FF

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD.   EN

Email:
slavka.otcenasova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/slavka.otcenasova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P218
Telefón:
+421 55 234 7164
ORCID iD:
0000-0001-6844-6373
Doc. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 2008. Vo svojom výskume sa venuje dejinám historiografie a výskumu kolektívnej identity a kolektívnej pamäti. Od roku 2018 pôsobí ako vyslaná národná expertka pri Európskej komisii v Bruseli - v Európskej rade pre výskum.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2000-2005, Mgr. v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis - anglický jazyk a literatúra
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Central European University in Budapest, 2005-2006, M.A. in Central European History
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2010, PhD. v odbore Slovenské dejiny
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, Habilitácia v odbore Slovenské dejiny

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: História/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, členka Rady študijného programu, študijný odbor: Historické vedy, 1. stupeň štúdia
Študijný program: MedziOdborové štúdium histórie (podprogram)/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, členka Rady študijného programu, študijný odbor: Historické vedy, 1. stupeň štúdia
Študijný program: História/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, členka Rady študijného programu, študijný odbor: Historické vedy, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo histórie (v kombinácii)/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, členka Rady študijného programu, študijný odbor: Historické vedy, 1. stupeň štúdia
Študijný program: Slovenské dejiny/Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, členka Odborovej komisie, študijný odbor: Historické vedy, 1. stupeň štúdia
Profilové predmety
Vybrané kapitoly z dejín historiografie - história alebo učiteľstvo histórie (v kombinácii), 2. stupeň štúdia
Svetová historiografia v 19. a 20. storočí - história alebo učiteľstvo histórie (v kombinácii), 2. stupeň štúdia
Dejiny slovenskej historiografie - história alebo učiteľstvo histórie (v kombinácii), 2. stupeň štúdia
Dejiny Slovenska 1526-1780 - história alebo učiteľstvo histórie (v kombinácii), 1. stupeň štúdia
Dejiny Slovenska 1780-1918 - história alebo učiteľstvo histórie (v kombinácii), 1. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Slovenské dejiny/Členka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Historické vedy
Vybrané publikácie
AEC - Otčenášová, Slávka. Slovakia. In: The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era. London : Palgrave Macmillan, 2019, s. 569-577.
AFC - Otčenášová, Slávka. Between Glorification and Oblivion : The Images of the 1917 Russian Revolution in Czechoslovak and Slovak History Textbooks (Published from 1918 until Present). In: The centenary of the 1917 Russian revolution(s): its significance in world history. Budapešť: Russica Pannonicana, 2018, s. 203-211.
ADE - Otčenášová, Slávka. “The Truth Wins“: Interpretations of World War I in School History Education in Slovakia from 1918 until Present. In: Múltunk. Journal of Political History. Special issue, 2016, s. 81-111.
ADN - Otčenášová, Slávka. Imagining a good citizen: The roles of a historical hero in Slovak pedagogical tradition. In: Journal of Pedagogy, 2020, roč. 11, č. 2., s. 89-115.
ADE - Bartha, Eszter - Otčenášová, Slávka. Memory and politics: “totalitarian” and “revisionist” approaches to the study of the Holocaust in Hungary and Slovakia. In: Central European Papers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 9-24.
Vybrané projekty

UrbanHist, Horizon 2020 research and innovation programme - Marie Skłodowska-Curie grant č. 721933, 2016-2020, konzultantka

Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity, grantová schéma VEGA MŠVVaŠ č. 1/0254/17, UPJŠ, 2017-2021, riešiteľka
Slovensko-maďarské vzťahy v historiografii. Tempus Public Foundation, 2015 – 2016, Katedra východoeurópskych dejín, Univerzita Loránda Eötvösa, Budapešť, zodpovedná riešiteľka
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Európska rada pre výskum, Brusel, november 2018 - súčasnosť, vyslaná národná expertka
Univerzita Sorbonne, Paríž, september 2013 - jún 2014, hosťujúca výskumníčka, štipendium Mairie de Paris
Univerzita vo Viedni, Viedeň, september 2011 - február 2012, hosťujúca výskumníčka, štipendium Akcie Rakúsko - Slovensko pre excelentných vedcov
Columbia University, New York, november 2010 - január 2011, nezávislá hosťujúca výskumníčka
Univerzita ELTE a Stredoeurópska univerzita, Budapešť, 2010 - 2016, hosťujúca výskumníčka v rámci rôznych mobilitných schém: Ballasiho inštitút, Tempus Hungary, SAIA. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus plus
Európska Univerzita v Ríme, Rím, december 2012, hosťujúca prednášajúca, program Erasmus
Organizačné aktivity
Študentská vedecká konferencia, predsedníčka konferencie a recenzentka príspevkov - KH FF UPJŠ a Historický ústav Maďarskej akadémie vied v Budapešti, 19-20. mája 2015
Študentská vedecká konferencia, komentátorka a recenzentka príspevkov - KH, FF UPJŠ, 18. - 19. novembra 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FF