FF

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.   EN

Email:
tomas.dvorsky@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/tomas.dvorsky
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P232
Telefón:
+421 55 234 7105
ORCID iD:
0000-0003-2084-537X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2014, politológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2016, politológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2020, politické vedy

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KPO/UMP/13 - Úvod do medzinárodnej politiky (KPO/UMPe/13) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/ZAPOL/22 - Zahraničná politika - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/MPOL1/10 - Medzinárodná politika I. (KPO/MPOLeI/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/MPOL2/10 - Medzinárodná politika II. (KPO/MPOLe2/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
KPO/DMV1/15 - Dejiny medzinárodných vzťahov I. (KPO/DMVe1/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/DMV2/15 - Dejiny medzinárodných vzťahov II. (KPO/DMVe2/15) - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/DIPPR/22 - Diplomatický protokol - politológia (denná a externá forma), I. stupeň stupeň štúdia
KPO/TPDIP/21 - Teória a prax diplomacie (KPO/TPDIPe/14) - politológia (denná a externá forma), II. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ID: 515919 | Čínska mäkká moc a slovenská skúsenosť [monografia] / Dvorský, Tomáš [Autor, 100%] ; Husenicová, Lucia [Recenzent] ; Filipec, Ondřej [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022. – 236 s. [12,97 AH] [online]. – ISBN 978-80-574-0128-5

ID: 513899 | The V4 Countries’ Engagement in NATO as an Inner Coherence Indicator / Dvorský, Tomáš [Autor, 100%]

In: 30 Years of the Visegrad Group. Volume 2: Basic Project Ideas and International Reality (2. Basic proces ideas and international reality) [textový dokument (print)] / Kancik-Koltun, Ewelina [Zostavovateľ, editor] ; Mazur, Marta [Zostavovateľ, editor] ; Wojnicki, Jacek [Recenzent]. – 1. vyd. – Lublin (Poľsko) : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. – ISBN 978-83-227-9622-1, s. 53-68 [0,93 AH]

110009 | Contemporary Parliamentary Political Parties in Slovakia / Petriková, Mária [Autor, 50%] ; Dvorský, Tomáš [Autor, 50%] ; Wojnicki, Jacek [Recenzent]

In: Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries / Mazur, Marta [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Lublin (Poľsko) : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – ISBN 978-83-227-9150-9, s. 109-130.

109532 | Interpretácia a percepcia európskej politiky v Čínskej ľudovej republike / Dvorský, Tomáš [Autor, 100%] ; Gbúrová, Marcela [Recenzent] ; Horváth, Peter [Recenzent]

In: Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia [textový dokument (print)] : košické politologické dialógy / Dobiaš, Daniel [Zostavovateľ, editor] ; Eštok, Gabriel [Zostavovateľ, editor] ; Dobiašová, Soňa [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-655-8, s. 391-403 [tlačená forma]

439176 | Predvolebná kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 / Dvorský, Tomáš [Autor, 100%]

In: Voľby 2019/2020: Kam kráčaš demokracia [textový dokument (print)] : Košické politologické dialógy / Dvorský, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; Ruman, Ján [Zostavovateľ, editor] ; Šutajová, Jana [Zostavovateľ, editor] ; Lysý, Jozef [Recenzent] ; Augustín, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae ; Politologický zborník 12 154). – ISBN 978-80-574-0050-9, s. 209-224 [0,88 AH] [tlačená forma]

Vybrané projekty

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

KEGA č. 014UPJŠ-4/2020, Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov projektu:

Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov

Obdobie realizácie projektu:

01/20-12/22

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvoriť moderné vzdelávacie moduly, ktoré by poskytli študentom stredných škôl a univerzitným študentom dôležité poznatky o potrebách aktívneho zapájania sa do verejného života, o možnostiach občianskej a politickej participácie mladých ľudí a o rizikách nedostatku vedomostí o spoločenských a politických procesoch, ich nesprávneho pochopenia alebo nezáujmu o veci verejné vo všeobecnosti. Cieľom projektu je najmä aktivizácia študentov v oblasti vyhľadávania, overovania a sprostredkovania informácií o politických procesoch. Zárukou naplnenia cieľov projektu sú skúsenosti riešiteľov projektu s riešením problematiky sekundárneho analfabetizmu vybraných sociálnych skupín respondentov a ďalších defektných javov v politickom a verejnom života slovenského obyvateľstva po roku 1989.

Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

APVV č. 20-0334, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Názov projektu:

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

Obdobie realizácie projektu:

07/21-06/25

Postavenie v projekte: 

spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu:

Konšpiračné teórie a hoaxy zďaleka nemajú len charakter „nevinných rušivých elementov“ ultrapravicovej či ultraľavicovej scény, ale sú aj serióznou bezpečnostnou hrozbou. Sú pomyselnou rozbuškou napätia, skrývajú v sebe potenciál viesť k zásadnej polarizácii a radikalizácii spoločnosti, ktorá môže perspektívne prerásť do hlbokých vnútorných sociálnych konfliktov, násilností, etnických čistiek, genocíd či dokonca občianskym vojnám a rozvratu spoločenského konsenzu (t. j. existujúcich štátnych hraníc, novému geopolitickému preuspoporiadaniu sveta a pod.). Tento širokospektrálny rozmer, ako aj doposiaľ minimálna reflexia konšpiračných teórií a hoaxov v slovenskom akademickom i laickom prostredí podnietilo kolektív 25 odborníkov z oblasti histórie, politológie, etnológie, religionistiky a bezpečnostných štúdií z troch slovenských univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, UPJŠ Košice), dvoch akadémií univerzitného typu (AOS Liptovský Mikuláš, APZ Bratislava) a dvoch ústavov SAV (Ústav politických vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie), aby vytvorili spoločnú projektovú platformu humanitných a spoločenských vied a pokúsili sa o nový pohľad a novú kontextualizáciu ich významu. Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou, ktoré má ambíciu analyticky prispieť k diskusii o jednom z najdiskutovanejších fenoménov 21. storočia.

Odkaz (hyperlink) na projekt:

https://www.fpvmv.umb.sk/nie-je-to-pravda-ale-mohla-by-byt-konspiracne-teorie-a-hoaxy-v-modernom-vyvoji-slovenska-v-europskom-kontexte


Registračné číslo projektu a plný názov organizácie, ktorá udelila grant:

VEGA č. 1/0321/21

Názov projektu:

Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja 


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Institut pro politiku a společnost, Praha, Česká republika, Nov 2018 – Feb 2019, Erasmus+ stáž
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Bratislava, Slovenská republika, Okt 2018
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Kyjev, Ukrajina, Júl 2019 - Aug 2019
Universum College, Prišina, Kosovo, Máj 2022, Erasmus+, International Staff Week
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poľsko, Apríl 2023, Erasmus+ Staff Training Mobility
The National University of Political Studies and Public Administration, Bukurešť, Rumunsko, Október 2023, Erasmus+ Staff Training Mobility
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevsehir, Turecko, Apríl 2024, Erasmus+ Staff Training Mobility

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty (2019)
Iné
Slovak Journal of Political Sciences (Scopus), člen redakčnej rady

Ďalšie informácie


FF