FVS

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.   EN

Email:
ladislav.orosz@upjs.sk
Homepage:
orosz@concourt.sk
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
PA4M15
Telefón:
+42155234 5127
ORCID iD:
0000-0002-6595-7415

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1982, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1989, Ústavné právo/Ústavné právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1999, Ústavné právo/Ústavné právo
Titul profesor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, Právo/Ústavné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Európska verejná správa, študijný odbor: Politické vedy, I.+II. stupeň štúdia
Študijný program: Medzinárodné právo, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Medzinárodné právo I - Medzinárodné právo, III. stupeň štúdia
Medzinárodné právo II - Medzinárodné právo, III. stupeň štúdia
Ústavné systémy vybraných štátov Európskej únie - Európska verejná správa, I.+II. stupeň štúdia
Štátoveda - Verejná správa, I. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Medzinárodné právo, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Orosz, L. : Teória ústavy a ústavné systémy vybraných štátov Európskej únie. Košice: Šafárik Press, 2020, s.- 336 ISBN 978-80-8152-8682

Orosz, L. - Štenpien, E.: A Szlovák Kösztársaság válôasztójoga - az inspiráció lehetséges forrása. In. Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiröl: A Választás és a Demokrácia Ludovika Kutatóczoport kutatási eredményei (2017 - 2018). Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2019, s. 155 -228, ISBN-978-6156-020-963

Orosz, L.: Formovanie ústavných základov Slovenskej republiky a ďalší vývoj ústavného systému. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 9788057103806. - S. 20-77 [2,5 AH].

Mazák, J. – Orosz, L.: Quashing the decisions on amnesty in the constitutional system of the Slovak Republic: Opening or closing Pandora's box? The lawyer quarterly : international journal for legal research. - roč. 8, č. 1 (2018), s. 1-21. - ISSN 1805-840X (SCOPUS)

Orosz, L. - Molek, P. - Svák,J. - Šimíček, V.: Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. Bratislava: C.H. Beck, 2016, s.472. ISBN 978-80-89603-41-1

Vybrané projekty

VEGA 1/0399/20 Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza-hodnotenie-perspektívy), 1/2020-12/2022, vedúci projektu


Kľúčovým zámerom projektu je ústavnoprávnaa politologická analýza a vyhodnotenie doterajšej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) z hľadiska jej dopadov na kvalitu Ústavy SR, resp. ústavného systému Slovenskej republiky (aj v medzinárodnom porovnaní), autoritu a akceptáciu ústavy v štáte a spoločnosti, ako aj kultiváciu ústavno-politického systému a formovanie politickej a právnej kultúry. Na základe výsledkov analýzy riešiteľský kolektív sformuluje námety na skvalitnenie a zefektívnenie ústavodarnej činnosti Národnej rady SR, ako aj posilnenie stability ústavy, a to aj v podobe  konkrétnych námetov  de constitutione ferenda a de lege ferenda.


VEGA 1/0386/19 Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme, 01/2019-12/2021, spoluriešiteľ


Vedeckým cieľom projektu je skúmanie kolízneho potenciálu právnych princípov pri riešení konfliktov vznikajúcich medzi jednotlivými úrovňami právneho systému. Hľadanie vhodného argumentačného modelu jednotne akceptovateľného naprieč všetkými rovinami multiúrovňového systému práva predstavuje jednu z najaktuálnejších výziev súčasnej právnej vedy. Ako vhodné metodologické riešenie sa ukazuje tradičná argumentačná metóda uchopenia problému medzier v práve doplnená o dimenzie procesov globalizácie a europeizácie. Inovovaný spôsob aplikácie právnych princípov umožňuje dosiahnutie hodnotového konsenzu medzi systémami vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva. Súčasťou projektu je analýza problematických momentov tohto metodologického postupu a skúmanie významu ústavných princípov Slovenskej republiky v procese multiúrovňovej komunikácie.

APVV 0814-12 Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike, 10/2013-12/2016, spoluriešiteľ


Charta základných práv EÚ získala prostredníctvom odkazu v Zmluve o Európskej únii právnu silu primárneho práva. Rozšírila tak počet systémov, ktoré na úrovni Európskej únie zabezpečujú ochranu základných práv. Ako vyplýva z judikatúry, jednotlivé systémy náležite nerozlišujú ani všeobecné súdy a ani ústavné súdnictvo, pričom opomínajú najmä skutočnosť, že Charta sa na členský štát uplatňuje len vtedy, keď vykonáva právo Únie. Základným cieľom projektu je preto vymedziť záväznosť a aplikovateľnosť Charty v právnom prostredí SR s osobitným ohľadom na výkon súdnej moci.

Public Service Development Establishing Good Governance , Národná univerzita pre verejnú správu v Budapešti s podporou Európskej komisie KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 (2017 – 2018), člen pracovnej skupiny „Voľby a demokracia“


Cieľom projektu počas jeho trvania bolo poskytnúť teoretický a praktický základ pre semináre informačnej bezpečnosti (v bakalárskych, magisterských a doktorandských a v celoživotnom vzdelávaní pre odborníkov) požadovanej pre výkon verejnej služby na základe vedeckého výskumu.

Organizačné aktivity
legislatívna činnosť - Federálne zhromaždenie ČSFR a Národná rada Slovenskej republiky, 1992, 1998-2002
sudcovská činnosť - Ústavný súd Slovenskej republiky, 2007-2019

Ďalšie informácie


FVS