Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.

Email:
renata.bzdilova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P232
Telefón:
+421 55 234 7105

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Výučba - predmety
Teória demokracie I. - politológia, 2 stupeň štúdia
Teória demokracie II. - politológia, 2 stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Sekundárny analfabetizmus (stav, kontext, perspektívy) / Dizertačná práca
Globalization – An Old or a New Phenomenon? / Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová ; recenzenti Vladimír Baar, Tadeusz Siwek, Robert Ištok, Tomáš Koziak. In: The Scale of Globalization - Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. - Ostrava : University of Ostrava, 2011. - ISBN 9788073689636. - S. 43-48.
My, národ slovenský. / Renáta Bzdilová, Peter Téglás (50%/50%) In: Dobiaš, D.; Eštok, G.; Bzdilová, R.: Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia. Košice. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 2013.
Stav sekundárneho analfabetizmu v etnicite Slovenskej republiky. In: Glosíková, M.; Germuška, E.: Výsledky výskumu: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010.
Vybrané projekty
VEGA č. 1/1116/12 Myslenie v politike, politika v myslení (Osobnosti politického myslenia na Slovensku v 19. storočí – vybrané portréty). Doba riešenia: 2012 – 2015. Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc.
VEGA č. 1/0675/12 Spravodlivosť distribúcií v podmienkach modernej demokracie – filozofické, politologické a sociologické aspekty. Doba riešenia: 2012 – 2015. Vedúci riešiteľ: dod. PhDr. Eva BOLFÍKOVÁ, CSc.
Európske štúdiá (Tvorba študijných programov v anglickom jazyku na FF UPJŠ) (RIFIV) Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
KEGA c. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súcasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukacnej praxi na VŠ)
KEGA Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov – (014UPJŠ-4/2020)
Mobility
Afyon University in Afyon, Afyon, TURKEY, 10. 4. 2016 - 17.4. 2016, teaching mobility
Uzghorod National University, Uzghorod, UKRAINE, 24. 4. 2017 - 30. 4. 2017 a 22.5.2017 - 28.5.2017, teaching mobility
Magnus Vytautas Universtity, Kaunas, LITVA, 15.4.2018 - 22. 4. 2018, teaching mobility
Appalachian State University, North Carolina, USA, 23. 3. 2015 - 3.4. 2015, teaching and training mobility
Petrohradská univerzita v Petrohrade, Petrohrad, RUSKÁ FEDERÁCIA, 17. 6. 2018 - 25. 6. 2018, teaching and training mobility
Yomo Kenyata University, Nairobi, KEŇA, 5. 11. 2018 - 11. 11. 2018, teaching and training mobility

Ďalšie info

Kompletná VUPCH