PhDr. Soňa Dobiašová, PhD.

Email:
sona.dobiasova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P232
Telefón:
+421 55 234 7174

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: politológia - filozofia, 2003, FF PU v Prešove
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: 3.1.8 Teória politiky, 2012, FF UPJŠ Košice
Aktuálna pedagogická činnosť
Dejiny sociálno - politického myslenia I, II Filozofické základy etiky Politická teória N. Machiavelliho Tolerancia a intolerancia Pluralita ako hodnota postmoderny Etika politiky Teória štátu a práva
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Aktuálna tvorivá činnosť
KEGA 021UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach 2016-2018 Riešiteľka VEGA "1/0129/18" "Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?" 2018 - 2020 Riešiteľka
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAB Idea v Hegelovej politickej filozofii / Soňa Dobiašová ; recenzenti Marcela Gbúrová, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Bardejov : Fotopress, 2017. - 94 s. - ISBN 9788089577019. [DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]
ADF Idea štátu v politických názoroch G. W. F. Hegela / Daniel Dobiaš, Soňa Dobiášová. - Č. projektu: VEGA 1/0675/12. In: Studia Politica Slovaca. - ISSN 1337-8163. - Roč. VI, č. 1 (2013), s. 5-13. [DOBIAŠ, Daniel (50%) - DOBIAŠOVÁ, Soňa (50%) ]
AED Idea moderného štátu v dialektickej perspektíve hľadania slobody (medzi Heglom a Štúrom) / Soňa Dobiašová, Daniel Dobiaš ; recenzenti Svetozár Krno, Miroslav Pekník. In: Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524509. - S. 77-86. [DOBIAŠOVÁ, Soňa (50%) - DOBIAŠ, Daniel (50%) ]
AED Princíp všeobecnosti a zvláštnosti v štáte v intenciách Hegelovej idey rozumu / Soňa Dobiašová ; recenzenti Peter Horváth, Miroslav Pekník. In: Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 9788081525407. - S. 239-247. [DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]
AED Sloboda ako základný predpoklad multikulturalizmu / Soňa Dobiašová. - Rec. Miroslav Pekník, Theodor Hudeček. In: Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. - Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009. - ISBN 9788055500003. - S. 368-382. [DOBIAŠOVÁ, Soňa]
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
členka prípravných výborov vedeckých konferencií Košické politologické dialógy 2016, 2017 členka Slovenského združenia pre politické vedy