FVS

JUDr. Róbert Gyuri, PhD.   EN

Email:
robert.gyuri@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/robert.gyuri
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
PA4M14
Telefón:
+421 55 2345126 voip:5126
ORCID iD:
0000-0002-9362-7501
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. pôsobí od roku 2007 ako odborný asistent na Katedre verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vzdelanie v odbore právo nadobudol na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2006). Rigoróznu skúšku v odbore právo a obhajobu rigoróznej práce vykonal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2007). Doktorandské štúdium v odbore správne právo a obhajobu dizertačnej práce na tému Správa kultúry s osobitným zreteľom na cirkvi a náboženské spoločnosti absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2013). Svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava predovšetkým na oblasť náboženskej slobody a právne postavenie cirkví a náboženských spoločností. Počas svojho doterajšieho pôsobenia bol spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných grantových úloh. V rámci pedagogickej činnosti vedie prednášky a semináre z predmetov správne právo hmotné, vnútorná správa, organizácia a činnosť verejnej správy, teória štátu a práva a i. Je členom Společnosti pro církevní právo v Prahe a Asociácie poľských kánonistov v Lubline (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich).

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice (Mgr./JUDr.), 2006, 2008, právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava (PhD.), 2013, správne právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
ADF6 Disciplinárna zodpovednosť v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na disciplinárne delikty štátnych zamestnancov / Róbert Gyuri, Michal Jesenko. [Disciplinary responsibility in the Slovak Republic with particular regard to the disciplinary offenses of civil servants]. In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. 20, č. 2 (2019), s. 5-23. [GYURI, Róbert (60%) - JESENKO, Michal (40%) ]
ADF5 Povaha a význam registrácie ako najvýznamnejšej formy činnosti štátnej cirkevnej správy / Róbert Gyuri. [The nature and Importance of Registration as the Most Significant Form of the State Church Administration]. In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 4, č. 2 (2017), s. 158-166. [GYURI, Róbert (100%) ]
AEC2 Formálno-právne aspekty opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pred a po prijatí zákona č. 286/2020 Z. z. / Róbert Gyuri. [Formal-legal aspects of measures of the Public Health Office of the Slovak Republic before and after the adoption of Act no. 286/2020 Coll.]. - recenzované. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. - ISBN 9788026109952. - S. 280-302. [GYURI, Róbert (100%) ]
AFD16 Cirkevná daň ako prostriedok financovania cirkví a náboženských spoločností (právne aspekty) [elektronický zdroj] / Róbert Gyuri ; recenzenti P. D. Das, M. Šmid. [Church tax as a means of financing churches and religious societies (legal aspects)]. - recenzované. - Projekt: Financovanie cirkví a náboženských spoločností - VEGA 1/0254/16. In: Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 9788057101611. - S. 144-155, online. - Spôsob prístupu: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/12/Financovanie-cirkvi-a-nabozenskych-spolocnosti-v-modernom-demokratickom-....pdf. [GYURI, Róbert (100%) ]
AFD18 Právne aspekty odmietnutia registrácie cirkvi a náboženskej spoločnosti / Róbert Gyuri, Peter Molitoris. - recenzované. In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.. - 2020. - ISBN 9788056803240. - S. 97-114. [GYURI, Róbert (60%) - MOLITORIS, Peter (40%) ] Ohlasy: ( 1 ) (2019) [3] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Právo a povinnosť združovať sa. Praha : Nakladatelství Leges, 2019. 370 s. ISBN 978-80-7502-415-2.

AAB1 Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Komentár / Róbert Gyuri ; rec. Marek Šmid, Peter Molitoris, Matej Horvat, Michaela Moravčíková. [Law on Freedom of Religion and the Status of Churches and Religious Societies. Comment]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 438 s. - recenzované. [GYURI, Róbert (100%) ]

Vybrané projekty
Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - č.26110230075 (OPV-2011/1.2/03-SORO) – Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), Expert na tvorbu nového študijného programu Európskej verejnej správy v magisterskom stupni štúdia 16, 14.11.2012 - 30.10.2015
Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - č.26110230038 (OPV-2009/1.2/01-SORO) – Moderná verejná správa - tvorba a inovácia študijných programov FVS UPJŠ (MoVeS), Expert na tvorbu študijného programu 14, 1.9.2010 - 31.8.2013
VEGA č. 1/08 33/10 - Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada SR ako rozhodovacie orgány občanov SR, samostatný riešiteľ
VEGA 1/0254/16 - Financovanie cirkví a náboženských spoločností – spoluriešiteľ
VEGA 1/0170/21 - Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi - spoluriešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10 100 00 Praha 10 - Strašnice, 16.04.2018 – 20.04.2018, Erasmus + (výučba)
Universitat de Valencia - Facultat de Dret (Faculty of Law), Avda, dels Tarongers, s/n 46022 Valencia (Spain), 13.06.2022 - 18.06.2022, Erasmus +

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


FVS