FVS

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.   EN

Email:
miroslav.fecko@upjs.sk
Homepage:
https://bit.ly/MiroslavFecko-PersonalPage
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M20
Telefón:
+421 55 234 5154 voip:5154
ORCID iD:
0000-0003-2628-0007

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2009, verejná správa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2015, 3.1.7. verejná politika a verejná správa

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

Ručinská, S., Fečko, M. and Mitaľ O., 2023. Strengthening the Resilience of Public Administrations after COVID-19 with the Common Assessment Framework: Case Study of the Ministry of Environment of the SLOVAK REPUBLIC. In OECD (2023), "More resilient public administrations after COVID-19: Lessons from using the Common Assessment Framework (CAF) 2020", OECD Public Governance Policy Papers, No. 29, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8d10bb06-en.

Ručinská, S., Fečko, M., Mitaľ O. and M. jesenko., 2023. Bottom-up response: the role of municipalities and cities in compensating and supporting central government’s role. In: Journal of Comparative Politics. ISSN 1338-1385. Vol. 16, No. 1. pp. 25-42. SCOPUS; WOS CC.

Mital’, O., Ručinská, S., Lukačínová, M., Fečko, M., 2023. Building Collaboration for a Smart and Green Regional Ecosystem: Insights from the Slovak Republic. In: Gervasi, O., et al. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops. ICCSA 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14105. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37108-0_38

Ručinská, S., Fečko, M. and Mitaľ O., 2022. The role of public authorities in responding disinformation. In: Proceedings of the Central and Eastern European eDem and eGov Days. New York: Association for Computing Machinery, 2022. ISBN 9781450397667. pp. 12-17. https://doi.org/10.1145/3551504.3552297 SCOPUS.

Ručinská, S., Fečko, M., 2019. Strategische Steuerung in der Stadt Hlohovec und der Gemeinde Ratkovce (Slowakei). In: Weiß, J. (eds) Strategisches Management und wirkungsorientierte Steuerung in Kommunen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27359-0_10

Vybrané projekty

KA220 Kooperačné partnerstvá: 2021-1-SK01-KA220-HED-000023505. Názov projektu: Digital government for green municipalities and cities (DiGreen). Koordinátor projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. Projektové aktivity: DiGreen aims to provide professionals working in the municipality/city self-government public bodies and young citizens (students) with a framework to exchange knowledge and digital and green good practices. Doba riešenia projektu: 2021-2024. Pozícia v projekte: vedúci, riešiteľ.

Strengthening the Resilience of Public Administration after COVID-19 with the Common Assessment Framework (CAF). Aktivity boli súčasťou štúdie, ktorá bola realizovaná pre OECD, pričom prípravná fáza, terénny výskum, analýza, vyhodnocovanie a tvorba výsledkov štúdie prebiehali v prvej polovici kalendárneho roka 2022. Realizovaná štúdia bola súčasťou výskumu zameraného na analýzu reakcií a adaptácií organizácií verejného sektora na krízu Covid-19. Cieľom bolo hodnotiť odolnosť organizácií verejného sektora optikou modelu Common Assessment Framework (CAF), ako nástroja riadenia kvality využívaného na sebahodnotenie organizačných operácií a výkonnosti. Koordinátor projektu: OECD. Doba riešenia projektu: 2022-2023.

EIT HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education. Názov projektu: InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities. Koordinátor projektu: Eötvös Loránd University, Hungary. InnoChange aims to increase the entrepreneurial and innovation capacity and attitude of higher education institutions (HEIs). Doba riešenia projektu: 2021-2023. Pozícia v projekte: riešiteľ.

Erasmus+ Strategické partnerstvá: 2018-1-SK01-KA203-046330. Názov projektu: Paquality - Public Administration Education Quality Enhancement. Koordinátor projektu: NISPAcee, Slovensko. Projektové aktivity: Výskumná medzinárodná spolupráca v oblasti kvality vzdelávania so zameraním na verejnú správu. Doba riešenia projektu: 2018-2021. Pozícia v projekte: vedúci, riešiteľ.

Erasmus+ Strategické partnerstvá: 2015-1-DE01-KS203-002156. Názov projektu: „Kompetenzaufbau fur eine wikungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen“ (KoWiSt). Koordinátor projektu: Hochschule Harz – Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Nemecko. Projektové aktivity: Výskumná medzinárodná spolupráca v oblasti efektívneho riadenia malých a stredne veľkých obcí, zameraná najmä na teoretické modely efektívneho riadenia, praktické príklady riadenia obcí vo vybraných štátoch Európy, formulovanie a vytváranie vzdelávacích konceptov, transfer poznatkov do praxe riadenia obcí. Doba riešenia projektu: 2015-2018. Pozícia v projekte: riešiteľ.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Budapest University of Technology and Economics, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2, 01. 05. 2019 - 03. 05. 2019, Erasmus+ Staff Mobility For Training
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava, Česká republika, 06/2015 – 08/2015, Erasmus+ odborná stáž (realizované počas doktorandského štúdia)
Organizačné aktivity
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, od 4/2023
prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 04/2019 – 03/2023
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 10/2017 – 04/2019
Člen pracovnej skupiny v rámci Komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ pre hodnotenie vzdelávacích projektov - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2015
Člen Scientific Committee zahraničného vedeckého časopisu On-line journal Modelling the New Europe - Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
Členstvo v Redakčnej rade univerzitného časopisu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Universitas Šafarikiana - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 – 2022
Člen Komisie pre informatizáciu UPJŠ v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 10/2019 – 08/2023
Člen Rady pre mediálne, marketingové a kultúrno-umelecké aktivity UPJŠ v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 11/2019 – 08/2023

FVS