FF

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.   EN

Email:
sona.snircova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/sona.snircova
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KAaA - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Miestnosť:
P117
Telefón:
+421 55 234 7193
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-3849-0175

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 1993, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, filozofia- anglický jazyk
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove , Filozofická fakulta, 2007, 81-02-9 literárna veda
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2016, 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry, britské a americké štúdiá

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: BASb britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP) , Predseda Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predseda/ člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 11. - filológia, I stupeň štúdia
Študijný program: BASbex - britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP) , Predseda Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predseda/ člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 11. - filológia, I stupeň štúdia
Študijný program: BASbm -Medziodborové štúdium britských a amerických štúdií (podprogram)- Osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP) , Predseda Rady študijného programu (RŠP), Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), predseda/ člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 11. - filológia, I stupeň štúdia
Študijný program: BASm - britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Rady študijného programu , predseda/ člen komisie pre ŠZS komisie pre ŠZS(RŠP), študijný odbor: 11. - filológia, II stupeň štúdia
Študijný program: BASmex - britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Rady študijného programu (RŠP), predseda/ člen komisie pre ŠZS komisie pre ŠZS, študijný odbor: 11. - filológia, II stupeň štúdia
Študijný program: Ajm - UAP - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Rady študijného programu (RŠP), predseda/ člen komisie pre ŠZS komisie pre ŠZS, študijný odbor: 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy, II stupeň štúdia
Študijný program: BASd - britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: 11. - filológia, III stupeň štúdia
Študijný program: BASdex - britské a americké štúdiá - Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: 11. - filológia, III stupeň štúdia
Profilové predmety
KAaA/UKLI2b/15 (KAaA/UKLI2bEXT/15, KAaA/UKLI2/21) Dejiny britskej literatúry 2 pre BASb d ( BASb ext, BASb komb AJEIEb) - BASb (BASbex, BASbm) - britské a americké štúdiá (denné, externé), medziodborové štúdium britských a amerických štúdií (podprogram), I. stupeň štúdia
KAaA/USLI2b/15 (KAaA/USLI2/21) Dejiny americkej literatúry 2 pre BASb d ext (BASb komb AJEIEb) - BASb (BASbex, BASbm) - britské a americké štúdiá (denné, externé), medziodborové štúdium britských a amerických štúdií (podprogram), I. stupeň štúdia
KAaA/VKSLm/15 (KAaA/VKSLmu/15) Moderné literárne smery pre BASm d (BASm ext, AJALm) - BASm (BASmex) - britské a americké štúdiá (denné a externé štúdium), Ajm - UAP - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), II. stupeň štúdia
KAaA/LVMKd/21 Literárnovedná metodológia a literárna kritika so zameraním na anglosaskú oblasť - BASd - britské a americké štúdiá (denné štúdium), III stupeň štúdia
KAaA/LVKd/15 Literárna veda a kritika 20. storočia so zameraním na anglosaskú oblasť - BASdex - britské a americké štúdiá (externé štúdium), III stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: HKNJaL - habilitačné a inauguračné konanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry, Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: 11. - filológia
Vybrané publikácie

ID: 277616 | Girlhood in British Coming-of-Age Novels: The Bildungsroman Heroine Revisited / Šnircová, Soňa – 1. vyd. – Newcastle upon Tyne (Veľká Británia) : Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 110 s. – ISBN 978-1-5275-0304-5

ID: 110327 | Literary Studies in English in Slovakia / Šnircová, Soňa. – SCOPUS In:Studies of Anglophone Literatures in Central Europe / Krajka, Wieslaw [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Berlín (Nemecko) : Peter Lang, 2018. – ISBN 978-3-631-76353-7, s. 75-96

ID: 415747 | Art, Depth and Affect in Winter: Metamodernist Contexts of Ali Smith's Novel / Šnircová, Soňa – DOI 10.24193/subbphilo.2021.2.11. – WOS CC In:Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Philologia. – Cluj-Napoca (Rumunsko) : Universitatea Babes-Bolyai. – ISSN 1220-0484. – ISSN (online) 2065-9652. – Roč. 66, č. 2 (2021), s. 159-174

ID: 439508 | Metamodern Sensibility in Jenni Fagan's The Waken / Šnircová, Soňa – DOI 10.5817/BSE2021-1-13. – SCOPUS

In:Brno studies in English . – Brno (Česko) : Masarykova univerzita. – ISSN 0524-6881. – ISSN (online) 1805-0867. – Roč. 47, č. 1 (2021), s. 243-254 (IF O.O7, Q3).

ID: 87636 | Postfeminist Trends in Contemporary Young Adult Literature: The Reassessment of the Victim/Perpetrator Binary in Helen Cross's My Summer of Love / Šnircová, Soňa In: Collection of Papers of the Faculty of Philosophy of the University Priština . – Priština (Srbsko) : University of Priština. – ISSN 0354-3293. – ISSN (online) 2217-8082. – Roč. 48, č. 3 (2018), s. 91-104

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu: VEGA1/0447/20 (prebiehajúci projekt) Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

republiky a Slovenskej akadémie vied


Názov projektu: Globálne a lokálne v postmileniárnych anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách.


Obdobie realizácie projektu:01/2020-12/2022


Postavenie v projekte: zástupkyňa zodpovednej riešiteľky projektu.


Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť prieniky medzi teoretickými úvahami o globalizácii, teoretickými úvahami o identite a súčasnými teóriami novej post-postmodernej kultúrnej paradigmy. Táto teoretická báza je využívaná na skúmanie napätia medzi diskurzom globalizácie a diskurzom o identite, ktoré je prítomné v reprezentáciách globálneho a lokálneho v postmileniárnych anglofónnych kultúrnych produkciách.


Link na vybraný výstup::https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/144303

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=959321

Registračné číslo projektu: VEGA 1/0336/16 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied


Názov projektu: Postmileniárna sensibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách.


Obdobie realizácie projektu: 01/2016-12/2018


Postavenie v projekte: zástupkyňa zodpovednej riešiteľky projektu.


Stručná charakteristika projektu:

Projekt bol zameraný na vytváranie priesečníkov medzi mužskými teóriami postmileniárnej kultúrnej paradigmy a ženskými teóriami postfeministickej kultúry. S pomocou analýzy reprezentatívnej vzorky literárnych, mediálnych a internetových textov testoval platnosť rozvíjajúcich sa teórií novej kultúrnej paradigmy a zároveň zdôrazňoval rodové aspekty teoretického spracovania súčasných metamodernistických trendov.


Link na vybraný výstup:

https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-2709-6

 

Registračné číslo projektu: IPPH2020 vvgs-2020-1637, Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Názov projektu: Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách.


Obdobie realizácie projektu:11/2020-10/2021


Postavenie v projekte: riešiteľka


Stručná charakteristika projektu:

V projekte IPPH2020 išlo o identifikáciu a zmapovanie stimulov a stratégií pre rodovú rovnosť v obsahu výskumu na UPJŠ v Košiciach v porovnaní so stavom na partnerských univerzitách v strednej, východnej a južnej Európe, a o propagáciu vedy, jej kvality a spoločenského významu získaných vedomostí, technológií a inovácií bez androcentrickej zaujatosti.


Link na vybraný výstupy:


http://philjournal.ru/en/issues/Current%20Issue/?ELEMENT_ID=2138

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Niši, Niš, Srbsko, 25.4.-29.4. 2017, Erasmus+ mobilita
Petrohradská štátna univerzita, Petrohrad, 4.7. -9.7. 2018, Erasmus+ mobilita
Saint Louis University, Madrid, Španielsko, 17- 19. 10. 2008, Grant programu celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius – ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, č. 81530813/PO
Thames Valley University, Londýn, 16.1.1995 – 3. 2. 1995, Individividuálny študijný pobyt, Tempus/Erasmus grant
Bolton Institute of Higher Education, Bolton, Veľká Británia/Bolton, Great Britain, 11.7.-17.7 2001, Socrates/Erasmus mobilita
Bolton Institute of Higher Education, Bolton, Veľká Británia/Bolton, Great Britain, 3.7.-14.7. 2000, Socrates/Erasmus mobilita
Centre for British and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, Coventry, UK, Január 1996, Individuálny študijný pobyt financovaný British Council
Organizačné aktivity
editorka časopisu SKASE JOURNAL OF LITERARY AND CULTURAL STUDIES (SJLCS) - SKASE - Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny, 2019-
katedrová Erasmus koordinátorka - Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UPJŠ, 2015-
členka BRICCS - British and comparative cultural studies: identities and representation research team - Univerzita na Baleárskych ostrovoch, 2021-
členka IAUPE - International Association of Professors of English, 2016-
hlavná organizátorka medzinárodnej konferencieTHE GLOBAL AND THE LOCAL IN POSTMILLENNIAL EUROPE 9th International SELICUP Conference 21-23 OCTOBER 2021 - konferencia spoluorganizovaná Katedrou anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ, SKASE, výskumným tímom BRICCS na Univerzite na Baleárskych ostrovoch a výskumým tímom The ‘21st-Century Anglophone Literatures: Narrative and Performative Spaces’ Research Network, október 2020-október 2021

Ďalšie informácie


FF