FF

Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.   EN

Email:
slavka.tomascikova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/slavka.tomascikova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KAaA - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Miestnosť:
P125
Telefón:
+421 55 234 7169
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5877-9158
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. je profesorkou v odbore neslovanské jazyky a literatúry, vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach a prorektorkou pre zahraničné vzťahy UPJŠ od roku 2023. Od roku 2018 je členkou medzinárodného výskumného tímu BRICCS (Britské a komparatívne kultúrne štúdiá) so sídlom na Univerzite Baleárskych ostrovov v Španielsku. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej práci sa zameriava na oblasti kultúrnych štúdií, masmediálnej komunikácie a interpretácie mediálneho textu s dôrazom na analýzu jedla v médiách. Pod jej vedením obhájilo svoje dizertačné práce 17 doktorandov, z nich 5 v schéme cotutelle získalo dvojité doktorandské diplomy. Je iniciátorkou a realizátorkou programov dvojitých doktorandských a magisterských diplomov na 9 univerzitách v EÚ a Ukrajine. V období rokov 2007-2011 bola podpredsedníčkou Akademického senátu UPJŠ a v rokoch 2011-2015 pôsobila vo funkcii prorektorky pre zahraničné vzťahy UPJŠ. Je členkou viacerých medzinárodných profesijných organizácií a združení, prezidentkou Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny a od roku 2004 reprezentuje túto asociáciu v Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny. V rokoch 2008-2014 bola jej tajomníčkou. Je členkou redakčných rád viacerých zahraničných časopisov a spolueditorkou časopisu SKASE pre literárne a kultúrne štúdiá. Podieľala sa na riešení viacerých výskumných a vzdelávacích projektov a pravidelne pôsobí ako prezidentka a členka komisií pre obhajoby dizertačných prác v odboroch neslovanských filológií na univerzitách v Španielsku, Francúzsku a ČR. Predniesla 9 pozvaných plenárnych prednášok na kongresoch a konferenciách v Španielsku, Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, Poľsku, Albánsku a Rusku.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove, 1994, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, ruský jazyk - anglický jazyk
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 1999, jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, anglistika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2009, neslovanské jazyky a literatúry, britské a americké štúdiá
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, neslovanské jazyky a literatúry

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: britské a americké štúdiá, jednoodborové a medziodborové štúdium, denná a externá forma (BASb, BASbex, BASbm) Členka Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Predsedníčka a členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: filológia, I. stupeň štúdia
Študijný program: britské a americké štúdiá, jednoodborové štúdium, denná a externá forma (BASm, BASmex) Členka Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Pedsedníčka a členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: filológia, II. stupeň štúdia
Študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (Ajm) Členka Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Predsedníčka a členka komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS), študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: britské a americké štúdiá, denná a externá forma (BASd, BASdex) Členka Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: filológia, III. stupeň štúdia
Študijný program: Právo v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a francúzskom jazyku (PLB4d) Členka Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Právo, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
KAaA/MKTMVd/15 Moderné kritické teórie a metódy výskumu v britských a amerických štúdiách - britské a americké štúdiá, denná a externá forma (BASd, BASdex), III. stupeň štúdia
KAaA/SMTm/15 Semiotika mediálneho textu pre BASm d ext - britské a americké štúdiá, denná a externá forma (BASm, BASmex), II. stupeň štúdia
KAaA/UKACb/15 (KAaA/UKACbEXT) Umenie a kultúra Veľkej Británie pre BASb d (ext) - britské a americké štúdiá, denná a externá forma (BASb, BASbex), I. stupeň štúdia
KAaA/BAST2/15 Britské a americké štúdiá 2 - Umenie a kultúra Veľkej Británie a USA pre BASb komb - Medziodborové štúdium britských a amerických štúdií (podprogram) (BASbm), I. stupeň štúdia
KAaA/PIVBUSEm/21 Politické inštitúcie Veľkej Británie a USA pre AJaLm AJEIEm - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (Ajm), II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: neslovanské jazyky a literatúry, Členka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: filológia
Vybrané publikácie

ID: 236264 | Developing Academic English in Speaking and Writing [textový dokument (print)] / Tomaščíková, Slávka [Autor, 50%] ; Rozenfeld, Július [Autor, 50%] ; Körtvélyessy, Lívia [Recenzent] ; Kominarecová, Edita [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – 154 s. [6,8 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8152-960-3

ID: 236107 | Visualisation of digital media discourses: a case study of Russian language esport media / Tomaščíková, Slávka [Autor, 60%] ; Boguslavskaya, Vera [Autor, 20%] ; Sharakhina, Larisa V. [Autor, 20%]. – SCOPUS, WoS Core Collection In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [elektronický dokument] : Electronic on-line journal. – Prešov (Slovensko) : SKASE. – ISSN (online) 1336-782X. – Roč. 17, č. 5 (2020), s. 192-201 [online] (2020 JIF=0,26; 2020 Q3 (Language & Linguistics); Q4 (Linguistics) ESCI; 2020 ERIH PLUS).

ID: 195044 | Derivational networks in Russian / Shevchenko, Viacheslav [Autor, 50%] ; Tomaščíková, Slávka [Autor, 50%]. – [recenzované] (kapitola evidovaná v databáze SCOPUS) In: Derivational Networks Across Languages (Volume 340) [textový dokument (print)] / Körtvélyessy, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Bagasheva, Alexandra [Zostavovateľ, editor] ; Stekauer, Pavel [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlín (Nemecko) : Walter de Gruyter, 2020. – ISBN 978-3-11-068649-4. – ISBN (elektronické) 978-3-11-068663-0. – ISBN (elektronické) 978-3-11-068680-7. – ISSN 1861-4302, s. 75-83 [tlačená forma] [online]

ID: 200018 | Postmillennial Trends in Anglophone Literatures, Cultures and Media [textový dokument (print)] / Šnircová, Soňa [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Tomaščíková, Slávka [Zostavovateľ, editor, 50%]. – 1. vyd. – Newcastle Upon Tyne (Veľká Británia) : Cambridge Scholars Publishing, 2019. – 345 s. – [recenzované]. – ISBN 9781527527096


ID: 67219 | Eugen Ehrlich. Bibliographic index [textový dokument (print)] / Tomaščíková, Slávka [Zostavovateľ, editor, 100%]. – 1. vyd. – Malaga (Španielsko) : Vernon Press, 2018. – 350 s. – [recenzované]. – ISBN 978-1-62273-377-4

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0447/20 (úspešne ukončený projekt)

Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Globálne a lokálne v postmileniárnych anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách.

Obdobie realizácie projektu: 01/2020-12/2022

Postavenie v projekte: Zodpovedná riešiteľka projektu.

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť prieniky medzi teoretickými úvahami o globalizácii, teoretickými úvahami o identite a súčasnými teóriami novej post-postmodernej kultúrnej paradigmy. Táto teoretická báza bola využívaná na skúmanie napätia medzi diskurzom globalizácie a diskurzom o identite, ktoré je prítomné v reprezentáciách globálneho a lokálneho v postmileniárnych anglofónnych kultúrnych produkciách.

Hlavné výstupy projektu:

Hlavnými výstupmi projektu je 40 publikácií riešiteľov z toho:

4 AAA - vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1 AAB - vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách

1 V1 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

1 ACA - vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničných vydavateľstvách

1 ACB - vysokoškolská učebnica vydaná v domácich vydavateľstvách

1 P1 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

4 ADM - vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

V roku 2021 boli riešitelia spoluorganizátormi 9. medzinárodnej konferencie SELICUP: THE GLOBAL AND THE LOCAL IN

POSTMILLENNIAL EUROPE, online, KAA FF UPJŠ Košice, 21.-23.10.2021 a predniesli na nej svoje príspevky.

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0336/16 (úspešne ukončený projekt)

Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu: Postmileniárna sensibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách.

Obdobie realizácie projektu: 01/2016-12/2018

Postavenie v projekte: Zodpovedná riešiteľka projektu.

Stručná charakteristika projektu:

Projekt bol zameraný na vytváranie priesečníkov medzi mužskými teóriami postmileniárnej kultúrnej paradigmy a ženskými teóriami postfeministickej kultúry. S pomocou analýzy reprezentatívnej vzorky literárnych, mediálnych a internetových textov testoval platnosť rozvíjajúcich sa teórií novej kultúrnej paradigmy a zároveň zdôrazňoval rodové aspekty teoretického spracovania súčasných metamodernistických trendov.

Hlavné výstupy projektu:

1. editovaná kniha:

Postmillennial Trends in Anglophone Literatures, Cultures and Media / Editorky Soňa Šnircová, Slávka Tomaščíková. - 1. vyd. - Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - 345 s. - recenzované. - Projekt: Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách - VEGA 1/0336/16. - ISBN 9781527527096. [ŠNIRCOVÁ, Soňa (50%) - TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (50%) ]

2. zorganizovanie dvoch medzinárodných konferencií:

POSTMILLENNIAL SENSIBILITY IN ANGLOPHONE LITERATURES, CULTURES AND MEDIA II, KAA FF UPJŠ Košice, SK, 27.-29.6.2019.

POSTMILLENNIAL SENSIBILITY IN ANGLOPHONE LITERATURES, CULTURES AND MEDIA I, KAA FF UPJŠ Košice, SK, 29.6.-1.7.2017.

Registračné číslo projektu: IPPH2020 vvgs-2020-1637 (úspešne ukončený projekt)

Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Názov projektu: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách.

Obdobie realizácie projektu: 11/2020-10/2021

Postavenie v projekte: Zodpovedná riešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

V projekte IPPH2020 išlo o identifikáciu a zmapovanie stimulov a stratégií pre rodovú rovnosť v obsahu výskumu na UPJŠ v Košiciach v porovnaní so stavom na partnerských univerzitách v strednej, východnej a južnej Európe, a o propagáciu vedy, jej kvality a spoločenského významu získaných vedomostí, technológií a inovácií bez androcentrickej zaujatosti.

Hlavné výstupy projektu:

1. Diseminačný a popularizačný seminár ku výstupom projektu, 27.10.2021.

2. Štyri publikácie riešiteliek projektu:

Gender and Genre: From the Female Bildungsroman to the Postfeminist Coming-of-Age Novel / Soňa Šnircová. - recenzované. - Projekt: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách - VVGS 2020-1637. In: Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики=Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics. - ISSN 2079-6021. - č. 3 (2021), s. 243-253. - DOI 10.29025/2079-6021-2021-3-243-253 [ŠNIRCOVÁ, Soňa (100%) ]

Intercultural Communication, Cultural Code-Switching, Gender and Food / - recenzované. - Projekt: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách - VVGS 2020-1637. In: Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики=Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics. - ISSN 2079-6021. - č. 3 (2021), s. 122-130. - DOI

10.29025/2079-6021-2021-3-122-130 [TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ]

Gendered Discourse and Asexuality in Postmillennial Media [elektronický zdroj] / Petra Filipová. - Projekt: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách - VVGS 2020-1637. In: SKASE journal of literary and cultural studies. - ISSN 2644-5506. - Roč. 3, č. 1 (2021), s. 51-59, online. - Spôsob prístupu: http://www.skase.sk/Volumes/SJLCS05/pdf_doc/05.pdf. [FILIPOVÁ, Petra (100%) ]

Gender equality as a matter of care for the "caring university" [elektronický zdroj] / Adriana Jesenková.- Projekt: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách - VVGS VVGS-2020-1637. In: SKASE Journal of Literary and Cultural Studies. - ISSN 2644-5506. - Roč. 3, č. 1 (2021), s. 60-69, online. [JESENKOVÁ, Adriana (100%) ]

Registračné číslo projektu: APVV-19-0003 (prebiehajúci projekt)

Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Onomatopoja - čo sa skrýva v mene?

Obdobie realizácie projektu: 07/2020-06/2024

Postavenie v projekte: Riešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Tento projekt je zameraný na zmapovanie rôznych teoretických prístupov ku kľúčovým otázkam:

(i) miesto onomatopojí v lexikone

(ii) vzťah medzi onomatopojami a interjekciami

(iii) vzťah medzi onomatopojami a ideofónmi

(iv) úloha zvukového symbolizmu v onomatopojach

(v) diachrónne aspekty onomatopojí

(vi) úloha onomatopojí pri osvojovaní si jazyka

(vii) úloha onomatopojí v znakovej reči

Empirická časť výskumu sa sústreďuje na zmapovanie fonologických, morfologických, slovotvorných, syntaktických a sémantických charakteristík onomatopojí v 90 jazykoch sveta, analýzu a typologické vyhodnotenie získaných údajov.

Výskum v súčasnosti prebieha. Ako hlavný výstup sa plánuje vydanie monografie v prestížnom svetovom vydavateľstve.

Webstránka projektu: http://www.skase.sk/onomatoproject/Home.html

Registračné číslo projektu: APVV-16-0035 (úspešne ukončený projekt)

Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu: Výskum mimojazykových faktorov pri tvorení a interpretácii nových slov.

Obdobie realizácie projektu: 07/2017-06/2021

Postavenie v projekte: Riešiteľka

Stručná charakteristika projektu:

Existuje veľa spôsobov, akým sú používatelia jazyka kreatívni pri tvorení a interpretácii nových pomenovaní. Predmetný výskum prepája psychológiu, jazykovedu, psychoolingvistiku a sociolingvistiku a je prvým svojho druhu vo svete. Projekt sa zameral jednak na teoretické aspekty kreativity pri tvorení a interpertácii nových pomenovaní a jednak na experimentálny výskum so zapojením vyše 700 respondentov. Údaje z tohto projektu poukazujú na rozdiely v kreativite v závislosti od veku a pohlavia používateľov jazyka aj vo väzbe na jednotlivé parametre kreativity. Výsledky tohto projektu otvárajú cestu novému smeru bádania v rámci prepojenia tvorenia a interpretácie pomenovaní, teda oblastí, ktoré sa doposiaľ skúmali samostatne.

Hlavné výstupy projektu:

Körtvélyessy, Lívia, Štekauer, Pavol and Kačmár, Pavol. 2022. Creativity in word-formation

and word-interpretation. Creative potential and creative performance. Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/languages-linguistics/morphology/creativity-word-formation-and-word-interpretation-creative-potential-and-creative-performance

Körtvélyessy, Lívia, Štekauer, Pavol and Kačmár, Pavol. 2021. On the role of creativity in

the formation of new complex words: Linguistics,

vol. 59(40): 1017-1055. (CC)

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ling-2020-0003/html

Körtvélyessy, L., Štekauer, P., Kačmar, P. 2020. On the influence of creativity upon the

interpretation of complex words. The Mental Lexicon 15(1): 142-160. (WoS)

https://benjamins.com/catalog/ml.00018.kor

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzity, ČR / The Czech Republic: Palackého univerzita v Olomouci / Palacky University in Olomouc (2007), Metropolitná univerzita v Prahe / Metropolitan University in Prague (2018), Francúzsko / France: Université Paris 13 Nord (2000, 2004, 2005, 2010), Université Paris 7 Diderot (2014) Rumunsko / Romania: West University in Timisoara (2019) Španielsko / Spain: Universidad Jaén (2003), Universidad Huelva (2017), Universitat de les Illes Balears (2012, 2017, 2018), Universitat Valencia (2016, 2018) Taliansko / Italy: Universita di Genoa (2018); Rusko / Russia: Sankt Petersburg State University (2016, 2019) Ukrajina / Ukraine: Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University (2016, 2018) Uzbekistan: State Medical Institute in Buchara (2019), od 2000, Individuálne mobility v programe Erasmus+
Univerzity, Universita di Torino, Taliansko / Italy, 21.8.-29.8.2010; University in Aarhus, Dánsko / Denmark, 20.8.-26.8.2008; University of London, UK, 9.8.-2.9.2006, 2006, 2008, 2010, Individuálne granty na účasťna aktivitách ďalšieho vzdelávania v rámci programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG a SOCRATES-Comenius
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukrajina, 25.9.-22.10.2017, 2.10-17.10.2021, Krátkodobý výskumný pobyt
University of Ulster, Belfast, UK, 1.-30.6.1998, Krátkodobý výskumný pobyt
Centre for British and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, Coventry, UK, 13.1.-20.2.1997, Krátkodobý výskumný pobyt
Centre for British and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, Coventry, UK, 1.7.-3.8.1996, Krátkodobý výskumný pobyt
Organizačné aktivity
Vedúca katedry - Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2008
Predsedníčka a členka Komisie VVGS - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016-2019
Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015-2019
Prorektorka pre zahraničné vzťahy na UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011-2015
Členka a podpredsedníčka Akademického senátu UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007-2011
Prorektorka pre zahraničné vzťahy na UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2023

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FF