FVS

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka   EN

Email:
silvia.rucinska@upjs.sk
Homepage:
https://bit.ly/SilviaRucinska-PersonalPage
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPaTVS - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA3M18
Telefón:
+421 55 2345152 voip: 5152
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8576-0874

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1999, Ekonomika a manažment podniku
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2005, Odvetvové a prierezové ekonomiky (62-03-9)
Titul docent:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, 3.3.15 Manažment
Titul profesor:
N, ,
Titul DrSc.:
N, ,

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: európska verejná správa, študijný odbor: 26. politické vedy, 1. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: európska verejná správa, študijný odbor: 26. politické vedy, 2. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: 26. politické vedy, 3. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KVPaTVS/VET-d/22 - Všeobecná ekonomická teória (KVPaTVS/VET-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/E-GOV-IS-d/22 - E-government - informačné systémy vo verejnej správe, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/HPEU-d/22 - Hospodárska politika Európskej únie - európska verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/MEV-d/22 - Medzinárodné ekonomické vzťahy (KVPaTVS/MEV-e/22) - verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/MEV-EVS/22 - Medzinárodné ekonomické vzťahy - európska verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/MMRVS/22 - Moderné metódy riadenia vo verejnej správe (+ externá forma KVPaTVS/MMRVS/22) - verejná správa, III. stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Ručinská, S., Fečko, M. and Mitaľ O., 2023. Strengthening the Resilience of Public Administrations after COVID- 19 with the Common Assessment Framework: Case Study of the Ministry of Environment of the SLOVAK REPUBLIC. In OECD (2023), "More resilient public administrations after COVID-19: Lessons from using the Common Assessment Framework (CAF) 2020", OECD Public Governance Policy Papers, No. 29, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8d10bb06-en

 

Ručinská, S., Fečko, M., Mitaľ O. and M. Jesenko., 2023. Bottom-up response: the role of municipalities and cities in compensating and supporting central government’s role. In: Journal of Comparative Politics. ISSN 1338-1385. Vol. 16, No. 1. pp. 25-42. SCOPUS; WOS CC.

Mitaľ O., Ručinská, S., Lukačínová, M. and M. Fečko., 2023. Building Collaboration for a Smart and Green Regional Ecosystem: Insights from the Slovak Republic. et al. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops. ICCSA 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14105. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37108-0_38

Ručinská, S., Fečko, M., 2019. Strategische Steuerung in der Stadt Hlohovec und der Gemeinde Ratkovce (Slowakei). In: Weiß, J. (eds) Strategisches Management und wirkungsorientierte Steuerung in Kommunen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27359-0_10

Ručinská, S., Fečko, M. and Mitaľ O., 2022. The role of public authorities in responding disinformation. In: Proceedings of the Central and Eastern European eDem and eGov Days. New York: Association for Computing Machinery, 2022. ISBN 9781450397667. pp. 12-17. https://doi.org/10.1145/3551504.3552297 SCOPUS.

Vybrané projekty

KA220 Kooperačné partnerstvá: 2021-1-SK01-KA220-HED-000023505. Názov projektu: Digital government for green municipalities and cities (DiGreen). Koordinátor projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. Projektové aktivity: DiGreen aims to provide professionals working in the municipality/city self-government public bodies and young citizens (students) with a framework to exchange knowledge and digital and green good practices. Doba riešenia projektu: 2021-2024. Pozícia v projekte: vedúci, riešiteľ.

Strengthening the Resilience of Public Administration after COVID-19 with the Common Assessment Framework (CAF). Aktivity boli súčasťou štúdie, ktorá bola realizovaná pre OECD, pričom prípravná fáza, terénny výskum, analýza, vyhodnocovanie a tvorba výsledkov štúdie prebiehali v prvej polovici kalendárneho roka 2022. Realizovaná štúdia bola súčasťou výskumu zameraného na analýzu reakcií a adaptácií organizácií verejného sektora na krízu Covid-19. Cieľom bolo hodnotiť odolnosť organizácií verejného sektora optikou modelu Common Assessment Framework (CAF), ako nástroja riadenia kvality využívaného na sebahodnotenie organizačných operácií a výkonnosti. Koordinátor projektu: OECD. Doba riešenia projektu: 2022-2023.

EIT HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education. Názov projektu: InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities. Koordinátor projektu: Eötvös Loránd University, Hungary. InnoChange aims to increase the entrepreneurial and innovation capacity and attitude of higher education institutions (HEIs). Doba riešenia projektu: 2021. Pozícia v projekte: riešiteľ.

Erasmus+ Strategické partnerstvá: 2018-1-SK01-KA203-046330. Názov projektu: Paquality - Public Administration Education Quality Enhancement. Koordinátor projektu: NISPAcee, Slovensko. Projektové aktivity: Výskumná medzinárodná spolupráca v oblasti kvality vzdelávania so zameraním na verejnú správu. Doba riešenia projektu: 2018-2021. Pozícia v projekte: riešiteľ.

Erasmus+ Strategické partnerstvá: 2015-1-DE01-KS203-002156. Názov projektu: „Kompetenzaufbau fur eine wikungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen“ (KoWiSt). Koordinátor projektu: Hochschule Harz – Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Nemecko. Projektové aktivity: Výskumná medzinárodná spolupráca v oblasti efektívneho riadenia malých a stredne veľkých obcí, zameraná najmä na teoretické modely efektívneho riadenia, praktické príklady riadenia obcí vo vybraných štátoch Európy, formulovanie a vytváranie vzdelávacích konceptov, transfer poznatkov do praxe riadenia obcí. Doba riešenia projektu: 2015-2018. Pozícia v projekte: vedúci, riešiteľ.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Hochschule Bremen | University of Applied Sciences Bremen, Werderstraße 73, Bremen, Germany, 08/2023, Erasmus+ Staff Mobility For Training
Tel-Hai Academic College, Faculty of Social Sciences and Humanities, Upper Galilee, 1220800 Israel, 08/2023, Erasmus+ Staff Mobility For Training
Budapest University of Technology and Economics, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2, 01. 05. 2019 - 03. 05. 2019, Erasmus+ Staff Mobility For Training
Universite de Nice Sophia Antipolis, Výskumný pobyt. Zameranie: konkurenčná politika, regionálny rozvoj, transfer poznatkov, manažment, 09/2005, štipendium VW-Stiftung
Universität Bayreuth, Spolková republika Nemecko, Výskumný pobyt. Zameranie: Procesný manažment, politika hospodárskej súťaže, regionálny rozvoj, obchodná politika a antidumping, 07/2005, štipendium VW-Stiftung
Institut für Weltwirtschaft und internationales Management der Universität Bremen, Spolková republika Nemecko, Max von Laue-Straße 1, Bremen 28359, 07/2003 – 12/2003, scholarship DAAD for PhD. students and young researchers
Organizačné aktivity
Člen Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001 – 2009
Predseda Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2006 – 2009
Člen Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002 – 2009
Člen Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, od 2006
Člen Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 2015
Člen Horizon Working group of the strategic configuration of the Horizon Europe Programme Committee on mission adaptation to Climate change, od 2022
Člen Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), 2012 – 2022
Člen medzinárodnej asociácie American Economic Association, Nashville, 2009 – 2012
Člen spoločnosti Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Berlin, 2010 – 2022
Člen hodnotiacej komisie projektu „Hodnotenia samosprávnych opatrení“, Centrum pre hospodársky rozvoj (predtým INEKO), 2007 – 2011

Ďalšie informácie


FVS