FF

doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.   EN

Email:
vladimir.lichner@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/vladimir.lichner
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSP - Katedra sociálnej práce
Miestnosť:
S307
Telefón:
+421 55 234 7194
ORCID iD:
0000-0002-8726-6340
Od ukončenia doktorandského štúdia pôsobím ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach a venujem sa vzdelávaniu teoretických, historických, metodologických a štatistických aspektov sociálnej práce a na výučbu poradenských spôsobilostí budúcich sociálnych pracovníkov. Motivácia venovať sa sociálnej práci sa u mňa rodila postupne už od detstva. Významným motivačným faktorom bolo to, že som sa stretával s deťmi, ktoré vyrastali v detskom domove, kde pracovala moja mama. Úvahy o výbere vzdelania a profesie teda smerovali k sociálnej oblasti. Už od začiatkov vysokoškolského štúdia som sa snažil angažovať v ďalších, či už dobrovoľníckych, alebo iných vzdelávacích aktivitách. Zúčastňoval som sa pobytových podujatí pre deti z detských domovov a deti s poruchami správania, neskôr som spolupracoval s neziskovými organizáciami venujúcimi sa deťom a mladým ľuďom s výchovnými problémami. Po ukončení vysokej školy som sa rozhodol pokračovať v štúdiu na treťom stupni vzdelávania a naďalej som spolupracoval s organizáciami v neziskovom sektore, pri práci s deťmi s výchovnými problémami, pri sanácii rodinného prostredia či pri realizácii odborných metód na prispôsobenie sa rozvodovej / rozchodovej situácii. Prirodzeným pokračovaním práce s touto cieľovou skupinou je i moje pôsobenie na Linke detskej dôvery, kde v pozícii poradcu pôsobím od roku 2014 a v roku 2018 som sa stal jej riaditeľom. Výskumne sa zameriavam na oblasť sociálno-patologického správania, najmä mladých ľudí s dôrazom na členstvo v rizikových sociálnych skupinách, ale i na problematiku starostlivosti o seba a prevencii sociálno rizikových foriem správania. Svoje pracovné skúsenosti sa snažím úročiť i ako externý spolupracovník, alebo lektor pri tvorbe rôznych koncepcií, metodík, či pri vzdelávaní pracovníkov v dištančnom poradenstve.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2010, Sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2012, Sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2015, Sociálna práca (Integratívna sociálna práca)
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2021, Sociálna práca

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: SPFb, SPFbex, SPFb-e - Sociálna práca (člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky), študijný odbor: Sociálna práca, I. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFm, SPFmex, SPFm-e - Sociálna práca (člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný poradca), študijný odbor: Sociálna práca, II. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFmK, SPFmexK- SPFm-eK - Sociálna práca s konverzným ročníkom (člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný poradca), študijný odbor: Sociálna práca, II. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: ISPd, ISPdex - Integratívna sociálna práca (člen Odborovej komisie /OK/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác), študijný odbor: Sociálna práca, III. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KSP/HSP1/15 História sociálnej práce - Sociálna práca, I. stupeň štúdia
KSP/SPpSP/10 Sociálna politika pre sociálnu prácu - Sociálna práca, I. stupeň štúdia
KSP/TaMSP/15 Teórie a metodológia sociálnej práce - Sociálna práca, II. stupeň štúdia
KSP/PTISP/08 Poradenstvo, terapia a intervencia v sociálnej práci - Sociálna práca, II. stupeň štúdia
KSP/DvSP/12 Diagnostika v sociálnej práci - Integratívna sociálna práca, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Sociálna práca (člen Rady odbodu pre habilitačné a inauguračné konanie /ROHIK/), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Sociálna práca
Vybrané publikácie

178894: [AAB] LICHNER, V. 2020. Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike [Analysis of the Radical and Extremist Groups, Movements, Sects and Cults and their Activities in the Slovak Republic] [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 163 s. ISBN 9788081528392. https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/ff/analyza-radikalnych-extremistickych-skupin.pdf

70715: [ADM] LICHNER, V., HALACHOVÁ, M., LOVAŠ, L. 2018. The concept of self-care, work engagement, and burnout syndrome among slovak social workers. Czech and Slovak Social Work, 18(4), 62-75. ISSN 1213-6204.

310331: [ADM] LICHNER, V., ŽIAKOVÁ, E., DiTOMMASO, E. 2021. Assessment the loneliness of slovak adolescents: Adaptation of the social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S) to adolescents and verification of psychometric attributes in the slovak version. Journal of Psychological and Educational Research 29(1), 34-56. ISSN 2247-1537.

249166: [ADM] LICHNER, V., PETRIKOVÁ, F., ŽIAKOVÁ, E. 2021. Adolescents self-concept in the context of risk behaviour and self-care. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 57-70. ISSN 0267-3843. DOI 10.1080/02673843.2021.1884102

255993: [ADM] LICHNER, V., PETRIKOVÁ, F., ŽIAKOVÁ, E. 2021. Teoretické východiská skúmania starostlivosti o seba a rizikového správania u adolescentov [Theoretical Basis for the Study of Self-care and Risk Behavior in Adolescents]. Czech and Slovak Social Work, 21(2), 57-75. ISSN 1213-6204.

Vybrané projekty

JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 - JUSTICE PROGRAMME (Európska komisia), SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY

Názov projektu: Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA

Obdobie realizácie projektu: 01/21-06/23

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Na úrovni jednotlivých pilotných miest bude vyvinutá najvhodnejšia stratégia prevencie užívania metamfetamínu podľa konkrétnych lokálnych potrieb a zdrojov a na základe výsledkov mapovania všetkých zainteresovaných strán. Intervenčná stratégia bude následne implementovaná na lokálnej úrovni.

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/projekty/IMPRESA/

1/0754/21 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce

Obdobie realizácie projektu: 01/21-12/23

Postavenie v projekte: zástupca zodpovednej riešiteľky

Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je zostaviť model „push-pull“ sociálnych a rodinných prediktorov

radikalizácie adolescentov a overiť predpoklad, že proces radikalizácie je ovplyvňovaný konkrétnymi operacionalizovanými

faktormi. Projekt korenšponduje s pracovnými poliami sociálnej práce a modelované prediktory sú ovplyvniteľné jej nástrojmi. Čiastkovo sa orientuje na exploráciu procesu radikalizácie adolescentov v podmienkach SR a jeho identifikáciu. Výsledkom projektu bude model významných sociálnych a rodinných „push-pull“ prediktorov procesu radikalizácie adolescentov.

2020-1414 Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ v Košiciach (VVGS UPJŠ)

Názov projektu: Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov

Obdobie realizácie projektu: 02/20-01/21

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Zámerom projektu bolo vyvinúť a overiť validizovaný dotazník - výskumný nástroj pre meranie úrovne starostlivosti o seba v cieľovej skupine adolescentov. Novým integratívnym prístupom k problematike bolo možné otvoriť

priestor pre identifikáciu javov typických pre starostlivosť o seba

v klientskej skupine vlastnej sociálnej práci s praxeologickým rozmerom v rámci sociálnej praxe. Základnou tézou projektu bol fakt, že starostlivosť o seba môže pôsobiť ako preventívny faktor

rôznych foriem rizikového správania a zároveň jej posilňovanie môže byť témou pre sociálnych pracovníkov.

1-0285-18 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti

Obdobie realizácie projektu: 01/18-12/20

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Ambíciou riešiteľov projektu bolo preskúmanie vzťahu medzi osamelosťou adolescentov a ich rizikovým správaním ako aj vytvorenie nástroja na meranie osamelosti uvádzanej cieľovej skupiny. Výskum preukázal, že existuje korelácia medzi prežívaním osamelosti a výskytom rizikového správania klientov sociálnej práce.

14-0921 Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/15-06/19

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.

https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0921.pdf

Organizačné aktivity
Časopis Sociální práce / Sociálna práca /Czech and Slovak Social Work/ (SCOPUS) - Člen redakčnej rady, 2023 - trvá
VEGA - Člen komisie 11 pre sociálne a behaviorálne vedy, 2023 - trvá
Člen AVSP - Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, 2013-trvá
Člen AS UPJŠ za zamestnaneckú časť AO - Akademický senát UPJŠ v Košiciach, 2019-trvá
Posudzovateľ projektov - VEGA, 2017-trvá
Člen Výboru pre deti a mládež Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Vláda SR, 2022-trvá
Člen, zakladajúci - Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, 2015-2017
Člen AS FF UPJŠ za študentskú časť AO, podpredseda AS FF UPJŠ - Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2013-2015
Posudzovateľ projektov - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2021-2022

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Aktuálne projekty: 1. JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA (spoluriešiteľ) 2. VEGA „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce (spoluriešiteľ) Minulé projekty: 1. VVGS UPJŠ 2020-1414 Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov 2. VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti 3. APVV-14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií. V neziskovej oblasti som participoval a participujem na viacerých projektoch týkajúcich sa najmä práce s mládežou či poradenských a informačných služieb pre deti a mladých ľudí.
Medzinárodná spolupráca
Aktuálne participujem na medzinárodnom projekte "JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA", kde som členom medzinárodného konzorcia s akademickými a neakademickými pracoviskami z Nemecka, Českej republiky, Poľska a Litvy. V minulých rokoch som v rámci vedeckej činnosti spolupracoval s významnými osobnosťami v problematike skúmania osamelosti (prof. E. diTommaso, University of New Brunswick, Kanada; prof. T. G. vanTilburg, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandsko).
Iné
www.linkadeti.sk - webová stránka Linky detskej dôvery v Košiciach, na ktorej som od roku 2014 poradcom a od r. 2018 aj riaditeľom
Záľuby
Cestovanie, dobrý film či seriál, dobrá kniha, jazda na motorke

Ďalšie informácie


FF