FF

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.   EN

Email:
sona.lovasova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/sona.lovasova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSP - Katedra sociálnej práce
Miestnosť:
S318
Telefón:
+421 55 234 7125
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-6163-669X
Študentky a študentov sociálnej práce učím na UPJŠ od roku 2006. V odbore sociálna práca som jednou z prvých vysokoškolsky vzdelaných sociálnych pracovníčok, ktorá pôsobí v akademickej oblasti. Počas rokov pôsobenia na UPJŠ som sa venovala rôznym témam a cieľovým skupinám. Keďže od roku 2000 pôsobím v dištančnom poradenstve na Linke detskej dôvery, blízkou klientskou skupinou sú pre mňa mladí ľudia a adolescenti. Výskumne som sa zaoberala klientským násilím v sociálnej práci, zmysluplnosťou života u adolescentov i starostlivosťou o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti. Aktuálne sa venujem rizikovému správaniu v adolescencii, pričom ma zaujímajú predovšetkým možnosti využitia sociálnej práce pri prevencii a intervencii rôznych foriem rizikového správania. Svoje skúsenosti odovzdávam nielen študentom. Som presvedčená, že sociálnu prácu treba propagovať v odbornej aj laickej verejnosti, aby sa jej možnosti na Slovensku dokázali rozvinúť naplno. Preto poznatky, ktoré nadobúdam výskumne i praxou rada postupujem aj ako lektorka pre vzdelávanie iných odborníkov, či ako externá expertka.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2002, sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, sociálna práca
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 3.1.14 sociálna práca

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: SPFb, SPFbex, SPFb-e Sociálna práca (osoba zodpovedná za študijný program /OZŠP/, členka Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, členka komisie pre štátne záverečné skúšky), študijný odbor: sociálna práca, 1. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFm, SPFmex, SPFm-e Sociálna práca (členka Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, členka komisie pre štátne záverečné skúšky), študijný odbor: sociálna práca, 2. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: ISPd, ISPdex - Integratívna sociálna práca (členka Odborovej komisie /OK/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, členka komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác), študijný odbor: sociálna práca, 3. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFmK, SPFmexK, SPFm-eK Sociálna práca s konverzným ročníkom (členka Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, členka komisie pre štátne záverečné skúšky), študijný odbor: sociálna práca, 2. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KSP/MTSP1/15; KSP/MTSPk/15 Metódy a techniky sociálnej práce 1 - Sociálna práca, 1. stupeň štúdia
KSP/MTSP2/15; KSP/MTSP2k/15 Metódy a techniky sociálnej práce 2 - Sociálna práca, 1. stupeň štúdia
KSP/SPsRK/15 Sociálna práca s rizikovým klientom - Sociálna práca, 1. stupeň štúdia
KSP/MpSP/15/Manažment pre sociálnu prácu - Sociálna práca, 1. stupeň štúdia
KSP/PaPvSP/15 Plánovanie a projektovanie v sociálnej práci - Sociálna práca, 2. stupeň štúdia
KSP/PvSPd/14 Projektovanie v sociálnej práci - Integratívna sociálna práca, 3. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Sociálna práca (členka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie /ROHIK/), študijný odbor, ku ktorému je priradený: sociálna práca
Vybrané publikácie

93775 [ADC] RÁCZOVÁ, B., HRICOVÁ, M., LOVAŠOVÁ, S. 2018. Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov. In Československá psychologie, LXII(6), s. 552-564, IF 0,193

82986 [ADC] MESÁROŠOVÁ, M., LOVAŠ, L., KOVEROVÁ, M., RÁCZOVÁ, B., NEZKUSILOVÁ, J., LICHNER, V., LOVAŠOVÁ, S., HALACHOVÁ, M. 2018. Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. In Československá psychologie, LXII(5), s. 447-461, IF 0,193

451257 [ADE] VAŠKOVÁ, A., LOVAŠOVÁ, S. 2021. Implementácia informačno-komunikačných technológií do praxe sociálnej práce vo vybraných cieľových skupinách. Sociální práce/Sociálna práca, 21 (6), 19-40

1024440 [ADE] LOVAŠOVÁ, S., LOVAŠ, L., DZIMKOVÁ, N. 2022. Význam identifikácie výchovných štýlov v sociálnej práci a ich súvislosť s osamelosťou adolescentov. Fórum sociální práce, 2, 34-47

308146 [AAB] LOVAŠOVÁ, S. 2021. Adolescencia ako obdobie rizika: rizikové správanie v adolescencii a jeho identifikácia. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ.

Vybrané projekty

14-0921 Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/15-06/19

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overenie predpokladu, že starostlivosť o seba je prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Okrem uvedeného, zameral sa na konkrétnu elimináciu negatívnych dôsledkov prostredníctvom vytvorenia intervenčného programu orientovaného na starostlivosť o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti na Slovensku.

1/0754/21 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: "Push-pull" sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce

Obdobie realizácie projektu: 01/21-12/23

Postavenie v projekte: zodpovedná riešiteľka

Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je zostaviť model „push-pull“ sociálnych a rodinných prediktorov radikalizácie adolescentov a overiť predpoklad, že proces radikalizácie je ovplyvňovaný konkrétnymi operacionalizovanými faktormi. Projekt korenšponduje s pracovnými poliami sociálnej práce a modelované prediktory sú ovplyvniteľné jej nástrojmi. Čiastkovo sa orientuje na exploráciu procesu radikalizácie adolescentov v podmienkach SR a jeho identifikáciu. Výsledkom projektu bude model významných sociálnych a rodinných „push-pull“ prediktorov procesu radikalizácie adolescentov.

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

1/0285/18 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti

Obdobie realizácie projektu: 01/18 - 12/20

Postavenie v projekte: spoluriešiteľka

Stručná charakteristika projektu: Ambíciu riešiteľov projektu sa podarilo uskutočniť a to: preskúmať vzťah medzi osamelosťou adolescentov a ich rizikovým správaním a vytvoriť nástroj na meranie osamelosti uvádzanej cieľovej skupiny. Výskum preukázal, že existuje korelácia medzi prežívaním osamelosti a výskytom rizikového správania klientov sociálnej práce. Kolektív grantovej úlohy zároveň navrhol nástroj na meranie osamelosti ako možný prevenčný prostriedok v sociálnej práci s klientmi a klientkami.

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
FF Karlovej univerzity v Prahe, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, 04/2021, Erazmus +
Organizačné aktivity
Členka Vedeckej rady FSE UJEP - Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, od 2021
Členka - Odborová komisia PhD. FF UPJŠ, od 2016
Členka - Odborová komisia PhD. FZaSP TRUNI, od 2021
Členka - Medzinárodná vedecká komisia CER SCIEMCEE, od 2018
Odborná posudzovateľka VEGA projektov - Vedecká grantová agentúra VEGA, od 2017
Posudzovateľka projektov - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, od 2021
Členka vedeckej rady FF UPJŠ - Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2023
recenzent - Rozprawy spoleczne/Social Dissertations, od 2023
poradkyňa v univerzitnom poradenskom centre UNIPOC - Univerzitné poradenské centrum, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
zodpovedná riešiteľka: VEGA 1/0332/12 Analýza vybraných rizikových faktorov klientského násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientského násilia a prípravu sociálnych pracovníkov - Národné zmapovanie výskytu násilia klientov voči sociálnym pracovníkom na Slovensku VEGA 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce riešiteľka: APVV-14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií IRES – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť, NFP 26110230130- Tvorca študijného plánu v anglickom jazyku VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti VEGA 1/0282/12 Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie
Medzinárodná spolupráca
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Iné
Členka správnej rady a garantka sociálneho poradenstva Linky detskej dôvery (OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka)
Zaujímavé linky
www.linkadeti.sk

Ďalšie informácie


FF