FVS

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.   EN

Email:
michal.jesenko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/michal.jesenko
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
PA2M17
Telefón:
+421 55 2345123 voip:5123
ORCID iD:
0000-0001-7608-7307

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (Mgr.); Právnická fakulta (Mgr.), 1997, 2001, História, Filozofia, Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta (PhD.), 2006, ústavné právo
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (doc.), 2019, Ústavné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: európska verejná správa, člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: politické vedy, 1. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: európska verejná správa, člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: politické vedy, 2. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa - člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: politické vedy, 3. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: európska verejná správa, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, 1. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: európska verejná správa, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, 2. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, 1. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, 2. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu (OZPP), študijný odbor: politické vedy, 3. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KVPD/UPSR-d/22 - Ústavné právo SR (KVPD/UPSR-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPD/USTEU-d/22 - Ústavné právo EÚ - európska verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPD/EUPR-d/22 - Európske právo (KVPD/EUPR-e/22) - verejná správa, II. stupeň stupeň štúdia
KVPD/ÚSVŠEÚ/22 - Ústavné systémy vybraných štátov EÚ - európska verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/VSDS/22 - Verejná správa v demokratickom štáte - verejná správa, III. stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie

V2 4 - Michal Jesenko. 2022. Územná samospráva : štvrtá hlava - recenzované. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : (ústavné orgány)=2. zväzok. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - ISBN 9788057105060. - S. 17-77.

ABB - SVÁK, Ján - GIBA, Marián - BALOG, Boris - BARANÍK, Kamil - DOMIN, Marek - JESENKO, Michal. Prvá hlava : čl. 1-10 / Ján Svák ... [et al.]. - recenzované. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 9788057103806. - S. 10-129.


ADE - M. Jesenko, E. Župová. Job satisfaction of representatives and employees of local-self government in Slovakia. In: Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. - ISSN 2308-927X. - Roč. 4, č. 10 (2019), s. 68-73.

AFD - Michal Jesenko, Róbert Gyuri. Súčasný stav a možnosti rozvoja obecnej samosprávy v Slovenskej republike – ústavnoprávne aspekty [elektronický zdroj] / recenzenti Beáta Balogová, Jaroslav Chovanec et al. In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081527029. - S. 170-179. 

AFD - Michal Jesenko, Lukáš Ivančík. Aktuálny stav a perspektívy vývoja regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] / - recenzované. In: Publicy 2021 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2021. - ISBN 9788057202110. - S. 60-72.

Vybrané projekty

Projekt GGC01009 FoPA ("Future of Public Administration") "Budúcnosť verejnej správy" v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca (obdobie riešenia: 5.1.2021 - 30.4.2024).

VEGA č. 1/0734/22: "Zdieľanými verejnými službami k integrovanej samospráve", 2021 - 2024, zástupca vedúceho projektu.

VEGA č. 1/0302/18: „Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky“, 2018 - 2020, člen riešiteľského kolektívu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Slezká univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politíik, Opava, Česká republika, Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava, 5.11. – 23.11.2012, Erazmus + výučba
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 158/70, 611 80 Brno, 23.10.2017 – 27.10.2017
Organizačné aktivity
člen - Vedecká rada Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 - 2019 , od 2019 predseda
člen - Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vedecká rada Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Vedecká rada Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019 - súčasnosť
člen - Komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA), 2021 - 2025
člen redakčnej rady - vedecký časopis Verejná správa a spoločnosť, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2019 - súčasnosť
člen - odborová komisie v študijnom odbore Politické vedy, študijný program Verejná správa, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2019 - súčasnosť
člen - Komisie pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti MZ mesta Košice, 2022 - súčasnosť

Ďalšie informácie


FVS