FF

doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.   EN

Email:
renata.gregova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/renata.gregova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KAaA - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Miestnosť:
P123
Telefón:
+421 55 234 7210
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-4743-2559

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1998, odbor: fonetika - anglický jazyk
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2005, 73-01-9 všeobecná jazykoveda
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2015, 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, členka Rady študijného programu, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predsedníčka/ členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: filológia, I. stupeň štúdia
Študijný program: Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, členka Rady študijného programu, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predsedníčka/ členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: filológia, II. stupeň štúdia
Študijný program: Britské a americké štúdiá, členka Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Študijný program: Britské a americké štúdiá - externá forma, členka Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
KAaA/PHONb/15 Fonetika a fonológia pre BASb d ext - BASb, I. stupeň štúdia
KAaA/CPHON/20 Porovnávacia fonetika a fonológia - AJEIEb, I. stupeň štúdia
KAaA/SJPTb/21 Slovenský jazyk pre prekladateľov a tlmočníkov - AJEIEb, I. stupeň štúdia
KAaA/JKRM/21 Jazyková kultúra a rétorika - AJEIEm, II. stupeň štúdia
KAaA/SOPSb/15 Sociolingvistika a psycholingvistika pre BASb d ext - BASb, I. stupeň štúdia
KAaA/SOPSb/15 Sociolingvistika a psycholingvistika pre BASb d ext - BAS bex, I. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: neslovanské jazyky a literatúry, členka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filológia
Vybrané publikácie

1030923 | Onomatopoeic Words in Slovak: Everyday Use and Stylistic Function / Gregová, Renáta [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.15388/SlavViln.2022.67(2).96. – SCOPUS (IF 0.22.2022, Scimaco Q4)

In: Slavistica Vilnensis [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Vilnius (Litva) : Vilniaus universitetas. – ISSN 2351-6895. – ISSN (online) 2424-6115. – Roč. 67, č. 2 (2022), s. 69-79 [tlačená forma] [online]

477564 | On the position of onomatopoeia in adult language. Evidence from Slovak / Gregová, Renáta [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.2478/linpo-2021-0001. – SCOPUS (IF 0.22.2022, Scimaco Q4)

In: Lingua Posnaniensis [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : czasopismo poswiecone jezykoznawstwu porownawczemu i ogólnemu. – Poznaň (Poľsko) : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – ISSN 0079-4740. – ISSN (online) 2083-6090. – Roč. 63, č. 1 (2022), s. 7-19

467853 | Comparative Phonetics and Phonology of the English and the Slovak Language. A practical coursebook [elektronický dokument] [učebnica pre vysoké školy] / Gregová, Renáta [Autor, 100%] ; Sabol, Ján [Recenzent] ; Bilá, Magdaléna [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022. – 139 s. [4,1 AH] [online]. – ISBN 978-80-574-0088-2

436148 | The Sonority Sequencing Principle and the Structure of Slovak Consonant Clusters = Zasada sekwencji sonorności a struktura zbitek spółgłoskowych w języku słowackim / Gregová, Renáta [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.11649/sfps.2341. – (WOS CC; SCOPUS (IF 0.1 2020, Scimaco Q1)

In: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (Vol. 56) [elektronický dokument] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko): Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, 2021. – ISSN (online) 2392-2435, s. [1-20] [online]

164549 | Syntetická fonologická teória a slabika v slovenčine a v angličtine

In: Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. – Prešov (Slovensko): Prešovská univerzita v Prešove. Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti. – ISSN (online) 1338-1148. – Roč. 10, č. 39-40 (2019), s. 22-29.

Vybrané projekty

Projekt č. VEGA 1/0344/21, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Názov projektu: Adaptívne maticové testy v audiometrii a v percepčnej fonetike

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 - 12/2023

Postavenie v projekte: spoluriešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom vedeckého projektu je pripraviť databázu vetných rečových testov generovaných na základe adaptívnych

testových matíc, ktoré predstavujú moderný a vo svete rešpektovaný princíp tvorby audiometrických testov.

Adaptívna testová matica a vety z nej vytvorené majú oproti konvenčne používaných databáz vetných testov

niekoľko zásadných výhod, medzi ktoré patrí predovšetkým nulová prediktabilita obsahu testovej vety, možnosť

vytvoriť prakticky neobmedzené množstvo testov vďaka rozsiahlej databáze 100 000 testových jednotiek a

vysoká miera akceptácie testov zo strany lekárov, pacientov a lingvistov. Testy na báze adaptívnych testových

matíc umožňujú overovanie a porovnávanie liečebných postupov v celosvetovom meradle, akceptáciu

dosiahnutých výsledkov testov vo vedeckej komunite aj v treťom sektore. Výsledky testov v národnom jazyku je

možné premietnuť do praxe v podobe vylepšenia terapeutického procesu na klinikách ORL. Uvedené výhody sú

dôsledkom odporúčaní pracovnej skupiny ICRA a normy ISO 8253-3:2012.

Projekt č. APVV-19-0003, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Onomatopoja - čo sa skrýva v mene?

Obdobie realizácie rpojektu: 07/2020 – 06/2024

Postavenie v projekte: spoluriešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na na zmapovanie fonologických, morfologických, slovotvorných, syntaktických a sémantických charakteristík onomatopojí v 90 jazykoch sveta, analýzu a typologické vyhodnotenie získaných údajov.


Webstránka projektu: http://www.skase.sk/onomatoproject/Home.html

Projekt č. VEGA 1/0273/16, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Názov projektu: Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine

Obdobie realizácie: 01/2016 - 12/2018

Postavenie v projekte: zodpovedná riešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na hľadanie prepojenia zvukových jednotiek druhého, fonologického stupňa abstrakcie a prvého, fonetického stupňa abstrakcie z hľadiska ich relevantnosti pri fungovaní akustického signálu v komplexnej väzbe jednotlivých komunikačných stupňov: od premeny sémantickej informácie na signál až po spätnú premenu signálu na sémantickú informáciu. Projekt sa bude materiálovo zameriavať na zvukovú sústavu dnešnej spisovnej slovenčiny, angličtiny a nemčiny s posilnením všeobecnolingvistického, komparatívneho, teoretického výskumu. Prepojenie fonetickej a fonologickej zložky signálu sa bude overovať na základe najmodernejších metód experimentálnej fonetiky so zdôraznením percepčnej zložky fungovania akustického signálu. Pôjde o doteraz nerealizovaný výskum zvukových chrakteristík uvedených troch jazykov pomocou zariadenia, ktoré umožňuje kalibrovanie zvukových reťazcov, ktorými sa budú percepčne overovať výsledky experimentálneho merania periodicity, zvučnosti, znelosti a harmonicity rečového signálu.

Výstupy projektu: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/article/view/2793

členka špičkového vedeckého tímu Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST), vedúci: Stekauer Pavel, Prof. PhDr., DrSc.


Výskumný tím Onomaziológia – slovotvorba – typológia predstavuje hlavnú školu onomaziologického prístupu k slovotvorbe v celosvetovom meradle. V tomto zmysle nadviazal na bohaté tradície českej a slovenskej slovotvorby (Dokulil, Horecký, Furdík, Buzássyová ai.) a zásadne ju rozvinul.


webstránka: https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/ost-tim/

Projekt č. APVV-15-0492, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Rečová audiometria v rómskom jazyku,

Obdobie realizácie: 7/2016 – 12/2019

Postavenie v projekte: spoluriešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na metodológiu a zostavenie potrebné zariadenia na meranie stupňa rozpoznania rečovej informácie kódovanej v jazyku rómskej etnickej skupiny, v rómskom jazyku. Merací systém bude využiteľný na zhodnotenie funkčnosti sluchového ústrojenstva rómskeho pacienta pred a po operácii, pri nasadzovaní načúvacích prístrojov, na ďalší výskum kochleárnych implantátov a na ich programovanie a testovanie, pri vyhodnocovaní postihnutia pre potreby poisťovníctva, ale aj v bežnej otolaryngologickej klinickej praxi.

Výstupy z projektu:

Panocová, Renáta, Gregová, Renáta (2019). 'Designing the Slovak matrix sentence test'. The International Journal of Applied Language Studies and Cultura (IJALSC). 2, (2): 33-38

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
The University of Georgia, Tbilisi, Gruzínsko, 13. - 17. jún 2023, program Erasmus
University of the Baelaric Island, Palma de Mallorka, Španielsko, 20. - 27. september 2014, program Erasmus
University of Turku, Turku, Fínsko, 14. - 20. september 2013, program Erasmus
Swansea University, Swansea, Veľká Británia, 14. - 20. apríl 2013, program Erasmus
The University of Berne, Bern, Švajčiarsko, 10. - 13. december 2013, výskumná pracovná cesta
Universidad de Jaén, Jaén, Španielsko, 16. - 22. apríl 2012, program Erasmus
Université Paris 13, Paríž, Francúzsko, 19. - 26. september 2009, program Erasmus
The University of Edinburgh, Edinburg, Veľká Británia, 11. - 18. október 2008, výskumná pracovná cesta
Università degli Studi dell'Aquila, Aquilla, Taliansko, 9. - 17. máj 2008, program Erasmus
Organizačné aktivity
členka Redakčnej rady UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022 –
podpredsedníčka AS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023 – 2027
členka AS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013 – 2015, 2015 – 2019, 2019 – 2023

Ďalšie informácie


FF