doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD.

Email:
slavka.otcenasova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P218
Telefón:
+421 55 234 7164

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Mgr. v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis - anglický jazyk a literatúra, 2005, Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: PhD. v odbore Slovenské dejiny, 2010, Prešovská univerzita v Prešove
Titul docent
Odbor a program: Habilitácia v odbore Slovenské dejiny, 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: Master of Arts (M.A.) in Central European History, 2006, Central European University, Budapešť
Aktuálna pedagogická činnosť
Diplomový seminár I Diplomový seminár II Seminár k bakalárskej práci I Seminár k bakalárskej práci II Slovenská historiografia Svetová historiografia v 20. storočí Projektová činnosť
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 2
Diplomové: 14
Aktuálna tvorivá činnosť
1. UrbanHist, Horizon 2020 research and innovation programme - Marie Skłodowska-Curie grant č. 721933(2016-2020), konzultantka 2. Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity, grant VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0254/17 (vedúci projektu: prof. PaedDr. M. Pekár, PhD.), riešiteľka
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
2
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
14 (WoS/Scopus) + 36 v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
11
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
14
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
3
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AEC - Otčenášová, Slávka. Slovakia. In: The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era. London : Palgrave Macmillan, 2019, s. 569-577.
AAB - Otčenášová, Slávka. Schválená minulosť : kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918-1989). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010.
AAB - Otčenáš, Michal - Havrila, Marek - Lipka, Martin Lipka - Otčenášová, Slávka. Metodologické východiská výskumu vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v 20. storočí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009.
ACB - Otčenášová, Slávka. Oral history ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015.
AFA - Otčenášová, Slávka. Egy új mesternarratíva felé: a szlovákiai történelemoktatás egy vitás kérdése a rendszerváltás után. In: A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. Budapešť : L’Harmattan, 2013, s. 182-190.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Vyslaná národná expertka pri Európskej komisii - Európskej rade pre výskum v Bruseli (European Reasearch Council Executive Agency) Členka Medzinárodného poradného panelu - Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied Členka redakčnej rady časopisu Mesto a dejiny