FVS

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.   EN

Email:
viktoria.bobakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/viktoria.bobakova/
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA4M05
Telefón:
+421 55 2345136 voip:5136
ORCID iD:
0000-0002-2598-3803

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, Detašované pracovisko v Košiciach, 1977, Ekonomika a riadenie priemyslu
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vysoká škola ekonomická v Prahe, Národohospodárska fakulta, 1985, Politická ekonómia
Titul docent:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003, Ekonomika a manažment podniku
Titul profesor:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2010, Ekonomika a manažment podniku

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, 1. stupeň štúdia stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, 2. stupeň štúdia stupeň štúdia
Študijný program: verejná správa, študijný odbor: politické vedy, 3. stupeň štúdia stupeň štúdia
Profilové predmety
KEaRVS/VF1-d/22 - Verejné financie I. (KEaRVS/VF1-e/22) - verejná správa, 1. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/MAK-d/22 - Makroekonómia - európska verejná správa, 1. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/RER2-d/22 - Regionálna ekonomika a rozvoj II. (KEaRVS/RER2-e/22) - verejná správa, 2. stupeň štúdia stupeň štúdia
KEaRVS/VSDS/22 - Verejná správa v demokratickom štáte (+externá forma KEaRVS/VSDS/22) - verejná správa, 3. stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM-BOBÁKOVÁ Viktória . The formation of regional self-government in the Slovak Republic and its sorurces of funding. In: Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, vol. 2017, no 28, pp. 97-115

ADM BOBÁKOVÁ, Viktória. Eva MIHALIKOVÁ Public Expenditure for the Environmental Protection in Slovakia / Viktória Bobáková, Eva Mihaliková. - Project: Evaluation of the performance of regional self-government in the context of its impact on economic and social factors of regional development in the Slovak Republic - VEGA 1/0153/18. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. - ISSN 2217-8309. - Roč. 8, č. 3 (2019), s. 921-927. - DOI 10.18421/TEM83-33 [BOBÁKOVÁ, Viktória (50%) - MIHALIKOVÁ, Eva (50%) ]

AAB BOBÁKOVÁ, V. HRABOVSKÁ, Z. ROŽOVÁ, L. 2020 Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory regionálneho rozvoja v SR/ Viktória Bobáková, Zuzana Hrabovská, Lucia Rožová ; recenzentky Alena Daňková, Dana Kiseľáková. - 1. vyd. - Košice : ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 102 s. [7,24 AH] -recenzované. - Projekt: Hodnotenie výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory regionálneho rozvoja v SR. VEGA 1/0153/18.. - ISBN 978-80-8152-948-1. BOBÁKOVÁ, Viktória (45 %) - HRABOVSKÁ, Zuzana (14 %) - ROŽOVÁ, Lucia (41 %) ]

ADM BICEKOVÁ, Anna, Viktória BOBÁKOVÁ Income basis of regional self-governments in the Slovak Republic .Project: Evaluation of the performance of regional self-government in the context of its impact on economic and social factors of regional development in the Slovak Republic- VEGA 1/0153/18. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 90-105. [BICEKOVÁ, Anna (50%) - BOBÁKOVÁ, Viktória (50%) ]

ADM BOBÁKOVÁ Viktória, Lucia ROŽOVÁ. The income base of district towns in the Slovak republic / Viktória Bobáková, Lucia Rožová. - Project: Evaluation of the performance of regional self-government in the context of its impact on economic and social factors of regional development in the Slovak Republic VEGA 1/0153/18. In: Public Administration Issues. - ISSN 1999-5431. - č. 5 (2019), s. 121-134. - DOI 10.17323/1999-5431-2019-0-6-121-134 [BOBÁKOVÁ, Viktória (50%) - ROŽOVÁ, Lucia (50%) ]

Vybrané projekty
VEGA1/0153/18 Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike. Zodpovedná riešiteľka.
VEGA 1/0757/17 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v SR. Spoluriešiteľka.

VEGA 1/0837/21: Priestorové a časové aspekty politiky súdržnosti EÚ: skúsenosti a perspektívy. Spoluriešiteľka.

 

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Slezká univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politíik,, Opava, Česká republika, 27.11.2016-1.12.2016, Erazmus + výučba
Organizačné aktivity
Členka odborovej komisie v študijnom odbore Politické vedy, študijný program Verejná správa, Fakulta verejnej správy UPJŠ - Fakulta verejnej správy Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2012- doteraz
členka odborovej komisie Ekonómia a manažment - Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2019- doteraz
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Verejná správa a spoločnosť - Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011-doteraz
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Ekonomika a spoločnosť - Ekonomická fakulta Univerzita Matela Bela v Banskej Bystrici, 2011- doteraz
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovak Journal of Public Policy and Public Administration - Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2020-doteraz

Ďalšie informácie


FVS