FVS

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.   EN

Email:
anna.cepelova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/anna.cepelova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA4M07
Telefón:
+421 55 2345138 voip:5138
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-2556-645X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo ekonomická fakulta, 1990, Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo ekonomická fakulta, 1992, Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo ekonomická fakulta, 1996, Odvetvové a prierezové ekonomiky
Titul docent:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2003, Ekonomika a manažment podniku

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Verejná správa, študijný odbor: Politické vedy, bakalársky (prvý stupeň) stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa, študijný odbor: Politické vedy, magisterský (druhý stupeň) stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa, študijný odbor: Politické vedy, doktorandský (tretí stupeň) stupeň štúdia
Profilové predmety
KEaRVS/EVSVS-d/22 - Ekonomika verejnej správy a verejného sektora (KEaRVS/EVSVS-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/MANVS-d/22 - Manažment vo verejnej správe - európska verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/PM-IS-d/22 - Projektový manažment - informačné systémy vo verejnej správe, I. stupeň stupeň štúdia
KEaRVS/RIADVS-d/22 - Riadenie vo verejnej správe (KEaRVS/RIADVS-e/22 ) - verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/EAFVS/22 - Ekonomické aspekty fungovania verejnej správy (+ externá forma KEaRVS/EAFVS/22) - verejná správa, III. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/MAK-d/122 - Makroekonómia - európska verejná správa, I. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AAA ČEPELOVÁ, A. - CHMELAŘOVÁ, M.: Smart solutions as an instrument for buil ding smart cities / Anna Čepelová, Magdalena Chmelařová ; recenzenti V. Kebo, A. Daňková. [Inteligentné riešenia ako nástroj na budovanie inteligentných miest]. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2020. - 100 s. - ISBN 9788075104199. [ČEPELOVÁ, Anna (50%) - CHMELAŘOVÁ, Magdalena (50%) ]
ADC ZELEŇÁKOVÁ, M. - LABANT, S. - ZVIJÁKOVÁ, L. - WEISS, E. - ČEPELOVÁ, A. - WEISS, R. - FIALOVÁ, J. - MINĎAŠ, J.: Methodology for environmental assessment of proposed activity using risk analysis [elektronický zdroj] / Martina Zeleňáková ... [et al.]. - Projekt: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky - VEGA 1/0302/18. In: Environmental impact assessment review=EIA review. - ISSN 0195-9255. - Roč. 80, (2020), s. 1-14. - Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925518304049. - DOI 10.1016/j.eiar.2019.106333, H87; Q1; SJR 1,23 [ZELEŇÁKOVÁ, Martina (50%) - LABANT, Slavomír (10%) - ZVIJÁKOVÁ, Lenka (10%) - WEISS, Erik (10%) - ČEPELOVÁ, Anna (10%) - WEISS, Roland (3%) - FIALOVÁ, Jitka (5%) - MINĎAŠ, Jozef (2%) ]
ADM ČEPELOVÁ, A. - DOUŠA, M.: Slovakia and the Czech Republic on the path towards Sustainable Development / Anna Čepelová, Milan Douša. [Slovenská republika a Česká republika na cestě k trvale udržitelnému rozvoji]. - Projekt: Inteligentné mestá ako možnosť implementácie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja miest v Slovenskej republike - VEGA 1/0302/18. In: Bulletin of geography : Socio-economic series. - ISSN 1732-4254. - Roč. 47, č. 47 (2020), s. 7-25. - DOI 10.2478/bog-2020-0001, H14; Q1; SJR 0,28, [ČEPELOVÁ, Anna (50%) - DOUŠA, Milan (50%) ]
ADM ČEPELOVÁ, A. - KOREŇOVÁ, D.: Optimizing the education process of a company employees by BPMN (Business Process Modeling & Notation) / Anna Čepelová, Darina Koreňová. [Optimalizácia vzdelávacieho procesu zamestnancov podniku pomocou BPMN (modelovanie a notifikácia podnikových procesov)]. - Projekt: Inteligentné mestá ako možnosť implementácie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja miest v Slovenskej republike - VEGA 1/0302/18. In: Quality - Access to Success : Journal of management systems=Calitatea - Acces la Succes : Revista de Sisteme de management. - ISSN 1582-2559. - Roč. 20, č. 171 (2019), s. 21-26, H20; Q3; SJR 0,28 [ČEPELOVÁ, Anna (50%) - KOREŇOVÁ, Darina (50%) ]
ADM ČEPELOVÁ, A. - DOUŠA, M.: Progress in implementation of sustainable development in V4 countries / Anna Čepelová and Milan Douša. - recenzované. - Projekt: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky - VEGA 1/0302/18. In: International Journal of Sustainable Development. - ISSN 0960-140. - Roč. 23, č. 3/4 (2020), s. 205-222. [ČEPELOVÁ, Anna (50%) - DOUŠA, Milan DOK-19-I (50%) ]
Vybrané projekty

VEGA č. 1/0595/21: Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít. Doba riešenia 2021 - 2023, spoluriešiteľ. Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je analyzovať zásahy verejnej správy počas pandémie COVID - 19 alebo podobnej pandémie, ktorá sa môže vyskytnúť v budúcnosti. V nasledujúcom texte budeme hovoriť o COVID - 19. a jeho vplyv na kvalitu života vybraných komunít, ako sú seniori a občania s nízkymi príjmami. Podľa aktuálnej situácie je výber daných komunít zámerný a cieľom je na základe analýzy prezentovať konkrétne opatrenia, ktoré sú kontextualizované prioritami sociálnej politiky na rôznych úrovniach ako sú štátne, regionálne, komunálne a realizujú ich rôzne subjekty vo verejnej správe.

VEGA č. 1/0302/18: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky. Doba riešenia 2018 - 2020, vedúca projektu. Názov projektu: Inteligentné mestá ako možnosť implementácie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja miest v Slovenskej republike. Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja hovorí o tom, ako hospodársky rast pokrýva potreby spoločnosti tým, že vytvára podmienky blahobytu v krátkodobom, strednodobom, ale najmä dlhodobom horizonte. Koncepcia vychádza z predpokladu, že rozvoj musí spĺňať dnešné potreby bez toho, aby ohrozil možnosti ďalšieho rastu pre budúce generácie. Na pozadí hospodárskych a technologických zmien spôsobených procesom globalizácie a integrácie musí mesto čeliť výzvam v Európe, ktoré zároveň kombinujú prvky konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja miest. Tento problém sa týka kvality života v meste s dôrazom na otázky ako bývanie, mestská ekonomika, kultúra, sociálne a environmentálne podmienky ovplyvňujúce konkurencieschopnosť života v jednotlivých mestách, nevylučujúce mestá v SR. Základným cieľom projektu bude vedecká analýza faktorov inteligentných miest ovplyvňujúcich počet zmien vo vybraných slovenských mestách.

Názov: NAKAP - Príprava nových kapacít pre EŠIF, poskytovateľ príspevku: Úrad vlády SR. Koordinátorka projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., obdobie riešenia: 2017 - 2018   

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme, Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A Roma, Taliansko, 13. - 18. október 2018, Erasmus +, UPJŠ Košice
Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, Česká republika, 18. - 22. september 2019, Erasmus +, UPJŠ Košice
University of Manchester, Oxford Rd, Manchester, M13 9PL United Kingdom, 16. - 29. marec 1998, Tempus Project S JEP 09155-95 „ ISO Standards in Slovak university education.“ Faculty of Business Administration in Košice, EU Bratislava
Plymouth Business University, Plymouth Devon PL4 8AA United Kingdom, 5. - 18. apríl 2000, Tempus Project S JEP 12491-97 „ European Studies in business Administration“ the duration of the project is until June 2000. Faculty of Management Comenius University, Department of Management, Bratislava.
Rotterdam School of Management, Erasmuss university, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam The Netherlands, 10. - 23. november 1996, Tempus Project S JEP 09155-95 „ ISO Standards in Slovak university education.“ Faculty of Business Administration in Košice, EU Bratislava
Inštitút pre verejnú správu Praha, Baarova 1026/2, Praha 4, 140 00, Česká republika, 11. - 15. apríl 2015, Erasmus +, UPJŠ Košice
Organizačné aktivity
- vedúca katedry Ekonomiky a riadenia verejnej správy - Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017 - trvá
- prodekanka pre vedecko výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy - Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - 2017
- členka odborovej komisie - Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012 - trvá
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Verejná správa a spoločnosť - Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014 - trvá
- členka Vedeckej rady FVS - Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007 - trvá

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
1.TEMPUS PROJECT S JEP 09155-95 „ ISO Standards in Slovak university education.“ Faculty of Business Administration in Košice, EU Bratislava, spoluriešiteľka
2.TEMPUS PROJECT S JEP 12491-97 „ European Studies in business Administration“ the duration of the project is until June 2000. Faculty of Management Comenius University, Department of Management, Bratislava,spoluriešiteľka
3.VEGA č. 1/7302/20 „Projektový manažment v stavebníctve“ na TU Stavebná fakulta v Košiciach. Vedúci projektu: Ing. Kozlovská, spoluriešiteľ: Ing. Čepelová. Doba riešenia: 2000-2002.
4.VEGA č. 1/7208/20, „Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania v podnikovom manažment“. Vedúci projektu: Doc. Vološin. Ing. Čepelová – spoluriešiteľ. Doba riešenia: 2000-2002.
5.VEGA č. 1/2582/05 – Vývojové tendencie zdrojov financovania podnikov po vstupe do EÚ. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. Spoluriešiteľ: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
6.VEGA č. 1/2620/05 – Metodika hodnotenia prínosu zamestnancov malých a stredných podnikov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. UMB Banská Bystrica. Spoluriešiteľ: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
7.VEGA č. 1/2597/05 – Výskum princípov a koncepcií rozvoja e-manažmentu organizácií budúcnosti. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. TU Košice. Spoluriešiteľ: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Medzinárodná spolupráca
Ako garantka a organizátorka niekoľkých medzinárodných konferencií a zároveň spoluriešiteľka medzinárodných grantových úloh, si v rámci spolupráce vytvorila a dodnes si udržiava vzťahy s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Slezskou univerzitou v Opavě a Masarykovou univerzitou v Brne. Z domácich vysokých škôl a univerzít spolupracuje najmä s Univerzitou Mateja Bella v Banskej Bystrici, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.

Ďalšie informácie


FVS