FVS

doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.   EN

Email:
richard.geffert@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/richard.geffert
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M09
Telefón:
+421 55 2345147 voip: 5147
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-4873-8691

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
katedra politológie, katedra filozofie, filozofická fakulta PU, Prešov, 1999, politológia, filozofia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
katedra politológie, fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická Praha, 2008, politologie
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2014, 3.1.6 politológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, bc. stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, mgr. stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, PhD. stupeň štúdia
Profilové predmety
KVPaTVS/PV-d/22 - Politická veda (KVPaTVS/KP-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/POL-d/22 - Politológia - európska verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/KP-d/22 - Komunálna politika (KVPaTVS/KP-e/22 ) - verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/VPDS/22 - Verejná politika v demokratickej spoločnosti (+ externá forma KVPaTVS/VPDS/22) - verejná správa, III. stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM- Konečný, S. - Geffert, R. (2021): Sociology, politology and public policy in development and mutual relations in Slovakia, the Czech republic and Poland. In: Balcan Social Science review, vol. 17. p. 163-185.
ADF-Geffert, R. (2020): Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike a jeho výkonnosť v roku 2019. In: Annales Scientia Politica.roč. 9, č. 2 s. 16-29.
ADF-Geffert, R.-Tóth, O. (2019): Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike a jeho výkonnosť v roku 2019. In: Annales Scientia Politica. roč. 8, č. 1, s. 56-65.
ADF-Geffert, R. (2018): Sociálna spravodlivosť a valorizačné mechanizmy starobných dôchodkov v Slovenskej republike v časovom diapazóne 2010 - 2018. In: Annales Scientia Politica. roč. 7, č.1, s. 77-85. Citované: 2 x
ADE- Geffert, R. (2021): SOCIAL JUSTICE AND VALORISATION OF OLD AGE PENSIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC 2012-2021. In: Central European Papers. roč. roč. 9, č. 1. s. 83-98.

V1 - AAB - Geffert, R. - Rovenská, D. (2022): Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v SR. - 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022. - 95 s. [7,11 AH], online - recenzované. Vyšlo aj v angl. jazyku ako: Social Justice and Old Age Pension Savings Scheme in the Slovak Republic. 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022. – 95 s. [7,3 AH] [online]. – ISBN 978-80-574-0136-0. – DOI 10.33542/SJP2022-0136-0.. - ISBN (elektronické) 9788057401223. Projekt: Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike - VEGA 1/0290/20. 10.33542/SDS2022-0122-3 DOI;

[OV 060]; [ŠO 6718]

Vybrané projekty

VEGA 1/0290/20 Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike - hlavný riešiteľ, VEGA 1/0290/20 - Social Justice and Old-Age Pension Savings in the Slovak Republic, principal investigator. Abstrakt: Projekt je zameraný na porozumenie tomu, ako občania Slovenskej republiky chápu sociálnu spravodlivosť v systéme starobného dôchodkového sporenia. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať vnímanie sociálnej spravodlivosti v kapitalizačnom pilieri starobného dôchodkového sporenia pri rozhodovaní sa v investovaní v ňom cez hodnotové orientácie objektov disponujúcich volebným právom. Rozhodnutie venovať sa danej problematike vychádza z potreby porozumieť hodnotovej motivácii participácie sporiteľov a identifikovať ich názor na mieru účasti štátu v zmysle sociálnej spravodlivosti pri možnom ovplyvňovaní výšky starobného dôchodku ex ante.


Abstract: The project is focused on understanding how citizens of the Slovak Republic perceive social justice within the system of old age pension savings. The aim of presented project is to analyse the perception of social justice within saving pillar of old age pension savings in case of decision-making to invest in it by means of value aspect objects handling the right to vote. The decision of dealing with this issue has emerged from the necessity to understand the value motivation of participated consumers as well as to identify their opinion on the state participation extent in the sense of social justice in the respect to possible influencing of the amount of old age pension ex ante.

VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike - spoluriešiteľ, VEGA 1/0658/16 Research of secondary illiteracy in the Slovak Republic (status - contexts - perspectives), co-solver
KEGA 021UPJŠ-4/2016 Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach - spoluriešiteľ, KEGA 021UPJŠ-4/2016 Modernization of political science education at UPJŠ in Košice. Co-solver
VEGA 1/0595/21 Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít - spoluriešiteľ, VEGA 1/0595/21 Public administration interventions in the time of COVID-19 and their impact on the quality of life of citizens of selected communities
Organizačné aktivity
člen odborovej komisie študijného odboru politické vedy FF PU v Prešove - Inštitút politológie FF PU v Prešove, od roku 2020
člen odborovej komisie študijného odboru politické vedy FVS UPJŠ v Košiciach - FVS UPJŠ v Košiciach, od roku 2015
člen vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach - FVS UPJŠ v Košiciach, od roku 2015
posudzovateľ - Agentúra na podporu výskumu a vývoja, od roku 2016
posudzovateľ - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, od roku 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2000 - cena dekana FF PU

Ďalšie informácie


FVS