FF

doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.   EN

Email:
vladimir.lichner@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/vladimir.lichner
Fakulta:
FF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta
Pracovisko:
KSP - Katedra sociálnej práce
Miestnosť:
S307
Telefón:
+421 55 234 7194
ORCID iD:
0000-0002-8726-6340
Od ukončenia doktorandského štúdia pôsobím ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach a venujem sa vzdelávaniu teoretických, historických, metodologických a štatistických aspektov sociálnej práce a na výučbu poradenských spôsobilostí budúcich sociálnych pracovníkov. Motivácia venovať sa sociálnej práci sa u mňa rodila postupne už od detstva. Významným motivačným faktorom bolo to, že som sa stretával s deťmi, ktoré vyrastali v detskom domove, kde pracovala moja mama. Úvahy o výbere vzdelania a profesie teda smerovali k sociálnej oblasti. Už od začiatkov vysokoškolského štúdia som sa snažil angažovať v ďalších, či už dobrovoľníckych, alebo iných vzdelávacích aktivitách. Zúčastňoval som sa pobytových podujatí pre deti z detských domovov a deti s poruchami správania, neskôr som spolupracoval s neziskovými organizáciami venujúcimi sa deťom a mladým ľuďom s výchovnými problémami. Po ukončení vysokej školy som sa rozhodol pokračovať v štúdiu na treťom stupni vzdelávania a naďalej som spolupracoval s organizáciami v neziskovom sektore, pri práci s deťmi s výchovnými problémami, pri sanácii rodinného prostredia či pri realizácii odborných metód na prispôsobenie sa rozvodovej / rozchodovej situácii. Prirodzeným pokračovaním práce s touto cieľovou skupinou je i moje pôsobenie na Linke detskej dôvery, kde v pozícii poradcu pôsobím od roku 2014 a v roku 2018 som sa stal jej riaditeľom. Výskumne sa zameriavam na oblasť sociálno-patologického správania, najmä mladých ľudí s dôrazom na členstvo v rizikových sociálnych skupinách, ale i na problematiku starostlivosti o seba a prevencii sociálno rizikových foriem správania. Svoje pracovné skúsenosti sa snažím úročiť i ako externý spolupracovník, alebo lektor pri tvorbe rôznych koncepcií, metodík, či pri vzdelávaní pracovníkov v dištančnom poradenstve.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2010, Sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2012, Sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2015, Sociálna práca (Integratívna sociálna práca)
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2021, Sociálna práca

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: SPFb, SPFbex, SPFb-e - Sociálna práca (Osoba zodpovedná za študijný program /OZŠP - od 1.9.2024/, člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky), študijný odbor: Sociálna práca, I. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFm, SPFmex, SPFm-e - Sociálna práca (člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný poradca), študijný odbor: Sociálna práca, II. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: SPFmK, SPFmexK- SPFm-eK - Sociálna práca s konverzným ročníkom (člen Rady študijného programu /RŠP/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný poradca), študijný odbor: Sociálna práca, II. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Študijný program: ISPd, ISPdex - Integratívna sociálna práca (člen Odborovej komisie /OK/, Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu /OZPP/, člen komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác), študijný odbor: Sociálna práca, III. (denná a externá forma) stupeň štúdia
Profilové predmety
KSP/HSP1/15 História sociálnej práce - Sociálna práca, I. stupeň štúdia
KSP/SPpSP/10 Sociálna politika pre sociálnu prácu - Sociálna práca, I. stupeň štúdia
KSP/TaMSP/15 Teórie a metodológia sociálnej práce - Sociálna práca, II. stupeň štúdia
KSP/PTISP/08 Poradenstvo, terapia a intervencia v sociálnej práci - Sociálna práca, II. stupeň štúdia
KSP/DvSP/12 Diagnostika v sociálnej práci - Integratívna sociálna práca, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Sociálna práca (člen Rady odbodu pre habilitačné a inauguračné konanie /ROHIK/), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Sociálna práca
Vybrané publikácie

178894: [AAB] LICHNER, V. 2020. Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike [Analysis of the Radical and Extremist Groups, Movements, Sects and Cults and their Activities in the Slovak Republic] [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 163 s. ISBN 9788081528392. https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/ff/analyza-radikalnych-extremistickych-skupin.pdf

70715: [ADM] LICHNER, V., HALACHOVÁ, M., LOVAŠ, L. 2018. The concept of self-care, work engagement, and burnout syndrome among slovak social workers. Czech and Slovak Social Work, 18(4), 62-75. ISSN 1213-6204.

310331: [ADM] LICHNER, V., ŽIAKOVÁ, E., DiTOMMASO, E. 2021. Assessment the loneliness of slovak adolescents: Adaptation of the social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S) to adolescents and verification of psychometric attributes in the slovak version. Journal of Psychological and Educational Research 29(1), 34-56. ISSN 2247-1537.

249166: [ADM] LICHNER, V., PETRIKOVÁ, F., ŽIAKOVÁ, E. 2021. Adolescents self-concept in the context of risk behaviour and self-care. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 57-70. ISSN 0267-3843. DOI 10.1080/02673843.2021.1884102

255993: [ADM] LICHNER, V., PETRIKOVÁ, F., ŽIAKOVÁ, E. 2021. Teoretické východiská skúmania starostlivosti o seba a rizikového správania u adolescentov [Theoretical Basis for the Study of Self-care and Risk Behavior in Adolescents]. Czech and Slovak Social Work, 21(2), 57-75. ISSN 1213-6204.

Vybrané projekty

2/0173/24 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: „Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity"

Obdobie realizácie projektu: 01/24-12/27

Postavenie v projekte: zástupca zodpovednej riešiteľky (zodpovedný za riešenie v rámci sekcie Ministerstva školstva)

Stručná charakteristika projektu: Projekt má longitudinálnym zmiešaným dizajnom zachytiť zmeny v reportovanom učení sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku aj úlohu, ktorú v tom zohrávajú typy vzťahov i zmeny v nich, kognitívna rigidita a kultúrne modely. Fenomén učenia sa z intímnych vzťahov (UIV), teda zmien v myslení a správaní sprostredkovaných vzťahovou skúsenosťou, facilituje zvýšenú vzťahovú kvalitu aj vzťahový vývin. Predstavuje tak aplikačný potenciál pre edukačnú aj klinickú prax. Viaceré oblasti tohto fenoménu sú však zatiaľ nezmapované. Predkladaný projekt nadväzuje na projekt APVV 18-0303 (2019-2023) zameraný na tému intímnych vzťahov a kvalitu života v adolescencii a mladej dospelosti, ktorého výsledkom sú aj kvalitatívne exploratívne štúdie o UIV, identifikujúce jeho tri kľúčové aspekty (identita, vzťahové zručnosti, vzťahové rozhodovanie). Tieto zistenia majú byť v projekte využité pri vyvíjaní a validizácii nástroja na meranie UIV, ktorý vo vedeckom diskurze chýba, a na zaplnenie ďalších medzier vo výskume.

JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 - JUSTICE PROGRAMME (Európska komisia), SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY

Názov projektu: Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA

Obdobie realizácie projektu: 01/21-06/23

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Projekt je zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Na úrovni jednotlivých pilotných miest bude vyvinutá najvhodnejšia stratégia prevencie užívania metamfetamínu podľa konkrétnych lokálnych potrieb a zdrojov a na základe výsledkov mapovania všetkých zainteresovaných strán. Intervenčná stratégia bude následne implementovaná na lokálnej úrovni.

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/projekty/IMPRESA/

1/0754/21 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce

Obdobie realizácie projektu: 01/21-12/23

Postavenie v projekte: zástupca zodpovednej riešiteľky

Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je zostaviť model „push-pull“ sociálnych a rodinných prediktorov

radikalizácie adolescentov a overiť predpoklad, že proces radikalizácie je ovplyvňovaný konkrétnymi operacionalizovanými

faktormi. Projekt korenšponduje s pracovnými poliami sociálnej práce a modelované prediktory sú ovplyvniteľné jej nástrojmi. Čiastkovo sa orientuje na exploráciu procesu radikalizácie adolescentov v podmienkach SR a jeho identifikáciu. Výsledkom projektu bude model významných sociálnych a rodinných „push-pull“ prediktorov procesu radikalizácie adolescentov.

2020-1414 Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ v Košiciach (VVGS UPJŠ)

Názov projektu: Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov

Obdobie realizácie projektu: 02/20-01/21

Postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ

Stručná charakteristika projektu: Zámerom projektu bolo vyvinúť a overiť validizovaný dotazník - výskumný nástroj pre meranie úrovne starostlivosti o seba v cieľovej skupine adolescentov. Novým integratívnym prístupom k problematike bolo možné otvoriť

priestor pre identifikáciu javov typických pre starostlivosť o seba

v klientskej skupine vlastnej sociálnej práci s praxeologickým rozmerom v rámci sociálnej praxe. Základnou tézou projektu bol fakt, že starostlivosť o seba môže pôsobiť ako preventívny faktor

rôznych foriem rizikového správania a zároveň jej posilňovanie môže byť témou pre sociálnych pracovníkov.

1-0285-18 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Názov projektu: Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti

Obdobie realizácie projektu: 01/18-12/20

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Ambíciou riešiteľov projektu bolo preskúmanie vzťahu medzi osamelosťou adolescentov a ich rizikovým správaním ako aj vytvorenie nástroja na meranie osamelosti uvádzanej cieľovej skupiny. Výskum preukázal, že existuje korelácia medzi prežívaním osamelosti a výskytom rizikového správania klientov sociálnej práce.

14-0921 Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Obdobie realizácie projektu: 07/15-06/19

Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu

Stručná charakteristika projektu: Základným cieľom projektu bolo overiť predpoklad, podľa ktorého je starostlivosť o seba prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Na tento cieľ nadväzovalo overenie predpokladu možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií zmenou starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Súčasťou overovania uvedených hypotéz bolo zisťovanie aktuálneho stavu starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie v zariadeniach sociálnej starostlivosti a súčasného výskytu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako je prežívanie stresu, vyhorenie, trauma v zastúpení, nespokojnosť s vykonávanou prácou. Výsledkom boli overené dotazníky na zisťovanie starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií, získanie poznatkov týkajúcich sa uvedených otázok a príprava intervenčných programov zameraných na zmenu starostlivosti o seba a následne na elimináciu negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Intervenčné programy boli poskytnuté zariadeniam sociálnej starostlivosti.

https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0921.pdf

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Faculty of Applied Social Science, Münzstr. 12, 97070 Würzburg Germany, 18. - 22.10.2023, ERASMUS+
Organizačné aktivity
Časopis Sociální práce / Sociálna práca /Czech and Slovak Social Work/ (SCOPUS) - Člen redakčnej rady, 2023 - trvá
VEGA - Člen komisie 11 pre sociálne a behaviorálne vedy, 2023 - trvá
Člen AVSP - Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, 2013-trvá
Člen AS UPJŠ za zamestnaneckú časť AO - Akademický senát UPJŠ v Košiciach, 2019-trvá
Posudzovateľ projektov - VEGA, 2017-trvá
Člen Výboru pre deti a mládež Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Vláda SR, 2022-trvá
Člen, zakladajúci - Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, 2015-2017
Člen AS FF UPJŠ za študentskú časť AO, podpredseda AS FF UPJŠ - Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2013-2015
Posudzovateľ projektov - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2021-2022

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Aktuálne projekty: 1. JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA (spoluriešiteľ) 2. VEGA „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce (spoluriešiteľ) Minulé projekty: 1. VVGS UPJŠ 2020-1414 Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov 2. VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti 3. APVV-14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií. V neziskovej oblasti som participoval a participujem na viacerých projektoch týkajúcich sa najmä práce s mládežou či poradenských a informačných služieb pre deti a mladých ľudí.
Medzinárodná spolupráca
Aktuálne participujem na medzinárodnom projekte "JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817 Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA", kde som členom medzinárodného konzorcia s akademickými a neakademickými pracoviskami z Nemecka, Českej republiky, Poľska a Litvy. V minulých rokoch som v rámci vedeckej činnosti spolupracoval s významnými osobnosťami v problematike skúmania osamelosti (prof. E. diTommaso, University of New Brunswick, Kanada; prof. T. G. vanTilburg, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandsko).
Iné
www.linkadeti.sk - webová stránka Linky detskej dôvery v Košiciach, na ktorej som od roku 2014 poradcom a od r. 2018 aj riaditeľom
Záľuby
Cestovanie, dobrý film či seriál, dobrá kniha, jazda na motorke

Ďalšie informácie


FF