FVS

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.   SK

Email:
michal.jesenko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/michal.jesenko
Faculty:
FVS UPJŠ - Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Public Administration
Department:
KVPD - Deparment of Public Law Disciplines
Office:
Phone:
Faculty:
FVS UPJŠ - Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Public Administration
Department:
KVPD - Deparment of Public Law Disciplines
Office:
PA2M17
Phone:
+421 55 2345123 voip:5123
ORCID ID:
0000-0001-7608-7307

Higher education and further qualification growth
Second degree of higher education:
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts (Mgr.), Faculty of Law (Mgr.), 1997, 2001, History, Philosophy, Law
Third degree of higher education:
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law (PhD.), 2006, Constitutional Law
Associate professor:
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law (associate professor), 2019, Constitutional Law

Research /art/ teacher profile

Display details  
Profile courses
KVPD/UPSR-d/22 - Constitutional Law of SR (KVPD/UPSR-e/22) - Public Administration, first degree
KVPD/USTEU-d/22 -Constitutional Law of EÚ - European Public Administration, first degree
KVPD/EUPR-d/22 - European Law (KVPD/EUPR-e/22) - Public administration, master level degree
KVPD/ÚSVŠEÚ/22 - Constitutional Systems of selected EU countries - European Public Administration, master level degree
KEaRVS/VSDS/22 - Public administration in demcratic state - Public Administration, III. stupeň štúdia degree
Selected publications

V2 4 - Michal Jesenko. 2022. Územná samospráva : štvrtá hlava - recenzované. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : (ústavné orgány)=2. zväzok. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - ISBN 9788057105060. - S. 17-77.

ABB - SVÁK, Ján - GIBA, Marián - BALOG, Boris - BARANÍK, Kamil - DOMIN, Marek - JESENKO, Michal. Prvá hlava : čl. 1-10 / Ján Svák ... [et al.]. - recenzované. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 9788057103806. - S. 10-129.

ADE - M. Jesenko, E. Župová. Job satisfaction of representatives and employees of local-self government in Slovakia. In: Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. - ISSN 2308-927X. - Roč. 4, č. 10 (2019), s. 68-73.

AFD - Michal Jesenko, Róbert Gyuri. Súčasný stav a možnosti rozvoja obecnej samosprávy v Slovenskej republike – ústavnoprávne aspekty [elektronický zdroj] / recenzenti Beáta Balogová, Jaroslav Chovanec et al. In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081527029. - S. 170-179. 

AFD - Michal Jesenko, Lukáš Ivančík. Aktuálny stav a perspektívy vývoja regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] / - recenzované. In: Publicy 2021 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2021. - ISBN 9788057202110. - S. 60-72. 

Selected projects

Projekt GGC01009 FoPA ("Future of Public Administration") "Budúcnosť verejnej správy" v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca (obdobie riešenia: 5.1.2021 - 30.4.2024).

VEGA č. 1/0734/22: "Zdieľanými verejnými službami k integrovanej samospráve", 2021 - 2024, zástupca vedúceho projektu.

VEGA č. 1/0302/18: „Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky“, 2018 - 2020, člen riešiteľského kolektívu.

Further information


FVS