FVS

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   EN

Email:
gabriela.kravcakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/gabriela.kravcakova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KSS - Katedra sociálnych štúdií FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KSS - Katedra sociálnych štúdií FVS
Miestnosť:
PA4M22
Telefón:
+421 55 2345132 voip: 5132
ORCID iD:
0000-0002-2114-6485
Gabriela Kravčáková je docentkou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy. Je vedúcou Katedry sociálnych štúdií. Profesionálne sa zaujíma o problematiku manažmentu ľudských zdrojov. Habilitovala v odbore manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Na fakulte je osobou zodpovednou za výučbu profilového predmetu organizačné správanie (študijný program EVS, I. stupeň) a profilového predmetu riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe (študijný program VS, II. stupeň, externá forma výučby). Zabezpečuje povinné predmety organizačné správanie (študijný program VS, I. stupeň) a riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe (študijný program VS, II. stupeň). Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na problematiku manažmentu ľudských zdrojov. Bola riešiteľkou 7 výskumných projektov, z toho v 2 projektoch bola vedúcou a v 2 zástupkyňou vedúcej projektu. V súčasnosti sa podieľa na riešení 1 vedeckého projektu. Je autorkou 96 publikácií, z toho 2 monografie a 3 vysokoškolské učebnice. Zaznamenala 236 ohlasov, v tom 16 v publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. Je vedúcou záverečných prác. Pod jej vedením úspešne ukončili doktorandské štúdium 4 doktorandi. Je členkou Vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach, členkou odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore verejná politika a verejná správa a členkou Rady študijného programu Európska verejná správa a Európska verejná správa v anglickom a nemeckom jazyku. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Journal of Human Resource Management a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Verejná správa a spoločnosť. Štyrikrát absolvovala mobilitu Erasmus. Bola jej udelená pamätná medaila Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach za výrazný podiel na rozvoji fakulty.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, so sídlom v Prešove, 1994, Výchova a vzdelávanie dospelých, špecializácia Personálny manažment
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2003, Podnikový manažment, č. 62-90-9
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2012, Manažment, č. 3.3.15

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Európska verejná správa - členka Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: politické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Európska verejná správa v anglickom a nemeckom jazyku - členka Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: politické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: politické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: politické vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: Európska verejná správa - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: politické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Európska verejná správa v anglickom a nemeckom jazyku - osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: politické vedy, I. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - členka komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: politické vedy, I., II. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - členka Odborovej komisie doktorandského štúdia, študijný odbor: politické vedy, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
KSS/OS-d/22 - Organizačné správanie (KSS/OS-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KSS/EORG-d/22 - Organizačné správanie - európska verejná správa, II. stupeň stupeň štúdia
KSS/RLZVS-d/22 - Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe (KSS/RLZVS-e/22) - verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie

AED - KRAVČÁKOVÁ, G., ROVENSKÁ, D. Predsudky o senioroch v práci a ageistické skúsenosti zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike. - recenzované. - Projekt: Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí - VEGA 1/0349/17. In: Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí : zborník vedeckých štúdií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. - ISBN 9788055523835. - S. 62-85 [1 AH].

AFD - KRAVČÁKOVÁ, G. Identifikácia vzdelávacích potrieb úradníkov verejnej správy. In: Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 14.11.2019. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081528224. - S. 135-148.


AFD - KRAVČÁKOVÁ, G. Ageizmus vo verejnej správe [elektronický zdroj] . - Projekt: Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí - VEGA 1/0349/17. In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081527036. - S. 86-95. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/verejna-sprava-v-sucasnom-state-2-web.pdf.

V3 - BERNÁTOVÁ, D., KRAVČÁKOVÁ, G. Pracovná spokojnosť s vybranými atribútmi personálnych aktivít v miestnej štátnej správe na Slovensku. In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. 23, č. 2 (2022), s. 34-57. 2022 ERIH PLUS.


BCI - KRAVČÁKOVÁ, G., BERNÁTOVÁ, D. Manažment ľudských zdrojov [elektronický zdroj] - 2. dopl. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 217 s. [14,75 AH], online - recenzované.. - ISBN 9788081529528. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/fvs/manazment-ludskych-zdrojov.pdf.

Vybrané projekty
VEGA č. 1/0595/21 pod názvom Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít. Členka projektu
VEGA č. 1/0349/17 s názvom Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí. Pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. Zástupkyňa vedúcej projektu.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík, Opava, Česká republika, 23.-26. 11. 2009, Erasmus
Vysoká škola báňska – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Ostrava, Česká republika, 13.-17. 2. 2012, Erasmus
Vysoká škola báňska – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Ostrava, Česká republika, 16.-21. 3. 2014, Erasmus
University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn, Faculty of Informatics and Economics, Olsztyn, Poľská republika, 3.-7. 2. 2017, Erasmus

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Pamätná medaila Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach za výrazný podiel na rozvoji fakulty.
Projekty
V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu vedeckého projektu VEGA č. 1/0595/21 pod názvom Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít. Ukončené výskumné projekty: Vedúca 2 výskumných projektov: VEGA č. 1/0865/08 s názvom Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce; KEGA č. 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie - vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu. Zástupkyňa vedúcej projektu 2 výskumných projektov: VEGA č. 1/0349/17 s názvom Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí (pracovisko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.); VEGA č. 1/0124/12 s názvom Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Porovnávacia analýza slovenských a ruských seniorov (pracovisko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove). Členka 3 výskumných projektov: VEGA č. 1/0595/21 s názvom Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít (prebiehajúci projekt). Ukončené projekty: VEGA č. 1/1406/04 s názvom Analýza vzdelávacích, sociálnych, psychologických a ekonomických faktorov regionálneho rozvoja zaostalých oblastí a VEGA č. 1/8051/01 s názvom Kultúrnoantropologické, sociálno-ekonomické a vzdelanostné aspekty regionálneho rozvoja.
Medzinárodná spolupráca
Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu.

Ďalšie informácie


FVS