FVS

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.   EN

Email:
lenka.pcolinska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/lenka.pcolinska
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 5141 voip:5141
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA4M04
Telefón:
+421 55 234 5141 voip:5141
ORCID iD:
0000-0002-5856-6141
Ing. Lenka Pčolinská, PhD. pracuje ako odborný asistent na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej oblasti sa venuje výskumu v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a jeho vplyvu na miestny a regionálny rozvoj, vrátane úlohy obcí a miest. Je autorkou učebnice Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. Spolupracuje s medzinárodnou sieťou zameranou na rozvoj sociálnej ekonomiky CIRIEC International Scientific Network, ktorá má sídlo v Liege v Belgicku. V tejto oblasti tiež spolupracuje s viacerými domácimi univerzitami (Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici) a zahraničnými univerzitami (Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach (ČR), Technická univerzita v Liberci (ČR), Katolícka univerzita sv. Jána Pavla II. v Lubline (PL), Maria Curie-Sklodowska University v Lubline (PL), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka v Sanoku (PL) a iné).

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004, Ekonomika podniku
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2006, Ekonomika a manažment podniku
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2009, Ekonomika a manažment podniku

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Rievajová, E. a kol. 2018. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. 1. vyd. Bratislava : EUBVYE, ISBN 9788022545525

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Pčolinská, L. 2020. Promoting social economy in emergent EU countries: Potential of the social economy in Slovakia. Wyzwania spoleczne i gospodarcze wspólczesnego swiata II. - Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. ISBN 9788361802426. s. 107-124

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách. Pčolinská, L. 2021. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. 1. vyd. - Košice : ŠafárikPress UPJŠ. ISBN 978-80-574-0076-9


ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Čepelová, A. – Lachytová, L. – Pčolinská, L. 2019. Ekonómia verejného sektora. 1. vyd. - Košice : Typopress-tlačiareň, 218 s. ISBN 978808129110

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka Pčolinská, L. - Vyrostko M. 2022. Comparison of the current requirements for employees in public administration and their educational and skill set level in the Slovak Republic and the Member States of the European Union. In: Wyzwania spoleczne i gospodarcze wspólczesnego swiata III. - Sanok : Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2022. - ISBN 9788361802518. - S. 84-107 [1,41 AH]. Projekt: Sociálna ekonomika – sociálne podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy - VVGS VVGS-2021-1989.

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch Akoko, M. R. – Monono, E. N. – Pčolinská, L. 2019. Urbanization and Food Security in Buea: An Appraisal of Household Food Security Situation and Resilience in Bolifamba-Buea Cameroon. In: International Journal of Modern Anthropology. ISSN 1737-8176. Roč. 2, č. 12. s. 173-187

Vybrané projekty

VVGS 2021-1989 Sociálna ekonomika – sociálne podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy - vedúci projektu

VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve - vedúci projektu

VEGA č. 1/0153/18 Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike - spoluriešiteľ

VEGA č. 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie - spoluriešiteľ

Mladá veda I-13-113-00 – Pôsobenie sociálnej ekonomiky, jej význam a možnosti rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky – vedúci projektu

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Európsky parlament, Brusel, Belgicko, november 2018, Erasmus+ (stáž)
Catholic University of Lublin, Lublin, Poľsko, marec 2017, Erasmus+ (výučba)
Európsky parlament, Brusel, Belgicko, november 2016, Erasmus+ (stáž)
Letná škola Ekonomiky spoločenstva, Paríž, Francúzsko, 2014, Summer School
Výskumná letná škola Ekonomiky spoločenstva, Nieuwkuijk, Holandsko, 2017, Scientific Summer School
International Republican Institute, Robert Schuman Institute, Bucharest, Romania, 2014, „Citycraft Bucharest training“ - political marketing training
National University of Public Service, Institute for Strategic Studies, Budapešť, Maďarsko, 28 - 29 November 2019, Different perspectives - common interests - College of Visegrad+ Workshop
7th CIRIEC International Research Conference on Social Economy, Bucharest, Romania, June 2019, International Research Conference
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka v Sanoku, Sanok, Poľsko, november 2019, Global Entrepreneurship week
University of Oxford, Oxford, Veľká Británia, 12-16 September 2022, Oxford Economics Summer School
Organizačné aktivity
Členstvo v orgánoch Fakulty verejnej správy, UPJŠ - tajomník AS FVS - člen Akademického Senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ (tajomník AS FVS od roku 2018), 2017
Členstvo v medzinárodných vedeckých sieťach - CIRIEC International Scientific Network, 2020-2022
Členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov - Przegląd Prawa Administracyjnego (ang. Administrative Law Review) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poľsko, od 2018
Člen Rady vysokých škôl - Rada vysokých škôl SR, 2023
Koordinátor študentov so špecifickými potrebami, 2023

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FVS