doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

Email:
tomas.koziak@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KPO - Katedra politológie
Miestnosť:
P224
Telefón:
+421 55 234 7176

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: 1) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia–dejepis; 2) medzinárodná politika; 3) politológia, 1) 1996; 2) 1998; 3) 1999, 1) Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove; 2) Université Libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques, Belgicko; 3) Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: všeobecné dejiny (71-01-9), 2003, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Titul docent
Odbor a program: medzinárodné vzťahy (3.1.5), 2009, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: , , 1) Medzinárodná letná škola International Europe: History and Political Science, Charkovská štátna univerzita, Ukrajina (1996); 2) Medzinárodná letná škola External Relations of the European Union; James Madison College, Michigan State University, USA, Centre Facultaire de Recherches Internationales Université Libre de Bruxelles; Belgicko (1997)
Aktuálna pedagogická činnosť
Základy vedeckej práce - Bc., prednáška / seminár Úvod do medzinárodnej politiky - Bc., prednáška / seminár Dejiny medzinárodných vzťahov I. - Bc., prednáška / seminár Dejiny medzinárodných vzťahov II. - Bc., prednáška / seminár Medzinárodná politika I. - Mgr., prednáška / seminár Medzinárodná politika II. - Mgr., prednáška / seminár Teoreticko-metodologické otázky medzinárodnej politiky - PhD.
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 20
Diplomové: 45
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA 1/0658/16 (2016-2018) Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike - spoluriešiteľ
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
0
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
9
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
17
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
6
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
0
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
AAB Federálna únia a britské projekty európskej integrácie do roku 1945 / Tomáš Koziak. - Prešov : SLOVACONTACT, 2003. - 146 s. - ISBN 8088876117 (brož.). [KOZIAK, Tomáš]
AAB Projects For European Integration in the First Half of the 20th Century / Tomáš Koziak, Gabriel Eštok ; recenzenti Marcela Gbúrová, Ján Liďák. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 156 s. - Č. projektu: Iné granty domáce IRES ITMS 26110230075. - ISBN 9788081523243. [KOZIAK, Tomáš (55%) - EŠTOK, Gabriel (45%) ]
ADF Niektoré aspekty postkomunistickej skúsenosti: fenomén nacionalizmu a reakcia Západu / Tomáš Koziak. In: Politické vedy : časopis pre politológiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. - ISSN 1335-2741. - Roč. IV., č. 3 (2001), s. 38-50. [KOZIAK, Tomáš]
AEC Turkey and human rights in the context of its accession to the EU / Tomáš Koziak, Robert Ištok. In: Elargissement et Politique Européenne de Voisinage = Enlargement and European Neighbourhoud Policy. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - ISBN 9782802726661. - S. 83-92. [KOZIAK, Tomáš - IŠTOK, Robert]
AED Mäkká moc ako nástroj zahraničnej politiky / Tomáš Koziak ; recenzenti Miroslav Pekník, Ján Liďák. In: Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521683. - S. 75-84. [KOZIAK, Tomáš (100%) ]
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium a člen komisie pre obhajoby habilitačných prác na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Člen odborových komisií pre doktorandské štúdium a člen komisie pre obhajoby habilitačných prác na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave Člen redakčnej rady časopisu Polites (ARC Kutná Hora, Česká republika) Člen redakčnej rady časopisu Sociálne a politické analýzy (FF UPJŠ) Člen The Slovak Fulbright Alumni Association Člen vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. sa výskumne zaoberá najmä problematikou teórií a dejín medzinárodných vzťahov. Je autorom, resp. spoluautorom 3 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc, resp. učebných textov a vyše 40 vedeckých publikácií, na ktoré zaznamenal vyše 70 domácich a 40 zahraničných citácií. Prednášal na medzinárodných konferenciách v USA, Francúzsku, Belgicku, Českej republike, na Ukrajine a v Rusku. Bol vedúcim riešiteľom jedného grantu KEGA a zástupcom vedúceho riešiteľa dvoch grantov VEGA. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na riešení ďalších 6 domácich a zahraničných grantov. Získal niekoľko individuálnych zahraničných grantov, napr. od Fulbrightovej komisie, v rámci Civic Education Project, Jan Hus Educational Foundation, International Renaissance Foundation, Tempus a Erasmus+. Vyučoval semester na dvoch univerzitách v USA (v rámci Fulbright Scholar-in-Residence Program), trimester vo Veľkej Británii (program Tempus) a absolvoval dve krátkodobé výučbové mobility v Českej republike (program Erasmus+). K najvýznamnejším oceneniam jeho odbornej práce patrí Cena Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za rok 2003 za najlepšiu vedeckú monografiu v oblasti spoločenských vied a prednesenie Výročnej prednášky Richarda E. Geigera na St. Ambrose University v USA v roku 2006.
Ďalšie aktivity
Člen medzinárodných pozorovateľských misií OBSE v Bosne a Hercegovine (1998 a 2000), Kosove (2001) a Bielorusku (2004). Vyžiadané prednášky pre domáce a zahraničné inštitúcie (napr. The World Affairs Council of the Quad Cities, Battendorf, USA; The National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, USA; Rotary Club Kewanee, USA; Academia Rerum Civilium, Česká republika; Metodicko-pedagogické centrum, Prešov). Hodnotiteľ grantov VEGA a KEGA a recenzent vedeckých publikácií na Slovensku a v zahraničí. Pravidelné komentovanie politických udalostí pre slovenské a zahraničné médiá (podľa Newton media od roku 2012 jeden z piatich najcitovanejších analytikov politiky na Slovensku). Člen Akademického senátu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (2010-2015). Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (2000-2003, 2007-2010).