FVS

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.   EN

Email:
vladimira.zofcinova@upjs.sk
Homepage:
-
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
Telefón:
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KVPD - Katedra verejnoprávnych disciplín FVS
Miestnosť:
PA4M13
Telefón:
+421 55 2345125 voip:5125
ORCID iD:
0000-0002-2095-1685

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1997, právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, Sociálna práca
Titul docent:
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, 2019, Verejná politika a verejná správa
Titul profesor:
N, ,
Titul DrSc.:
N, ,

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Verejná správa - Osoba zodpovedná za profilové predmety, študijný odbor: Politické vedy, I., II., III. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - členka Rady študijného programu, študijný odbor: Politické vedy, I., II. stupeň štúdia
Študijný program: Verejná správa - Odborová komisia doktorandského štúdia, študijný odbor: Politické vedy, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
KVPD/PRSZ-d/22 - Právo sociálneho zabezpečenia (KVPD/PRSZ-e/22) - verejná správa, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPD/EPP-d/22 - Európske pracovné právo - európska verejná správa, I. stupeň stupeň štúdia
KVPD/PVVS-d/22 - Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe (KVPD/PVVS-e/22) - verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPD/PSZEÚ-d/22 - Právo sociálneho zabezpečenia v EÚ - európska verejná správa, II. stupeň štúdia stupeň štúdia
KVPaTVS/VPDS/22 - Verejná politika v demokratickej spoločnosti - verejná správa, III. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM Factors Influencing the Provision of Social Welfare Services at the Level of Territorial Self-Government of the Slovak Republic / Vladimíra Žofčinová. - Č. projektu: VEGA 1/0340/17. In: Administratie si Management Public. - ISSN 1583-9583. - Vol. 2017, no. 29 (2017), s. 6-26. [ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (100%) ]

ADM Public law aspects of work-life balance in Slovak republic from the perspective of european legislation / Vladimíra Žofčinová, Milena Barinková. - Projekt: Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca - APVV APVV-16-0002. In: The Lawyer Quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Roč. 10, č. 4 (2020), s. 381-392. 2020 ERIH PLUS [ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (50%) - BARINKOVÁ, Milena (50%) ]

ADM Problems of Unemployment through the Employment Policy in the Labour Market: The Case of the Slovak Republic and the Czech Republic [elektronický zdroj] / Vladimíra Žofčinová, Zuzana Hrabovská. In: Public Administration Issues. - ISSN 2409-5095. - č. 5 (2019), s. 103-119. - Spôsob prístupu: https://vgmu.hse.ru/data/2019/03/01/1197456306/%C5%BDof%C4%8Dinov%C3%A1,%20Hrabovsk%C3%A1%205-2019.pdf. - DOI 10.17323/1999-5431-2019-0-5-103-119 [ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (50%) - HRABOVSKÁ, Zuzana (50%) ]

ADM University teachers in Slovakia as a special category of employees in public administration: social stability of employment? / Vladimíra Žofčinová, Milena Barinková, Zuzana Hrabovská. - Projekt: Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca - APVV APVV-16-0002. In: Public Administration Issues. - ISSN 1999-5431. - č. 6 (2020), s. 133-155. - DOI 10.17323/1999-5431-2020-0-6-133-155 [ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (34%) - BARINKOVÁ, Milena (34%) - HRABOVSKÁ, Zuzana (32%) ]

AAA2 Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe (delegovaná a subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce) / Vladimíra Žofčinová ; rec. Milena Barinková, Viktor Križan. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 142 s. - recenzované. - Projekt: Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní - VEGA 1/0367/19. - ISBN 9788075025777.

[ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (100%) ]

Vybrané projekty

Grant VEGA č. 1/0652/15 Názov projektu “Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrované-mu rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky Obdobie realizácie projektu: 2015-2017 Postavenie v projekte: spoluriešiteľ projektu Stručná charakteristika: V rámci svojho skúmania odborníci na verejnú správu na verejnú správu vymedzili na základe metódy sledovania odchádzok a dochádzok za prácou medzi mestom a obcami funkčný mestský región Košice, ktorý zahŕňa mesto Košice, 29 okolitých obcí na základe dochádzok za prácou do mesta a 5 obcí na základe ich priradenosti do funkčnej mestskej oblasti podľa Partnerskej dohody SR. Následne počas roka 2017 realizovali s predstaviteľmi mesta Košice a so starostami 32 obcí zadefinovaného funkčného mestského regiónu Košice rozhovory.

Grant VEGA č. 1/0340/17 Názov projektu: ”Formy uskutočňovania obecnej samosprávy” Obdobie realizácie projektu: 2017-2018 Stručná charakteristika projektu: Projekt bol zameraný na jednotlivé oblasti dotýkajúce sa samosprávy obce z pohľadu ich politologického a právneho ponímania.

Grant VEGA č. 1/0367/19 Názov projektu: „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ Obdobie realizácie projektu: 2019-2021 Stručná charakteristika projektu: Kompetencie obecnej samosprávy predstavujú spolu s podielom štátu na ich uskutočňovaní kombináciu faktorov podstatne determinujúcu dnešný obraz slovenskej obecnej samosprávy. Uvedená kombinácia nie je iba modelom, ktorý vytyčuje cestu k optimálnemu nastaveniu fungovania samosprávy obcí, ale je i autentickým svedectvom o postoji štátu ku skutočnému významu obcí ako nositeľov decentralizovanej časti verejnej moci.

Grant VEGA č.1/0505/23. Názov projektu: Možnosti využitia prostriedkov alternatívneho riešenia sporov (ADR) vo verejnej správe. Obdobie realizácie: 01.01.2023 31.12.2025

Stručná charakteristika projektu: Témou projektu je skúmanie možností využitia mediácie a iných prostriedkov alternatívneho riešenia sporov v právnych rozhodovacích procesoch realizovaných verejnou správou. Pôjde o procesy normotvorné, ako aj o procesy právnoaplikačné realizované v rámci vybraných druhov správneho konania a v daňovom konaní. Skúmanie právnych limitov využitia mediácie a iných ADR v prostredí verejnej správy bude doplnené o skúmanie ich verejnopolitických predpokladov a dopadov, ako aj možností a podmienok finančného krytia mediačných a zmierovacích procedúr z hľadiska verejných financií. Projekt bude ťažiskovo využívať analyticko-syntetický prístup a komparáciu, s podporou vybraných kvalitatívnych metód. Výstupom by mali byť jasne identifikované princípy, limity a perspektívne prínosy uplatnenia ADR vo verejnej správe, s rezultátom v podobe návrhov novelizácie legislatívy, alebo v návrhu prijatia úplne novej právnej úpravy vyhovujúcej aj požiadavkám relevantných odporúčaní VM Rady Európy a Európskej komisie CEPEJ.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Metropolitní univerzita v Prahe, Praha, 2018, Erasmus+
Panteion University Atény, Atény, 2018, Erasmus+
Metropolitní univerzita v Prahe, Praha, 2017, Erasmus+
Slezská univerzita v Opave, Opava, 2014, Erasmus+
Karlova univerzita v Prahe, Praha, zahraničná pracovná cesta
Hochschule fiir ôffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Nemecko, Nemecko, zahraničná pracovná cesta
Universitat de València, Valencia, Erasmus+
Paris Lodron Universität Salzburg, Salzburg, Erasmus+
Metropolitní Univerzita v Prahe, Praha, Erasmus+
Universidad de Málaga, Málaga, Erasmus+
Organizačné aktivity
členstvo v komisii VVGS - Komisia VVGS, 2021
členstvo v Odborovej komisii doktorandského štúdia - Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2020-
členstvo vo Vedeckej rade FVS UPJŠ - Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2020-
členstvo v Akademickom senáte UPJŠ - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2023-2027

Ďalšie informácie


FVS