FF

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.   EN

Email:
stefan.sutaj@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/stefan.sutaj
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KH - Katedra histórie
Miestnosť:
P220
Telefón:
+421 55 234 7157
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-2880-0574
Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. je profesorom slovenských dejín na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Je emeritným vedeckým pracovníkom Spoločenskovedného ústavu – Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Venuje sa problematike národnostných menšín, národnostnej politiky, politickým stranám a regionálnym dejinám Košíc v 20. a na začiatku 21. storočia, v kontexte dejín strednej Európy. Túto problematiku sa usiluje sprostredkovať študentom v rámci svojej pedagogickej činnosti. Bol riešiteľom viacerých projektov APVV, VEGA, podieľa sa na vedeckých projektoch s partnermi v zahraničí.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Pedagogická fakulta, 1977, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov dejepis-slovenský jazyk
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Historický ústav SAV, 1985, história
Titul docent:
Prešovská univerzita v Prešove, 2002, história
Titul profesor:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005, slovenské dejiny
Titul DrSc.:
Historický ústav SAV, 2004, história

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: história, študijný odbor: historické vedy, Mgr. stupeň štúdia
Študijný program: Slovenské dejiny, študijný odbor: historické vedy, PhD. stupeň štúdia
Profilové predmety
Dejiny Slovenska V - medziodborové štúdium histórie, bc stupeň štúdia
Dejiny Slovenska po roku 1945 - história, bc stupeň štúdia
Historický proseminár I - história jednoodborová, bc stupeň štúdia
Historický proseminár II - história, bc stupeň štúdia
Slovensko v povojnovom Československu - história, Mgr. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Slovenské dejiny, študijný odbor, ku ktorému je priradený: historické vedy
Vybrané publikácie
AAB ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk – Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945-1948). Košice : ŠafárikPress, 2018, 193 s. ISBN 978-80-8152-678-7

AAB ŠUTAJOVÁ, Jana – ŠUTAJ, Štefan . Nationality Policy in Slovakia 2004 – 2018 (Selected Aspects of Hungarian Minority Policy). Prešov : Universum, 2020, 222 s. ISBN: 978-80-89946-18-1. (50%) SvU https://svusav.sk/storage/uploads/publikacie/pdf/2020-SUTAJOVA-SUTAJ-Nationality-Policy-2004-2018-s-doplnkom.pdf

AED ŠUTAJ, Štefan. Andrej Maťašík – politik a kňaz (paradoxy slovenskej povojnovej politiky). In MICHÁLEK, Slavomír a kol. Obraz a odraz osobností modernej doby. K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Bratislava : Veda, 2019, s. 339-366. ISBN 9788022417334

AEC ŠUTAJ, Štefan. Interdisciplinary Accesses in the Researches of the Slovak-Hungarian Relationships in History. Possibilities of Cooperation of the Humanitarian and Social Sciences. In Ieda, Osamu – Nagayo, Susumu. Transboundary Symbiosis over the Danube: Re.thinking the mening of Symbiosis-Past, Present And Future. Tokyo : Waseda University Press, 2018, p. 77 – 92. https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=2926

AAB ŠUTAJ, Štefan – ŠUTAJOVÁ, Jana. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie). / recenzovali László Szarka a Miroslav Michela. 1 vyd. Košice : Šafárikpress, 2022, 548 s. https://doi.org/10.33542/VOM-0165-0 ISBN 978-80-574-0164-3 (tlačená publikácia) ISBN 978-80-574-0165-0 (e-publikácia)

https://unibook.upjs.sk/sk/historia/1806-vymena-obyvatelstva-medzi-ceskoslovenskom-a-madarskom-v-rokovaniach-ceskoslovensko-madarskej-zmiesanej-komisie [40,19 AH]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

APVV-15-0475

Názov projektu:

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)

Obdobie realizácie projektu:

07/16 – 12/20

Postavenie v projekte:

Zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu bude analýza tendencií vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004-2014 a to najmä: stratégia národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (vzťahy majority a minority, slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, rómska problematika...). Integrálnou súčasťou je aj realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov, so zachovaním, v záujme možnosti komparácie, metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004, „ Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti“.

 

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

Call: HORIZONT2020 — H2020-MSCA-ITN-2016/; Číslo projektu 721933 –

Názov projektu

UrbanHist: 20th Century European Urbanism (UrbanHist) - Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus.

Obdobie realizácie projektu:

2016- 2020

Postavenie v projekte

riešiteľ/školiteľ

Stručná charakteristika projektu

Doktorandský program univerzít v Nemeckou, Španielsku, Švédsku a UPJŠ, spolupráci s ďalším 9 pracoviskami v Európe. Štefan Šutaj bol školiteľom dvoch doktorandov, členom etickej komisie projektu.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č.1/0316/19 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike

Obdobie realizácie projektu:

01/19-12/22

Postavenie v projekte: 

Zodpovedný riešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Projekt sa zaoberá jedným z významných aspektov  československo-maďarských vzťahov, výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Nadväzuje na predchádzajúce výskumy v tejto oblasti a jeho cieľom je uskutočniť  rozsiahly a dôsledný výskum problematiky a získať komplexné štatistické dáta k problematike výmeny a zhodnotiť ich v historické súvislostiach v československej, slovenskej a zahraničnej politike.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č.1/0212/15 Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Názov projektu:

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)

Obdobie realizácie projektu:

01/15 – 12/18

Postavenie v projekte:

Zodpovedný riešiteľ

Krátka charakteristika projektu:

Projekt v nadväznosti na projekt Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie) sa zaoberal problematikou vplyvu významných aj menej významných osôb na dejiny Košíc. Zároveň sledoval Košice ako priestor pre činnosť významných osobností, ktoré ovplyvnili vývoj v stredoeurópskom regióne. 

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
A Sechényi Könyvtár Nemzetiségi Kutatóintézete Výskumný ústav pre menšiny pri Szechényiho knižnici, Budapešť, máj 1989 (7 dní), výskumný pobyt
Institut du temps présent CNRS Paris, Paríž, december 1993 (10 dní), výskumný pobyt+ konferencia
Centre des recherches interdiscipinaires sur l´Allemagne, Paríž, september 2006 (14 dní), výskumný pobyt
Filozoficko-prírodovedná fakulta Slezskej univerzity, Opava, október 2015 (7 dní), výskumný pobyt

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR vedeckovýskumnému kolektívu roka Centra excelentnosti "PROCESY" v roku 2009 * Cena SAV za popularizáciu vedy kolektívu riešiteľov za projekt „Hodina vedy“ v roku 2011* Cena R.W.SETONA-WATSONA PhDr. DUŠANOVI KOVÁČOV, DrSc. a kol. Federácie Slovákov Veľkej Británie (THE Federation of Slovaks of Great Britain) z roku 2011 za propagáciu Slovenska vo Veľkej Británii a knihu Slovakia in History v nakladateľstve Oxford University Press* Medaila k 40. výročiu Právnickej fakulty UPJŠ za rozvoj a spoluprácu – 2013* Medaila k 60.výročiu založenia Slovenskej akadémie vied - 2013* Cena rektora UPJŠ za významný prínos učiteľov a pracovníkov UPJŠ v oblasti vedy a výskumu (2014)* Cena rektora UPJŠ za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť (2014)* Cena mesta Košice (2015)* Cena Vedeckej rady SAV za rok 2021 za riešenie výskumnej úlohy APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)
Projekty
APVV – zodpovedný riešiteľ Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku – APVT č. 21-015202 (2002-2004)* APVV 2008 – 2011 Hodiny vedy – vedecko-popularizačný projekt pre stredné školy v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach * Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. (2006-2009)* Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (2016-2020) VEGA – zodpovený riešiteľ Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti 2009 – 2011* Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)- 2012-2014* Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny) 2015-2018* Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike (2018-2022)*
Medzinárodná spolupráca
Člen Slovensko-maďarskej komisie historikov (1993- ) v rokoch 2005-2014 jej predseda* APVV-MVTS Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti), vedúci projektu (2012-2013)* Spolupráca na zahraničných projektoch Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj (NAKI) (2012-2015) a projekte Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (2018-2021). - Právnická fakulta Univerzita Karlova * Spolupráca s Jagellovská univerzita v Krakove, Slezská univerzita v Opave a Univezita v Miskolci na projekte Vyšehradského fondu: The life and political role of János Esterházy in archival and press Sources a na projekte Strategic Program (Strategic Grant) - Transformation of central European cities in historical development (Kosice, Miskolc, Opava, Krakow) – 2012-2014* Spolupráca na projekte Horizont 2020 - Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus./ UrbanHist: 20th Century European Urbanism - ako koordinátor za CSPV SAV, školiteľ* Člen VR Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe (2017- )* člen vedeckých rád Fakulty verejných politík SU, Filozoficko-prírodovedeckej fakulty SU, a vedeckej rady Slezskej univerzity v Opave (2012-2020)* člen odborovej rady doktorandského štúdia "Moderné dejiny" na FVP SU, člen redakčných rád časopisov v Českej republike a v Poľsku*
Zaujímavé linky
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3325&lang_change=en https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_%C5%A0utaj https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_%C5%A0utaj http://www.lozin.ocu.sk/sk/index.php?ids=35 https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Osobnosti_z_Michaloviec http://en.unionpedia.org/c/%C5%A0tefan_%C5%A0utaj/vs/Hungarians_in_Slovakia
Záľuby
história, záhrada, turistika,

Ďalšie informácie


FF