FVS

Mgr. Katarína Miňová, PhD.   EN

Email:
katarina.minova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/katarina.minova
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M07
Telefón:
+421552345161 voip: 5161
ORCID iD:
0000-0002-5135-7427
Odborný asistent na Katedre verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). Dlhodobo pôsobí v odvetví vysokoškolského vzdelávania. Odborník v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, bezpečnostných štúdií, geopolitiky a medzinárodnej politiky. V súčasnosti sa zaoberám výskumom prepojenia verejnej správy a bezpečnostnej politiky a prvkami bezpečnosti v medzinárodnej politike. Môj hlavný výskumný záujem je definovaný i samotnou dizertačnou prácou, ktorú som venovala skúmaniu súčasnej agendy sektora informačnej bezpečnosti a naďalej sa venujem náhľadom na všetky aspekty informačnej bezpečnosti optikou politickej vedy, pričom sa osobitne venujem skúmaniu bezpečnostných aspektov informačnej a hypersieťovej spoločnosti. V rámci pedagogickej činnosti vyučujem predmety ako Medzinárodná politika, Medzinárodná bezpečnosť a Európska verejná správa, Bezpečnostná politika a Verejná správa, Globalizačné procesy a EÚ či Teória verejnej správy. Jedným z pre mňa kľúčových záujmov je umožniť študentom zlepšovať ich schopnosti kritického myslenia a pomôcť im nájsť si vlastnú oblasť záujmu v ich oblasti štúdia. Túžba pomáhať mladým ľuďom stať sa odborníkmi, ktorých naša krajina skutočne potrebuje. Participujem na rôznych vedeckých projektoch.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011, politické vedy/medzinárodné vzťahy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013, politické vedy/medzinárodné vzťahy
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017, medzinárodné vzťahy/medzinárodné vzťahy

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
ADF1 Svet informácií a Homo Politicus / Katarína Miňová. [The World of Information and Homo Politicus]. In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. 21, č. 1 (2020), s. 104-120. [MIŇOVÁ, Katarína (100%) ]
AFD Moral Aspects of the Security of Individuals in The Hyper-Connected Society / Katarína Miňová. [Morálne aspekty bezpečnosti jednotlivcov v hypersieťovej spoločnosti]. - recenzované. In: Security forum 2020 : conference proceedings. - Banská Bystrica : Interpolis, 2020. - ISBN 9788097339432. - S. 179-192. [MIŇOVÁ, Katarína (100%) ]
AFD KROKOSOVÁ, K. Hypersieťová spoločnosť. In Občianstvo a občianska spoločnosť : stav - kontexty - perspektívy, zborník príspevkov zo IV. ročníka vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 14. a 15. mája 2015 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. rec. Ján Liďák, Daniel Dobiaš. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - ISBN 978-80-8152-417-2. - S. 34-52.
AED: KROKOSOVÁ, K., ŠUBRTOVÁ, N. Koncept kybernetickej bezpečnosti na príklade národnej stratégie vybraného štátu. In Bezpečnostné fórum 2015: zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - S. 65-77.
AED KROKOSOVÁ, K., ŠUBRTOVÁ, N. Comparison of formal and legal regulations of cybersecurity: Brasil vs. Slovakia. In Bezpečnostné fórum 2016 : zborník vedeckých prác. ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár, Michaela Melková. rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1093-8. - s. 19-29.
Vybrané projekty

Členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0734/22

Vedúca projektu VVGS IPEL 2021-2022 - Rozhovory o verejnej politike

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita obrany, Brno, 20.2.2012 - 30.6.2012, Erasmus+

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
VVGS IPEL - Otvorené dvere pre verejnú správu (člen riešiteľského kolektívu) VVGS IPEL - Rozhovory o verejnej politiky (zodpovedný riešiteľ) VEGA - Zdieľanými službami k integrovanej samospráve (člen riešiteľského kolektívu) Granty EHP a Nórska (Nórske fondy) - Budúcnosť verejnej správy (člen riešiteľského kolektívu)

Ďalšie informácie


FVS