KF - Katedra filozofie
Miestnosť:
A204
Telefón:
+421 55 234 7134
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5641-9909

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Leningradská štátna univerzita, Filozofická fakulta, 1985, Filozofia - dejiny filozofie
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Filozofická fakulta, 1991, Filozofia, dejiny filozofie
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2011, Filozofia, 2.1.3 dejiny filozofie

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KF/AXIJ/22 Axiológia - Filozofia, bakalársky I. stupeň štúdia
KF/FMOPs/15 Dejiny filozofie pre medziodborové štúdium psychológie - Psychológia, bakalársky I. stupeň štúdia
KF/DFIL/15 Dejiny filozofie - Slovakisticko-mediálne štúdiá, bakalársky I. stupeň štúdia
KF/DFPs/06 Dejiny filozofie (pre psychológov) - Psychológia, bakalársky I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

AED / Šestov: Dostojevskij a Nietzsche (tragické dvojčatá a ich dielo filozofia tragédie) / Peter Nezník ; recenzenti Vladislav Dudinský,

Tomáš Hauer. - Projekt: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia - VEGA 1/0715/16. In: Nezník, P.; Markov, B. a kol.: Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti.... - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526329. - S. 229-264.


AED / Lev Šestov: Strach, obavy a proroctvá... / Peter Nezník ; recenzenti A. Démuth, T. Pružinec. - Projekt: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia - VEGA 1/0715/16. In: Acta moralia Tyrnaviensia IX : dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. - 2019. - ISBN 9788381111195. - S. 139-146.

V3 / O vrede i poľze pamjati dlja žizni / Peter Nezník. - recenzované. In: Studia Culturae. - ISSN 2225-3211. - č. 4 (46) (2020), s. 250-258.

[OV 020]; [ŠO 6107]

[NEZNÍK, Peter (100%) ]
V3 / Pandemija scopus-virusa / Peter Nezník. - recenzované. In: Vestnik Rossijskogo filosofskogo obščestva. - ISSN 1606-6251. - Roč. 93, č. 3-4 (2020), s. 154-165. 10.21146/1606-6251-2020-3/4-154-165 DOI;

[OV 020]; [ŠO 6107]

[NEZNÍK, Peter (100%) ]

AED / Achmatovová. Životná dráma ženy vo veršoch / Peter Nezník. - recenzované. In: Žena hrdinka : Zborník príspevkov.

(Ed. A. Katreničová) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - ISBN 9788081529870. - S. 126-140.

V3 / Philosophy of Tragedy - The Writer and Hamlet (Poet and Philosopher) [elektronický zdroj] / Peter Nezník. In: SKASE Journal of Literary and Cultural Studies. - ISSN 2644-5506. - Roč. 5, č. 1 (2023), s. 29-47, online. - Spôsob prístupu: http://www.skase.sk/Volumes/SJLCS10/03.pdf.

[OV 020]; [ŠO 6107]

[NEZNÍK, Peter (100%) ]


V3 / Demenovskij raj. Začem nužny logiki? Jaroslav Anatoljevič Slinin / Peter Nezník. - recenzované. -

Projekt: Koncept ženy hrdinky v stredovekej exegetickej literatúre - VEGA 1/0257/20.

In: Logiko-filosofskie študii=Logical and Philosophical Studies. - ISSN 2071-9183. - Roč. 20, č. 2 (2022), s. 122-145. 10.52119/LPHS.2022.61.28.009 DOI;

[OV 020]; [ŠO 6107]

[NEZNÍK, Peter (100%) ]


Vybrané projekty


Registračné číslo projektu: VEGA č. 1/0232/21 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 - 12/2023

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.

Druh účasti: riešiteľ - člen riešiteľského kolektívu


Hlavný výskumný cieľ projektu je podrobiť dôkladnej analýze historicko-filozofickú a filozofickú interpretáciu vzťahu filozofie a vedy z hľadiska neanalytickej filozofie (v našom prípade fenomenologickej), ďalej z hľadiska analytickej filozofie a napokon aj z pohľadu Nietzscheho konceptu perspektivizmu. V tomto kontexte položíme osobitný dôraz na preskúmanie Nietzscheho postoja k vede, ktorý v našom filozofickom prostredí je viac menej nepreskúmaný. Tento „zabúdaný“, resp. „obchádzaný“ rozmer Nietzscheho filozofického odkazu posunieme do výraznej pozornosti. Dôvod je viac ako pochopiteľný – vzájomná podmienenosť dvoch opačných hľadísk na svet človeka, vychádzajúca s konkretizácie Nietzscheho metódy perspektivizmu. Táto metóda poukazuje na to, že perspektivistické, situačné ciele sú v každej časovej sekvencii výsledkom vzájomnej podmienenosti vedeckého obrazu sveta (svet, ktorý môžeme matematicky poznávať) a žitého sveta (ktorý je výlučne osobný, t. j. svet mojej identity, ktorej ide o vlastné bytie). Výsledkom tohto vzťahu je synergická skúsenosť: človek je vo svete, ale zároveň svet je v človeku.

Hypotéza:

Generátorom dynamického vzťahu fenomenológie, analytickej filozofie a Nietzscheho filozofie k vede (a naopak) je vzájomná podmienenosť vedeckého obrazu sveta a nášho prirodzeného sveta. Ide však o to, naučiť sa skrotiť západnú sebazničujúcu racionalitu. A v tom je prekvapujúco stále najinšpiratívnejší práve Nietzsche.

Registračné číslo projektu: VEGA č. 1/0257/20 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:Koncept ženy hrdinky v stredovekej exegetickej literatúre.

Obdobie realizácie projektu: 01/2020 - 12/2022

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová PhD.

Druh účasti: riešiteľ - člen riešiteľského kolektívu


Podstata vedeckého projektu spočíva vo výskume stredovekej interpretácie konceptu ženy hrdinky, ktorá sa svojou odvahou a odhodlaním vymaňuje z rodových stereotypov, presahuje svoje spoločenské postavenie a tak aktívne vplýva na chod dejín. Východiskový bod analýzy tvoria vybrané texty exegetického charakteru a autori stredovekej latinskej literatúry, ktorí sa svojou interpretáciou spolupodieľali na vytváraní obrazu silnej ženy schopnej vziať svoj osud a osud svojej rodiny do vlastných rúk. Výstupom projektu bude vydanie odborných publikácii zameriavajúcich sa na podrobnú analýzu jednotlivých archetypov starozákonných žien a následne monografie, ktorá sa po obsahovej stránke bude zameriavať na rôzne aspekty chápania postavenia a úlohy ženy v stredovekej exegetickej literatúre, ktorá odráža spoločenské pomery danej doby. Rovnako poskytne obraz vývoja vzťahu spoločnosti k žene, ktorá si v nej napokon nájde svoje stabilné miesto.


(úspešne ukončený)

Registračné číslo projektu: VEGA č. 1/0715/16 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia

Druh účasti: zodpovedný riešiteľ

Obdobie realizácie projektu: 01/2016 - 12/2018

(úspešne ukončený)


Projekt stavia do centra pozornosti problém človeka. Robí tak v súvsťažnosti českých, slovenských a ruských

filozofov a ich vzťahu k filozofii a k filozofickým aspektom diela Dostojevského a Nietzscheho. Skúma aj prepojenosť Dostojevského a Nietzscheho. Vplyv Dostojevského na Nietzscheho je evidentný, ale málo preskúmaný, opačný vzťah doložený nie je. Z českých a slovenských filozofov bude predmetom skúmania T. G. Masaryk, J. Patočka, T. Münz a literáti M. Gálik a A. Červeňák a ďalší. Najviac budú zastúpení ruskí filozofi z prelomu 19. a 20. storočia. Viacerí tvorili v emigrácii, vrátane Československa. Ide o Solovjova, Berďajeva,

Jevdokimova, Losského, Perfeckého, Franka, Šestova, ale aj ďalších, ktorí nadviazali na tzv. ruské osvietenstvo 19. storočia.

Cieľom je ukázať prepojenie ruskej a československej kultúry a zdôrazniť ich väzbu s Európou. Krédom tohto úsilia je výrok Dostojevského: "Európa, tak ako Rusko, je naša matka."


(úspešne ukončený)

Registračné číslo projektu: APVV-14-0706 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 - 06/2018

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. V. Leško, CSc.

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


(úspešne ukončený)

Registračné číslo projektu: VEGA (úspešne ukončený) č. 1/0536/12 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Slovenská filozofia 20. storočia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory).

Obdobie realizácie projektu: 01/2012 - 12/2014

Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. E. Lalíková, PhD.

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ

Registračné číslo projektu: VEGA č. 1/0890/12 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Filozofické skúmanie povahy jazyka

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. E. Andreanský, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 01/2012 - 12/2014

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


(úspešne ukončený)

Registračné číslo projektu: VEGA č. 1/4679/07 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku a dejiny filozofie.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. P. Tholt, PhD.

Obdobie realizácie projektu: 01/2007 - 12/2010

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ


(úspešne ukončený)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Inštitút filozofie Sankt-Peterburgská štátna univerzita Sankt-Peterburg Ruská federácia, Sankt-Peterburg, 23. 04. - 27. 04. 2018, učiteľská mobilita ERASMUS +
Inštitút filozofie Sankt-Peterburgská štátna univerzita Sankt-Peterburg Ruská federácia, Sankt-Peterburg, 16. 04. - 3. 05. 2019, učiteľská mobilita ERASMUS +
Organizačné aktivity
Posudzovateľ VEGA projektov - Vedecká grantová agentúra VEGA, 2014 doteraz
Posudzovateľ APVV projektov - Vedecká grantová agentúra APVV, 2014 doteraz
Evaluátor Humanitných a umeleckých oblastí výskumu - Akademie věd České republiky, 2020
Komisie pre bakalárske a magisterské štátne skúšky - člen - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1997 - trvá
Komisie pre doktorandské skúšky a obhajobu dizertačných prác - člen - Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, trvá
Člen komisie pre habilitačné konanie - Filozofická fakulta Konštantína Filozofa v Nitre, 2017

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Institucionalny projekt: "Miesto cloveka vo svete./Kriza duchovnej kultury a jej renesancia/ termin ukoncenia: XII.2001

Ďalšie informácie


FF